ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย( 62/03/4) คะแนนคอร์สเสริมระดับป.4-5-6

posted 4 Mar 2019, 00:56 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 5 Mar 2019, 18:13 ]

อังกฤษ Begin ผ่านที่ 65 คะแนนค่ะ
vocab(คำศัพท์)เต็ม 20 หัวข้ออื่นๆเต็ม 10 คะแนนค่ะ
รวม 80 คะแนน
อังกฤษ  Begin
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are Thear is/are a/an do/does has/have Pronoun รวม
ป.4 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 17 9 4 10 10 10 6 66
ป.4 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 19.5 9 10 10 9 10 7 74.5
ป.5 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 18 10.0 10 10 9 10 4 71
ป.5 กิตติพัทธ์ ชาญประโคน เจเจ 19 9 10 10 10 9 8 75
ป.5 กุลวรา ตุลยาธาร การ 15 10 10 10 10 10 7 72
ป.5 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 8 9 10 10 10 9 7 63
ป.5 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 19 10 10 10 10 10 9 78
ป.5 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 18.5 8.0 10 4 8 9 4 61.5
ป.5 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 18 9.0 10 9 10 10 9 75
ป.5 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 17 9 5 3 10 10 7 61
ป.5 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 20 9.0 10 10 8 10 8 75
ป.6 กฤษณ์กวี แก่นไร่ ออดี้ 18 9.0 10 6 10 10 8 71
ป.6 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 18.5 9 9 9 10 9 7 71.5
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ ขาดสอบ
ป.6 ณภัทร บุญประเสริฐ อิกคิว 14 9 7 6 3 8 5 52
ป.6 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 19.5 9 9 5 6 8 4 60.5
ป.6 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 9 7 8 4 4 5 2 39
ป.6 ณัฐพร พริ้งเพราะ พลอย 18 8 8 6 10 10 8 68
ป.6 ภูริพัฒน์ แผลงฤทธิ์ ซีนาย 10 9 9 10 10 9 8 65
ป.6 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 15 10 9 10 10 10 9 73
ป.6 ศิวัฒน์ สิงห์เจริญ เก้า 15 8 8 3 5 5 7 51
ป.6 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์
ครีม 17 10 10 5 10 10 7 69


อังกฤษ  Gifted 2
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม50
ป.5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 27
ป.5 แพรวา เนตรนิรมล อิน 33
ป.5 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 27
ป.6 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 27
ป.6 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 24
ป.6 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 31
ป.6 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 30
ป.6 ณิขนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม 30
ป.6 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 32
ป.6 นุชนารถ กองทองดี แพรว 31
ป.6 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 30
ป.6 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 21
ป.6 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 32
ป.6 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 24
ป.6 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 37

อังกฤษ  Gifted 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 50
ป.6 กรกช กลัดใบไม้ ออม 22
ป.6 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 18
ป.6 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค ขาดสอบ
ป.6 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์ 26
ป.6 ไตรทศ ริยรักษ์วรกุล นนท์ 28.0
ป.6 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 32
ป.6 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 33
ป.6 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 29
ป.6 ปวีณ์พร มนัสบุญเพิ่มพูล ผิง 32
ป.6 ปิติภัทร อริยเดช เนม 47
ป.6 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน ขาดสอบ
ป.6 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 20
ป.6 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง ขาดสอบ
ป.6 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 27
ป.6 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 31
ป.6 ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม 23.0
ป.6 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 29
ป.6 ศุภวิช ชันศักดานุกูล ปันกัน 35
ป.6 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 27
ป.6 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย 29

ข้อ1-10 ที่ 6คะแนน ผ่านBasic
ข้อ11-20 ได้ 1-2คะแนน ไปโจทย์ระดับต้น1-2
ข้อ11-20 ได้ 3-4คะแนน ไป Pre-gifted
ข้อ11-20 ได้ 5-6คะแนน ไป Gifted Junior
ข้อ11-20 ได้่ 7 ไป Gifted

คณิตศาสตร์  Basic แนนำคอร์ส
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ 1-10 ข้อ 11-20 รวม    
1 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 1 3 4 ซ้ำBasic  
2 สุพัชญา มั่งคง แป้ง 1 1 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
3 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 2 0 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
4 กุลวรา ตุลยาธาร การ 6 10 16 ผ่านBasic ไปGifted
5 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted
6 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 3 4 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
7 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 3 3 6 ซ้ำBasic  
8 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 8 4 12 ผ่านBasic ไปPre-gifted
9 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted
10 พรชนิตว์ ชุมสุข ชมพู่ 4 3 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
11 พิมพ์วลัญช์ จันทพันธ์ เธอ 2 1 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
12 รมิตา พลเสน ว่าน 8.5 5 13.5 ผ่านBasic ไปPre-gifted+junior gifted
13 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 2 2 4 ซ้ำBasic  +โจทย์2
14 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 1 2 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
15 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 3 4 7 ซ้ำBasic  
16 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 6 3 9 ผ่านBasic ไปPre-gifted
17 กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย กิ่ง          
18 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 7 5 12 ผ่านBasic ไปPre-gifted+junior gifted
19 ชยากร ศรีวิลัย กร 5 1 6 ซ้ำBasic  +โจทย์2
20 ณภัทร บุญประเสริฐ อิกคิว 6 3 9 ผ่านBasic ไปPre-gifted
21 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 3 0 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
22 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 3 4 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
23 ธรรณธร ใจยั่งยืน คอพเตอร์          
24 น้ำอิง หีบแก้ว อิง          
25 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 6 2 8 ผ่านBasic ไปPre-gifted
26 วันชนะ สุรณาภรณ์ชัย แม็ค 4.5 1 5.5 ซ้ำBasic  +โจทย์2
27 ศวัล บุญก่อสร้าง แม็ก          
28 ศิรดา กองแก้ว ดาด้า 1 2 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
29 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 0 2 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
30 อรปรียา กานต์ชัยพฤกษ์ อิ๊งค์          
31 อรัชญา ถุงกลาง แพนเค้ก 3 2 5 ซ้ำBasic  +โจทย์2
32 อินทิรา หยู หญิง 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์ 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 10
1 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 4
2 สุธาสินี ตันซิน เกน 4
3 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 4
4 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 3
5 จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 3
6 จิตริน ณ นคร พลอตเตอร์ ขาดสอบ
7 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 4
8 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 1
9 ณัฐพร พริ้งเพราะ พลอย 7
10 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว 6.5
11 ธัญกร สุขพูล ขิม 6
12 ธีรภัทร ทุ่นใจ เปรม 5
13 ปัญจภัทร สายันห์แก้ว กล้วยหอม 7
14 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน 1
15 พงษ์ปกรณ์ ผุดผาด พีช 7
16 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 3
17 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 4
18 พีรวิชญ์ ปัญญา บอส 6
19 วรัทยา มณีฉาย ขิง 8
20 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 0
21 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 0
22 ศิวกร อรุณปาน ออม 6
23 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3

