ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อยผลสอบคณิต Basic อังกฤษ Begin คณิตพิชิตโจทย์2

posted 13 Sep 2016, 21:21 by Ple Unchana   [ updated 13 Sep 2016, 21:22 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน เต็ม 80
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2 
ผ่านที่ 8 คะแนน เต็ม 20 น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนเต็ม15
1 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 3
2 ศุวพร จันทรโคตร น้ำข้าว 2
3 ณัฐชฎา วัสสา น้อยหน่า 5
4 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 9
5 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 8
6 สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ 7
7 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 8
8 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 1
9 เกวลี แก้วเจริญสุข ไอซ์ 0
10 ธันย์ชนก ศรีคง มิว 6
11 ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 5
12 นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 8
13 สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 1
14 สุภิญญา สร้อยแสง เมย์  
15 ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 9
16 ชัยยุทธ ตั้งนาวาดี ยุทธ 8
17 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 1
18 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 9
19 ปาริชาติ เอียดอ้น ปังปอนด์ 10
20 รพีวิชญ สรรพคุณ ใบหม่อน 10
21 ธนกกฤต แดงมณี นิค 2
22 เบจมาภรณ์ เกตุมณี ใบเตย 9
23 วาสิตา ไทรทอง แอ๊นท์ 9
24 นนธิกาน บุญช่วย นน 2
25 ภาคิน กฤษณะเศรณีย์ โลตัส  
26 วราลี พุ่มฉายา เกว 12
27 สิตานันท์ บาลฤทัย เจ็ท 11
28 ภัคจีรา ฐิติวัฒนกนก กิ๊ฟท์  
29 ชญานิษฐ์ เดชะปัญญา ซันหวา 5
30 ปาริฉัตต์ พ่วงกระทุ่ม ปาย 11


อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are Thear is/are a/an do/does has/have pronoun รวม
1 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน               0
2 ศุวพร จันทรโคตร น้ำข้าว 9 6 0 6 6 5 3 35
3 ณัฐชฎา วัสสา น้อยหน่า 20 8 9 4 7 7 5 60
4 ชลชนก แก้วสายทอง ชีส 17 9 10 10 10 7 6 69
5 น้ำทิพย์ องค์ทอง ลูกน้ำ 11 8 10 10 2 6 5 52
6 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 17 9 7 10 10 10 7 70
7 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 20 9 7 10 2 6 8 62
8 ธนัช พิกุลทอง ทีม 16 8 9 3 7 8 7 58
9 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 13 9 10 8 1 10 8 59
10 ภัทรกร สรรเสริญ อั้ม 17 9 6 4 2 7 7 52
11 ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 20 9 9 10 10 10 5 73
12 นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 20 10 10 10 10 10 7 77
13 สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 11 8 9 3 7 8 5 51
14 ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 19 10 10 9 10 10 9 77
15 ชัยยุทธ ตั้งนาวาดี ยุทธ 15 9 10 10 4 7 5 60
16 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 20 8 7 9 7 5 7 63
17 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 17 10 10 5 10 6 4 62
18 เจษฎา โกสุเต้า หมู 16 10 9 10 1 9 7 62
19 ภูริ ห้องริ้ว ภูริ 0 5 6 4 8 5 0 28
20 ธนกกฤต แดงมณี นิค 9 9 8 4 3 7 6 46
21 เบจมาภรณ์ เกตุมณี ใบเตย 20 10 10 10 7 7 7 71
22 วาสิตา ไทรทอง แอ๊นท์ 20 10 10 10 10 10 9 79
23 พัฒน์นรี ศิริรัตน์ประภา ปู๊นๆ 20 10 9 10 10 10 6 75
24 นนธิกาน บุญช่วย นน 0 7 5 4 5 5 2 28
25 ชญานิษฐ์

เดชะปัญญา ซันหวา 15 9 9 3 6 9 3 54

คณิตพิชิตโจทย์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 2
2 ชยพล ชัมพูนทะ ไอซ์ 8
3 ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 11
4 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 7
5 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 6
6 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 0
7 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 2
8 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 8
9 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 2
10 ศิริประภัส กิมปี อิม 15
11 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 0
12 ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล โฟกัส 8
13 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 4
14 ณิชากร เจิดสกุล เฟรนด์ 7
15 ศิวพร ธาตุทวี เพียงพอ 6
16 จันทกานต์ สาธุการ แพง 0
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 0
18 ณัฏฐณิชา เนตรอัมพร นิ้ง 14
19 บงกช คงนิรัติศัย ใบหม่อน 4
20 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 4
21 ภูริธรรม สวัสดิวิชัย ตี้ 12

( เม.ย.59) คณิตพิชิตโจทย์1

posted 14 Jun 2016, 21:25 by Ple Unchana   [ updated 14 Jun 2016, 21:29 ]


คณิตพิชิตโจทย์ 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  เต็ม20
1 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 12
2 นันท์นภัส เปรมปรีสุข ปริม 8
3 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 10
4 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 5
5 ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 5
6 พสุวรรษ ตั้งตงนุช ต้นกล้า 11
7 หทัยรัตน์ ร่าเริง เนเน่  
8 สโรชา จำดวง มิว 12
9 พนิตา ขาวสอาด บุ๋มบิ๋ม 18
10 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 6
11 ภูเบศ ศรีวัฒนา ริว 20

( เม.ย.59)ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin

posted 27 Apr 2016, 19:24 by Ple Unchana   [ updated 27 Apr 2016, 19:29 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
คณิต Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
1 พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 5
2 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 8
3 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 10
4 จิรภัทร กองแก้ว พูม 10
5 สุกฤษฏิ์ อินทร์รอด เอิร์ธ 2
6 วนิดา ศรีเหรา ออม 8
7 อัญชณียา พึ่งโสภา พรีม 7
8 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 4
9 วิภาพร ประทุม วิว 8
10 สุพรรษา งามอักษร แพร 3
11 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 6
12 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 10
13 กัลยกร ปั้นตะกั่ว นิปปอน 12
14 วีรภัทร ทองชมภูนุช เกมส์ 4
15 จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 7
16 ปุณยาพร แพท่าไม้ ปุณ 7
17 พัฒน์นรี ศิรรัตน์ประภา ปู๊นปู๊น 7
18 วาทิวุธ ยาวิชัย แก๊ก 9
19 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 12
20 กัญชพร พรมดี เฟรช 7
21 เดชพันธ์ สินพนมรัตน์ บูม 8
22 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 8

