ผลสอบ อังกฤษBegin คณิตBasic คณิตพิชิตโจทย์ (ก.ย.58)

posted 3 Sept 2015, 00:16 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:43 ]
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2 เต็ม 20 คะแนน
ผ่านที่ 8 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น รวม Vocab is/am/are There
is/are
a/an do/does has/have pronoun
1 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 77 20 9 10 10 10 10 8
2 ธีรภัทร์ คะเลรัมย์ ธีร์ 33 4 4 7 6 2 9 1
3 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 57 11 9 9 6 9 9 4
4 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 78 19 10 10 9 10 10 10
5 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 14 0 0 0 7 1 3 3
6 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 63 10 9 10 9 10 9 6
7 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 75 20 9 10 10 9 10 7
8 ศิริวดี ดีเงินทอง ดร๊าฟ 24 0 2 0 5 6 8 3
9 ธนภัทร กำจรเกียรติกุล โฟล์ค                
10 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 47 15 8 9 4 5 3 3
11 พงศธร สาคะระ น็อต 56 15 8 7 9 7 7 3
12 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส                
13 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 66 14 9 10 10 10 10 3
14 ชิษณุพงศ์ ชุ่มชัยรัตน์ อัฟกา 71 20 10 9 10 8 7 7
15 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 77 20 10 10 8 10 9 10
16 การัณญภาส สังข์สุวรรณ ยีน                
17 ภคินทร์ สมศรี กล้า 32 9 2 5 5 8 0 3
18 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 55 10 9 5 5 10 10 6
19 ปรียาภรณ์ อรชุน ป่าน 75 19 10 9 10 8 10 9
20 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์                  
21 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 32 4 9 0 4 8 5 2
22 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย                
23 ณัฐนัย สร้อยนาค อั้ม 50 16 7 9 5 5 4 4
24 ธาดา ทองคำ ฮัท 46 13 6 8 5 3 7 4
25 พนิตา บำรุงชน พีม 56 10 9 7 5 10 9 6
26 นิติพัฒน์ บำรุงชน พัฒน์ 61 11 9 9 8 10 10 4
28 รตน อินทรเสมา ตั้ม 54 9 9 9 10 6 5 6

คณิตศาสตร์  Basic
(เต็ม 15 คะแนน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 7
2 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 6
3 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 2
4 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 8
5 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 8
6 ศิริวดี ดีเงินทอง ดร๊าฟ 0
7 ศวัสกร คงธนธีระ อองฟอง 9
8 ภัณฑิตา สวัสดี ไข่มุก 6
9 พลกฤต พุทธวิถี เต้  
10 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 4
11 ธนภัทร กำจรเกียรติกุล โฟล์ค  
12 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 5
13 ณัฏฐณิชา ศิรินาวี แป้ง 8
14 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 9
15 พงศธร สาคะระ นอต 0
16 สงกรานต์ ทำสะอาด การ 0
17 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส 4
18 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 8
19 ชิษณุพงศ์ ชุ่มชัยรัตน์ อัฟกา 6
20 ภคินทร์ สมศรี กล้า 4
21 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 3
22 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์   5
23 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 6
24 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย 1
25 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 4
26 ธาดา ทองคำ ฮัท 3
27 พนิตา บำรุงชน พีม 5
28 นิติพัฒน์ บำรุงชน พัฒน์ 5
29 ดนุเดช ครุฑอินทร์ แดนนี่ 7
30 วณิชยา เจรจาปรีดี เอ๋ย 11
คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2 (เต็ม 20 คะแนน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊นท์ 3
2 ปวริศา อรุณคีรีโรจน์ อันตา 4
3 ภัคภณ ถาวรชัยโชค เจ้าสัว 4
4 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 2
5 วรพิน กิจประชา โฟล์ค  
6 ณฐกร มาสุข ทิม 4
7 ณพวุฒิ พรหมชนะ ยอร์ช 6
8 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 10
9 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 6
10 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 5
11 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 3
12 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 4
13 มูฮัมหมัดซาฟีอี รัตนะ ดาอี 7
14 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 12
15 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 5
16 ปรียาภรณ์ อรชุน ป่าน 6
17 กัญญาวีร์ อินทวงศ์ พิว 8
18 วศินี นิลพันธ์ ใบเมี่ยง 5
19 สุชานันท์ อุ่นหมั่นกิจ น้ำขิง 0
20 โมไนย รู้หลัก เธนส์เธนส์ 0
21 ปณิตา ชนะบวรบุตร หงส์ 8
22 มองการณ์ สายบุญศรี เฮ 10
23 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 3
24 นิจสิรี คนงาน นิจ 10
25 พงศภัค นิธิกิจโอฬาร บีม 18
26 ภทรพร ประชาบาล พร 6
Comments