ตารางเรียนเปิดเทอมต.ค.57

ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย(ส.ค.57)ผลสอบอังกฤษBegin /คณิตBasic /คณิตพิชิตโจทย์2

posted 31 Aug 2014 09:55 by Ple Unchana   [ updated ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
 
อังกฤษ  Begin  


ลำดับ


    ชื่อ - นามสกุล


 ชื่อเล่น


  เบอร์ติดต่อ
ศัพท์ is
am
are 
there is
there are
a/an do
does
have pro-
noun
เต็ม 
20 10 10 10 10 10 10 80
1 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 081-7130626 20 10 10 10 10 9 8 77
2 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 081-7130626 20 10 10 10 10 10 9 79
3 จุฑาทิพย์ จันทร์สุดา อัลฟ่า 089-9185897 20 9 10 9 10 1 8 67
4 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 081-9953962 6 8 0 6 7 4 2 33
5 นนทวัฒน์ มิ่งแม้น เบท 081-9819455                
6 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 086-1335410 8 6 9 3 0 0 0 26
7 พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 081-9955643 11 9 10 9 0 8 3 50
8 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 083-1456954 19 10 10 10 10 9 8 76
9 ณพวุฒิ พรหมชนะ ยอร์ช 086-9043125 20 10 8 9 7 0 1 55
10 กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค 087-0744176 20 9 6 6 3 7 2 53
11 พรชนก อุปสาร ย้งยี้ 092-8725066 7 7 10 10 10 6 6 56
12 สิรภพ ปั้นเปี่ยมทอง ปังปอนด์ 089-5087129 5 6 5 7 9 5 4 41
13 ชนาธิป โรจนสิทธางกูร กาย 081-3786756 17 9 10 10 9 8 5 68
14 ปรเมท มิ่งแม้น บอม 081-9819455                
15 ฤชุดา มุ่งหมาย ปูนหอม 084-1322433 19 10 10 10 10 10 7 76
16 นิรัติศัย ขาวสุทธา เติ้ล 087-7927567 16 9 9 5 6 8 4 57
17 นพัตธร ปุ๊กน้อย คุน 089-4094508 15 8 7 10 10 10 3 63
18 ศศิวิมล ชัชวาล ไอซ์ 081-8804133 20 9 10 10 10 8 10 77
19 ณัฐธัญ พูลสวัสดิ์ กัน 089-9094759 14 6 8 6 9 7 3 53
20 สุกฤตา รอดพงษา มิ้นท์ 081-9940539 20 9 10 10 10 10 4 73
21 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 081-8583412 18 9 9 10 10 9 2 67
22 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 081-9424511 20 9 10 10 0 7 8 64
23 หทัยภัทร วังเวง ไข่มุก 081-5722029 20 9 10 10 2 9 7 67
24 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 092-9935533 15 8 9 10 7 2 1 52
25 ชัยพัทธ์ มณีพันธ์ นน   18 5 4 10 3 1 7 48
26 พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน โมสต์ 086-7948415 19 10 10 10 9 9 6 73
27 วศินี นิลพันธ์ ใบเมี่ยง 081-9445324 20 9 10 10 10 9 8 76
28 ภาณุเดช  สีนวล อั๋น 084-7562441 16 2 0 2 0 0 2 22คณิตศาสตร์  Basic  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์ติดต่อ  เต็ม
  15
             
1 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 081-7130626 7              
2 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 081-7130626 7              
3 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 081-9953962 5              
4 นนทวัฒน์ มิ่งแม้น เบท 081-9819455 1              
5 พงศ์ปณต ปานอำพันธ์ มิกซ์ 086-0075675 6              
6 ศุภณัฐ ศรีเกษม ซานต้า 081-9956932                
7 พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 081-9955643 5              
8 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 083-1456954 7              
9 กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค 087-0744176                
10 พรชนก อุปสาร ย้งยี้ 092-8725066                
11 ศมาภา ทิพยธนาเดช หยก 092-6247361 4              
12 สิรภพ ปั้นเปี่ยมทอง ปังปอนด์ 089-5087129 7              
13 ภูริณัฐ ขำยัง เจเจ 081-9420236 6              
14 ชนาธิป โรจนสิทธางกูร กาย 081-3786756 8              
15 ปรเมท มิ่งแม้น บอม 081-9819455 8              
16 เอื้อมพร ช่างเขียน เอื้อม 089-6120665 11              
17 นิรัติศัย ขาวสุทธา เติ้ล 087-7927567 2              
18 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 098-2480860 9              
19 ศศิวิมล ชัชวาล ไอซ์ 081-8804133 4              
20 ณัฐธัญ พูลสวัสดิ์ กัน 089-9094759 7              
21 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 089-5900853 9              
22 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 081-8583412 8              
23 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 081-9424511 5              
24 ภาณุเดช  สีนวล อั๋น 084-7562441 3              
25 เนตรฟ้า โพธิพิพัฒน์ ฟ้า 081-9424283 13              
26 เนตรดาว โพธิพิพัฒน์ เฟย์ 081-9424283 9              
27 หทัยภัทร วังเวง ไข่มุก 081-5722029 10              
28 พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน โมสต์ 086-7948415 10              


คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2    
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์ติดต่อ เต็ม20
1 พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 081-9868166 2
2 ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 089-2578204 4
3 อชิตพล หินแก้ว ไวท์ 087-9936245 12
4 ภคินทร์ เกษตรมีชัย กอไผ่ 083-1456954 12
5 ณัฐนาถ รักพงษ์ไทย น้ำฟ้า 086-8087244 6.5
6 ภัคพร เยื่อปุย ภัค 081-9410527 9
7 ธฤต องค์พิสุทธิ์ เมเจอร์ 081-8407960 9.5
8 เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 087-9106224 6
9 สิริกัลยา อุดมผล ออร์แกน 091-6079588 2.25
11 วิศวินท์ โลดโดด ปั้น 082-2474712 7
12 สุภฤกษ์ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ เฟิร์ส 084-1202262 4
14 บุญสิตา   แพท   4