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronounรวม
1 พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 16 8 6 10 10 9 7 66
2 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 19 7 9 10 9 9 6 69
3 สโรชา จำดวง มิว 20 10 10 10 10 10 10 80
4 จิรภัทร กองแก้ว พูม 18 10 9 10 8 8 4 67
5 สุกฤษฏิ์ อินทร์รอด เอิร์ธ 10 8 7 10 3 9 5 52
6 วนิดา ศรีเหรา ออม 20 9 9 4 10 9 8 69
7 ถาปนา นุตรักษ์ แสนคุ้ม 20 9 10 10 10 10 9 78
8 ธราเทพ ธิบดี ไปร์               58
9 กษิติ สูตะบุตร กอไผ่ 14 9 8 10 9 8 6 64
10 วิภาพร ประทุม วิว 15 9 7 10 9 10 9 69
11 สุพรรษา งามอักษร แพร 17 7 9 6 9 8 6 62
12 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 17 9 1 9 9 10 7 62
13 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 19 8 8 10 7 9 7 68
14 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 20 9 10 10 10 10 10 79
15 กัลยกร ปั้นตะกั่ว นิปปอน 20 10 10 10 10 10 10 80
16 วีรภัทร ทองชมภูนุช เกมส์ 0 2 2 6 5 2 0 17
17 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 19 9 3 8 8 8 9 64
18 กิตติพศ สท้านวงค์ ม่อน 11 8 10 7 6 7 7 56
19 ศิโรธร ชูขจร ฟ้าใส 19 9 10 10 10 8 9 75

( ก.พ.59)ผลสอบประถม4-5

posted 9 Mar 2016, 21:15 by Ple Unchana   [ updated 27 Apr 2016, 19:29 ]


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 29 27 27 24 23 130
2 สิริพร สนองสินธุ์ พร 24 24 26 30 23 127
3 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 22 25 26 26 23 122
4 กุลชลี สิริแสงสว่าง น้ำ 24 23 27 28 20 122
5 รัชพล ติดญาติ อ่ำ 24 19 27 22 28 120
6 พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง 24 25 22 22 26 119
7 กันต์รพี ทองนำ กาย 15 22 28 24 26 115
8 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 20 29 27 20 19 115
9 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 20 20 27 23 23 113
10 นภัสวรรณ นาคเอี่ยม น้ำผึ้ง 20 21 28 21 22 112
11 ณภัทร หงษ์สวัสดิ์ เอิ๊ก 22 25 25 20 17 109
12 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 13 19 26 27 24 109
13 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 24 23 24 19 19 109
14 พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 17 22 26 23 20 108
15 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้ง 13 27 25 23 20 108
16 ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 12 24 27 23 22 108
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 24 20 26 17 20 107
18 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 18 23 23 21 22 107
19 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 21 23 25 19 18 106
20 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊น 25 23 24 19 15 106
21 ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 11 20 25 19 30 105
22 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 15 25 24 22 19 105
23 อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 25 19 20 23 18 105
24 โชติกา นุชอนงค์ ตานอย 15 21 28 17 23 104
25 โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 24 21 20 21 18 104
26 ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ ขวัญข้าว 18 28 22 21 14 103
27 สุธางคุ์รัตน์ ติณะรัตน์ ปาล์ม 16 21 23 18 24 102
28 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 15 22 21 24 19 101
29 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 15 19 27 18 21 100
30 ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 11 23 26 18 22 100
31 ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิ๊งค์ 13 25 25 15 22 100
32 ภาอุษา จรรยาเมตตากุล ส้ม 20 26 24 17 12 99
33 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 15 20 23 26 14 98
34 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 17 20 23 19 19 98
35 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 14 23 24 18 19 98
36 ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 22 21 22 14 19 98
37 อธิศ ปิ่นนุช เจ๋ง 18 23 23 13 20 97
38 ปพิชญา เอี่ยมขำ เน็ท 8 22 25 21 19 95
39 ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 21 23 20 16 15 95
40 ธนวันต์ ปลื้มชัย เต้ 8 25 23 19 20 95
41 พิมพ์ชนก กล้าวิทย์การ นโม 12 22 26 17 18 95
42 ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ 21 8 23 23 19 94
43 ทินภัทร ธีระพนิดา เจียเจีย 14 22 24 17 17 94
44 ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล กัส 14 24 23 20 12 93
45 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 13 21 20 16 22 92
46 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 18 23 17 14 20 92
47 อรณัชชา ทวีวงษ์ การ์ตูน 16 16 26 17 17 92
48 กมลวรรณ สายหงษ์ทอง น้ำหวาน 10 28 18 19 17 92
49 พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 11 15 26 22 17 91
50 สิริกร เอี่ยมเชน จิวเวอรี่ 11 25 23 17 15 91
51 ณัฐสิทธ์ วัฒนประดิษฐ โอม 13 21 24 15 17 90
52 ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 12 18 25 18 16 89
53 ศศิวิมล คมวิทยาการ เบล 12 22 22 19 14 89
54 นิจจารีย์ กอบผดุงเกียรติ เตย 19 8 19 24 19 89
55 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 10 18 23 17 19 87
56 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 11 26 21 14 15 87
57 กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 8 21 21 16 21 87
58 อมรเทพ สมประสงค์ น็อต 6 21 17 21 20 85
59 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 10 17 20 17 21 85
60 จิรภัทร จีนทอง ตะวัน 21 16 21 14 13 85
61 พรหมพร เฉลิมดิษฐ จันทร์เจ้า 10 17 21 19 16 83
62 หทัยชนก จงรักษ์ วิว 14 18 20 15 16 83
63 ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรม 14 21 21 10 17 83
64 ศศิวิมล บุหลัน ออมสิน 15 17 21 13 17 83
65 เสฎฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 17 28 15 13 10 83
66 รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม 15 18 21 12 16 82
67 ปรัชญา เกิดอินทร์ พีช 11 19 23 15 13 81
68 กานต์กสมา เหล็กอิ่ม ชีส 8 14 23 20 16 81
69 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 14 12 24 15 14 79
70 กานต์ธิดา หงษ์ศรี ฮาน่า 12 16 20 16 15 79
71 ประภัสสร ปล้องอ้วน แป้ง 10 20 18 18 13 79
72 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 9 18 24 14 13 78
73 ปิติภูมิ ทิมจำลอง เซฟ 14 13 24 12 14 77
74 วรมนตร์ สารทอง อิ๊งค์ 12 16 17 21 11 77
75 จิรัชญา นิลตา เนย 16 20 20 11 10 77
76 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 13 10 22 18 13 76
77 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 15 20 14 13 12 74
78 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 10 12 18 19 15 74
79 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 18 14 16 13 13 74
80 ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 9 15 20 15 15 74
81 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 8 12 25 14 14 73
82 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 11 17 23 13 9 73
83 วชิรวิสย์ ศาลา อิม 9 22 18 16 8 73
84 วิวิธชัย ถาวรขจรศิริ ดิว 10 17 19 13 12 71
85 สุประวีณ์ มาระเพ็ญ ต้นน้ำ 13 21 18 8 11 71
86 ธนัญญา เอี่ยมสอาด ธัญ 12 19 16 9 14 70
87 วราพงษ์ บุบผาสุวรรณ คุนหมิง 12 16 20 12 10 70
88 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 10 9 17 15 18 69
89 ชยิสรา วรรธนะกุลโรจน์ ติล 8 18 18 13 12 69
90 ภัทธนันท์ อ่อนแก้ว นาย 12 12 20 14 11 69
91 นัทธ์นิชา ทองศักดิ์ นิชา 8 15 20 15 10 68
92 พิมพ์พลิณี มุขตวามภัย เฟี๊ยต 9 14 14 14 17 68
93 ทรงวุฒิ ไชยภูมิสกุล ก้อง 8 12 18 16 13 67
94 รุ่งนภา ศรีนิล มาย 9 14 19 14 11 67
95 ปิยธิดา รัตนซ้อน นุ่น 7 19 17 10 13 66
96 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 9 14 14 14 13 64
97 ธนกฤต แดงมณี นิก 7 14 18 8 16 63
98 วรชิต เศรษฐจิรวิโรจน์ ต้า 7 17 13 11 14 62
99 นันท์นภัส นรินทร์ ข้าวฟ่าง 10 7 21 10 14 62
100 ฐานิดา แสงทอง พิม 8 13 16 13 9 59
101 อักษรสวรรค์ กอลเกตุ ขวัญ 10 7 14 9 17 57
102 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟล์ค 9 12 17 10 9 57
103 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 5 9 23 7 11 55
104 ภัณฑิกา อยู่ยอด ตอง 6 5 19 13 10 53
105 อาชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อาชิ     22 13 16 51
106 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 3 15 15 7 10 50
107 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 11 9 13 7 9 49
108 ญาณิศา ระวังพาล ช่อเอื้อง 8 13 7 9 12 49
109 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 7 11 14 7 9 48
110 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 3 9 9 6 8 35
111 ชวัลญา มณีพันธ์ แนน           0
112 ณภัทร แก้วดำรงค์ ตฤณ           0
113 สาริศา ติ่งบุญ ข้าวปุ้น           0
114 ธนพร มณีมาตร เบลล์           0
115 กฤตะนนท์ อยู่คง บิว           0
116 กานต์ สิทธิกัน เติ๊ด           0
117 พนิตา บำรุงชน พีม           0
118 อิทธิมนต์ แก้วเอี่ยม น้ำ           0
119 พัณณ์ชิตา อรุณดิษยาพัฒน์ เค้ก           0
120 อรษา สอนประสาน อุ้ม           0