วิทยาศาสตร์  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 62
1 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 34
2 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 40
3 กุลวรา ตุลยาธาร การ 44
4 ฐานรัตน์ จิตงามขำ ใบบัว 40
5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 37
6 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 21
7 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 40
8 กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย ทองพันชั่ง 40
9 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 41
10 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 55
11 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 49
12 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 30
13 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว  
14 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 44
15 ธัญกร สุขพูล ขิม 43
16 ปทิตตา มูรพันธุ์ บูน่า  
17 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 52
18 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 34
19 ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบสท์ 47
20 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 47
21 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 37
22 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 50

วิทยาศาสตร์  Gifted 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 70
1 ลัลน์ญดา หมื่นศรี ใบไผ่ 46
2 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 45
3 บรรณพล จิตรปราณี ยุ้งข้าว 42
4 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 50
5 กร สาลีวรรณ มาร์ธา 47
6 กรรวี อินทรอ่อน ดรีม 45
7 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 45
8 กัญญารัตน์ อุดมศิริ ใบเฟิร์น  
9 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 44
10 จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 44
11 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 49
12 ชนนิกานต์ ทองจาด มายด์ 54
13 ชยพล ลือชัยวัฒนโสภณ กาย 42
14 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์  
15 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 43
16 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 21
17 ณัฐณิชา มาสุข ปาล์ม 50
18 ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 42
19 ไตรทศ จริยรักษ์วรกุล นนท์ 48
20 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว 41
21 ธนภร จิรพนาธร ออย 42
22 ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 50
23 ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 48
24 ธัญกร สุขพูล ขิม 50
25 ธัญธิตา สุวรรณ ฝ้าย 45
26 ธันย์ชนก ติ๊ดเหล็ง เหนือ 40
27 ธีราพัฒน์ ศิริธรรมพงษ์ นาโน 42
28 นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 48
29 นันท์นภัส สินสวัสดิ์ มะปราง 40
30 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 47
31 บุรัสกร บุตรแก้ว นิล  
32 บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 49
33 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 43
34 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 53
35 ปัญจภัทร สายันแก้ว กล้วยหอม 40
36 ปิติภัทร อริยเดช เนม 50
37 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน  
38 พงษ์ปกรณ์ ผุดผาด พีช 42
39 พรนภัส สิทธิไทย พลอย  
40 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง  
41 พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 41
42 พิตตนันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 52
43 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 47
44 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ  
45 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 47
46 ภูริพัฒน์ แผลงฤทธิ์ ซีนาย 43
47 ภูริภัทร ชมเชย อชิ  
48 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 42
49 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 44
50 ศิรสิทธิ์ นุชนารถ องศา 53
51 ศิวกร อรุณปาน ออม 55
52 ศุภวิช ชัยศักดานุกูล ปันกัน 48
53 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 62
54 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 45
55 อรภัสสร์ บูรณะวังศิลา พิณ  
56 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 47
57 อินทิรา หยู หญิง 56


( 62/02/28) ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม2ปี62

posted 1 Mar 2019, 02:14 by Proton Eva homeschool CiC

คะแนนเต็มวิชาละ 30คะแนน

ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม รวม
1 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 26 21 21 15 21 104
2 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 17 21 16 21 24 99
3 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 14 25 23 17 13 92
3 ภัทรพล ไชยทวีลาภ นัด 10 18.0 24 20 20 92
3 วิรมน เพ็ชรแสง เอย 17 19 18 22 16 92
6 นวพล อรุณชาติ นาย 14 20 20 17 18 89
7 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 14 19 16 23 16 88
8 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 12 19 23 18 14 86
9 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 9 20 17 14 23 83
10 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 9 22 24 13 12 80
10 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 14 20 11 15 20 80
12 ภัททกาญจน์ แสงอุทัย ต้นอ้อ 8 17 16 16 20 77
13 วรัญชน์ภัทร วงศ์แก้วมณี ปาย 14 15 18 9 19 75
14 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 11 14 20 10 18 73
14 บัณฑิตา บุญอาจ น้ำอิง 11 15 16 16 15 73
16 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 6 14 22 13 16 71
17 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 10 11 20 12 17 70
18 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 12 19 15 16 7 69
19 บวรลักษณ์ วิไลลักษณ์ เบคอน 14 20 13 7 12 66
20 จตุรวิชญ์ จันทร์เทศ ไตเติ้ล 10 8 16 12 18 64
20 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 11 14 18 8 13 64
22 พิพัฒพงศ์ แดงสั้น เซฟ 8 15 12 10 12 57
23 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 10 11 10 10 12 53

ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม ขาดสอบ          

รวิภา ใจเฉพาะ อิน ขาดสอบ          

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม รวม
1 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 23 25 25 25 27 125
2 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 28 23 26 25 21 123
3 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 23 23 28 20 28 122
3 ณัฐเสาวภา ประทีปะเสน ใบเฟิร์น 24 27 26 20 25 122
5 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 19 26 28 22 24 119
6 นภาดา วังมะนาว เพลง 20 26 24 20 26 116
7 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 16 24 27 21 26 114
8 จิตตพัฒน์ สายโกสุม กัปตัน 24 22 24 20 23 113
8 จินต์จุฑา ทองคำดี จิน 15 25 24 22 27 113
8 กวลินกันตา ชาญนำสิน จีจี้ 25 22 23 20 23 113
11 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 19 24 25 16 25 109
12 นัททพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 20 21 18 25 24 108
12 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 17 23 20 23 25 108
14 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 21 21 20 18 26 106
14 กฤติเดช โพธิ์ทอง แทน 22 24 19 19 22 106
16 ศิวกร ทองยอด นิว 18 22 18 18 24 100
17 ธนธรณ์ สามงามยา โปเต้ 22 20 19 17 21 99
17 ธัญชนก คำแสง นาปี 14 20 19 21 25 99
19 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 16 23 24 15 20 98
20 ณัฐพัชร์ พัฒนสุวรรณ ทักข์ 15 24 26 17 15 97
21 ภัทรวดี ขำประเสริฐ หลิน 16 20 23 19 18 96
22 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 25 22 20 11 17 95
23 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 17 24 17 17 19 94
23 ณัฐวีณ์ พัฒนสุวรรณ ทานต์ 16 22 25 14 17 94
25 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 19 22 17 19 16 93
25 ปรีชาศักดิ์ กั่วพานิช กัสจัง 18 21 18 17 19 93
25 ศุภรดา แย้มกลีบ น้ำอิง 16 18 19 15 25 93
28 จิณณพัค สืบมี อร 7 21 24 19 21 92
29 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 11 24 23 12 21 91
29 จิระพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ กิ๋มไช้ 14 21 21 17 18 91
31 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 15 22 15 19 18 89
32 จิตภินันท์ เศรษฐบรมศักดิ์ ทอฝัน 9 24 21 14 20 88
32 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 16 25 13 16 18 88
32 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 14 20 20 15 19 88
32 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 14 25 17 12 20 88
36 ทัศน์พล หร่ายมณี โอม 26 24 13 13 10 86
36 สุชานุช วรรณโภคิน แพรวา 14 21 15 18 18 86
36 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 11 16 22 17 20 86
36 ธนวัฒน์ ทองแกร่ง ไอซ์ 14 21 19 10 22 86
40 วิทิต แย้มขยาย ทัต 14 21 16 14 19 84
41 นรวิชญ์ น้อยสะอาด บีม 17 18 16 17 15 83
41 อนาวิล นิลรัตน์ วิน 12 19 19 14 19 83
43 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 12 19 17 14 20 82
43 ศุภากร สุขสาคร ซีน 10 17 25 18 12 82
43 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 11 23 16 13 19 82
46 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 20 17 18 10 16 81
46 รวินกร บุญวรรณ์ ปอ 15 22 15 9 20 81
46 ธนพร ฐิตธรรมโม มาย 9 20 24 15 13 81
49 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 13 20 12 18 17 80
49 ศุภรากร จันทร์ประทีป เนย 10 18 20 15 17 80
49 ภัทรนันท์ เสลาหลัก ปราย 15 12 17 18 18 80
49 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 12 18 17 14 19 80
49 เกียรติศิริ ตันพันตรี หมิง 9 20 20 14 17 80
54 จิรยศ พึ่งพัน บูม 13 19 15 14 18 79
54 ปรีชญาน์ สกุลคง ไหม 15 19 17 12 16 79
56 มนต์ธัช สูริประเริฐ หมิง 15 18 17 12 16 78
57 นิชาภา อภิโชครุ่งเรือง พราว 11 16 19 14 16 76
58 เตชสิทธิ์ สุขานันท์ เครป 14 9 17 17 18 75
59 ปฏิภาณ อายินดี มิกซ์ 8 17 19 14 16 74
60 ตะวัน สิริวัฒนวิบูล มุกดา 13 20 8 15 17 73
61 นวรัตน์ เกิดแก้ว เนย 13 15 12 9 17 66
61 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 10 9 20 13 14 66
63 อมรพงษ์ ลออฤทธิ์ เพชร 11 13 10 15 16 65
63 ชญานิษฐ์ ชินะปุตตกุล ไข่มุก 11 18 12 14 10 65
65 ปาลิตา สมฤทธิ์จินดา มะปราง 10 16 9 10 17 62
66 ธนชาติ ไชยภักดี นิว 10 14 12 12 9 57

อาชวิน รักสนอง กัน ขาดสอบ          

วรนิษฐ์ เหลืองชูฤทธิ์ จีน่า ขาดสอบ          

ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ ขาดสอบ          

( 62/2/21) คะแนนสอบวันที่19 ก.พ.62

posted 20 Feb 2019, 10:27 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 5 Mar 2019, 18:14 ]