คณิตBasic อังกฤษ Begin มี.ค.57

posted 31 Aug 2014 07:44 by Ple Unchana   [ updated 31 Aug 2014 07:47 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน / pronoun 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
คณิต Basic
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นคะแนน
1สุวัจน์จิตร์เจริญวัจน์2
2ณัฐนิชาเดชานนท์วรวัฒน์อะตอม2
3ณัฎฐิชญาเอี่ยมสะอาดกัญ6
4ศุภกฤตรื่นเริงอาร์ม0
5ชนิกานต์แก้วชัยสาใบตอง3
6ภานุพงศ์กิ่งทองไนน์4
7ไอลดาทองชมพูนุชไอซ์3
8วรณันประสูตร์แสงจันทร์กบ5
9พงศพัทธ์อรรคอุดมบิว0
10กฤตภพบุญชูชีพนะโม 
11ไกรวุฒิศักดาพิสุทธิ์เด่น5
12ธีทัตพัฒนสิริโยธินแซ็ก8
13ภราดรโมกขะสมิตต้นกล้า8
14ดนัยพรสุขตารมย์แฮม14
อังกฤษ Begin
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น 
1สุวัจน์จิตร์เจริญวัจน์54
2ธันย์ชนกอ่างเหล็กยีนส์71
3อมลรดาศักดามาศหมิว76
4ศุภกฤตรื่นเริงอาร์ม26
5นันทวรรณทองสดใสนัน59
6นพวิชญ์เปลื่องประสพเคน67
7ภานุพงศ์กิ่งทองไนน์67
8ไอลดาทองชมพูนุชไอซ์41
9วรณันประสูตร์แสงจันทร์กบ67
10พงศพัทธ์อรรคอุดมบิว61
11ไกรวุฒิศักดาพิสุทธิ์เด่น61
12ธีทัตพัฒนสิริโยธินแซ็ก74
13รัตนศักดิ์วิภูษณะวรรณอะตอม65
14ภราดรโมกขะสมิตต้นกล้า58
15ดนัยพรสุขตารมย์แฮม79
16วริศมาลีวรรณเตเต้77ผลสอบคณิตBasic เทอม2ปี56

posted 28 Feb 2014 22:04 by Ple Unchana

ป.4 ผ่าน 5 คะแนน
ป.5 ผ่าน 7 คะแนน
ป.6 ผ่าน 8 คะแนน
ผ่าน 8 คะแนนสามารถลงเรียน คณิตพิชิตโจทย์ได้ค่ะ

รายชื่อ ชื่อเล่น เต็ม15
ทินภัทร โอม 9
พศวัต แทน 2
อริยา เมย์ 4
ธวัลรัตน์ กาย 8
กานต์ชุดา การ์ตูน  
น้ำทิพย์ ตาล 3
สมมนัส แบม 4
ปิยะวัฒน์ เอก 8
กษิดิ์เดช ดิว 10