(ก.พ.59)ผลสอบคณิตพิชิตโจทย์2

posted 10 Feb 2016, 19:47 by Ple Unchana   [ updated 13 Sep 2016, 21:14 ]

คณิตพิชิตโจทย์2
ผ่านที่ 8 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

  ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น เต็ม20
 1 ปัณฑิกา  ผลลาภ แอ๊น 6
 2 วิชชุมนตร์  เจริญชัยนันท์ ซี 2
 3 เสฎฐพงศ์  อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 4
 4 อนัญญา  แก้วกำพร้า ใบเตย 0
 5 นาราภัทร  ปาสาณพันธ์ พลอย  2
 6 จุฑามณี  แก้วพาณิชย์ ปอปอ 11
 7 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 
 8 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 6
 9 พัตรพิมล เมืองชู แก้ม 8 
 10 ภัทรพร ประชาบาล พร 9 
 11 พุฒิพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์  คิม  
 12 จีรณา จุลนารา  ฟ่อนฟาง 4
 13 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 2
 14 ธนภัทร คุ้มภัย สาม 
 15 พัชรลักษณ์ ชูวงศ์ ใบบัว 10
 16 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสะอาด กัญ 8
 17 ชนกนันท์ เอี่ยมสะอาด  ขิม 8
 18 รัชกฤศ อภิโสภณกุล บิ๊ก 10
 19 เสกสรัล ทองสีจัด ต้นปาล์ม 7
 20 ณิชาดา จันทร์งาม แพรวา 12
 21 ภัทรพล เรืองเดช แนท 4
 22 ณภัทร ใบหม่อน 
 23 ยศภูมิ กั๊ฟ 8
 24 อภิชญา หมูเล็ก 8
 25 ณัฏฐ์นรี มะเหมี่ยว 6
 26 โศจิรัตน์ ลอยอุดมโชค ฟิล์ม 11
  ไม่ลงชื่อ  2
  ไม่ลงชื่อ  8


(ก.พ.59)ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin

posted 7 Feb 2016, 20:14 by Ple Unchana   [ updated 27 Apr 2016, 19:25 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------


คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น คะแนน
 1

 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 8
 2

 อรษา สอนประสาน อุ้ม 1
 3

 ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 2
 4

 พชร ศรีแปลก ฟิล์ม 2
 5
 วริทธิ์ธร
 ดาโลปการ ซี 11
 6

 เกวลี แก้วเจริญสุข ไอซ์ 5
 7

 คณิศร รื่นเริง เบสท์ 4
 8

 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 3
 9

 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 7
 10

 คณิทธ์ มุนินทร์สาคร แอล 0
 11

 ศิระภาคย์ สิทธิชัยนันทน์ มิกซ์ 8
 12

 ธนพล ลิลา กอล์ฟ 5
 13

 ณัฏฐ์สุกัลย์ ชื่นจับจิต ข้าวจ้าว 10
 14

 จรดพรหม พิิริยะไวทย์ หงษ์หยก 10
 15 สุรัมภา สุกใส แตงกวา  5

 16

 อัครพล เปียวิเศษ ร็อค 7
 17

 ธีรนาฎ แซ่เฮ้ง พลอย 6
 18

 พีรดา ฟักไพโรจน์ การ์ตูน 7
 19

 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 10
 20

 บัณฑิตา เอี่ยมสุขประเสริฐ เนย 7
 21

 ระวิวรรณ โกมลเปริน แน็ต 5อังกฤษ  Begin
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นVocabis/am/areThere is/area/ando/doeshas/havePronounรวม
1พีรวิชญ์ผลอินหอมนาย17895101858
2อรษาสอนประสานอุ้ม123610107351
3ธนัญญาเอี่ยมสะอาดธัญ1910910510467
4คณิทย์มุนินทร์สาครแอล1998888969
5ณัฏฐามาศ   อุดมสันติธรรมอิน201010101010878
6ฐานิตารัชต์ศิวพราหมณ์หยก1797101010770
7ธัญสิริศรีสุพพัตพงษ์เจน788239643
8จรดพรหมพิิริยะไวทย์หงษ์หยก1589636451
9อัครพลเปียวิเศษร็อค538887140
10พชรศรีแปลกฟิล์ม563491028
11ธนพลลิลากอล์ฟ1084446238
12บงกชคงนิรัติศัยกุลใบหม่อน179810710465
13เกาลี         แก้วเจริญสุขไอซ์687454438
14ทักษพรธนะสุคนธ์ออม1789101010872
15ระวิวรรณโกมลเปรินแน็ต19894103659
16คณิศร รื่นเริงเบสท์598576343
17อลงกรแก้วยิ่งโยชน์เต้201091097671
18ศิระภาคย์สิทธิชัยนันทน์มิกซ์17810566254
19สุรัมภาสุกใสแตงกวา1694874654
20ภูริธรรม
ตี้1189390545
21ณัฏฐ์สุกัลย์ชื่นจับจิตข้าวเจ้า209510 9465 
22ธรรศธรณ์สมบุญบ้อน1798651349


( ก.พ.59)ผลสอบ PRE-CIC ครั้งที่8 ปี 2559

posted 5 Feb 2016, 07:36 by Ple Unchana   [ updated 7 Feb 2016, 20:12 ]

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่ง
ที่ได้คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด 
อัันดับที่ 1  พิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร 
อัันดับที่ 2 ชนิกานต์ พลกำพนธ์ 
อัันดับที่ 3 เจษฎากร ผลลาภ
(ต.ค.58)ผลสอบคณิตพิชิตโจทย์ คณิตBasic อังกฤษBegin

posted 18 Oct 2015, 08:20 by Ple Unchana   [ updated 7 Feb 2016, 20:12 ]

คณิตพิชิตโจทย์1
น้องๆที่ลงพิชิตโจทย์1ได้ สามารถลงเรียนพิชิตโจทย์2ได้ทุกคน
สำหรับน้องป.6ที่ได้คะแนนผ่านที่ 10 คะแนน สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ 
----------------------------------------------------------------------
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ


คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 20 คะแนน
1 สุภัสรา คุ้มสืบสาย พั้นซ์ 18
2 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 16
3 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์เย็น เนติ 20
4 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 6
5 ณพล ธีระวัฒนวิศิษฎ์ เฟิร์ส 4.5
6 ภัทรกร ลิ้มดำเนิน อั้ม 16
7 เสฎฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 14
8 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 8
9 ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 12.5
10 สุพิชชา วิเศษเจริญ แบมแบม 16
11 ภัทรียา มาคะสิริ ฟิล์ม 9.75
12 ศราณช เจียมอ่อน พี 11
13 กฤษฏิ์ นาคใหญ่ ลิ้งค์ 4
14 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 7
15 กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 9
16 ณัฎฐ์นรี ใจดี มะเหมี่ยว 8.75
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 16
18 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 8.5
19 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 7.75
20 ฐานิตารัชต์ ศิวพราหมณ์ หยก 8
21 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 8
22 ณรันพัชร จิรัฏฐ์ชัยกุล มุก 10
23 ธนภัทร คุ้มภัย สาม 15.75
24 เสกสรัล ทองสีจัด ต้นปาล์ม 10.75
25 โศจิรัตน์ ลอยอุดมโชค ฟิล์ม 12
26 วิสุทธิพร หรสิทธิ์ กาย 10
27 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 3คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  คะแนน
1 ณัฐธิดา พระเวก อีฟ 9
2 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 1
3 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 9
4 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 8
5 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 10
6 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 9
7 สิริพร สนองพันธุ์ พร 11
8 กมลภพ หลำแนะ ไอซ์ 6
9 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 3
10 พุฒิพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ คิม 12
11 พงศ์เพชร กิตติคมกุล สตางค์ 3
12 พงศธร กิตติคมกุล แสตมป์ 8
13 เขษมศักดิ์ พิณนุวัตร ปั๊บ 4
14 มินตรา สังฆะบุรี ก้อนมิ้นท์ 10
15 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 9
16 ณัฐธีรา เกิดแจ่ม ปาล์มมี่ 9
17 ชิโนรส นาคสวาท แอน 2
18 นิรวิทธิ์ เลิศเรืองศรีกุล โทธิ์ 8
19 รวินันท์ แสงทนต์ แมงปอ 5
20 ณัฐพร แก้วคำ ครีม 12
21 สัณหณัฐ สมร โบนัส 6อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronoun รวม
1 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 20 10 10 10 10 8 9 77
2 ณัฐธิดา พระเวก อีฟ 20 8 9 10 9 8 10 74
3 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 4 5 8 4 8 8 4 41
4 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 20 10 10 10 9 9 10 78
5 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 19 10 9 10 0 10 10 68
6 กมลภพ หลำแนะ ไอซ์ 9 9 4 10 10 9 3 54
7 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 4 5 9 3 3 6 0 30
8 พงศ์เพชร กิตติคมกุล สตางค์ 11 6 9 4 0 4 0 34
9 พงศธร กิตติคมกุล แสตมป์ 18 10 10 10 10 0 7 65
10 เขษมศักดิ์ พิณนุวัตร ปั๊บ 19 3 7 6 7 3 4 49
11 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 17 9 10 10 8 8 7 69
12 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 20 9 10 9 10 10 6 74
13 มินตรา สังฆะบุรี ก้อนมิ้นท์ 19 9 7 10 5 8 6 64
14 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 20 9 10 10 10 10 8 77
15 ณัฐธีรา เกิดแจ่ม ปาล์มมี่ 18 9 10 9 10 10 8 74
16 ชิโนรส นาคสวาท แวน 12 7 6 4 6 5 2 42
17 นิรวิทธิ์ เลิศเรืองศรีกุล วิทธิ์ 15 9 10 4 3 8 4 53
18 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 14 8 10 3 8 6 7 56
19 รวินันท์ แสงทนต์ แมงปอ 17 8 10 10 9 10 8 72
20 ณัฐพร แก้วคำ ครีม 20 9 10 10 3 8 9 69
21 สัณหณัฐ สมร โบนัส 7 8 9 5 7 8 6 50

ผลสอบประถม 4-6 เทอม1ปี58

posted 16 Sep 2015, 14:21 by Ple Unchana   [ updated 18 Oct 2015, 08:29 ]

