ผลสอบคณิตBasic อังกฤษBegin คณิตพิชิตโจทย์(ก.พ.58)

posted 8 Feb 2015, 20:17 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:43 ]
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2
ผ่านที่ 4 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have words รวม
1 อชิรญา หินแก้ว วิว 18 9 10 10 10 10 7 74
2 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 20 10 10 10 9 9 9 77
3 ภูริณัฐ พิมพ์พา บิว 20 9 8 4 7 9 7 64
4 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 20 10 10 10 10 10 10 80
5 สุกฤษฎิ์ มณีรัตนเลิศวานิช เพียว 12 10 9 4 8 6 6 55
6 ธนภัทร ศรีณรงค์ เอลฟ์ 18 10 8 7 6 4 4 57
7 นันธวัฒน์ ปินตากุล เพชร 20 9 8 9 9 9 4 68
8 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 18 10 9 7 10 10 6 70
9 ธิติธร จันทร์เพ็ญ เนม 2 5 6 5 9 6 4 37
10 ฐิติวุฒิ เล้าศศิวัฒนพงศ์ นัส 16 2 5 5 7 4 0 39
11 ทานตะวัน กลิ่นสุคนธ์ ตะวัน 16 6 9 10 6 6 4 57
12 พิชญพรรณ ตติยะวรนันท์ กรรณ 18 9 10 9 8 10 6 70
13 นันท์นภัส จิตติบุญประเสริฐ อุ๊งอิ๊ง               0
14 เมธา สมศรีธนาเดช นนท์ 20 9 6 9 10 10 8 72
15 ปัณณพร อ่วมอินทร์ เกื้อ 19 10 10 10 8 10 9 76
16 ธนพร มณีมาตร เบล 19 9 7 10 4 7 7 63
17 ณิชา พาหุพันธ์ มาย 19 8 9 10 10 10 5 71

คณิต Basic คะแนนเต็ม15
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 4
2 ภูริณัฐ พิมพ์พา บิว 9
3 สุกฤษฎิ์ มณีรัตนเลิศวานิช เพียว 2
4 ธนภัทร ศรีณรงค์ เอลฟ์ 1
5 ธมนวรรณ คุ้มประวัติ ป๊อบ 10
6 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 7
7 แพรพิไล รักษา นานา 2
8 ธิติธร จันทร์เพ็ญ เนม 0
9 ฐิติวุฒิ เล้าศศิวัฒนพงศ์ นัส 2
10 ชนิกานต์ แก้วชัยสา ใบตอง  
11 อภิชญา แคล้วเครือ หมูเล็ก 7
12 คุณานนท์ ชีวยะพันธ์ ปูน  
13 ปัณณพร อ่วมอินทร์ เกื้อ 9
14 ธนพร มณีมาตร เบล  
15 ณิชา พาหุพันธ์ มาย 3
16 เมธา สมศรีธนาเดช นนท์ 8

คณิตพิชิตโจทย์ 2 เต็ม10
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 พิพากษา วรวงค์ ไอซ์ 4
2 ชาญ เจิดสกุล จอม 4
3 อัยรดา สีลาย เนย 5
4 กานต์ชุดา อินทรพยุง การ์ตูน 6
5 ฐานิตา ศรีมงคล มัดหมี่ 4
6 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 2.5
7 จารุมาศ อุดมสันติธรรม ออม 6
8 นันธวัฒน์ ปินตากุล เพชร 3
9 สิรดา พุ่มสีนิล มะปราง 4
10 เอื้อมพร ช่างเขียน เอื้อม 3.5
11 เพ็ญภัทร อุ้ยเว้ง พลอย 2.5
12 วิศวินท์ โลดโดด ปั้น 9.5
13 พิมพ์ชนก ยุทธนาวี พิมพ์ 2
14 ฐานิยา คุ้มนาน ยีนส์ 2.5
15 พิมพ์พิชญะ บรรเลงจิต พีม 0
16 ฤชุดา มุ่งหมาย ปูนหอม 6
17 แพรพลอย ลำบุตร พลอย 1.5
18 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 1
19 ภาณุวิชญ์ อ่วมแอร่ม แบงค์  
20 พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน โมสต์ 0
21 กุลปรียา ประชาสุขสมบูรณ์ ครีม 4
Comments