คะแนนสอบวันที่19 ก.พ.62


Gifted เบญฯ
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (50) วิทย์ (50) อังกฤษ (50) รวม (150)
นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 19 33.25 41 93.25
นพวรรณ จิตต์สมุทร ปิ่นมุก 20 30.25 38 88.25
กร สาลีวรรณ มาร์ธา 8 31.5 44 83.5
ธนภร จิรพนาธร ออย 23 26.25 32 81.25
บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 13 34 33 80
นิธิศ อ่วมทอง คุณ 22 27.25 30 79.25
นันท์นภัส สินสวัสดิ์ มะปราง 17 26.75 33 76.75
พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 10 26.25 40 76.25
ธัญธิตา สุวรรณ ฝ้าย 10 30 36 76
ณัฐณิชา มาสุข ปาล์ม 10 26.5 39 75.5
กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย กิ่ง 7 26.25 42 75.25
วิวรรธน์ คำนวนมิตร ลัคกี้ 17 22 36 75
อัญชลิกา มะลิทอง อาย 14 29.75 31 74.75
ศุภวิช ชัยศักดานุกูล ปันกัน 15 26 31 72
ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 4 33 34 71
กชนิภา พานิชย์ ต้นข้าว 16 25.75 29 70.75
นิชฌานน มีสวัสดิ์ กุนซือ 13 29.5 28 70.5
ชนัฏดา ขุนบำรุง ใยบัว 11 29.25 30 70.25
นภสร นนทเบญจวรรณ วิว 9 24 37 70
บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 8 28.75 31 67.75
ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบสท์ 8 21.75 38 67.75
ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 1 31.5 35 67.5
รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 11 27.25 28 66.25
กัตโชติ สอนประสาน โชติ 4 27 33 64
ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 3 24.25 35 62.25
ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 3 24 35 62
ไชยพัฒน์ ขาวดำ ฟีฟ่า 11 26.25 24 61.25
มัลลิกา แย้มเย็น มีน 7 28.25 26 61.25
สุธิณีย์ พรมเอี่ยม กุ๊กกิ๊ก 13 25 23 61
ปิยเนตร แดงสกุล ปราง 1 18.5 41 60.5
ปุณณภพ ผิวสอาด เก้า 4 18.5 36 58.5
พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 3 28.75 26 57.75
สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3 24 30 57
กัญญารัตน์ อุดมศิริ ใบเฟิร์น 2 23 31 56
ภาณิชพัฒน์ กีรติรัชตะวัฒน์ เติมเต็ม 3 12.5 40 55.5
นาธาน ภุมรินทร์ เนม 1 26.25 28 55.25
ณิชาภา สงฤทธ์ พลอย 1 25.25 29 55.25
ภัทรพร อิ่มโอษฐ์ เม่เม้ 3 20 32 55
บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 4 26.75 24 54.75
ปราชญานันท์ ยอดจันทร์ สตางค์ 0 26.5 28 54.5
ธีร์ธวัช กรสุวรรณเลิศ ธีร์ 3 27.25 24 54.25
ศิวกร อรุณปาน ออม 1 20.75 32 53.75
ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 8 19.25 26 53.25
ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 0 20.75 32 52.75
เปมิกา บู่ทอง มิ้ง 1 19.5 32 52.5
ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 2 20.25 29 51.25
อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 3 21.75 26 50.75
ศรัณย์รัชต์ ปรึกษากร เนส 2 21.25 27 50.25
วิกร โอภาสศุภกุล วิน   20 30 50
ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 3 23.75 23 49.75
ชยพล ลือชัยวัฒนโสภณ กาย 4 24.5 21 49.5
หฤทัย เฟื่องกวินสมบัติ หยก 1 22.5 26 49.5
เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 0 24.75 24 48.75
เบญญาดา เหลืองนวล ต้นหลิว 0 25 23 48
พิมพ์นิภา ชื่นปราณี อิ๋ม 0 20.25 27 47.25
เศรษฐพงศ์ สินสมบัติ ปูนปั้น 1 18 28 47
บุรัสกร บุตรแก้ว นิล 4 25.25 17 46.25
ณัทธมน ทำเสร็จ เดียร์ 1 20.75 23 44.75
กรรวี อินทรอ่อน ดรีม 2 25.75 16 43.75
ภูริภัทร ชมเชย อชิ 2 17.75 24 43.75
สิรภพ เสมประวัติ ปัง 7 15 21 43
ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 3 12.75 26 41.75
บุญยวีร์ ผาตินาวิน บุญหนุน 1 20.5 20 41.5
ณัฐวดี เลิศเรืองศุภกุล ไอซ์ 2 16.5 23 41.5
ปวีณ์กร อินทะแสน อิม 1 17.25 23 41.25
วิริทธิ์พล บำเพ็ญธรรมสกุล ต้นคูณ 2 15 24 41
กันตวิชญ์ กันย์พิมานมนต์ เดฟ 2 14.25 24 40.25
ปารเมศ ชัยศิริโภคา สปาย 0 17 23 40
กฤษฏิ์ เอี่ยมสอาด กิจ 3 22.75 14 39.75
จิรศาล พึ่งพัน บีม 5 16.75 18 39.75
จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 3 20.25 16 39.25
ก้องภพ จงจุดเทียน ก้อง 0 15.75 21 36.75
สุรีย์พิชญ์ สุจินต์ธรรมกร พีช 0 20.25 16 36.25
สุวพัชร วรรณโภคิน พลอย 2 18 16 36
อรัชญา ถุงกลาง แพนเค้ก 0 11 25 36
อินทิรา หยู หญิง 1 15.5 19 35.5
ชนกนันท์ ตรงเที่ยง ไผ่ 0 12 20 32
กฤษณ์กวี แก่นไร่ ออดี้   0   0
จิรันธนิน ครุฑอ้น ซันเดย์   0   0
ชลชนก แก้วสายทอง ชีส   0   0
ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์   0   0
ณิศวรา ปิยภูวดล แพง   0   0
นันท์สินี ขุนณรงค์ ใบบัว   0   0
นิตย์รดี วัฒนาณรงค์ วิว   0   0
ปัญญากร วงศ์วัฒนากิจ เฟิร์ส   0   0
พิชยุตม์ ชิดภาษา นิก   0   0
พีรวิชญ์ ปัญญา บอส   0   0
แพรวา ลำบุตร แพรว   0   0
ศิรสิทธิ์ นุชนารถ องศา   0   0
สุชานันท์ ทีตี้ พรีม   0   0
อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์   0   0

สำหรับของน้องคอร์สกวดเข้าGiftedราช 
คะแนนวิทย์เป็นข้อสอบเดียวกันกับคอร์สGiftedเบญ
ส่วนคะแนนคณิต จะเป็นการสอบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในแต่ละบทเรียน
และจะมีการเทสรวมในวิชาคณิตอีกครั้งเมื่อทำการเรียนการสอนครบทุกบท
Gifted ราชฯ
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต (35) คณิต (30) วิทย์ (50) รวม
ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 28 26 25.5 79.50
ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 29 26 20.75 75.75
ณัฏฐธิดา อุทยานรัตน์ ซี 25 24 25 74.00
นันทนัช สระศรี เนย 26 26 20.25 72.25
อสมาภรณ์ เฉื่อยฉ่ำ พลอย 24 20 28 72.00
ธีรภัทร ทุ่นใจ เปรม 26 26 19.75 71.75
พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 25 26 17.75 68.75
เกียรติกุล เอี่ยมสอาด ตี๋เล็ก 30 22 16.25 68.25
บุณยานุช สูญสิ้นภัย นุช 24 26 18.25 68.25
ศศิชา แจ้งปกรณ์กิจ กิ่ง 28 17 22.25 67.25
พีรวิชญ์ แซ่ลิ้ม พี 24 22 20.5 66.50
จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 25 24 17.5 66.50
กุสุมา ภมรมงคล เดียร์ 18 22 26 66.00
ชญานิศ ดอกกุหลาบ หม่านโถว 25 23 18 66.00
วรัทยา มณีฉาย ขิง 24 19 22.75 65.75
ภัทรภร แก้วธำรงค์ เกรซ 21 20 24 65.00
ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร หนาว 25 20 19.5 64.50
ภัทรนันท์ จันทร์หมื่นไวย์ ลูกเกด 26 23 15.5 64.50
พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 21 21 22.25 64.25
เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 21 23 19.75 63.75
กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 21 20 22.5 63.50
บัณฑิตา ปัญญาอินทร์ สตางค์ 23 20 19.75 62.75
นิติภูมิ สีสอาด ภูมิ 27 24 11.75 62.75
อัครมณี ปิ่นแม้น มีณ 20 23 19.5 62.50
ณัชชา นิตย์สุวรรณ มายด์ 25 19 17.75 61.75
ญาดาวดี ศศิธร มิว 22 20 16.75 58.75
ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 20 20 18.25 58.25
ดนัยณัฏฐ์ อัยลา ภูมิ 18 23 17.25 58.25
เปรมมิกา พรหมทับทิม ดิว 16 22 19.5 57.50
ศศิญาณ์ เดชกำจรสมบัติ โมนา 18 19 19.75 56.75
ธมนวรรณ สาวสุดชาติ อิน 17 16 23 56.00
ฐิติมาภรณ์ อนันต์กวิน มะปราง 24 18 12.25 54.25
ธนพนธ์ ภาศรี มาร์ค 21 21 10 52.00
กุลภัสสร์ ศักดาคาร ฟ้าใส 20 17 13.75 50.75
รดา อ้นพิทักษ์ ใบเฟิร์น 17 18 13 48.00
พรนภัส สิทธิไชย พลอย ขาดสอบ 22 ขาดสอบ 22.00