ระดับชั้นประถม4
คะแนนสูงสุด 28 27.38 28 29 23 113.88
คะแนน
ต่ำสุด
9 5.25 8 12 6 53.25
ค่าเฉลี่ย 18.87 17.64 19.03 19.65 15.32 90.51
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ภาอุษา จรรยาเมตตากุล ส้ม 26 25.88 23 23 16 113.88
2 ปวริศา อรุณคีรีโรจน์ อันตา 26 25.88 20 23 19 113.88
3 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊น 25 23.25 21 24 20 113.25
4 ชวัลญา มณีพันธ์ แนน 23 20.25 28 22 20 113.25
5 อาชิรญาณ์ โสนุช ชิชา 20 22.13 24 28 18 112.13
6 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 21 19.13 25 29 18 112.13
7 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 25 22.50 22 22 20 111.50
8 เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 25 25.88 20 29 11 110.88
9 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้ง 23 27.38 17 25 18 110.38
10 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 19 19.50 23 24 16 101.50
11 อาชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อาชิ 22 14.25 24 17 23 100.25
12 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 22 22.88 17 20 18 99.88
13 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 28 8.63 25 20 16 97.63
14 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 15 23.63 22 17 19 96.63
15 วรมนตร์ สารทอง อิ๊งค์ 21 21.38 22 17 13 94.38
16 ปาณิสรา เข็มทอง พั๊นซ์ 22 21.38 18 20 13 94.38
17 อมรเทพ สมประสงค์ น็อต 15 17.25 22 24 16 94.25
18 ณัฐนันท์ วงษ์สุวรรณ นัท 15 18.00 20 22 16 91.00
19 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 20 16.50 20 21 13 90.50
20 ธนัญญา เอี่ยมสอาด ธัญ 20 15.75 17 15 22 89.75
21 ธนเดช ไชยทวีลาภ หนาว 19 13.88 15 19 16 82.88
22 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 16 21.38 12 15 11 75.38
23 สุประวีณ์ มาระเพ็ญ ต้นน้ำ 10 24.00 16 19 6 75.00
24 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 20 6.38 15 19 13 73.38
25 ธีรภัทร์ คะเลรัมย์ ธีร์ 17 6.38 16 13 16 68.38
26 กฤติน ชื่นบาน ภูมิ 13 15.00 19 14 7 68.00
27 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 11 8.25 17 14 15 65.25
28 ญาณิศา ระวังพาล ช่อเอื้อง 11 15.00 8 14 15 63.00
29 กิตติธัช คำเมือง เปรม 16 8.25 12 15 10 61.25
30 เศรษฐพงศ์ นิธิกิจโอฬาร บิ๊ก 9 11.63 14 13 11 58.63
31 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 10 5.25 16 12 10 53.25
32 ศุภรัตน์ เสียงใหญ่ แบม ขาดสอบ          
33 ธนัชพร เกตุมณี เบลล์ ขาดสอบ          
34 รมณียา เนียมศิริ สุพรีม ขาดสอบ          
35 มธุรดา ชลศฤงคาร พีท ขาดสอบ          

ระดับชั้นประถม5
คะแนนสูงสุด 28 28.50 29 27 27 135.25
คะแนน
ต่ำสุด
8 3 16 10 11 57.5
ค่าเฉลี่ย 20.98 18.21 23.75 19.18 18.75 100.87
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 28 26.25 28 26 27 135.25
2 จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 26 27.00 27 27 22 129.00
3 นภัสวรรณ นาคเอี่ยม น้ำผึ้ง 26 25.50 28 24 23 126.50
4 จักรินทร์ ปรีเปรม เจมส์ 25 27.00 27 22 24 125.00
5 กมลชนก เรืองศรี นิว 28 24.00 27 27 19 125.00
6 ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 22 24.00 27 25 25 123.00
7 ณัฏฐณิชา คำเที่ยง จาจา 26 28.50 25 24 19 122.50
8 พฤศจิ์ ม่วงงาม แอ๊ม 21 25.50 27 24 25 122.50
9 ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ ขวัญข้าว 27 24.75 29 22 17 119.75
10 สิริพร สนองสินธุ์ พร 22 27.00 26 24 19 118.00
11 พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 23 26.25 25 21 22 117.25
12 อธิศ ปิ่นนุช จ๊อบ 22 21.38 24 26 23 116.38
13 ธนภัทร กลิ่นศรีทอง ออม 28 19.13 27 21 21 116.13
14 ธนภัทร รังสิมันต์ กิมไซ 24 22.13 26 24 19 115.13
15 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 24 22.88 26 19 23 114.88
16 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 22 21.75 29 23 19 114.75
17 กันต์รพี ทองนำ กาย 21 26.25 26 23 18 114.25
18 โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 26 26.63 26 20 15 113.63
19 พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง 28 13.50 29 21 22 113.50
20 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 24 20.25 23 22 23 112.25
21 ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 19 24.00 27 16 24 110.00
22 ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิ๊งค์ 20 22.13 27 18 22 109.13
23 พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 21 24.38 26 18 19 108.38
24 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 25 24.00 18 20 21 108.00
25 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 16 18.38 23 26 23 106.38
26 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 22 21.00 21 20 22 106.00
27 ธนศร ทิพางค์กุล เอเชีย 26 19.13 24 17 19 105.13
28 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 26 17.63 24 18 19 104.63
29 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 22 20.63 27 18 16 103.63
30 พิสิษฐ์ จันทร์ณุมาศ จัมโบ้ 24 12.75 23 19 24 102.75
31 สุชัญญา หยดหยาด สุ 23 10.88 21 22 25 101.88
32 อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 24 17.25 26 16 18 101.25
33 ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 20 20.63 21 19 19 99.63
34 พัชญา สุวรรณเขต อีฟ 17 17.63 27 19 18 98.63
35 ณัฐสิทธิ์ วัฒนประดิษฐ์ โอม 18 15.75 29 19 16 97.75
36 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 26 11.25 23 18 19 97.25
37 รตน อินทรเสมา ตั้ม 20 15.75 26 18 17 96.75
38 กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 14 17.63 24 22 17 94.63
39 ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ 22 21.38 22 18 11 94.38
40 ธันย์ชนก ศรีคง มิว 26 12.75 21 18 16 93.75
41 หทัยชนก จงรักษ์ น้ำวิว 20 21.38 20 12 20 93.38
42 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 20 13.88 18 19 22 92.88
43 ณัฎฐกรณ์ ปลีฟัก เก็ต 16 14.25 22 20 17 89.25
44 พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 13 18.00 20 21 17 89.00
45 ธนพร มณีมาตร เบลล์ 15 18.00 23 15 18 89.00
46 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 19 9.75 26 18 16 88.75
47 ปณิดา นิมวชิรวัฒนา เหมยรี่ 25 11.63 16 18 18 88.63
48 กัญญาณัฐ ดวงอาทิตย์ ปุ๋ม 19 8.25 24 16 20 87.25
49 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 19 17.25 20 14 16 86.25
50 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 20 12.75 21 15 17 85.75
51 ธัญวรัตน์ รอบคอบ ปังปอนด์ 18 12.38 22 15 18 85.38
52 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 20 13.50 18 18 14 83.50
53 ธีรพัฒน์ พีรพันธุ์ พี 20 13.50 20 15 12 80.50
54 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 12 11.25 27 17 12 79.25
55 กฤตะนนท์ อยู่คง บิว 17 11.63 18 15 11 72.63
56 วรากร ทับทิมทอง ธันวา 17 11.25 21 10 13 72.25
57 ภาณุพงษ์ ธรรมาชัยมงคล โดเรม่อน 14 3.00 21 13 18 69.00
58 ณภัทร แก้วดำรงค์ ตฤณ 14 7.13 21 12 14 68.13
59 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟล์ค 8 11.63 17 12 11 59.63
60 ธาดา ทองคำ ฮัท 9 7.50 18 12 11 57.50
61 ภูดิศ พุ่มเจริญ บิ๊ก ขาดสอบ          
62 ก้องกิดากร คำเปลว ออกัส ขาดสอบ          
53 ชุติพงศ์ ธรรมรัตน์วัฒนา โฟล์ค ขาดสอบ          
64 รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม ขาดสอบ          
65 นธสม อุทัยลาภทอง บัตเตอร์ ขาดสอบ          
66 มทินา ศรีภินันท์ ต้นข้าว ขาดสอบ          
67 ตรีดาว ญาณะนันท์ แอ้ม ขาดสอบ          
68 สุธีกานต์ สุวรรณไมตรี อั้ม ขาดสอบ          

