ผลสอบเทอม1 ปี60 ประถม4-6

posted 18 Sept 2017, 03:55 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:42 ]
คะแนนเต็มรายวิชา 30 คะแนน รวม 150 คะแนน


ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 แพรวา เนตรนิรมล อิน 26 14 22 22 21 105
2 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 21 20 14 27 20 102
3 วริศรา ธรรมวิจิตร ไหม 17 17.5 20 24 21 99.5
4 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 19 19 14 21 20 93
5 อภิวิชญ์ แข่งขัน โอโซณ 18 20.5 17 21 15 91.5
6 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 20 20 12 24 15 91
7 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ มิกซ์ 21 21 16 20 13 91
8 ปองธรรม กลั่นวารี อิง 20 15.5 16 14 22 87.5
9 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 14 16 14 25 16 85
10 พัชรดา วังบุญคง แป้ง 15 17 15 18 20 85
11 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 8 14.5 18 22 22 84.5
12 นันทพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 24 12.5 9 21 14 80.5
13 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 17 13.5 18 16 16 80.5
14 มนต์ธัช สูริประเสริฐ หมิง 15 16 16 16 15 78
15 ณัฐพัชร์ พัฒนสุวรรณ ทักข์ 13 12.5 13 17 22 77.5
16 นภาดา วังมะนาว เพลง 11 13 17 13 22 76
17 ณัชชา พิณเกษมจิต ลูกอินทร์ 15 18 9 22 12 76
18 ธัญชนก คำแสง นาปี 12 14.5 12 21 16 75.5
19 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 14 12.5 17 16 15 74.5
20 ศิวกร ทองยอด นิว 19 7 14 19 15 74
21 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 13 12 15 18 14 72
22 ณัฐวีร์ พัฒนสุวรรณ ทานต์ 12 13 11 18 17 71
23 จิณณพัต สืบมี อร 11 16 8 20 14 69
24 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 10 9.5 14 16 16 65.5
25 กชพรรณ ศรศิริ เนสเล่ 9 13 14 13 16 65
26 ณิชชา ภัทรโชคชัย อลิส 13 13.5 7 17 14 64.5
27 เขมนันท์ ปี่บัว การ์ฟิลด์ 8 5 15 17 19 64
28 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 8 8.5 16 12 19 63.5
29 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 13 8.5 11 17 14 63.5
30 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 13 11.5 10 11 14 59.5
31 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 14 7 12 10 15 58
32 ทัศนวรรณ ถิ่นประชา แพนเค้ก 7 3 11 20 17 58
33 สุทธิพจน์ บุญลา ต้นว่าน 16 8.5 9 14 8 55.5
34 ณัฐมน สันธิศิริ ไหม 5 8 15 12 15 55
35 รัตนชัย เกตุกุญชร ต้นสัก 15 4 9 12 12 52
36 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 10 7.5 7 13 12 49.5
37 อัครพัชร์ ศิวพราหมณ์ โอม 10 7.5 7 8 15 47.5
38 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 11 3 8 11 12 45
39 พรรษกร อุ่นภักดิ์ เกมส์ 5 2 4 4 11 26
40 กิตติศักดิ์ กิจเรืองโรจน์ บอส ขาดสอบ

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 28 25.5 24 27 26 130.5
2 ธัญกร สุขพูล ขิม 26 20 24 25 23 118
