ผลสอบประถม4-5 ก.พ.58

posted 25 Feb 2015, 21:43 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:45 ]

คะแนนเต็ม     30 30 30 30 30 150
คะแนนเฉลี่ย    15 19 21 17 16 89
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
ธีรภัทร ธรรมเจริญ โฟกัส 27 26 30 26 25 134
เจษฎากร ผลลาภ โอ๊ค 30 28 26 27 23 134
วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 24 22 27 28 29 130
ชนกันต์ จิตรกสิกร กันต์ 24 26 28 25 26 129
ชนกนันท์ เอี่ยมสอาด ขิม 25 28 29 24 23 129
อนันตญา ฉายาพงษ์ แพร 21 25 25 25 28 124
พัชรลักษณ์ ชูวงษ์ ใบบัว 18 27 28 24 24 121
พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 26 27 27 18 22 120
ณิชา ลีลายุทธชัย ครีมมี่ 18 24 27 25 25 119
ปริญญาพร แสงทอง แพร 23 27 25 23 20 118
น้ำทิพย์ แจ่มสุริยา ตาล 17 23 29 22 25 116
กมลลักษณ์ ทองแย้ม เมย์ 21 20 28 28 19 116
อินทิรา จิ๋วรักษา นุ่น 25 22 21 26 21 115
สุพิสาส์ ดีพันธุ์ อาย 23 28 24 24 16 115
เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 18 23 27 24 20 112
ธนภัทร เอี่ยมจ้อย กันต์ 25 23 22 20 19 109
รัชกฤช อภิโสภณกุล บิ๊ก 23 23 24 19 20 109
ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 15 20 26 28 19 108
พงศ์ปณต ปานอำพันธ์ มิกซ์ 22 24 25 13 24 108
ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 25 21 24 19 18 107
จุฑาทิพย์ จันทร์สุดา อัลฟ่า 20 23 21 21 22 107
ภทรพร ประชาบาล พร 22 22 18 23 21 106
นันท์นภัส พุกรอด สปาย 18 18 25 23 21 105
พัตรพิมล เมืองชู แก้ม 18 24 26 20 17 105
อชิรญา หินแก้ว วิว 18 19 24 19 24 104
พิชญา มัญญะหงษ์ ฟ้าใส 13 26 20 24 21 104
มูฮัมหมัดชาฟีอี รัตนะ ดาอี 18 17 24 21 23 103
ธนพร ชวดคำ มุก 18 23 23 19 19 102
กัลยรักษ์ รังคกูลนุวัฒน์ เปรม 18 23 26 17 17 101
ชยพัทธ์ มณีพันธ์ นนท์ 15 25 26 17 17 100
ภิรญา พิมพ์พิทักษ์ กั๊ตจัง 8 27 22 21 21 99
ยศภูมิ มณีจันทร์ กั๊ฟ 15 22 21 19 22 99
ชัยย์ธนินทร์ เฮงคราวิทย์ นินท์ 18 24 23 21 13 99
อังศณา เพ็งอุดม มะเหมี่ยว 13 13 25 24 22 97
ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 19 20 27 16 15 97
ธนัชชัย ม่วงชุม เฟิสร์ 17 25 24 16 15 97
ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 9 21 24 22 20 96
เขมมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 16 18 23 19 20 96
โศจิรัตน์ ลอยอุดมโชค ฟิล์ม 22 20 23 18 13 96
จิรเมธ เราจุติธรรม ก้อง 21 21 20 16 16 94
ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ ขวัญข้าว 14 27 24 17 12 94
รวินันท์ ตรุยานนท์ ฟิล์ม 9 21 25 17 21 93
อภิชญา แคล้วเครือ หมูเล็ก 15 21 20 16 20 92
พิพากษา วรวงค์ ไอซ์ 18 17 27 15 15 92
ศุภกร ธัชศฤงคารสกุล แคมป์ 12 15 24 21 18 90
ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิ๊งค์ 15 23 18 18 16 90
ทักษพร สุกิจญาณ บัว 7 20 21 21 20 89
กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 12 22 25 18 12 89
กษิดิ์เดช สมธรรม อิงค์ 14 12 25 18 18 87
อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 11 19 23 16 18 87