ระดับชั้นประถม6
คะแนนสูงสุด 30 28.29 30 30 27 132.71
คะแนน
ต่ำสุด
8 3.43 14 10 6 61.00
ค่าเฉลี่ย 20.88 16.83 22.10 17.82 16.51 94.14
คะแนนเต็ม 30 30 30 30 30 30.00
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 เจษฎากร ผลลาภ โอ๊ค 30 25.71 28 27 22 132.71
2 จุฑาวรรณ ขจายแสง กุ๊กกิ๊ก 30 28.29 30 23 21 132.29
3 อินทุอร ศิริถาวร แนท 28 20.57 27 30 26 131.57
4 อนันตญา ฉายาพงษ์ แพร 28 23.14 28 26 21 126.14
5 ธัญวุฒิ ทิมฤกษ์ อิ๊งค์ 29 24.86 24 22 22 121.86
6 ปริญญาพร แสงทอง แพร 25 25.71 24 26 21 121.71
7 ศวัสกร คงธนธีระ อองฟอง 25 22.29 26 21 26 120.29
8 พัชรลักษณ์ ชูวงษ์ ใบบัว 28 23.14 25 23 20 119.14
9 ชนกันต์ จิตรกสิกร กันต์ 24 24.00 28 23 20 119.00
10 ธีรภัทร ธรรมเจริญ โฟกัส 27 21.43 25 24 20 117.43
11 พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 28 22.29 28 19 19 116.29
12 กวินทิพย์ แย้มสรวล แอ้ม 29 18.86 23 22 22 114.86
13 สุพิชชา วิเศษเจริญ แบมแบม 24 22.29 26 25 16 113.29
14 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 27 18.00 28 22 18 113.00
15 ชนิสา สืบนิพนธ์ บับเบิ้ล 29 22.29 23 24 14 112.29
16 รัชกฤศ อภิโสภณกุล บิ๊ก 27 20.57 23 19 22 111.57
17 ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 27 18.00 26 21 19 111.00
18 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 24 18.86 25 26 17 110.86
19 พิชญ์สินี กาญจนประดิษฐ์ เอเธนส์ 28 20.57 23 20 19 110.57
20 วณิชยา เจรจาปรีดี เอ๋ย 26 21.43 25 19 17 108.43
21 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 20 22.29 19 24 23 108.29
22 ชโนชา ใหลตระกูล ใบเตย 23 26.57 25 15 18 107.57
23 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 26 21.43 24 22 14 107.43
24 ธนภัทร เอี่ยมจ้อย กันต์ 26 16.29 25 19 21 107.29
25 ณัฐธร กอวิเศษชัย ฟิวส์ 19 17.14 25 24 22 107.14
26 น้ำทิพย์ แจ่มสุริยา ตาล 22 17.14 25 21 22 107.14
27 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 28 14.57 25 22 17 106.57
28 ศรัณย์พร แพรทอง ออย 26 23.14 25 20 12 106.14
29 มูฮัมหมัดชาฟีอี รัตนะ ดาอี 24 11.14 26 22 23 106.14
30 ชมพูนุช จริตพันธ์ พิ้งกี้ 20 21.43 26 20 18 105.43
31 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 23 23.14 18 21 20 105.14
32 รณกร กระจ่างดวง จูเนียร์ 25 17.14 28 18 17 105.14
33 พัตรพิมล เมืองชู แก้ม 21 24.00 20 22 18 105.00
34 ยศภูมิ มณีจันทร์ กั๊ฟ 25 21.43 23 18 17 104.43
35 ชานันท์ ธนกุลนานนท์ อินเตอร์ 22 21.43 23 17 21 104.43
36 สมิตา สะไบทอง ใบหม่อน 24 20.57 23 20 16 103.57
37 ชนม์ชนก ครุธไทย ข้าวฟ่าง 26 15.43 23 19 20 103.43
38 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 27 22.29 26 18 10 103.29
39 พิชญาภัค ลี้กิมฮุย เครป 28 16.29 21 20 17 102.29
40 จิราพร เกษมสุข โฟกัส 22 24.86 24 22 9 101.86
41 นันทรา ศิริวงศ์พรหม แนน 26 20.57 20 19 16 101.57
42 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 29 15.43 24 17 16 101.43
43 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์ โฟกัส 22 15.43 23 14 27 101.43
44 วิชชากร อินทร์ทวี อั้ม 29 22.29 19 18 12 100.29
45 ณัฐยาน์ ทองแสงจันทร์ เอิร์น 18 18.86 25 22 16 99.86
46 ณรันพัชร จิรัฏฐ์ชัยกุล ไข่มุก 21 18.86 23 16 20 98.86
47 ทีปกร เย็นจิตต์ โฟล์ค 22 13.71 26 18 19 98.71
48 พิชญา ปัญญะหงษ์ ฟ้าใส 20 21.43 23 19 15 98.43
49 ศิธิกุล ศรีสมชัย เนย 22 15.43 26 18 17 98.43
50 ธนพร ชวดคำ มุก 27 22.29 17 20 12 98.29
51 ณิชา วัฒนาพงษากุล ภีม 16 17.14 23 22 20 98.14
52 จิรเมธ ศรีมงคล ไบเบิ้ล 22 18.86 20 19 18 97.86
53 ชนิกานต์ ขำเลิศ เชลซี 20 18.86 21 22 16 97.86
54 ชนิสรา ติมนาค แก้ม 15 20.57 20 17 25 97.57
55 กานต์ธิดา แป้นแหลม โฟกัส 26 20.57 22 17 12 97.57
56 ศุภกร ประกิตเตชะกุล ภู 26 15.43 26 14 16 97.43
57 วิสุทธิพร หรสิทธิ์ กาย 19 22.29 23 16 17 97.29
58 พุฒิพงษ์ เศรษฐบรมศักดิ์ คิม 18 18.86 23 18 19 96.86
59 พิสิฐพงศ์ บวรธรรมรัตน์ พีพี 19 18.86 26 16 17 96.86
60 ธนัชชัย ม่วงชุม เฟิสร์ 22 13.71 25 16 20 96.71
61 ชลลดา อิ่มอุทร พลอย 21 15.43 26 20 14 96.43
62 ภูริภัคร ใจซื่อ ภูผา 19 19.71 26 16 15 95.71
63 ปณิตา ชนะบวรบุตร หง 23 19.71 23 17 13 95.71
64 ณัฐดนัย ทำเสร็จ ดีน 17 14.57 27 22 15 95.57
65 อลงกรณ์ แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 19 16.29 20 22 18 95.29
