ผลสอบประถม4-5(เทอม2ปี56)

posted 3 Apr 2013, 10:30 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 31 Aug 2014, 23:24 ]
คะแนนสอบ ป.4+ป.5 
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
โมกข์ เลิศสุวรรณโรจน์ นะโม 29 30 29 23 26 137
นภกมล ไทยถานันดร์ เดือนอ้าย 28 26 28 27 26 135
ธิดารัตน์ เนตรธานนท์ เบนซ์ 29 27 28 24 21 129
ณัฐชา หมื่นศรี พลอย 28 24 29 23 25 129
ณัฏฐนรี สีไสว ณัฏฐ์ 26 29 29 20 25 129
ณัชชรี อิ่มทองคำ กัญ 26 26 22 23 29 126
ชุภาณัฏฐ์ อนันต์ธนิกกุล กาญ 28 28 25 23 22 126
ทักษพร ผึ่งผาย ปังปอน 21 26 29 23 25 124
ณภัทร พรสินชัย ภีม 27 25 25 25 19 121
สิริกรณ์ ชูศรี ออมสิน 30 23 22 22 23 120
เพ็ญพิชชา จีนทอง รวงข้าว 24 23 23 20 27 117
นันทกร จันทร์แพง ปลื้ม 22 22 25 24 22 115
พัชรพล เกิดประเสริฐกุล แพท 29 18 28 14 26 115
พสิษฐ์ ถนัดกิจ แมน 19 29 29 19 16 112
ธนภรณ์ จอมภา ออม 14 24 24 22 27 111
เมธาสิทธิ์ วิวัฒน์ ข้าวเหนียวนึ่ง 23 27 21 17 21 109
ธีรภัทร สุขชัยรังสรรค์ เฟิร์ส 22 23 26 20 18 109
ปวีย์สุดา อนรรฆนนท์ ใบบัว 19 21 22 23 22 107
ชยุตพล เหลืองสุวรรณ ต้นคูน 28 16 26 18 19 107
ชิษณุพงศ์ พรมดี ฟิวส์ 15 21 24 18 28 106
ธรณ์ธันย์ ภู่เจริญ อุ้ม 12 22 26 20 25 105
วนารัตน์ ช้างแก้ว ฟ้า 22 22 25 17 18 104
ศุภิสรา โพธิอาศัย แพร 11 22 27 23 21 104
ชนม์ชนก ทองเนียม อ้อมแอ้ม 21 16 24 20 22 103
ณัฐปพน หนาแน่น ปุ๊น 26 19 18 19 21 103
ปกรณ์ ทองสุก เจแปน 12 21 27 20 22 102
เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 13 25 25 22 16 101
ศิศิรา รอดจิตต์ รันตี 19 18 25 15 24 101
ภูเบศ บัวจุน เบศ 12 19 24 22 23 100
ณพิชญา มังกรศักดิ์สิทธ์ พลอย 19 23 25 16 17 100
อชิตพล หินแก้ว ไวท์ 12 23 21 19 24 99
สุธีรา ชีกว้าง จ๋า 11 24 16 22 25 98
พรลภัส พงษ์พา แฮนด์ 20 20 24 18 16 98
ธนกร บุญส่ง กร 15 15 27 18 22 97
จันทัปปภา กล่อมจิตร์ แมงมุม 14 19 27 20 17 97
สาริน สุวรรณศรี มิ้น 17 19 24 15 22 97
ณัฏฐ์ ทวีผล ตอง 14 20 24 18 21 97
ธนพร ชมเชย ดา 12 20 27 14 24 97
สุภัชชา หมื่นรักษ์ ออม 21 23 20 16 17 97
อาภากร ขำปู่ เบส 15 22 24 17 18 96
กฤติน สุขศรี เพ้นท์ 26 20 19 17 14 96
รัฐภาส อรุณชาติ นิว 18 21 19 20 17 95
ชนกนันท์ สามล อ้อน 14 20 22 19 20 95
ธมลวรรณ หงษ์สวัสดิ์ อุ้ม 17 22 19 17 17 92
วุฒิชัย รัตนพรเลิศ อ้น 17 21 22 18 14 92
