ประกาศ


รายการหน้าเว็บย่อย( ม.ค.58)ผลสอบ cic-preเข้าม.1 ปี58

posted by Ple Unchana   [ updated ]

เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟังบรรยายแนะแนวการสอบเข้าม.1 
วันเสาร์ที่ 31ม.ค. เวลา 9:30 น. ที่CICค่ะ
กรุณานำใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆมาด้วยค่ะ


รับใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆได้ที่ CIC 
ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 13:00 น.เป็นต้นไป

ดูผลสอบผ่านหน้าจอคลิ๊กชื่อไฟล์             หรือ             ดาวน์โหลดผลสอบคลิ๊กที่ลูกศร

(ต.ค.57) ผลสอบ คณิตพิชิตโจทย์1/คณิตBasic/อังกฤษBegin

posted 19 Oct 2014, 10:52 by Ple Unchana

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted

คณิตพิชิตโจทย์ 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 13.5
2 ฐานิตา ศรีมงคล มัดหมี่ 14
3 ณัฐชานันท์ ทัศพงษ์ นุ๊ก 16
4 สิรดา พุ่มสีนิล มะปราง 8
5 ไกรวุฒิ ศักดาพิสุทธ์ เด่น 4
6 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 9.5
7 ดวงตะวัน อินจันทร์ ตะวัน 18
8 รตา อุตตะมะ เกรซ 20
9 เศรษฐวุฒิ มั่นแท้ เกรซ 12
10 ภาณุวิชญ์ อ่วมแอร่ม แบงค์ 6
11 พศวีร์ ทิพย์เที่ยงแท้ ปั๊บ 15+
12 อนัญพร เพ็งเลา ใบเฟิร์น 18
13 รัชกฤช อภิโสภณกุล บิ๊ก 8
14 อัญชิสา วงศ์จิรวัฒนกุล ไหมทอง 14
15 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 8
16 สุวิจักขณ์ เรืองศรี ปลื้ม 13อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น vocab. is am are there is/are a/an do/does have/has pronoun รวม
1 อัยรดา สีลาย เนย 18 9 4 10 10 9 3 63
2 ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 11 6 7 5 1 7 1 38
3 ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 18 9 10 10 0 10 6 63
4 ภาณุเดช ศรีนวล อั๋น 17 9 6 2 2 7 4 47
5 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 18 9 10 10 - 8 5 60
6 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 13 10 10 8 5 8 0 54
7 ณัฏฐนิชา ศิรินาวี แป้ง 18 10 9 4 10 7 5 63
8 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 18 8 7 10 7 4 4 58
9 พลภัทร ทองหน้าศาล แซนด์ 2 3 0 4 4 6 3 22
10 ชนมน อมดวง ครีม 14 6 3 5 8 10 2 48
11 ณัฐชานันท์ ทัศพงษ์ นุ๊ก 18 8 10 10 7 9 8 70
12 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 19 9 10 10 10 9 6 73
13 ณัฐนันท์ ปัจฉิมพิหงษ์ ไบรท์ 15 10 6 8 7 8 4 58
14 มนต์ชัย รัตนบุตร ใหม่ 20 10 10 10 10 10 9 79
15 เอกพัฒน์ ยินดีรักษ์ อาร์ม 5 9 6 4 7 6 3 40
16 ธนพร มีมากบาง พลอย 14 9 9 10 10 10 8 70
17 รมิตา สาธุ เพลง 13 6 9 8 5 7 5 53
18 ฐาปกรณ์ บริสุทธิ์ โอม 20 9 9 2 0 9 7 56
19 สรวิชญ์ บุญสืบมา บอส 13 9 7 10 7 10 10 66
20 สุธินันท์ สิริพัฒนาสมบัติ แม็กซ์ 9 9 6 10 3 3 6 46
21 ชุติกาญจน์ สิริพัฒนาสมบัติ กาน 17 9 8 10 10 10 6 70
22 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 15 7 7 10 6 7 4 56