พิสิฐพงศ์ บวรธรรมรัตน์ พีพี 11 23 25 13 15 87
แทนไท สุกเกลี้ยง ใจกล้า 16 20 20 17 14 87
ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 19 14 21 17 15 86
กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 14 14 21 19 18 86
อธิศ ปิ่นนุช เจ๋ง 18 22 18 13 14 85
พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 12 22 19 15 16 84
ศุภกร อภิโสภณกุล บิว 9 14 22 14 25 84
ณัฐนิชา เดชานนท์วรวัฒน์ อะตอม 20 10 19 15 19 83
พีรพัฒน์ เฉียบแหลม เปอร์ 9 17 22 18 16 82
มอบชนก เจนวิถีสุข ข้าวปั้น 12 24 15 15 16 82
สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 16 21 16 13 15 81
กมลชนก เรืองศรี บิว 13 21 16 20 11 81
โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 15 17 20 17 12 81
ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 10 20 18 16 16 80
จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 10 23 17 15 15 80
พรชนก อุปสาร ย้งยี้ 14 18 20 21 7 80
เสกสรัล ทองสีจัด ต้นปาล์ม 15 17 18 14 16 80
กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 11 15 19 17 17 79
ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 11 11 22 18 16 78
อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 12 13 19 20 14 78
รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 13 18 18 18 9 76
รวินันท์ แสงทนต์ แมงปอ 9 20 21 13 13 76
ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 5 19 19 19 14 76
นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 7 14 25 13 17 76
กานต์ธิดา แป้นแหลม โฟกัส 19 18 16 12 9 74
พีรดา ฟักไพโรจน์ การ์ตูน 9 15 22 14 13 73
ธิติธร จันทร์เพ็ญ เนม 13 7 23 13 17 73
ศุภวัช เสือแผ้ว อาร์ม 9 14 23 15 9 70
พิชญพรรณ ตติยะวรนันท์ กรรณ 14 12 14 14 16 70
จิตาภา พุฒวงษ์ มะปราง 5 18 12 17 17 69
ปภัสรา เชื้อประดิษฐ แตงกวา 13 12 18 14 12 69
กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค 8 19 21 12 9 69
พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 11 19 21 8 9 68
ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 8 14 24 12 9 67
กิตติพัฒน์ วงค์แวววัลย์ กาย 10 9 21 13 11 64
พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 10 10 20 13 11 64
ณัฏฐณิชา ศิรินาวี แป้ง 10 12 15 12 14 63
ตรีดาว ญาณะนันท์ แอ้ม 5 23 9 17 8 62
สุรภา แย้มวลี ชมพู่ 6 23 12 14 7 62
ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 11 10 21 11 8 61
พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 6 16 12 16 10 60
ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 10 16 11 12 10 59
ปวริศ หมื่นวิเศษ เจมส์ 8 15 14 12 9 58
พัชญา สุวรรณเขต อีฟ 10 15 15 8 9 57
ธนพร มณีมาตร เบล 9 13 12 12 10 56
หทัยชนก จงรักษ์ น้ำวิว 11 12 15 9 8 55
ณฐภัทร ลัภโนปกรณ์ บอล 13 12 13 9 7 54
ทิพยดา มหานิล ฟ้า 9 13 12 8 9 51
นันท์นภัส จิตติบุญประเสริฐ อุ๊งอิ๊ง 8 10 12 12 6 48
ฐิติวุฒิ เล้าศศิวัฒนพงศ์ นัส 2 10 15 8 8 43
ทีปกร เย็นจิตต์ โฟล์ค 17 22       39
Comments