3 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 20 21.5 25 22 24 112.5
4 พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 22 25 20 23 22 112
5 ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 16 23 24 25 23 111
6 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 20 26 20 21 24 111
7 จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 22 18 23 26 22 111
8 ภาวิตา จันทบุตร ฟ้าใส 20 25 22 21 22 110
9 ปกป้อง ยิ้มละมัย ป้อง 15 23 22 25 22 107
10 ณิขนันทน์ ลิขิตพาณิชย์พงศ์ ซอล 22 14 24 24 23 107
11 ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 24 19.5 21 20 22 106.5
12 ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 26 15 16 23 26 106
13 ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบส 21 19 20 23 23 106
14 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 14 20.5 21 22 26 103.5
15 ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนซ์ 20 24 17 23 19 103
16 ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 14 22 19 26 21 102
17 ปทิตตา มูรพันธุ์ บูน่า 22 17 22 17 20 98
18 ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 23 19 16 21 18 97
19 กัญญ์ภาส์ภรณ์ มกรพันธ์ ณิชชา 17 21 16 20 23 97
20 ธีรัช พัฒนา น้ำพุ 24 14 18 19 22 97
21 นวพร ทับทิมหิน แอมมี่ 23 14 21 22 17 97
22 หฤทัย เฟื่องกวินสมบัติ หยก 21 12 21 19 24 97
23 ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 21 10 22 22 21 96
24 ธิษณรรษฏ์ฐา อาสนะเวศ ต้นหลิว 19 13.5 23 19 21 95.5
25 ธนพร เล็กบำรุง เอมมี่ 18 16.5 16 21 23 94.5
26 จิณัสจ์ฏา ศรียวง ไอซ์ 18 15.5 23 20 18 94.5
27 พัทธนันท์ ธีโรภาส พลอย 14 21 18 21 20 94
28 ณัทธมน ทำเสร็จ เดียร์ 22 15 17 19 21 94
29 ณัชชา เชื้อจันทึก เอมมี่ 20 18 17 14 25 94
30 นันทนิช สระศรี เนย 24 12 22 16 20 94
31 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 17 12.5 21 22 20 92.5
32 วชิรวิทย์ อารมย์ปลื้ม บาส 23 15 19 17 17 91
33 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 18 25 16 21 10 90
34 พิชาภา อินทะแพทย์ บิวตี้ 16 16.5 18 18 21 89.5
35 อชิรญา กล่อมพุ่ม ป่าน 24 13 13 22 17 89
36 ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 15 18 15 21 19 88
37 ฐนน เปล่งภู ณณ 22 14 17 17 15 85
38 ณัชชา นิตย์สุวรรณ มายด์ 24 14 20 15 11 84
39 สุชานันท์ ทีตี้ พรีม 22 10 18 15 18 83
40 จิรภัทร จันทธรรม มูมู่ 23 14 18 15 13 83
41 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 20 19.5 17 13 12 81.5
42 เปมิกา ลิขิตหัตถศิลป์ ไดมอน 18 12.5 18 13 19 80.5
43 ธนัชชา อินคล้าย กิ๊ฟ 13 15.5 15 18 19 80.5
44 ภัทรนัญ พงษ์โพธิ์ ไอซ์ 13 14 13 21 18 79
45 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 23 12.5 20 13 10 78.5
46 ณัฎฐ์ชญา สุระสาย โบนัส 20 7.5 13 19 19 78.5
47 วัชรธร ตาปะสี มอส 14 8 18 15 23 78
48 วรินญา ตาปะสี มิ้น 15 4 20 18 21 78