( 62 /2/2)ผลสอบ Pre-cic ครั้งที่11 ปี2562

posted 1 Feb 2019, 09:08 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 2 Feb 2019, 07:38 ]

(รายชื่อเรียงตามรอบ และเลขที่นั่งสอบ)

อันดับที่ 1 น้องต้นน้ำ ณธารธรรม หมื่นนารายณ์
อันดับที่ 2 น้องนัท กรวรรณ นิยมเวช
อันดับที่ 3 น้องต้นน้ำ กิตติคม สุขบัว
----------------------------------------------------------------------------------
ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง
รับฟังแนะแนวการสอบเข้าม.1 โอกาสติดGifted 
วิธีการเลือกอันดับ และ รับผลทดสอบรายบุคคล
วันเสาร์ที่2ก.พ.นี้ ที่ cic ค่ะ
จองรอบแนะแนว ติดต่อประชาสัมพันธ์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินผลเบื้องต้นโอกาสติดGiftedเบญ
ให้ดู3ช่องสุดท้ายของผลทดสอบ
Giftedคณิต Giftedวิทย์/Giftedคอม  Giftedอังกฤษ
 M=มีโอกาสติดGiftedคณิตสูงS/C=มีโอกาสติดGiftedวิทย์หรือคอมสูง E=มีโอกาสติดGiftedอังกฤษสูง 
* M(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคณิต
* C(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedคอม
แทบไม่มีโอกาสติดGiftedวิทย์
* E(R)=ยังพอมีโอกาสลุ้นติดGiftedอังกฤษ
 R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%)  R=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<5%) 
RR=เสี่ยงมาก (โอกาสติด<1%)  RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%)   RR=เสี่ยงไม่ติดสูง (โอกาสติด<1%) 

*กลุ่ม M(R) , C(R) , E(R)  เน้นเพิ่มคะแนนวิทย์ น้องอาจจะติดได้

กรณีน้องได้ R และ RR ทั้งหมด ควรสอบ Giftedราช

-------------------------------------------------------------------------------
โอกาสติดรอบธรรมดา
ดูที่คะแนนรวม 5 วิชา ในช่อง รวม
กรณีเป็นเด็กนอกเขตพื้นที่บริการ และประสงค์จะสอบเบญ ควรมีอันดับช่องรวม  ไม่เกินที่80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปรึกษาเพิ่มเติมเชิญที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ

( 61/11/9) คะแนนคอร์ส คณิตPre-gifted/Junior Gifted /Gifted อังกฤษ Gifted ตุลาคม61

posted 8 Nov 2018, 19:54 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 8 Nov 2018, 20:06 ]

น้องในคอร์สคณิตPre-Gifted1สามารถ ลงต่อ Pre-gifted2 ได้ทุกคนนะคะ
 >> Pre-gifted1 จะเป็นเรื่องของโจทย์ บวก ลบ คูณ หาร เบื้องต้น เรื่อง หน่วย และการเปลี่ยนหน่วย
 >> Pre-gifted2 จะเป็นเรื่องของสมการ การสร้างสมการ โจทย์ เศษส่วน  ร้อยละ(%) 

*น้องที่ยังได้คะแนนไม่ดี ลองทบทวนในเล่มดูด้วยนะคะ สงสัยตรงไหนเข้ามาสอบถามได้ค่ะ

**น้องที่ต้องการเข้าคอร์ส Junior Gifted / Gifted ให้เข้ามาทดสอบที่สถาบันค่ะ
สำหรับน้องที่ลงควบคอร์สBasicในช่วงปิดเทอมตุลาคมนี้ สามารถดูผลทดสอบเข้าGifted ได้ที่หน้าประกาศผลคอร์สBasicค่ะ 

คณิตศาสตร์Pre-gifted1
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม
20
ป.4 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 17.75
ป.5 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 10
ป.5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 12
ป.5 สุธาสินี ตันซิน เกน 12
ป.5 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 12
ป.6 ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 13
ป.6 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 9
ป.6 ธนกร เมืองประเทศ ลีโอ 17.75
ป.6 บุรัสกร บุตรแก้ว นิล 18
ป.6 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 18
ป.6 ดนุวัฒน์ แก้วมณีวงศ์ มิวนิค 8
ป.6 นาธาน ภุมรินทร์ เนม 14
ป.6 จิตริน ณ นคร พลอตเตอร์ 9.75
ป.6 รชตะ สำริดเปี่ยม เจ็ด 11.75
ป.6 ธีรภัทร ทุ่นใจ เฟรม 15.75
ป.6 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 16
ป.6 ปุณยุนช ชูสันติสุข จูน 17
ป.6 ธนพนธ์ ราศี มาร์ค 14
ป.6 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 11
ป.6 บุญฑริกา สุขขี การ์ตูน 7
ป.6 กิตติพงษ์ สะอาดแก้ว บีม 14

คณิต Junior Gifted 2  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
ป.4 ลัลน์ญดา หมื่นศรี ใบไผ่ 7
ป.5 ธนโชติ ภู่ธงทอง นะโม 11
ป.5 แพรวา เนตรนิรมล อิน 10
ป.5 ปวริศา ชลศฤงคาร แพน 12
ป.5 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 1
ป.5 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 10
ป.6 สุวิจักขณ์ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โฟล์คซอง 14
ป.6 ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 4
ป.6 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 11
ป.6 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 6
ป.6 บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 16
ป.6 ธีร์ธวัช กรสุวรรณเลิศ ธีร์ 11
ป.6 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 3
ป.6 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 13
ป.6 ปิยเนตร แดงสกุล ปราง 4
ป.6 กรรวี อินทรอ่อน ดรีม 6
ป.6 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 4
ป.6 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 3
ป.6 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 6
ป.6 ปณต สุยะหลาน โชค 19
ป.6 ปพน สุยะหลาน เชน 20