สุชานาฏ คำพุฒ มีน 16 20 20 17 18 91
ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 14 29 16 12 20 91
ภัคพร เยื่อปุย ภัค 18 17 25 14 16 90
พรรณภัทร ญาติสดุดี อาย 18 24 19 18 10 89
รินรดา เมธาวิเศษสวัสดิ์ องุ่น 13 21 18 18 18 88
นันทัชพร พุฒนาค ป่าน 13 19 19 18 19 88
พรชนก นาคเสนีย์ เอริทธ์ 16 13 21 18 20 88
กันตินันท์ แก้วกัญญา โอเว่น 12 21 23 12 19 87
ปภานิน เอี่ยมสุขประเสริฐ หมั่นโถว 9 24 17 19 17 86
พรหมพิริยะ ผลเจริญ ภีม 13 17 22 16 18 86
สรชัช แก้วน้อย ชัช 10 22 23 14 15 84
พชรพล น่วมมะโน โอม 12 21 24 13 13 83
สิรวิชฐ์ ทรงเจริญ ฟลุ๊ค 17 15 19 17 14 82
พริบพันดาว ศิรสาคร ฟ้าใส 14 17 23 12 16 82
ปวีกรณ์ พวงมาลัย ฟ้าใส 8 21 19 13 20 81
พงศภัค ปานประเสริฐ บิ๊ก 19 14 21 14 12 80
พลวัชร์ กระกรกุล อังกฤษ 11 12 23 17 15 78
นปวรรตน์ เหล่าชัย ต๋ง 14 15 24 9 15 77
ชาคริต มูลมงคล กาย 13 17 16 15 15 76
บุญสิตา กันทะมา แพท 9 12 21 16 17 75
ฐานิดา อนันยเดชทวีสิน กิ่งหงส์ 7 19 19 17 12 74
ศรุตา สุขพอดี เอมมี่ 8 21 17 12 15 73
ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 15 14 13 10 21 73
วิชยุตม์ อินทร์ทวี โอ๊ต 16 14 19 12 11 72
ศุภณัฐ แจ้งชัดใจ อ๊อตโต้ 10 14 18 17 13 72
ฐิติมา ดีแสน แบม 9 18 14 15 12 68
ชินกฤต พุทธตรง พีพี 8 13 22 11 12 66
กิตติทัต ม่านทอง ก๊อต 12 11 20 13 10 66
ภรภัทร เหมือนประสาท ดาว 9 6 18 16 15 64
ธีรดนย์ ปริญญาปุณโณ ซันโต๊ส 4 15 16 17 10 62
พุทธิ์ปกรณ์ เฉื่อยฉ่ำ ก้อง 7 8 18 8 14 55
ภาสน งามมณฑา เหมือง 10 10 11 9 13 53
ณัฏทัญพงศ์ อุดมรุ่งเรือง ณัฐ 7 12 16 10 7 52
อาภัสสิริ เฮ็งเติม ภัส 7 12 12 8 9 48
ธรณ์ โภคินกรณ์พงศ์ ปัน 7 10 8 9 7 41
เจษวัฒ วายุภาพ กวางตุ้ง ขส ขส ขส ขส ขส ขส
วริศรา ปุริสาร แพร ขส ขส ขส ขส ขส ขส
เจษฎา ศรีแสงจันทร์ แฟ้ม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
วิรากร วงศ์สิงห์ นุ่น ขส ขส ขส ขส ขส ขส
อนัญพร เพ็งเลา ใบเฟิร์น ขส ขส ขส ขส ขส ขส
ณัจฉรียา ตุ่นจิต ณัจ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
สโรชา เทียมเสมอ ฟางข้าว ขส ขส ขส ขส ขส ขส
กัญธรส ซุยยะกิจ เกรซ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
ธนพร เลิศรุ่งวัฒนา พร ขส ขส ขส ขส ขส ขส
พฤกษา พฤกษากร ไหม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
ธนพัชร์ เลิศประเสริฐพันธ์ แพนเค้ก ขส ขส ขส ขส ขส ขส
Comments