49 กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 14 13 12 18 19 76
50 สมัชญา นามดอกไม้ โดนัท 10 13.5 16 16 19 74.5
51 ภัทรพล ศรีสุวรรณ ก้อง 19 12 12 16 15 74
52 วริศณี ชุตินธโร กิมจู 15 14 11 16 18 74
53 ธนกร บุญทอง ปลื้ม 11 10.5 21 9 21 72.5
54 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 12 14 11 18 12 67
55 ทินภัทร โซวเซ็ง ฟิวส์ 19 10 10 12 15 66
56 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 10 8 15 11 19 63
57 พิชนันท์ หงษ์ศรี ยูนิค 11 8.5 18 7 18 62.5
58 กนกพร ทองประเสริฐ น้อยหน่า 17 9 14 8 8 56
59 อัครพงษ์ หินอ่อน อิษฐ์ 5 4.5 9 11 19 48.5
60 กุญช์ชญา สกุลชุณหวัติ กุล 6 4.5 13 12 12 47.5
61 ณัฏฐาวรัญญ์ วงศาโรจน์ พั้นช์ 7 5 11 9 13 45
62 สิริราช แสงเพ็ชร ฟิล์ม 14 4 12 9 5 44
63 ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม ขาดสอบ
64 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม ขาดสอบ
65 วันชัย ใจเสือกุล ไก๊ล ขาดสอบ
66 นิชา รัตนวิลัย ปัดแก้ว ขาดสอบ


*อังกฤษ และสังคม  ได้ปรับคะแนนให้มีคะแนนเต็ม 30 เท่ากับวิชาอื่นๆค่ะ

ป.6
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ศิรวิทย์ โพธิ์ขีด โมเดล 26 30.00 28 28 26.67 138.67
2 ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 30 24.86 23 28 26.67 132.52
3 นัสวรรณ รุ่งฤทธิเดช พาย 27 27.43 25 24 22.67 126.10
4 กุลนันท์ ยางสูง เอิน 28 24.00 24 25 23.33 124.33
5 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊น 30 24.86 19 26 20.00 119.86
6 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 29 24.86 19 22 23.33 118.19
7 ชวนนท์ มานะจิตต์ ฮ้อ 17 25.71 26 26 22.67 117.38
8 ธัญสรณ์ เฉลี่ยสมบูรณ์ นาเดียร์ 30 24.86 18 23 19.33 115.19
9 สุภสรณ์ เผื่อนอารีย์ ลมเหนือ 27 20.57 22 23 20.00 112.57
10 เนติรักษ์ ศรีงาม นาย 27 19.71 20 26 18.67 111.38
11 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้งค์ 18 26.57 22 24 19.33 109.90
12 ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 25 20.57 22 23 19.33 109.90
14 ชวพร เจิดสกุล หยก 26 18.00 17 24 24.00 109.00
13 ปรานต์ จันทวี นะโม 22 24.00 23 23 16.67 108.67
15 ภูธเรศ สังข์มีชัย ภู 23 22.29 21 26 16.00 108.29
16 ปภังกร กลิ่นบัวแย้ม บีม 23 22.29 21 26 16.00 108.29
18 วิรัลยุพา สาลีวัฒนผล ฟอร์บส์ 27 21.43 19 20 20.00 107.43
17 พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 24 25.71 17 21 19.33 107.05
19 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 23 21.43 20 22 20.00 106.43
20 พนิตา บำรุงชน พีม 23 17.14 22 20 23.33 105.48
21 นนวัฒน์ พงศ์สุวรรณ นนท์ 20 20.57 22 20 22.67 105.24
22 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 24 19.71 15 25 20.67 104.38
23 ไวภพ จำปารัตน์ ไปร์ท 21 21.43 15 23 22.67 103.10
24 ชยพล มาลัย เฮงเฮง 25 19.71 17 22 18.67 102.38
25 คุณัญญา ศศิกาญจนวงค์ ปิ๊ง 26 23.14 17 20 16.00 102.14