คณิตศาสตร์ Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล   ชื่อเล่น คะแนน
1 พิพากษา วรวงค์ ไอซ์ 9
2 อัยรดา สีลาย เนย 9
3 ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 3
4 ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 7
5 ภาณุเดช ศรีนวล อั๋น 7.5
6 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 6
7 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 7.5
8 ณัฏฐนิชา ศิรินาวี แป้ง 3
9 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 4
10 ปรินทร นนทราช เอิร์ธ 5
11 พลภัทร ทองหน้าศาล แซนด์ 3
12 ชนมน อมดวง ครีม 7
13 พรหมพร คิญชกวัฒน์ กาน่า 8
14 ณัฐนันท์ ปัจฉิมพิหงษ์ ไบรท์ 5
15 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 5
16 ภทรพร ประชาบาล พร 8
17 มนต์ชัย รัตนบุตร ใหม่ 9
18 ณัจฉรียา ตุ่นจิต ณัจ 10
19 วศินี นิลพันธ์ ใบเมี่ยง 10
20 ธนพร มีมากบาง พลอย 12
21 ฐาปกรณ์ บริสุทธิ์ โอม 1
22 สรวิชญ์ บุญสืบมา บอส 8
23 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 5
24 สุธินันท์ สิริพัฒนาสมบัติ แม็กซ์ 5
25 ชุติกาญจน์ สิริพัฒนาสมบัติ กาน 10
26 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 10
27 ชนิกานต์ ขุนวัง แบม 6