66 พงศธร สังข์ศรี โจ๊ก 20 16.29 22 20 17 95.29
67 ภทรพร ประชาบาล พร 22 18.00 20 19 16 95.00
68 กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 19 18.00 22 16 20 95.00
69 ณิธาดา จันทร์งาม แพรวา 27 18.86 18 13 18 94.86
70 ภภัสสร รัตนารามิก พลอย 19 19.71 19 19 18 94.71
71 อริสรา แย้มสกุล ไอซ์ 23 16.29 19 19 15 92.29
72 กัญญาวีร์ อินทวงศ์ พิว 24 16.29 16 21 15 92.29
73 ศกร ทองอ่อน เท็น 18 13.71 22 17 21 91.71
74 พงศภัค นิธิกิจโอฬาร บีม 27 9.43 24 15 16 91.43
75 สุพรรณิกา สุทธางคกูล อุ้ม 23 17.14 20 16 15 91.14
76 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 18 22.29 22 18 10 90.29
77 รัชภูมิ ฤทธิ์คุมพล ไน้ซ์ 16 18.86 24 14 17 89.86
78 ภัทรกร เข็มแดง กร 22 11.14 21 19 16 89.14
79 จิรเมธ เราจุติธรรม ก้อง 22 17.14 19 15 15 88.14
80 เขมิสรา สุขนิจจิตงาม อ๋อง 17 18.86 21 18 13 87.86
81 นภสร บำรุงสุข ใบตอง 22 17.14 22 15 11 87.14
82 เบญญาภา สวนเพลง เบญ 15 16.29 20 18 17 86.29
83 ภัทรภร ลิ้มดำเนิน อั้ม 21 11.14 19 19 16 86.14
84 ชยพัทย์ มณีพันธ์ นน 21 12.00 22 16 15 86.00
85 ศุภวรรณ บุญประสพ เอย 15 16.29 16 19 19 85.29
86 ณัฏฐณิชา ศิรินาวี แป้ง 24 18.86 20 12 10 84.86
87 ญาณิสา ช้างแก้ว วุ้น 19 18.86 18 15 14 84.86
88 อริยา ศรีวิลัย เกียร์ 22 12.86 21 13 16 84.86
89 ศิวนาถ ภักดีไพบูลย์ โชกุน 20 14.57 20 16 14 84.57
90 ณัฐนิชา น้อยพงษ์ ใบตอง 16 15.43 21 17 15 84.43
91 ชนัญชิดา อาสนเวศน์ ไหม 19 17.14 16 14 18 84.14
92 อเนชา หนูพรม เน 17 12.00 21 16 18 84.00
93 ชัยย์ธนินทร์ เฮงคราวิทย์ นินท์ 14 19.71 23 16 11 83.71
94 พิพากษา วงวงค์ ไอซ์ 19 3.43 23 20 18 83.43
95 ศุภกร อภิโสภณกุล บิว 18 15.43 19 14 16 82.43
96 กัญญาณัฐ อ่อนสา ปริม 14 12.00 17 20 19 82.00
97 บุณยนุช ห่างไกลพุ่ม นุช 19 13.71 21 12 16 81.71
98 รวินันท์ ตรุยานนท์ ฟิล์ม 17 10.29 21 15 18 81.29
99 พลภัทร ทองหน้าศาล แซน 15 10.29 21 18 17 81.29
100 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 21 10.29 23 15 12 81.29
101 วิภาดา สุขเฟื่อง ฟิล์ม 16 12.86 23 14 15 80.86
102 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 18 13.71 23 10 16 80.71
103 ชฎาพร ธนะชัยศรี ขิม 16 13.71 20 14 17 80.71
104 ชนาธร เกียรติสูงส่ง เนย 20 16.29 17 16 11 80.29
105 ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 21 13.71 17 10 18 79.71
106 การัณญภาส สังข์สุวรรณ ยีน 19 8.57 23 13 16 79.57
107 สุเมย์สิรี สุขมาก ลูกหว้า 13 10.29 22 13 21 79.29
108 รชตวรรณ เกษารัตน์ ไข่มุก 8 18.00 22 18 13 79.00
109 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 21 13.71 17 11 15 77.71
110 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 16 13.71 21 15 12 77.71
111 อังศณา เพ็งอุดม มะเหมี่ยว 20 7.71 15 14 21 77.71
112 ศุภกร ธัชศฤงคารสกุล แคมป์ 16 14.57 19 19 9 77.57
113 จุฑารัตน์ ครองสุขศิริชัย จูน 14 6.00 25 16 16 77.00
114 พงศธร สาคะระ นอต 17 11.14 23 14 11 76.14
115 ณัฐนัย สร้อยนาค อั้ม 11 15.43 20 14 15 75.43
116 พีระวัชร์ เกิดพุฒ จิมมี่ 19 18.00 19 11 8 75.00
117 ชนมน จันทร์อำพล ปลั๊ก 11 12.00 18 16 17 74.00
118 ศุภวัช เสือแผ้ว อาร์ม 15 12.00 19 14 14 74.00
119 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 24 8.57 15 15 11 73.57
120 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 15 17.14 21 12 8 73.14
121 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส 13 6.86 22 15 16 72.86
122 ศาณิตร์ เทือนทา แชมป์ 18 9.43 25 13 6 71.43
123 สงกรานต์ ทำสะอาด การ 16 12.86 15 12 15 70.86
124 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 15 11.14 22 13 9 70.14
125 นิรวิทธ์ เลิศเรืองศุภกุล วิทธ์ 16 12.00 15 16 11 70.00
126 สัณหณัฐ สมร โบนัส 9 7.71 26 11 15 68.71
127 โกญจนาท แขวงโสภา เฟิร์ส 12 12.86 14 15 11 64.86
128 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย 9 10.29 17 14 14 64.29
129 เจนณรงค์ ธรรมาชัยมงคล เจ 12 6.00 17 11 15 61.00
130 รัตนาภรณ์ รอดแสง อ๋อม ขาดสอบ          
131 ธณกร กิตติวัฒน์ น้อยหน่า ขาดสอบ          
132 สุพิสาส์ ดีพันธุ์ อาย ขาดสอบ          
133 ธนกร อรชร เจฟ ขาดสอบ          
134 แทนไท สุกเกลี้ยง ใจกล้า ขาดสอบ          
135 บูรพา ศิริสมบูรณ์ ตะวัน ขาดสอบ          
136 ภคินทร์ สมศรี กล้า ขาดสอบ          