ผลสอบประถม4-5เทอม2ปี56

posted 28 Feb 2014 21:59 by Ple Unchana


ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น ค. อ. ว. ท. ส. รวม150
1 พรปวีณ์ จ๊ะจ๋า 25 27.75 28 24 25 129.75
2 สิรวิชญ์ ฟลุ๊ค 26 27.75 26 23 25 127.75
3 นันทกร ปลื้ม 25 22.5 28 23 26 124.50
4 ภัทรดนัย อาร์มี่ 18 27.75 28 24 26 123.75
5 ศศิธร เฟิร์น 21 27 23 27 22 120.00
6 วีรยา เนิร์ส 25 21.75 22 23 28 119.75
6 สิริยากร ฝ้าย 19 27.75 21 26 26 119.75
8 ชนม์ชนก อ้อมแอ้ม 18 21.75 24 28 26 117.75
9 เทพไท แคน 15 24 25 23 26 113.00
10 ปทิตตา บีม 24 22.5 21 18 27 112.50
11 ชนาธิป ที 25 21 27 17 22 112.00
12 ภัคพงศ์ เก็ต 16 28.5 23 23 21 111.50
13 อรรถนนท์ เคน 17 23.25 27 24 20 111.25
14 พงศภัค บิ๊ก 27 18 26 20 20 111.00
15 พรหมพร น้ำหวาน 22 21.75 22 22 23 110.75
16 นันทัชพร ป่าน 13 22.5 25 24 26 110.50
17 ฐานวีร์ อาย 20 18.75 26 22 22 108.75
18 ยมลภัทร เพลย์ 25 22.5 20 18 23 108.50
19 เจษฎากร โอ๊ค 25 24 23 19 17 108.00
19 ศุภกานต์ ต้นหลิว 19 24 25 21 19 108.00
21 ฐิติภัทร ข้าวโอ๊ต 19 24 24 18 22 107.00
21 ณัฐนนท์ เต้ 20 24 25 18 20 107.00
23 ฐิติมา แพม 9 16.5 29 27 25 106.50
24 ฉัตรชนก มิกซ์ 19 18.75 24 22 22 105.75
25 กฤตยชญ์ โมเดล 15 25.5 26 18 20 104.50
25 อิสริยา ชมพู่ 15 16.5 28 20 25 104.50
25 อสมาพร ไหม 17 22.5 23 21 21 104.50
28 ศุภกิตติ ต้นไผ่ 22 23.25 24 14 21 104.25
29 พรพฤกษ์ ลูกหมู 17 20.25 25 20 21 103.25
30 ศศิธร แนน 19 21.75 26 17 19 102.75
31 สุพิชญา พีซ 19 22.5 25 15 21 102.50
32 วีรินทร์ ของขวัญ 16 24.75 19 20 21 100.75
33 กานต์ชุดา การ์ตูน 15 23.25 23 20 19 100.25
34 อมลรดา หมิว 14 19.5 26 20 20 99.50
35 น้ำทิพย์ ตาล 28 19.5 21 15 15 98.50
36 ศิริพร แพรว 16 21 21 19 21 98.00
37 พสิษฐ์ ปาล์ม 12 27 18 21 19 97.00
38 พิชญา ฟ้าใส 11 25.5 18 24 18 96.50
38 สุพิชญา อั้ม 13 16.5 26 21 20 96.50
40 ยศภูมิ กั๊ฟ 18 18 23 17 18 94.00
41 ชมพูนุท ลูกแก้ว 16 15 25 22 15 93.00
42 สุจิตรา ข้าวปุ้น 20 21.75 22 14 15 92.75
42 บุญสิตา แพท 17 12.75 23 20 20 92.75
44 ธีรภัทร โฟกัส 15 19.5 20 18 20 92.50
45 นันท์นภัส สปาย 10 17.25 23 19 23 92.25
46 ศุภณัฐ ฟลุค 6 18 29 14 24 91.00
47 วาสนา กาฟิวส์ 19 13.5 22 18 18 90.50
48 ธนกฤต โบ๊ท 20 11.25 24 18 17 90.25
49 ฉัตริน ฟิล์ม 8 15.75 23 19 24 89.75
50 โจดิ โจดิ 18 19.5 22 15 15 89.50
51 พิมพ์มาดา พิมพ์ 16 14.25 24 15 20 89.25
52 อมรรัตน์ โฟร์ 14 27.75 15 12 19 87.75
53 ธวัลรัตน์ กาย 13 16.5 22 17 18 86.50
54 นัณฑ์ลภัส พั๊นซ์ 17 17.25 20 17 15 86.25
54 ณชนก ข้าว 15 20.25 20 12 19 86.25
54 ชินวุฒิ ซัน 15 17.25 21 19 14 86.25
57 ภิรญา กั๊ตจัง 15 21.75 18 16 15 85.75
58 วิทยุต ท็อป 20 7.5 23 15 20 85.50
59 สุภฤกษ์ เฟิร์ส 13 15.75 25 14 17 84.75
60 รัชกฤช บิ๊ก 13 23.25 19 13 16 84.25
61 คณพัฒน์ พี 13 12.75 21 17 20 83.75
62 วิชญ์ กว้าง 19 24 14 13 13 83.00
63 ชาคริต กาย 13 20.25 18 16 15 82.25
64 คณาคุณ ไตเติ้ล 16 15 20 18 13 82.00
65 ธนินี เบส 11 12 16 22 20 81.00
66 วาสนา อะตอม 13 12.75 23 14 18 80.75
67 พีรดา แพร 13 8.25 23 20 16 80.25
68 ณัฐธิดา ฟิล์ม 15 14.25 18 15 17 79.25
69 อภิวัชร ปลื้ม 7 15 22 13 22 79.00
70 วริศรา ชมพู่ 14 13.5 18 17 16 78.50
71 อังศณา มะเหมี่ยว 14 13.5 17 15 18 77.50
72 ไกรวุฒิ เด่น 10 16.5 21 13 16 76.50
73 ฐานิดา จ๊ะจ๋า 25 6.75 21 15 6 73.75
74 ภาณุวิชญ์ แบงค์ 11 16.5 19 15 12 73.50
75 ชนิกานต์ ใบตอง 12 21.75 17 12 10 72.75
76 ศรัณย์พร ข้าวหอม 9 14.25 25 14 10 72.25
77 พชรพล อั่งเปา 7 12.75 20 8 24 71.75
78 กันตาวิชญ์ หนุน 13 10.5 15 18 15 71.50
79 อรณัฐ อุ้ม 12 10.5 20 13 15 70.50
80 ธีร์กวิน เกีย 18 12 15 16 9 70.00
81 มนัสวิน ต้นหนาว 6 14.25 17 16 13 66.25
82 พิพากษา ไอซ์ 9 21 17 6 13 66.00
83 ธนภรณ์ ปอนด์ 13 14.25 16 11 10 64.25
84 พลภัทร แซน 13 15.75 14 13 8 63.75
85 กนิสรา เค้ก 10 9.75 19 9 13 60.75
86 ภาสน เหมือง 8 12 22 11 6 59.00
86 กมลลักษณ์ เมย์ 11 15 16 10 7 59.00
88 ณัฏฐ์ชญา กัน 5 13.5 15 10 15 58.50
88 ธัญรัตน์ จีโฟ   16.5 15 11 16 58.50
90 กานต์ธิดา เบนซ์ 13 12 14 7 11 57.00
91 ศรุตยา แอล 10 9.75 11 12 14 56.75
92 ศุภกร บิว 3 14.25 12 10 13 52.25
93 ธัญญาภรณ์ อิ้ม 12 4.5 13 12 10 51.50
94 ลลิดา ไนท์ 7 11.25 13 11 6 48.25
95 วันวิสาข์ เอฟ     20 9 15 44.00
96 ญาณิศา วุ้น 6 4.5 15 9 7 41.50
  ญานิกา มีน   0       0.00
  ธนภัทร ธาม   0       0.00
  รวินันท์ ฟิล์ม   0       0.00
  ณัฏฐณิชา กัญ   0       0.00
  วรภพ อ๋อง   0       0.00

ผลสอบPRE-CICปี57

posted 5 Feb 2014 01:16 by Ple Unchana   [ updated 5 Feb 2014 01:27 ]

เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟังบรรยายแนะแนวการสอบเข้าม.1 
วันเสาร์ที่ 8ก.พ. เวลา 9:30 น. ที่CICค่ะ


รับใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆได้ที่ CIC 
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 13:00 น.เป็นต้นไป