(ก.ย.57)ผลสอบป.6 เทอม1ปี57

posted 15 Sep 2014, 02:51 by Ple Unchana


คะแนนสอบ  ป.6 คะเนนเต็มวิชาละ 30 รวม 150 คะแนน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ธฤต องค์พิสุทธิ์ เมเจอร์ 30 28 29 28 21 136
2 สิรวิชฐ์ ทรงเจริญ ฟลุ๊ค 29 26 23 26 25 129
3 พรปวีณ์ ศรีอรุณ จ๊ะจ๋า 29 25 27 23 23 127
4 สิริยากร มาสิก ฝ้าย 28 28 27 20 24 127
5 อชิตพล หินแก้ว ไวท์ 30 24 27 21 23 125
6 ปุณยนุช จุฑาวรรธนะ แจ้ว 26 28 23 25 22 124
7 สุชานันท์ พรหมชนะ ฟ้า 26 22 24 26 24 122
8 เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 23 25.5 28 24 21 121.5
9 พัฒน์นรี อินทร์สุข มิ้ม 24 22 25 27 23 121
10 ฐิติมา ดีแสน แบม 21 21.5 30 29 18 119.5
11 ภัคพงศ์ คงเพ็ชรศักดิ์ เก็ต 22 26 27 20 21 116
12 ภคินทร์ เกษตรมีชัย กอไผ่ 28 20.5 24 23 20 115.5
13 จารุมาศ อุดมสันติธรรม ออม 29 25.5 27 17 17 115.5
14 วีรยา ชลศฤงคาร เนิ้ส 26 19 25 24 21 115
15 ศิรภพ อริยเดช ไนท 20 24 24 24 21 113
16 ฐานวีร์ ร่มโพรีย์ อาย 24 16 22 28 22 112
17 ปทิตตา ฉัตรวิชชานนท์ บีม 29 21.5 25 18 16 109.5
18 เอื้อมพร ช่างเขียน เอื้อม 21 22 24 22 20 109
19 พงศภัค ปานประเสริฐ บิ๊ก 29 14 26 19 21 109
20 สาริน สุวรรณศรี มิ้นท์ 22 21 26 21 19 109
21 ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 20 25 24 20 19 108
22 กฤตยชน์ กาญจนรัชต์ โมเดล 22 27 22 16 21 108
23 นันท์นภัส จึงตระกูล แพทเน่ 27 20 22 24 15 108
24 ธีรธร ตระกูลสุขสวัสดิ์ ไบร์ท 28 18 24 19 19 108
25 วราภา สืบมี แอม 23 24 25 21 15 108
26 พลอยชมพู พลรมย์ พลอย 25 20 24 18 20 107
27 พรหมพร สุนทะโร น้ำหวาน 30 20.5 24 19 13 106.5
28 นันทัชพร พุฒนาค ป่าน 21 19 23 23 20 106
29 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 22 19 22 24 19 106
30 ฤชุดา มุ่งหมาย ปูนหอม 25 18 23 23 15 104
31 ชิษณุพงศ์ วิเชียร ติวเตอร์ 21 19 23 22 19 104
32 สุกฤตา รอดพงษา มิ้นท์ 20 24 24 20 16 104
33 ณัฐนาถ รักพงษ์ไทย น้ำฟ้า 27 17 24 17 19 104
34 วรภพ ญาณะนันท์ อ๋อง 25 17 26 18 18 104
35 ภัคพร เยื่อปุย ภัค 28 14.5 25 16 20 103.5
36 ภรภัทร เหมือนประสาท ดาว 22 17 24 19 21 103
37 คเณศวร ศักดิ์ดำเนิน เอิร์ธ 23 21.5 27 19 12 102.5
38 ณัฐนนท์ สุขนิจจิตงาม เต้ 23 19 25 17 18 102
39 ชัชชัย พ่วงรักษ์ แชมป์ 24 19 21 18 20 102
40 ปรเมท มิ่งแม้น บอม 22 14.5 24 19 21 100.5
41 สุพิชญา ภูมิพัฒนไชย พีซ 22 20 28 12 18 100
42 ปิยนันท์ รักทอง ฟิล์ม 27 18 19 20 16 100
43 พลวัต สันธิศิริ แมมมอธ 18 18 25 18 20 99
44 ปิยาณี รักทอง โฟม 26 16 21 19 17 99
45 วริศรา ปุริสาร แพร 23 16 22 17 20 98
46 ขวัญสวัสดิ์ เย็นดี ขมิ้น 23 14.5 21 22 17 97.5