26 ณัฏฐนันท์ จึงขจรเกียรติ แอนฟิลด์ 25 20.57 17 22 17.33 101.90
27 ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 25 24.86 16 20 16.00 101.86
28 กมลนัทธ์ ร้อยทา นัด 25 19.71 15 20 22.00 101.71
29 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 20 20.57 17 21 22.00 100.57
30 ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 20 21.43 16 23 20.00 100.43
31 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 24 17.14 18 23 18.00 100.14
32 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 28 21.43 15 22 13.33 99.76
33 ศุภรัตน์ เสียงใหญ่ แบม 24 17.14 15 21 22.00 99.14
34 นริศา แก้วสว่าง พลอย 12 18.86 19 21 27.00 97.86
35 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 22 9.43 22 24 20.00 97.43
36 วชิรวิทย์ ลำมูล โตโต้ 22 17.14 17 20 20.67 96.81
37 ภัทรนันท์ อ่อนแก้ว นาย 25 14.57 19 18 19.33 95.90
38 ณัฐสิณี น้ำใคล ฝ้าย 20 15.43 18 22 20.00 95.43
39 สมาธิกร อินแหยม ต้นกล้า 24 18.00 17 18 18.00 95.00
40 อมรเทพ สมประสงค์ น๊อต 14 21.43 14 21 24.00 94.43
41 ตรีทิพ ศุภบูรณ์ มิว 24 16.29 15 20 18.67 93.95
42 ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรม 20 18.00 18 21 16.67 93.67
43 วรมนตร์ สารทอง อิ๊งค์ 24 18.00 20 18 13.33 93.33
44 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 25 14.57 15 22 16.00 92.57
45 ภูเบศ ลิมปนวัสส์ ภู 25 17.14 19 14 16.00 91.14
46 ชัชชญา สุสุทธิ ปรางค์ 22 21.43 15 14 18.67 91.10
47 ณัฐกานต์ พรมพุทธวิไล ดรีม 18 13.71 18 22 19.33 91.05
48 ชาญณรงค์ จีนตุ้ม ออย 22 14.57 20 19 15.33 90.90
49 พงศธร แผนคู้ ป๋อ 16 19.71 19 20 16.00 90.71
50 ปานรพีกานดา ภูแช่มโชติ ป่าน 19 13.71 22 21 14.00 89.71
51 ฐปนัท นามดอกไม้ โฟกัส 19 15.43 20 19 16.00 89.43
52 อนภัทร์ จันทร์งาม ภูมิ 22 14.57 14 18 20.67 89.24
53 ธาม มั่นคง ธาม 22 15.43 14 19 18.67 89.10
54 ณิชชา โสภาคภักค์ มิ้น 21 19.71 15 20 13.33 89.05
55 ไปรยา เจริญพานิช ปาย 21 15.43 16 23 13.33 88.76
56 เศรษฐพงศ์ นิธิกิจโอฬาร บิ๊ก 23 21.43 17 17 10.00 88.43
57 ปิติ ศรีสงคราม แป้ม 22 18.00 12 17 19.33 88.33
58 มนัสวี ทนนานนท์ มุก 19 10.29 20 26 12.67 87.95
59 ภุชงค์ ศิลปนาวา มีน 18 17.14 11 23 18.67 87.81
60 จิรกิตต์ แข่งขัน เอิร์ธ 21 24.00 16 16 10.00 87.00
61 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 14 17.14 16 22 17.33 86.48
62 สิรินทรา ฤทธิ์ล้ำเลิศ หยก 21 18.86 15 18 13.33 86.19
63 บัณฑิตา เคร่งวิรัตน์ ใบเตย 22 17.14 15 21 11.00 86.14
64 สรวิชญ์ บุญลา ต้นน้ำ 21 13.71 21 17 13.33 86.05
65 ชวิศา คำสวัสดิ์ เฟิร์น 19 18.00 14 21 14.00 86.00
66 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 20 12.86 18 17 18.00 85.86
67 ชญานิน ช่างปราณีต ตู้เซฟ 22 23.14 18 14 8.67 85.81
68 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 18 12.86 12 23 19.33 85.19