ดูผลสอบผ่านหน้าจอคลิ๊กชื่อไฟล์                                                      ดาวน์โหลดผลสอบคลิ๊กที่ลูกศร

ผลสอบคณิตBASIC อังกฤษBEGIN ต.ค.56

posted 25 Oct 2013 03:30 by Ple Unchana

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน / pronoun 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน

คณิตBasic 
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์ส Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์ส Pre-gifted
----------------------------------------------------------------------
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
คอร์ส อังกฤษ Begin  
ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น  คะแนน
เต็ม80คะแนน
1 ภาวิดา นุ่น 60
2 ลลิดา ไนท์ 10
3 กฤษฎ์ ไฮ 58
4 อังศนา มะเหมี่ยว 63
5 คุณพัฒน์ พี 45
6 นภัทร ภัทร 65
7 พิจิตรา มิ้น 73
8 ศรุตา เอ็มมี่ 80
9 วิชญ์ กว้าง 76
10 สุธิพร อั้ม 42
11 จิรโชติ เอิร์ธ 41
12 ภาณุวิชญ์ แบงค์ 69
13 วรภพ อ๋อง 76
14 ธนินี เบส 58
15 พิพากษา ไอซ์ 48
คอร์ส คณิต Basic  
ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น  
1 ภาวิดา นุ่น 3
2 ภาวัต เบสท์ 0
3 ลลิดา ไนท์ 1
4 กฤษฎ์ ไฮ 7
5 คุณพัฒน์ พี 0
6 นภัทร ภัทร 11
7 พิจิตรา มิ้น 4
8 ศรุตา เอ็มมี่ 8
9 วิชญ์ กว้าง 8
10 สุธิพร อั้ม 5
11 ภาณุวิชญ์ แบงค์ 11
12 วรภพ อ๋อง 13.5
13 พิพากษา ไอซ์ 0

ผลสอบป.5เทอม1(ก.ย.56)

posted 18 Sep 2013 04:18 by Ple Unchana   [ updated ]

ผลสอบเรียงตามลำดับคะแนน แต่ละวิชาเต็ม30 คะแนน รวม150คะแนน
(คะแนนอังกฤษเต็ม40ปรับเป็นเ็ต็ม30แล้วค่ะ)

ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ภัทรดนัย อาร์มี่ 27 29.3 26 27 26 135.3
2 อชิตพล ไวท์ 26 25.9 28 28 27 134.9
3 ยมลภัทร เพลย์ 29 28.5 24 28 23 132.5
4 ชนม์ชนก อ้อมแอ้ม 28 24.0 27 29 24 132.0
5 ภัคพงศ์ เก็ต 23 27.8 27 29 23 129.8
6 เทพไท แคน 25 24.8 27 29 24 129.8
7 พรปวีณ์ จ๊ะจ๋า 24 27.8 28 24 26 129.8
8 รตา เกรซ 29 25.5 26 27 22 129.5
9 สิริยากร ฝ้าย 26 27.0 21 29 26 129.0
10 นันท์นภัส แพทเน่ 25 28.5 25 27 23 128.5
11 สิรวิชญ์ ฟลุ๊ค 28 24.0 27 24 25 128.0
12 ภัคพร ภัค 28 21.8 29 27 22 127.8
13 ศศิธร ใบเฟิร์น 27 27.8 22 25 26 127.8
14 ศุภกานต์ ต้นหลิว 29 27.8 26 23 22 127.8
15 พิมพ์ชนก เชอรี่ 25 28.1 28 23 23 127.1
16 บัณฑิตา เอิ้น 29 28.1 27 23 19 126.1
17 นันทกร ปลื้ม 28 25.9 26 28 18 125.9
18 ปทิตตา บีม 27 24.8 23 25 26 125.8
19 อสมาพร ไหม 22 21.8 28 23 25 119.8
20 รัฐภาส นิว 23 21.8 25 25 25 119.8
21 อสมาพร ปอย 26 20.3 27 25 21 119.3
22 วีรินทร์ ของขวัญ 26 24.0 21 25 22 118.0
23 วริศรา แพร 23 19.5 25 25 25 117.5
24 วิศวินท์ ปั้น 29 20.3 24 20 20 113.3