47 ศิริพร ตู้จินดา แพรว 15 22 22 20 18 97
48 พิรุฬห์ลักษณ์ แซ่ซุ้ง ออม 22 13 17 23 21 96
49 อสมาพร สูริประเสริฐ ไหม 24 13 24 22 13 96
50 อิสริยา แสงทับทิม ชมพู่ 19 16 26 17 15 93
51 วาสนา บุตรกตัญญู อะตอม 20 15 22 17 17 91
52 อมลรดา ศักดามาศ หมิว 19 17 19 17 17 89
53 ฉัตริน กลิ่นแย้ม ฟิล์ม 13 15 24 19 17 88
54 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 18 10 24 17 19 88
55 พศวีร์ ทิพย์เที่ยงแท้ ปั๊บ 21 11 24 16 15 87
56 ชาคริต มูลมงคล กาย 14 13 25 19 15 86
57 ชญานิษฐ์ เชี่ยวชาญ แพรวา 21 17 19 14 15 86
58 นิรัติศัย ขาวสุทธา เติ้ล 14 13 26 19 13 85
59 คณาคุณ นนท์ประสาท ไตเติ้ล 22 12 19 17 15 85
60 บุญสิตา กันทะมา แพท 19 13 23 11 18 84
61 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 19 13 20 16 16 84
62 ธนภรณ์ มินวงษ์ ปังปอนด์ 18 17 17 18 13 83
63 ธณพัฒน์ คงมั่นประกายกิจ ออม 17 13 21 16 16 83
64 ณัฐธัญ พูลสวัสดิ์ กัน 17 10 25 16 15 83
65 ชุติกาญจน์ สิริพัฒนาสมบัติ กาญ 15 12 24 15 16 82
66 มนทกานต์ อึงฤทธิเดช ซัน 18 16 18 17 13 82
67 อนุธิดา ไหลประสิทธิ์พร เกรป 21 10 16 20 14 81
68 ชนาธิป โรจนสิทธางกูร กาย 16 10 23 15 16 80
69 ธัญธณัฐ อาสนะเวศ น้ำผึ้ง 17 13 16 17 16 79
70 ปริยาภัทร สร้อยสวัสดิ์ มายด์ 14 17 21 15 12 79
71 มารุต เปลี่ยนแพ มารุต 21 9.5 22 14 12 78.5
72 ฉันท์ชนิต ประยูรเทพ พีซ 15 13.5 24 16 10 78.5
73 ณัฐชนน สินลักษณทรัพย์ เนม 21 6 23 16 11 77
74 พชรพล เล้าศศิวัฒนพงศ์ อั่งเปา 14 17 17 15 14 77
75 ภูริณัฐ ขำยัง เจเจ 12 8.5 23 17 16 76.5
76 ภาณุเดช สีนวล อั๋น 18 9.5 22 16 9 74.5
77 ศศิวิมล ชัชวาล ไอซ์ 19 12 17 11 15 74
78 ภาณุวิชญ์ อ่วมแอร่ม แบงค์ 21 12 12 17 12 74
79 สรวิชญ์ บุญสืบมา บอส 14 6 24 15 15 74
80 นพัตธร ปุ๊กน้อย คุน 17 9.5 22 16 8 72.5
81 ไกรวุฒิ ศักดาพิสุทธ์ เด่น 17 13 16 15 11 72
82 จิรัฎฐ์ แขวงโสภา ไก่อู 16 13 16 13 11 69
83 ธรณ์ โภคินกรณ์พงศ์ ปัน 12 14.5 18 12 12 68.5
84 ธาม แย้มวิเชียร บัดดี้ 15 8 19 9 14 65
85 ปัญญาพร ปะหมี โอปอ 17 16 13 9 9 64
86 ธัญญาภรณ์ เกตุภูงา อิ๋ม 8 8.5 20 16 11 63.5
87 คณพัฒน์ วรรธโณทัย พี 13 5 18 13 13 62
88 ฐาปกรณ์ บริสุทธิ์ โอม 9 13 14 15 10 61
89 ภาสน งามมณฑา เหมือง 12 7 13 7 14 53
90 ศรัณย์สิฏฐ์ เลิศสุทธิไกรศรี ไจ่ไจ๋ 13 9.5 16 7 5 50.5
91 จิรวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ เบ็นซ์ 9 10 10 7 12 48
92 ชลธิชา โอฬาร ครีม 8 8 7 7 12 42
93 อภิวิชญ์ วิชชุนากร เอิร์ส            
94 วนัสนัน นิ่มเนตร พิ้งค์ฟรอยด์            
95 ภราดร โมกขะสมิต ต้นกล้า            
96 กษิดิ์เดช ลาภศรีมงคล แบงค์            
97 คฑาเทพ ประทุมศรีขจร ธ้ง            

