ผลสอบคณิตพิชิตโจทย์ คณิตBasic อังกฤษBegin ต.ค.58

posted 18 Oct 2015, 08:20 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:45 ]
คณิตพิชิตโจทย์1
น้องๆที่ลงพิชิตโจทย์1ได้ สามารถลงเรียนพิชิตโจทย์2ได้ทุกคน
สำหรับน้องป.6ที่ได้คะแนนผ่านที่ 10 คะแนน สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ 
----------------------------------------------------------------------
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ


คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 20 คะแนน
1 สุภัสรา คุ้มสืบสาย พั้นซ์ 18
2 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 16
3 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น เนติ 20
4 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 6
5 ณพล ธีระวัฒนวิศิษฎ์ เฟิร์ส 4.5
6 ภัทรกร ลิ้มดำเนิน อั้ม 16
7 เสฎฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 14
8 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 8
9 ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 12.5
10 สุพิชชา วิเศษเจริญ แบมแบม 16
11 ภัทรียา มาคะสิริ ฟิล์ม 9.75
12 ศราณช เจียมอ่อน พี 11
13 กฤษฏิ์ นาคใหญ่ ลิ้งค์ 4
14 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 7
15 กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 9
16 ณัฎฐ์นรี ใจดี มะเหมี่ยว 8.75
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 16
18 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 8.5
19 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 7.75
20 ฐานิตารัชต์ ศิวพราหมณ์ หยก 8
21 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 8
22 ณรันพัชร จิรัฏฐ์ชัยกุล มุก 10
23 ธนภัทร คุ้มภัย สาม 15.75
24 เสกสรัล ทองสีจัด ต้นปาล์ม 10.75
25 โศจิรัตน์ ลอยอุดมโชค ฟิล์ม 12
26 วิสุทธิพร หรสิทธิ์ กาย 10
27 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 3คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  คะแนน
1 ณัฐธิดา พระเวก อีฟ 9
2 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 1
3 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 9
4 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 8
5 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 10
6 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 9
7 สิริพร สนองพันธุ์ พร 11
8 กมลภพ หลำแนะ ไอซ์ 6
9 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 3
10 พุฒิพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ คิม 12
11 พงศ์เพชร กิตติคมกุล สตางค์ 3
12 พงศธร กิตติคมกุล แสตมป์ 8
13 เขษมศักดิ์ พิณนุวัตร ปั๊บ 4
14 มินตรา สังฆะบุรี ก้อนมิ้นท์ 10
15 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 9
16 ณัฐธีรา เกิดแจ่ม ปาล์มมี่ 9
17 ชิโนรส นาคสวาท แอน 2
18 นิรวิทธิ์ เลิศเรืองศรีกุล โทธิ์ 8
19 รวินันท์ แสงทนต์ แมงปอ 5
20 ณัฐพร แก้วคำ ครีม 12
21 สัณหณัฐ สมร โบนัส 6อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronoun รวม
1 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 20 10 10 10 10 8 9 77
2 ณัฐธิดา พระเวก อีฟ 20 8 9 10 9 8 10 74
3 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 4 5 8 4 8 8 4 41
4 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 20 10 10 10 9 9 10 78
5 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 19 10 9 10 0 10 10 68
6 กมลภพ หลำแนะ ไอซ์ 9 9 4 10 10 9 3 54
7 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 4 5 9 3 3 6 0 30
8 พงศ์เพชร กิตติคมกุล สตางค์ 11 6 9 4 0 4 0 34
9 พงศธร กิตติคมกุล แสตมป์ 18 10 10 10 10 0 7 65
10 เขษมศักดิ์ พิณนุวัตร ปั๊บ 19 3 7 6 7 3 4 49
11 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 17 9 10 10 8 8 7 69
12 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 20 9 10 9 10 10 6 74
13 มินตรา สังฆะบุรี ก้อนมิ้นท์ 19 9 7 10 5 8 6 64
14 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 20 9 10 10 10 10 8 77
15 ณัฐธีรา เกิดแจ่ม ปาล์มมี่ 18 9 10 9 10 10 8 74
16 ชิโนรส นาคสวาท แวน 12 7 6 4 6 5 2 42
17 นิรวิทธิ์ เลิศเรืองศรีกุล วิทธิ์ 15 9 10 4 3 8 4 53
18 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 14 8 10 3 8 6 7 56
19 รวินันท์ แสงทนต์ แมงปอ 17 8 10 10 9 10 8 72
20 ณัฐพร แก้วคำ ครีม 20 9 10 10 3 8 9 69
21 สัณหณัฐ สมร โบนัส 7 8 9 5 7 8 6 50
Comments