25 นันทัชพร ป่าน 21 22.5 27 19 23 112.5
26 ชินวุฒ ซัน 23 23.3 19 27 19 111.3
27 อิสริยา ชมพู่ 18 22.5 29 21 20 110.5
28 ศุภกิตติ ต้นไผ่ 28 24.0 22 15 21 110.0
29 พสิษฐ์ ปาล์ม 21 19.5 26 26 16 108.5
30 ธีรภัทร โฟกัส 24 23.6 17 22 21 107.6
31 วิชญ์ กว้าง 17 19.5 21 19 31 107.5
32 พรพฤกษ์ หมู 24 19.1 27 18 19 107.1
33 เจษฎากร โอ๊ค 25 20.6 22 24 15 106.6
34 ณภัค อิ่มอิ๊ม 20 21.8 24 21 19 105.8
35 ภรภัทร ดาว 23 16.5 26 19 21 105.5
36 ณัฐนนท์ เต้ 20 24.4 18 25 18 105.4
37 ศุภณัฐ ฟลุค 17 20.3 26 20 22 105.3
38 กฤตยชน์ โมเดล 19 25.1 21 20 20 105.1
39 ศิริพร แพรว 15 21.8 18 25 25 104.8
40 นันท์นภัส สปาย 19 17.6 26 23 19 104.6
41 ปรินทร เอิร์ธ 9 21.8 26 26 21 103.8
42 ธัญญารัตน์ จีโฟ 17 27.8 17 17 25 103.8
43 บุญสิตา แพท 24 17.6 22 20 20 103.6
44 ชมพูนุท ลูกแก้ว 26 16.1 22 18 21 103.1
45 น้ำทิพย์ ตาล 12 24.0 23 25 19 103.0
46 ชาคริต กาย 22 20.3 22 20 18 102.3
47 ภิรญา กั๊ตจัง 20 20.3 18 25 18 101.3
48 คฑาเทพ ธ้ง 22 22.1 14 24 19 101.1
49 ณัฐธิดา ฟิล์ม 25 21.0 15 21 17 99.0
50 ฐิติมา แบม 18 21.0 18 23 18 98.0
51 ชนัญญา ครีม 22 20.6 20 18 17 97.6
52 อนันตญา แพร 18 20.3 16 22 21 97.3
53 สุภฤกษ์ เฟิร์ส 21 14.3 25 18 18 96.3
54 คณาคุณ ไตเติ้ล 20 16.5 21 20 18 95.5
55 บูรพา เก้า 21 16.9 22 19 16 94.9
56 พชรพล อั่งเปา 22 22.5 18 16 15 93.5
57 ปิยพนธ์ อั้ม 14 15.0 17 21 24 91.0
58 พิชญา ฟ้าใส 14 18.0 18 23 18 91.0
59 ธัญลักษณ์ ตอง 24 21.0 15 16 15 91.0
60 รวินันท์ ฟิล์ม 25 10.5 15 16 23 89.5
61 ฉัตริน ฟิล์ม 15 15.4 24 21 14 89.4
62 สุพิชญา อั้ม 17   22 28 21 88.0
63 ชาคริต คำม่วง 18 14.6 16 21 17 86.6
64 อังศณา ม่าเหมี่ยว 18 13.1 17 19 18 85.1
65 สมมนัส แบมแบม 18 14.6 17 14 19 82.6
66 ยศภูมิ กั๊ฟ 25 18 20 18 81.0
67 พัชรัตน์ เฟิร์ส 15 13.9 18 21 13 80.9
68 เมธ์วดี เนสท์ 14 9.8 21 21 15 80.8
69 อรัญญา ปาย   15.8 22 26 16 79.8
70 ณัฏฐ์ชญา กัญ 18 15.0 18 15 13 79.0
71 จักรางกูร อองรี 14 9.0 15 24 17 79.0
72 ธนภรณ์ ปังปอนด์ 16 10.5 22 17 13 78.5
73 รวิสรา เบลล์ 15 19.5 17 12 13 76.5
74 อมรพรรณ ปริม   15.8 19 25 15 74.8
75 ญาณิศา ณิศา 14 12.8 15 14 17 72.8
76 ธนพนธ์ ซุป 20 8.3 13 16 14 71.3
77 พิพากษา ไอซ์ 16 7.9 17 12 17 69.9
78 ศรันย์พร ข้าวหอม 10 9.0 18 14 12 63.0
79ภาสนเหมือง14
20131461.0
80 ชลธิชา ดรีม 10 5.3 10 17 18 60.3
81 พิมพ์มาดา พิม     19 17 15 51.0
82 พงศภัค พี 12 4.5 14 8 10 48.5
83 ภาวัต เบสท์ 10 6.0 18 4 9 47.0
84 ชนินาถ ฟรัง 7 13.5 11 10 5 46.5
85 กุสุมา ส้ม 7 7.5 9 7 16 46.5
  จินระภัทร ดิว   0.0       0.0
  ณัฐณิชา โน้ต   0.0       0.0