(ก.ย.58)ผลสอบ อังกฤษBegin คณิตBasic คณิตพิชิตโจทย์

posted 3 Sep 2015, 00:16 by Ple Unchana   [ updated 27 Apr 2016, 19:26 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2 เต็ม 20 คะแนน
ผ่านที่ 8 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น รวม Vocab is/am/are There
is/are
a/an do/does has/have pronoun
1 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 77 20 9 10 10 10 10 8
2 ธีรภัทร์ คะเลรัมย์ ธีร์ 33 4 4 7 6 2 9 1
3 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 57 11 9 9 6 9 9 4
4 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 78 19 10 10 9 10 10 10
5 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 14 0 0 0 7 1 3 3
6 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 63 10 9 10 9 10 9 6
7 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 75 20 9 10 10 9 10 7
8 ศิริวดี ดีเงินทอง ดร๊าฟ 24 0 2 0 5 6 8 3
9 ธนภัทร กำจรเกียรติกุล โฟล์ค                
10 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 47 15 8 9 4 5 3 3
11 พงศธร สาคะระ น็อต 56 15 8 7 9 7 7 3
12 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส                
13 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 66 14 9 10 10 10 10 3
14 ชิษณุพงศ์ ชุ่มชัยรัตน์ อัฟกา 71 20 10 9 10 8 7 7
15 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 77 20 10 10 8 10 9 10
16 การัณญภาส สังข์สุวรรณ ยีน                
17 ภคินทร์ สมศรี กล้า 32 9 2 5 5 8 0 3
18 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 55 10 9 5 5 10 10 6
19 ปรียาภรณ์ อรชุน ป่าน 75 19 10 9 10 8 10 9
20 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์                  
21 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 32 4 9 0 4 8 5 2
22 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย                
23 ณัฐนัย สร้อยนาค อั้ม 50 16 7 9 5 5 4 4
24 ธาดา ทองคำ ฮัท 46 13 6 8 5 3 7 4
25 พนิตา บำรุงชน พีม 56 10 9 7 5 10 9 6
26 นิติพัฒน์ บำรุงชน พัฒน์ 61 11 9 9 8 10 10 4
28 รตน อินทรเสมา ตั้ม 54 9 9 9 10 6 5 6

คณิตศาสตร์  Basic
(เต็ม 15 คะแนน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 7
2 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 6
3 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 2
4 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 8
5 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 8
6 ศิริวดี ดีเงินทอง ดร๊าฟ 0
7 ศวัสกร คงธนธีระ อองฟอง 9
8 ภัณฑิตา สวัสดี ไข่มุก 6
9 พลกฤต พุทธวิถี เต้  
10 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 4
11 ธนภัทร กำจรเกียรติกุล โฟล์ค  
12 สุชาวลี พะโรศิลป์ มิ๊กกี้ 5
13 ณัฏฐณิชา ศิรินาวี แป้ง 8
14 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 9
15 พงศธร สาคะระ นอต 0
16 สงกรานต์ ทำสะอาด การ 0
17 ณัฐนนท์ โพธิ์งาม บอส 4
18 นาราภัทร ปาสาณพันธ์ พลอย 8
19 ชิษณุพงศ์ ชุ่มชัยรัตน์ อัฟกา 6
20 ภคินทร์ สมศรี กล้า 4
21 ธนิสร ไวยานิกรณ์ แบงค์ 3
22 ฐิติวัตร ปาลวิสุทธิ์   5
23 จรดพรหม พิริยะไวทย์ หงษ์หยก 6
24 โยษิตา ลิ่มมั่น เนย 1
25 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 4
26 ธาดา ทองคำ ฮัท 3
27 พนิตา บำรุงชน พีม 5
28 นิติพัฒน์ บำรุงชน พัฒน์ 5
29 ดนุเดช ครุฑอินทร์ แดนนี่ 7
30 วณิชยา เจรจาปรีดี เอ๋ย 11
คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2 (เต็ม 20 คะแนน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊นท์ 3
2 ปวริศา อรุณคีรีโรจน์ อันตา 4
3 ภัคภณ ถาวรชัยโชค เจ้าสัว 4
4 ประภัสสร พุ่มสีนิล ลูกปัด 2
5 วรพิน กิจประชา โฟล์ค  
6 ณฐกร มาสุข ทิม 4
7 ณพวุฒิ พรหมชนะ ยอร์ช 6
8 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 10
9 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 6
10 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 5
11 ชมพูนุท ปัญติภาณุวัฒน์ ปลื้ม 3
12 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 4
13 มูฮัมหมัดซาฟีอี รัตนะ ดาอี 7
14 มนัสนันท์ อิ่มสุดสำราญ ฝ้าย 12
15 ศรุตยา ดวงแก้ว แอล 5
16 ปรียาภรณ์ อรชุน ป่าน 6
17 กัญญาวีร์ อินทวงศ์ พิว 8
18 วศินี นิลพันธ์ ใบเมี่ยง 5
19 สุชานันท์ อุ่นหมั่นกิจ น้ำขิง 0
20 โมไนย รู้หลัก เธนส์เธนส์ 0
21 ปณิตา ชนะบวรบุตร หงส์ 8
22 มองการณ์ สายบุญศรี เฮ 10
23 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 3
24 นิจสิรี คนงาน นิจ 10
25 พงศภัค นิธิกิจโอฬาร บีม 18
26 ภทรพร ประชาบาล พร 6

1-10 of 59