คณิต Gifted 2  
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
ป.6 อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์ 11
ป.6 วิวรรธน์ คำนวนมิตร ลัคกี้ 9
ป.6 ณัฐณิชา มาสุข ปาล์ม 6
ป.6 นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 9
ป.6 มัลลิกา แย้มเย็น มีน 6
ป.6 พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 4
ป.6 กชนิภา พานิชย์ ต้นข้าว 8
ป.6 ธัญธิตา สุวรรณ ฝ้าย ขาดสอบ
ป.6 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 6
ป.6 นิธิศ อ่วมทอง คุณ 14
ป.6 ศุภวิช ชัยศักดานุกูล ปันกัน 12
ป.6 นิชาภา เชาว์วัตร์ พีช 8
ป.6 สิตานัน วิจิตรบรรณาการ น้ำ 8

อังกฤษตะลุยโจทย์
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 50
ป.5 ปวริศา ชลศฤงคาร แพน 44
ป.5 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 37
ป.6 ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 47
ป.6 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 46
ป.6 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 44
ป.6 บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 45
ป.6 วิวรรธน์ คำนวนมิตร ลัคกี้ 47
ป.6 นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 47
ป.6 ธีร์ธวัช กรสุวรรณเลิศ ธีร์ 45
ป.6 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 46
ป.6 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 46
ป.6 พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 47
ป.6 นาธาน ภุมรินทร์ เนม 40
ป.6 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 39
ป.6 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 44
ป.6 ณัฏฐธิดา อุทยานรัตน์ ซี 45
ป.6 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 42
ป.6 อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์ 45

( 61/11/9) คะแนนสอบ คณิตBasic อังกฤษ Begin ตุลาคม2561

posted 8 Nov 2018, 19:34 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 8 Nov 2018, 19:40 ]

คณิตBasic ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน
*สำหรับน้องที่มีระบุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานป.4 ป.5) 
    หมายถึง น้องอยู่ในเกฑ์มาตรฐานตามระดับชั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นอีก
    ยกเว้นกรณีที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเข้ากิ๊ฟ ให้ลงเรียนตามที่แนะนำค่ะ
อังกฤษBegin คะแนนเต็ม 80 ผ่านเกณฑ์ที่ 65 คะแนน 
   -vocab เต็ม 20 ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 14 คะแนน(70%) 
   -ส่วนอื่นๆเต็ม 10 ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 8 คะแนน 
(สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ)

คณิตศาสตร์  Basic
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ
1 - 10
Basic ข้อ
11 - 15
โจทย์
พื้นฐาน
ข้อ
15 - 20
รวม
20
แนะนำคอร์ส
ป.4 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 3   1   1 5   Basic+โจทย์2/3(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11   Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 4   5 ผ่าน 0 9   Basic+Pregifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 6 ผ่าน 1   1 8   โจทย์2/3+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.5 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 4   2   1 7   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 4   2   0 6   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 5   3 ผ่าน 0 8   Basic+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 5   4 ผ่าน 3 12   Basic+Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ ขาดสอบ          
ป.5 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 2   3 ผ่าน 1 6  Basic
ป.5 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 9 ผ่าน 3 2 14  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 จิณณพัต สืบมี อร 3   2   1 6   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.6 ภาวินี ไม้แก้ว ออม 6 ผ่าน 3 ผ่าน 2 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 วรัทยา มณีฉาย ขิง 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 3   3 ผ่าน 1 7  Basic
ป.6 อชิรญา จำรูญจารีต ใบตอง 8 ผ่าน 4 ผ่าน 1 13  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ธนิดา ชื่นเดช จ๊ะ 6 ผ่าน 4 ผ่าน 3 13  Pre-gifted+ Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 เดชคุณ คามพิมาย เกรท 4   3 ผ่าน 0 7  Basic(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ศรัณยา สุขผ่อง กลอย 3   4 ผ่าน 0 7  Basic(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 จิตริน ณ นคร พลอตเตอร์ 4   4 ผ่าน 0 8  Basic+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 สุภัสสรา เสือแป้น แป้ง 6 ผ่าน 3 ผ่าน 0 9  Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 6 ผ่าน 2   1 9  โจทย์3+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ธันย์ชนก ติ๊ดเหล็ง เหนือ 5   5 ผ่าน 2 12   Basic+ Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 คุณานนท์ คงดี โอ๊ต 6 ผ่าน 3 ผ่าน 2 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)

อังกฤษ  Begin
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab
20
is/am/are
10
Thear is/are
10
a/an
10
do/does
10
has/have
10
pronouns
10
รวม
80
ป.4 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 19 10 10 10 10 10 10 79
ป.4 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 20 10 7 7 6 10 6 66
ป.5 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 18 9 8 10 2 4 5 56
ป.5 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 19 9 10 5 10 10 7 70
ป.5 วิทิต แย้มขยาย ทัต 12 9 10 3 10 9 6 59
ป.6 ชยากร ศรีวิลัย กร 18 8 10 6 3 6 7 58
ป.6 ภาวินี ไม้แก้ว ออม 17 10 6 10 10 10 8 71
ป.6 ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 20 9 10 10 10 10 10 79
ป.6 ธนกร เมืองประเทศ ลีโอ 15 9 10 10 10 10 8 72
ป.6 บุรัสกร บุตรแก้ว นิล 18 10 10 5 9 10 9 71
ป.6 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 19 10 10 10 7 10 9 75
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 20 9 9 3 7 5 4 57
ป.6 ดนุวัฒน์ แก้วมณีวงศ์ มิวนิค 19 9 9 10 10 10 7 74
ป.6 ธนิดา ชื่นเดช จ๊ะ 18 10 8 3 9 9 8 65
ป.6 ศรัณยา สุขผ่อง กลอย 17 9 9 4 8 8 6 61
ป.6 สุภัสสรา เสือแป้น แป้ง 16 9 7 5 9 10 7 63
ป.6 นันทวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร ออโต้ 15 10 4 7 3 5 5 49
ป.6 ธีรภัทร ทุ่นใจ เฟรม 18 10 10 10 10 10 7 75
ป.6 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 19 9 10 10 6 10 8 72
ป.6 ปุณยุนช ชูสันติสุข จูน 19 9 10 10 10 10 7 75
ป.6 ธนพนธ์ ราศี มาร์ค 15 8 4 9 6 8 4 54
ป.6 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 19 9 10 9 10 8 5 70
ป.6 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 19 9 10 9 10 10 7 74
ป.6 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 16 8 9 5 9 9 6 62
ป.6 บุญฑริกา สุขขี การ์ตูน 20 9 9 7 0 10 7 62
ป.6 กิตติพงษ์ สะอาดแก้ว บีม 16 9 8 6 8 10 8 65