ผลสอบคอร์สป.6 เทอม1(ก.ย.56)

posted 18 Sep 2013 04:10 by Ple Unchana   [ updated ]

ผลสอบเรียงตามลำดับคะแนน คะแนนเต็มแต่ละวิชา 30 คะแนน
(อังกฤษเต็ม35 ปรับคะแนนเป็นเต็ม30แล้วค่ะ)

ลำดับที่ รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 กฤษณะ ปังปอนด์ 28 23.3 28 26 25 130.3
2 ธิดารัตน์ เบนซ์ 29 21.8 28 27 22 127.8
3 ปุณณศิริ ตวง 29 18.8 28 27 25 127.8
4 ชุภาณัฏฐ์ กาญ 30 21.8 28 22 25 126.8
5 ณัฐชา พลอย 29 22.5 27 22 26 126.5
6 จินต์จุฑา ออมสิน 29 19.5 28 23 22 121.5
7 ภัทรนันท์ อาร์ม 27 20.3 27 23 21 118.3
8 ณภัทร ภีม 28 22.5 24 25 17 116.5
9 หฤษฎ์ ภูมิ 27 15.8 25 24 23 114.8
10 ณัฏฐ์นรี ณัฏฐ์ 24 21.0 27 20 22 114.0
11 พชรพล โตมอน 24 19.5 24 22 24 113.5
12 รินรดา องุ่น 23 16.5 25 23 25 112.5
13 พสิษฐ์ แมน 27 23.3 27 20 14 111.3
14 หฤษิต ซินแบท 26 18.0 24 24 18 110.0
15 พัชรพล แพ็ค 27 21.0 25 18 18 109.0
16 พรชิตา โบว์ 26 21.8 22 24 15 108.8
17 ธนกร กร 22 17.3 24 23 21 107.3
18 ธันยธรณ์ อินเดีย 20 14.3 27 24 22 107.3
19 อรัญ ป๋อ 19 15.8 28 19 25 106.8
20 ธนภรณ์ ออม 18 20.3 20 24 24 106.3
21 วสุพล บอมส์ 24 20.3 27 17 18 106.3
22 ชนิดาภา อุ๋งอิ๋ง 24 18.8 22 20 21 105.8
23 กฤตษกร เบสท์ 23 15.8 26 23 18 105.8
24 สิรัญญา แคท 22 17.3 24 18 24 105.3
25 ณัฐวรา ซี 21 19.5 23 22 19 104.5
26 ธีรภัทร์ อาม 20 16.5 24 23 19 102.5
27 ธรณ์ธันย์ อุ้ม 22 18.8 23 19 19 101.8
28 ธันวา บอล 21 12.8 26 19 23 101.8
29 ปาณิศา บี 21 20.3 22 20 17 100.3
30 ณัฐปพน ปุ๊น 23 11.3 24 21 21 100.3
31 ชญานิษฐ์ เจลลี่ 20 15.0 26 20 19 100.0
32 ธนวัฒน์ ไอซ์ 21 11.3 26 24 17 99.3
33 รชานนท์ อิง 25 14.3 21 20 18 98.3
34 สุชาครีย์ ปั้น 21 16.5 25 16 19 97.5
35 ศิศิรา รันตี 19 13.5 23 22 20 97.5
36 ศุภิสรา แพร 14 17.3 19 21 26 97.3
37 จิดาภา อ้อน 21 17.3 23 19 17 97.3
38 ธภัทรวัฒน์ โอปอ 20 16.5 23 22 15 96.5
39 วรัญญา เจน 20 14.3 18 19 25 96.3
40 ธีรพัฒน์ เฟิร์ส 14 11.3 25 23 23 96.3
41 ณภัทร เฟรนด์ 20 13.5 26 18 18 95.5
42 ณัชลดา ณัช 26 14.3 22 19 14 95.3
43 กัลยรัตน์ ปองปอง 22 11.3 25 18 19 95.3
44 ณัฏฐ์ ตอง 23 15.0 21 18 18 95.0
45 กัญจนาภรณ์ แพร 17 15.0 27 15 21 95.0
46 ยศนนท์ มิกซ์ 23 15.8 19 16 21 94.8
47 ปภานิน หมั่นโถว 16 17.3 25 20 16 94.3
48 ศิริลักษณ์ ออม 18 15.8 21 21 18 93.8
49 ปรินทร เวิร์ค 24 17.3 24 17 11 93.3
50 บุษกร มายด์ 18 14.3 27 18 16 93.3
51 ภัคจิรา อุ้ม 15 12.0 26 18 22 93.0
52 ศิวกร เพชร 23 15.8 24 19 10 91.8
53 ปุณยวีร์ มีมี้ 17 12.8 22 20 20 91.8
54 พวงทอง กิ๊ก 14 15.0 23 23 16 91.0
55 ปัณณทัต เขม 17 12.8 25 19 17 90.8
56 อมรเทพ พีท 22 16.5 19 18 15 90.5
57 จันทัปปภา แมงมุม 19 13.5 20 20 18 90.5
58 นภัทร ภัทร 17 12.0 24 19 18 90.0
59 สรัลรัตน์ ดรีม 24 11.3 22 19 12 88.3
60 ชวัลวิทย์ ฟีฟ่า 14 16.5 23 15 19 87.5
61 วนัสนันท์ ปุ๊กปิ๊ก 16 12.0 26 16 17 87.0
62 ฉัตรี เมต 17 17.3 19 17 16 86.3
63 วุฒิชัย อ้น 21 12.0 23 14 16 86.0
64 วชิรา โจ 20 15.8 20 16 14 85.8
65 พรชนก เอิร์ธ 23 15.8 18 15 14 85.8
66 กันตินันท์ โอเว่น 24 15.0 17 16 13 85.0
67 มนปริยา พลอย 22 11.3 18 18 15 84.3
68 สุปรียา พลอย 17 12.8 20 16 17 82.8
69 กวิสรา วิว 17 17.3 20 10 18 82.3
70 ชินกฤต พีพี 20 7.5 27 15 11 80.5
71 อลงกรณ์ เกล 17 12.8 23 13 14 79.8
72 ชรินรัตน์ นัท 10 18.0 23 15 13 79.0
73 วชิรวิทย์ ต้าร์ 17 14.3 20 14 12 77.3
74 ลภัสรดา ควีน 21 11.3 12 16 17 77.3
75 ณัฐนนท์ เปรม 18 16.5 20 12 10 76.5
76 อธิชา กาแฟ 14 12.0 18 16 16 76.0
77 นิริวิทย์ อึ้ง 16 9.0 21 15 15 76.0
78 ปนัดดา จ๊ะ 10 15.0 20 15 14 74.0
79 สุธิพร อั้ม 19 8.3 21 13 12 73.3
80 จีรนันท์ แอม 5 12.0 20 17 19 73.0
81 เบญจพร ฟาง 12 10.5 18 16 16 72.5
82 วธูสิริ อิง 12 14.3 16 16 14 72.3
83 กรรณรัตน์ ต่าย 15 13.5 15 12 16 71.5
84 สิรวิชญ์ เอิร์ธ 16 11.3 16 17 11 71.3
85 ศุภวิชญ์ ไวย์ 17 9.8 23 11 10 70.8
86 นิตยา หนูนา 14 12.0 17 16 10 69.0
87 พิสิษฐ์ เจ 17 7.5 19 15 8 66.5
88 ทินภัทร โอม 15 12.0 18 12 8 65.0
89 ศุภณัฐ ออตโต้ 16 8.3 16 12 12 64.3
90 พรหมพิริยะ ภีม 12 14.3 22 16   64.3
91 พิจิตรา มิ้นท์ 11 9.8 19 10 12 61.8
92 ณัชชา พี 12 9.8 11 10 18 60.8
93 ชิษณุพงศ์ ฟิวส์     21 19 14 54.0
94 พีรรัช พี 11 4.5 13 10 10 48.5
95 นวพล เต้ 14 11.3       25.3
  ปกรณ์ เจแปน           0.0
  สุธีรา จ๋า           0.0
  ธนพร แป้ง           0.0
  นครินทร์ ริน           0.0
  เบญจรัตน์ เกตุ           0.0