69 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 23 19.71 17 15 10.00 84.71
70 ศุภิสรา หมื่นศรี อิงค์ 21 10.29 18 19 14.67 82.95
71 อธิพาค วิริยะกิจเกษตร เดย์ 24 17.14 17 14 8.67 80.81
72 กานต์รวี เอี่ยมสำอางค์ ไอซ์ 17 12.86 20 19 10.00 78.86
73 ณัฐวีร์ บุญยินดี วี 14 8.57 25 16 15.00 78.57
74 จิรสิน ตันเจริญ บู 15 14.57 15 21 12.67 78.24
75 วีรนุช สิงห์โตทอง ใบบัว 17 11.14 14 24 12.00 78.14
76 ศิศุ โกมลหิรัญ เหนือ 20 18.00 10 20 10.00 78.00
77 เอกธนา ศรีเมือง ซันเดย์ 17 20.57 14 16 10.00 77.57
78 รุ่งโรจน์ ประทีปชัย โน้ต 17 12.00 12 17 18.67 76.67
79 ปวริศร์ จิรชัยสกุล อาร์ม 10 15.43 19 22 10.00 76.43
80 ศรินทิพย์ สรวยศรีเมือง ออย 16 12.86 14 19 14.00 75.86
81 ณวิภา เสาธง พรีม 10 17.14 15 20 13.33 75.48
82 คมสัน ไพรวัลย์ ต้นน้ำ 17 10.29 12 22 14.00 75.29
83 ธราดญ พรหมชัย โอ๊ต 18 18.00 10 15 12.67 73.67
84 ภัทรกร สรรสเริญ อั้ม 15 10.29 13 19 15.33 72.62
85 ธราเทพ ศรีคงอยู่ ภูมิ 11 11.14 13 21 16.00 72.14
86 ณัชพล ปานเจริญ บี 10 15.43 11 17 18.00 71.43
87 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 19 8.57 15 14 14.00 70.57
88 นวลศิริ รอดวงค์ เตย 18 13.71 9 19 10.67 70.38
89 กรณิศ สามา น้ำ 16 16.29 8 18 12.00 70.29
90 ญาณิศา ระวังพาล ช่อเอื้อง 11 15.43 9 12 22.67 70.10
91 ปริยาภัทร สาดะระ นีม 17 12.00 11 18 11.00 69.00
92 ปภาวี พิบูลรัตนพันธ์ ใบเฟิร์น 15 12.86 15 16 10.00 68.86
93 มณธกรานต์ ศุกระศร มิว 17 14.57 11 18 8.00 68.57
94 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 20 12.00 10 15 11.33 68.33
95 ประภาพร ชูเชิด มิ้ง 12 12.00 11 19 14.00 68.00
96 สิรภพ ขาวสะอาด โฟน 9 12.00 16 20 10.67 67.67
97 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 16 12.00 11 18 8.00 65.00
98 ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 13 14.57 7 14 16.00 64.57
99 ปราณปริยา ทองเสือ กอหญ้า 17 14.57 8 15 10.00 64.57
100 สุชัญญา จงดี เพลง 11 11.14 9 18 13.33 62.48
101 พรพรรณ หงษ์ทอง เตย 16 10.29 10 13 10.00 59.29
102 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 6 12.00 9 21 8.67 56.67
103 ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 13 9.43 15 8 10.67 56.10
104 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 12 8.57 6 14 14.67 55.24
105 คณาธิป ตั้งตรัยรัตนกุล เจ 14 8.57 8 14 9.33 53.90
106 สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ ขาดสอบ          
107 ชญานันท์ ปรีดางกูร เดซิเบล ขาดสอบ          
108 อิสรีย์ อรรฆภัทรโฆษิตา สตางค์ ขาดสอบ          
109 พิชญ์ ทองช่วย ชิน ขาดสอบ          
110 ก้องภพ ขำขม แบงค์ ขาดสอบ          
111 วรรณภัทร นิลยาภรณ์ แพทตี้ ขาดสอบ          
112 ณัฐณิชา วังวิเศษ เฟ ขาดสอบ          
113 วรัทสิริกุล แตงนวน ซินเซียร์ ขาดสอบ          
114 กาญจนธัช อาทรสิริรัตน์ ฟ้าใส ขาดสอบ          
115 สรนันท์ เทียมพิบูลย์ หวาน ขาดสอบ          Comments