( 61/17/09) คะแนน คอร์ส อังกฤษ Gifted1/2 คณิตPre-gifted2 เทอม1ปี61

posted 16 Sep 2018, 21:09 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 16 Sep 2018, 21:10 ]

*สำหรับน้องPre-gifted2 แล้วให้ลงทะเบียนเรียน Junior Gifted ได้
กรณีที่คะแนนต่ำกว่า 3 ขอให้ลงเรียน Pre-Gifted1/2 ควบคู่ไปด้วยอีกครั้งนึงค่ะ

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2 (Pre-Gifted2)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม 10
1 ลัลน์ญดา หมื่นศรี ใบไผ่ 1
2 กษิต จิตรเดชขจร แทม 5
3 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 1
4 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 6.75
5 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 6.5
6 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 3
7 ไชยพัฒน์ ขาวดำ ฟีฟ่า 3
8 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 3
9 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 0.25
10 ปิติภัทร อริยเดช เนม 3.25
11 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 1
12 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 3.25
13 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 0.5
14 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3.25
15 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 2

อังกฤษ  Gifted 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม50
1 แพรวา เนตรนิรมล อิน 25
2 ณิขนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม 38
3 นิธิศ อ่วมทอง คุณ 36
4 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค 38
5 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 29
6 กรกช กลัดใบไม้ ออม 26

อังกฤษ  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม40
1 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 31
2 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 30
3 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 19
4 ปิติภัทร อริยเดช เนม 42
5 ศุภวิช ชันศักดานุกูล ปันกัน 28
6 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์ 18
7 ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 36
8 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 27
9 ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 25
10 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย 25
11 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 31

( 61/17/09) คะแนน คอร์ส อังกฤษBegin คณิต Basic เทอม1ปี61

posted 16 Sep 2018, 20:33 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 16 Sep 2018, 20:58 ]

คณิตBasic ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน
*สำหรับน้องที่มีระบุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานป.4 ป.5) 
    หมายถึง น้องอยู่ในเกฑ์มาตรฐานตามระดับชั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นอีก
    ยกเว้นกรณีที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเข้ากิ๊ฟ ให้ลงเรียนตามที่แนะนำค่ะ
อังกฤษBegin คะแนนเต็ม 80 ผ่านเกณฑ์ที่ 65 คะแนน 
(สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ)

คณิตศาสตร์  Basic โจทย์ Gifted แนะนำคอร์ส 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ 1-10 Basic ข้อ 11-15 ข้อ 16-20
1 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 2   1   Basic+โจทย์3
2 ฆรวัณณ์ ลิ้มเรืองอนันต์ มิว 4   3    Basic+Pre-gifted  (*ผ่านมาตรฐานป.4) 
3 ชาลิสา เส็งสาย เนม 2   1   Basic+โจทย์3
4 บรรณพต ทิตภิญโญ เล็ก 3   2   Basic+โจทย์3
5 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 4   4 1  Basic+Pre-gifted  (*ผ่านมาตรฐานป.4 )
6 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น ขาดสอบ  
7 รมิตา พลเสน ว่าน 5   4    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
8 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 4   4    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
9 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อน 2   0    Basic +โจทย์ 2
10 สุธาสินี ตันซิน เกน 5   2    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
11 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 1   3   Basic
12 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 6 ผ่านBasic 1 0 โจทย์3+Pre-Gifted
13 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 4   2 0 Basic+โจทย์3
14 จิณณพัค สืบมี อร 3   2 0 Basic+โจทย์3
15 รวินกร บุญวรรณ์ ปอ 2   4 0 ซ้ำBasic
16 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 4   3 1 Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
17 รุ้งตะวัน จันทร์ทอง น้ำอิง 3   1 0 Basic+โจทย์3
18 ฐิติมาภรณ์ อนันต์กวิน มะปราง 3   4   Basic+Pre-gifted
19 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 4   1   Basic+โจทย์3
20 นิธิพัชร์ อินพวง ฟิล์ม 3   0   Basic+โจทย์2/3
21 ชนาธิป อินพวง เฟรม 4   1   Basic+โจทย์3
22 ศุภากร เจริญสุข โชกุล 4   0   Basic+โจทย์2/3
23 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 2   2   Basic+โจทย์3
24 บุญสิตา ทองหลอด แป้ง 3   1   Basic+โจทย์3
25 ชนกนันท์ เย็นจิตโสมนัส แอม 4   4   Basic+Pre-gifted
26 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 6 ผ่านBasic 4   *รอทดสอบเพิ่ม (*Pre-gitedขึ้นไป)
27 ศุภเศรษฐ์ เชื้อสมุทร เจเจ ขาดสอบ  
28 ชนัญญา ด้วงผล ข้าวปุ้น 2   1   ซ้ำBasic+โจทย์3
29 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค 5   2   ซ้ำBasic+Pre gifted
30 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 1   1   ซ้ำBasic+โจทย์3
31 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 6 ผ่านBasic 3   *รอทดสอบเพิ่ม (*Pre-gitedขึ้นไป)
32 กันต์รพี ศรีกาญจนเพริศ บิ๊กเบน ขาดสอบ  
33 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน 4   4   Basic+Pre-gifted
34 กฤตธนกร ปรักแก้ว ปาล์ม 2   3   Basic
35 อภิชาต สมบูรณ์ แฟ้ม ขาดสอบ  
36 พัทธนันท์ ธีโรภาส พลอย 6 ผ่านBasic 4 2 Junior Gifted
37 ชนนิกานต์ ทองจาด มายด์ 9 ผ่านBasic 4 2 Junior Gifted+Gifted
38 ศิวกร อรุณปาน ออม 3   3 1 Basic
39 ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 7 ผ่านBasic 4 1 Junior Gifted
40 ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร หนาว 3   1 1 Basic
41 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 4   3 1 Basic+Pre Gifted
42 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 4   2 0 Basic+โจทย์3
43 ปิติภัทร อริยเดช เนม 6 ผ่านBasic 3 2 Junior Gifted
44 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย ขาดสอบ  
45 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 7 ผ่านBasic 4 0 Pre-Gifted +Junior Gifted
46 กฤตยา ตั๊นเจริญ ไอซ์ 7 ผ่านBasic 0 0 โจทย์2/3+Pre Gifted
47 กรกช กลัดใบไม้ ออม ขาดสอบ  
48 ธีราพัฒน์ ศิริธรรมพงษ์ นาโน 5   2 2 Basic+Pre Gifted
49 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 6 ผ่านBasic 3 2 Junior Gifted
50 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 7 ผ่านBasic 3 1 Junior Gifted
51 ธนัชชา อินคล้าย กิ๊ฟ 5   1 0 Basic+โจทย์3


อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab
20
is/am/are
10
There is/are10 a/an
10
do/does
10
has/have
10
Pronouns
10
รวม
80
1 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 18 8 9 7 8 9 7 66 ผ่าน
2 นิชานันทน์ เนตรนิธิอนันต์ นุ๊ก 20 10 10 10 10 10 9 79 ผ่าน
3 นภสร นพแก้ว แตงกวา 16 9 4 5 7 8 4 53
4 บรรณพต ทิตภิญโญ เล็ก 17.5 8 10 10 5 3 5 58.5
5 ธนชาติ โกฎทอง บีม ขาดสอบ
6 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 6 8 8 2 9 10 5 48
7 กล้าก้าว ศิริสมบัติ กล้า 6 9 9 10 6 4 6 50
8 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 19 10 10 10 10 10 8 77 ผ่าน
9 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 18 10 10 10 10 10 9 77 ผ่าน
10 ปวริศา ไชยดำ ใบบัว 18 9 10 10 9 10 8 74 ผ่าน
11 จิรยศ พึ่งพัน บูม ขาดสอบ
12 ฤทธิไกร เปลี่ยนศรี เต 14 8 6 5 5 8 6 52
13 รุ้งตะวัน จันทร์แดง น้ำอิง 15 9 10 5 8 9 5 61
14 รมิตา พลเสน ว่าน 19.5 9 10 10 10 10 8 76.5 ผ่าน
15 พชร อาศสุวรรณ นาย 18 9 10 3 10 10 7 67 ผ่าน
16 สุธาสินี ตันซิน เกน 17 9 8 10 10 9 6 69 ผ่าน
17 พงษกร เรืองนาม ปลื้ม 13 3 10 4 3 5 0 38
18 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 10 8 10 4 7 9 8 56
19 อภิชาต สมบูรณ์ แฟ้ม ขาดสอบ
20 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 10 9 8 4 8 7 3 49
21 เบญญาภา บุตรเกตุ ต้นหลิว 16 10 8 10 9 10 5 68 ผ่าน
22 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 11 8 9 10 10 2 5 55
23 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 20 9 10 10 10 10 7 76 ผ่าน
24 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน ขาดสอบ
25 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 19 9 6 10 3 8 6 61
26 ชนกนันท์ เย็นจิตโสมนัส แอม 19 9 6 9 10 9 7 69 ผ่าน
27 จิรศาล พึ่งพัน บีม ขาดสอบ
28 ศุภกร ริมธีระกุล ฟิว 18 10 10 10 8 9 6 71 ผ่าน
29 ศิริขวัญ ริมธีระกุล เฟิร์น 16 10 10 9 1 8 6 60
30 เบญจมาภรณ์ แฉล้มนงนุช มีน 17 8 8 5 7 7 8 60
31 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 15 9 9 3 6 2 1 45
32 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 19.5 10 10 10 4 5 5 63.5
33 จีรณา ชัยศักดานุกูล ป๋อมแป๋ม 19 10 10 10 10 10 10 79 ผ่าน
34 นิธิพัชร์ อินพวง ฟิล์ม 19 9 10 10 3 8 6 65 ผ่าน
35 ชนาธิป อินพวง เฟรม 18 8 3 7 10 0 7 53
36 ปุณยุนช ชูสันติสุข จูน 19 10 10 10 6 2 5 62
37 ศุภากร เจริญสุข โชกุล 14 9 10 6 3 9 5 56
38 นพณัฐ เจริญรัตน์ ปอน 20 10 10 10 10 9 9 78 ผ่าน

ผลสอบปิดเทอม เม.ย.61 อังกฤษGifted1 / พิชิตโจทย์1 / คณิต Basic

posted 26 May 2018, 00:40 by Proton Eva homeschool CiC

อังกฤษ  Gifted1
 ชื่อเทสศัพท์ 
   เต็ม10
 เทสศัพท์
   เต็ม10
เทสศัพท์ 
   เต็ม10
 เทสGrammar
       เต็ม20
  เจ็ด  6  4 3 6
 เจนนี่ 3 4 ขาด 6.5
 เนม 4 7 8 9.5
 ขิม 5 4 10 9
 แจ็คพอต ขาด ขาด 5 7.5
 นิวเยียร์55 5 6.5
 โอติณห์ 66.5 
 เวิร์ค 5ขาด5.5 
 พีช 510 
 น้ำ 910 ขาด 10 
 เคท 1010 13 
 ภูพิงค์ 910 10 9.5 
 นนนี่ 810 10.5  คณิต Pre-Gifted1
 ชื่อเทสย่อย1
เต็ม2
 เทสย่อย2

เทสย่อย3เทสย่อย4
เต็ม7 
 เทสย่อย
(พีชคณิต)
เต็ม10
 เทสการตีโจทย์
เต็ม20
ใบไผ่  0 0 3ขาด9.56
จิน 1 0023.5 8
เจนนี่ 15 2ขาด6.5  14
เบสท์ 20 1516
 เนม12047.5 10
แจ็คพอต1334 18
 นิวเยียร์142 25.5 12
 เวิร์ค131516
 เคท155358
น้ำมนต์ 262714


คณิต Basic
 ชื่อเทสสูตรคูณ
แม่2-12
แม่25
 เทสสูตรคูณเต็ม10
 เทสสูตรคูณเต็ม10เทสเศษส่วน  เทสทศนิยม เทสรวม
เต็ม15
เอมส์ผิด 3 9 10001
พีผ่าน910115
พราวผิด 2101002 5
ขวัญข้าว ผ่าน10923
มานาขาด56
วิวติดแม่2549112
หมิงผิด 1810 022
แอมขาด45133
มัดหมี่ติดแม่251010214
ณัชผิด 1ขาด1012
 โฟโต้ขาด  7 9 24
 นุชผิด 110  9
 มะปรางผิด 110 8 1
 น้ำหวาน ผ่าน10  10 2
 ญาญ่า ขาด 9 1
 ฝนขาด10 2

1-10 of 65