ผลสอบคณิตBasic อังกฤษBegin(ก.ย.56)

posted 5 Sep 2013 05:34 by Ple Unchana

คณิต BASIC  
มาตรฐานคะแนน
สำหรับเด็กป.4 ควรได้อย่างน้อย4-5คะแนน
สำหรับเด็กป.5 ควรได้อย่างน้อย6-7คะแนน
สำหรับเด็กป.6 ควรได้อย่างน้อย8-9คะแนน
-------------------------------
ป.4-5ที่ได้ 7 คะแนนขึ้นไป สามารถเรียนพิชิตโจทย์1-2ได้
ป.6 ที่ได้ 8 คะแนนขึ้นไป สามารถเรียนพิชิตโจทย์1-2ได้
ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น คะแนน
(เต็ม15)
ซ่อม
1 อธิชา บอส 2 5
2 ปรินทร เอิร์ธ 1 0
3 ศุภณัฐ ฟลุค 8  
4 พงศภัค พี    
5 ชรินรัตน์ นัท 5 9
6 ธันยธรณ์ อินเดีย 8  
7 อรัญ ป๋อ 9  
8 พิสิษฐ์ เจ 5  
9 สุปรียา พลอย 4  
10 ศุภิสรา แพร 2  
11 ชนิดาภา อุ๋งอิ๋ง 10  
12 รชานนท์ อิง 6  
13 วชิรา โจ 3  
14 รินรดา องุ่น 12  
15 พลศรุต ปาร์ค    
16 ณัฏฐ์ ตอง 8  
17 วรปรัชญ์ โอม 6  
18 อลงกรณ์ เกล 7 7
19 นครินทร์ ริน 8  
20 พชรพล อั่งเปา 2  
21 วธูสิริ อิง    
22 ทินภัทร โอม 5 10
23 ศิริลักษณ์ เนย 7  
24 พิชญา ฟ้า    

อังกฤษBEGIN  
เต็ม80 ตัดผ่านที่65คะแนน 

ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น คะแนน
(เต็ม80)
ซ่อม  
1 เจษฎากร โอ๊ค 78   ผ่าน
2 ชาคริต คำม่วง 42 67 ผ่าน
3 ธนภรณ์ ปังปอนด์ 48   ไม่ผ่าน
4 ศุภณัฐ ฟลุค 66   ผ่าน
5 พงศภัค พี     ขาดสอบ
6 อธิชา บอส 45   ไม่ผ่าน
7 ปรินทร เอิร์ธ 68   ผ่าน
8 ณัฐปพน ปุ๊น   ขาดสอบ ขาดสอบ
9 ยศนนท์ มิกซ์ 78   ผ่าน
10 ชรินรัตน์ นัท 69   ผ่าน
11 พิสิษฐ์ เจ 35 64 ไม่ผ่าน
12 สุปรียา พลอย 61   ไม่ผ่าน
13 ชนิดาภา อุ๋งอิ๋ง 79   ผ่าน
14 รชานนท์ อิง 52 42 ไม่ผ่าน
15 วชิระ โจ 45 49 ไม่ผ่าน
16 กันตินันท์ โอเว่น 71   ผ่าน
17 ฐานิดา กิ่งหงส์ 63   ไม่ผ่าน
18 วรปรัชญ์ โอม 70   ผ่าน
19 อลงกรณ์ เกล 57 71 ผ่าน
20 นครินทร์ ริน 67   ผ่าน
21 พชรพล อั่งเปา 41   ไม่ผ่าน
22 ณัฐณิชา โน้ต 50 74 ผ่าน
23 ปทิตตา บีม 73 ผ่าน ผ่าน
24 พิชญา ฟ้า 73 ผ่าน ผ่าน


ผลสอบประถม4-5(เทอม2ปี56)

posted 3 Apr 2013 10:30 by Ple Unchana   [ updated ]

คะแนนสอบ ป.4+ป.5 
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
โมกข์ เลิศสุวรรณโรจน์ นะโม 29 30 29 23 26 137
นภกมล ไทยถานันดร์ เดือนอ้าย 28 26 28 27 26 135
ธิดารัตน์ เนตรธานนท์ เบนซ์ 29 27 28 24 21 129
ณัฐชา หมื่นศรี พลอย 28 24 29 23 25 129
ณัฏฐนรี สีไสว ณัฏฐ์ 26 29 29 20 25 129
ณัชชรี อิ่มทองคำ กัญ 26 26 22 23 29 126
ชุภาณัฏฐ์ อนันต์ธนิกกุล กาญ 28 28 25 23 22 126
ทักษพร ผึ่งผาย ปังปอน 21 26 29 23 25 124
ณภัทร พรสินชัย ภีม 27 25 25 25 19 121
สิริกรณ์ ชูศรี ออมสิน 30 23 22 22 23 120
เพ็ญพิชชา จีนทอง รวงข้าว 24 23 23 20 27 117
นันทกร จันทร์แพง ปลื้ม 22 22 25 24 22 115
พัชรพล เกิดประเสริฐกุล แพท 29 18 28 14 26 115
พสิษฐ์ ถนัดกิจ แมน 19 29 29 19 16 112
ธนภรณ์ จอมภา ออม 14 24 24 22 27 111
เมธาสิทธิ์ วิวัฒน์ ข้าวเหนียวนึ่ง 23 27 21 17 21 109
ธีรภัทร สุขชัยรังสรรค์ เฟิร์ส 22 23 26 20 18 109
ปวีย์สุดา อนรรฆนนท์ ใบบัว 19 21 22 23 22 107
ชยุตพล เหลืองสุวรรณ ต้นคูน 28 16 26 18 19 107
ชิษณุพงศ์ พรมดี ฟิวส์ 15 21 24 18 28 106
ธรณ์ธันย์ ภู่เจริญ อุ้ม 12 22 26 20 25 105
วนารัตน์ ช้างแก้ว ฟ้า 22 22 25 17 18 104
ศุภิสรา โพธิอาศัย แพร 11 22 27 23 21 104
ชนม์ชนก ทองเนียม อ้อมแอ้ม 21 16 24 20 22 103
ณัฐปพน หนาแน่น ปุ๊น 26 19 18 19 21 103
ปกรณ์ ทองสุก เจแปน 12 21 27 20 22 102
เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 13 25 25 22 16 101
ศิศิรา รอดจิตต์ รันตี 19 18 25 15 24 101
ภูเบศ บัวจุน เบศ 12 19 24 22 23 100
ณพิชญา มังกรศักดิ์สิทธ์ พลอย 19 23 25 16 17 100
อชิตพล หินแก้ว ไวท์ 12 23 21 19 24 99
สุธีรา ชีกว้าง จ๋า 11 24 16 22 25 98
พรลภัส พงษ์พา แฮนด์ 20 20 24 18 16 98
ธนกร บุญส่ง กร 15 15 27 18 22 97
จันทัปปภา กล่อมจิตร์ แมงมุม 14 19 27 20 17 97
สาริน สุวรรณศรี มิ้น 17 19 24 15 22 97
ณัฏฐ์ ทวีผล ตอง 14 20 24 18 21 97
ธนพร ชมเชย ดา 12 20 27 14 24 97
สุภัชชา หมื่นรักษ์ ออม 21 23 20 16 17 97
อาภากร ขำปู่ เบส 15 22 24 17 18 96
กฤติน สุขศรี เพ้นท์ 26 20 19 17 14 96
รัฐภาส อรุณชาติ นิว 18 21 19 20 17 95
ชนกนันท์ สามล อ้อน 14 20 22 19 20 95
ธมลวรรณ หงษ์สวัสดิ์ อุ้ม 17 22 19 17 17 92
วุฒิชัย รัตนพรเลิศ อ้น 17 21 22 18 14 92
สุชานาฏ คำพุฒ มีน 16 20 20 17 18 91
ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 14 29 16 12 20 91
ภัคพร เยื่อปุย ภัค 18 17 25 14 16 90
พรรณภัทร ญาติสดุดี อาย 18 24 19 18 10 89
รินรดา เมธาวิเศษสวัสดิ์ องุ่น 13 21 18 18 18 88
นันทัชพร พุฒนาค ป่าน 13 19 19 18 19 88
พรชนก นาคเสนีย์ เอริทธ์ 16 13 21 18 20 88
กันตินันท์ แก้วกัญญา โอเว่น 12 21 23 12 19 87
ปภานิน เอี่ยมสุขประเสริฐ หมั่นโถว 9 24 17 19 17 86
พรหมพิริยะ ผลเจริญ ภีม 13 17 22 16 18 86
สรชัช แก้วน้อย ชัช 10 22 23 14 15 84
พชรพล น่วมมะโน โอม 12 21 24 13 13 83
สิรวิชฐ์ ทรงเจริญ ฟลุ๊ค 17 15 19 17 14 82
พริบพันดาว ศิรสาคร ฟ้าใส 14 17 23 12 16 82
ปวีกรณ์ พวงมาลัย ฟ้าใส 8 21 19 13 20 81
พงศภัค ปานประเสริฐ บิ๊ก 19 14 21 14 12 80
พลวัชร์ กระกรกุล อังกฤษ 11 12 23 17 15 78
นปวรรตน์ เหล่าชัย ต๋ง 14 15 24 9 15 77
ชาคริต มูลมงคล กาย 13 17 16 15 15 76
บุญสิตา กันทะมา แพท 9 12 21 16 17 75
ฐานิดา อนันยเดชทวีสิน กิ่งหงส์ 7 19 19 17 12 74
ศรุตา สุขพอดี เอมมี่ 8 21 17 12 15 73
ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 15 14 13 10 21 73
วิชยุตม์ อินทร์ทวี โอ๊ต 16 14 19 12 11 72
ศุภณัฐ แจ้งชัดใจ อ๊อตโต้ 10 14 18 17 13 72
ฐิติมา ดีแสน แบม 9 18 14 15 12 68
ชินกฤต พุทธตรง พีพี 8 13 22 11 12 66
กิตติทัต ม่านทอง ก๊อต 12 11 20 13 10 66
ภรภัทร เหมือนประสาท ดาว 9 6 18 16 15 64
ธีรดนย์ ปริญญาปุณโณ ซันโต๊ส 4 15 16 17 10 62
พุทธิ์ปกรณ์ เฉื่อยฉ่ำ ก้อง 7 8 18 8 14 55
ภาสน งามมณฑา เหมือง 10 10 11 9 13 53
ณัฏทัญพงศ์ อุดมรุ่งเรือง ณัฐ 7 12 16 10 7 52
อาภัสสิริ เฮ็งเติม ภัส 7 12 12 8 9 48
ธรณ์ โภคินกรณ์พงศ์ ปัน 7 10 8 9 7 41
เจษวัฒ วายุภาพ กวางตุ้ง ขส ขส ขส ขส ขส ขส
วริศรา ปุริสาร แพร ขส ขส ขส ขส ขส ขส
เจษฎา ศรีแสงจันทร์ แฟ้ม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
วิรากร วงศ์สิงห์ นุ่น ขส ขส ขส ขส ขส ขส
อนัญพร เพ็งเลา ใบเฟิร์น ขส ขส ขส ขส ขส ขส
ณัจฉรียา ตุ่นจิต ณัจ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
สโรชา เทียมเสมอ ฟางข้าว ขส ขส ขส ขส ขส ขส
กัญธรส ซุยยะกิจ เกรซ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
ธนพร เลิศรุ่งวัฒนา พร ขส ขส ขส ขส ขส ขส
พฤกษา พฤกษากร ไหม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
ธนพัชร์ เลิศประเสริฐพันธ์ แพนเค้ก ขส ขส ขส ขส ขส ขส

1-10 of 40