(ก.ย.57)ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม1ปี57

posted 15 Sep 2014, 02:41 by Ple Unchana   [ updated 15 Sep 2014, 02:51 ]


คะแนนสอบ  ป.4 - ป.5 คะแนนเต็มวิชาละ 30 รวม 150 คะแนน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 เจษฎากร ผลลาภ โอ๊ค 30 29 29 28 25 141
2 ศุภวิชญ์ ศรีสิทธิพร เดียร์ 28 28.5 30 26 26 138.5
3 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 24 23 29 29 28 133
4 ชนกันต์ จิตรกสิกร กันต์ 25 25.5 28 28 26 132.5
5 ธีรภัทร ธรรมเจริญ โฟกัส 27 29 28 25 22 131
6 จุฑาทิพย์ จันทร์สุดา อัลฟ่า 25 29 28 25 23 130
7 พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 28 29 29 25 19 130
8 ปริญญาพร แสงทอง แพร 22 30 26 26 23 127
9 อนันตญา ฉายาพงษ์ แพร 25 23 28 26 25 127
10 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 23 28.5 26 26 22 125.5
11 ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 27 25 25 27 20 124
12 ยศภูมิ มณีจันทร์ กั๊ฟ 27 28 23 24 20 122
13 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 25 26 27 23 21 122
14 ชนกนันท์ เอี่ยมสอาด ขิม 20 20 28 28 26 122
15 จิราพร เกษมสุข โฟกัส 23 26 25 28 20 122
16 อินทิรา จิ๋วรักษา นุ่น 25 26 22 24 24 121
17 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 20 29 27 26 19 121
18 รวินันท์ ตรุยานนท์ ฟิล์ม 19 23 27 27 25 121
19 พีรดา พฤกษา แพร์ 22 28 25 24 21 120
20 ศมาภา ทิพยธนาเดช หยก 23 22 24 28 23 120
21 น้ำทิพย์ แจ่มสุริยา ตาล 22 22 25 22 27 118
22 ณิชา ลีลายุทธชัย ครีมมี่ 20 25 27 25 20 117
23 พิชญา มัญญะหงษ์ ฟ้าใส 21 22 27 26 21 117
24 ภทรพร ประชาบาล พร 22 24 25 22 22 115
25 อังศณา เพ็งอุดม มะเหมี่ยว 22 16 27 26 24 115
26 พฤศจิ์ ม่วงงาม แอ๊ม 26 21 25 22 20 114
27 รัชกฤช อภิโสภณกุล บิ๊ก 24 22.5 23 23 21 113.5
28 อชิรญา หินแก้ว วิว 24 17 28 23 20 112
29 กมลชนก เรืองศรี นิว 20 22.5 24 28 17 111.5
30 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 21 15 27 26 22 111
31 ภิรญา พิมพ์พิทักษ์ กั๊ตจัง 25 21 20 25 20 111
32 พงศ์ปณต ปานอำพันธ์ มิกซ์ 24 18 19 23 26 110
33 พิพากษา วรวงศ์ ไอซ์ 20 17 26 26 21 110
34 ธนินี อักษรชื่น เบส 17 16.5 24 27 25 109.5
35 ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 17 20.5 26 27 19 109.5
36 กานต์ธิดา แป้นแหลม โฟกัส 24 25 17 17 24 107
37 ธนภัทร เอี่ยมจ้อย กันต์ 27 13.5 23 24 19 106.5
38 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 24 26 14 22 20 106
39 เขมมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 18 21 25 24 18 106
40 พสิษฐ์ ชลิศราพงศ์ ปุณณ์ 23 21 24 23 15 106
41 กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 24 13 29 16 23 105
42 ธนพร ชวดคำ มุก 20 20 23 19 21 103
43 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 21 19.5 19 25 18 102.5
44 สิรภพ ปั้นเปี่ยมทอง ปังปอนด์ 27 13.5 22 19 18 99.5
45 ตรีดาว ญาณะนันท์ แอ้ม 19 14 24 23 18 98
46 ทักษพร สุกิจญาณ บัว 19 16 24 20 19 98
47 กันต์รพี ทองนำ กาย 14 24 21 22 15 96
48 ศุภกร อภิโสภณกุล บิว 21 16.5 23 15 20 95.5
49 พลภัทร ทองหน้าศาล แซนด์ 15 15 26 21 15 92
50 ธัญญธร เพชรพิรุณ อึ๊ง 17 17 20 23 15 92
51 ศุภกร ธัชศฤงคารสกุล แคมป์ 18 13 20 18 23 92
52 พีรดา ฟักไพโรจน์ การ์ตูน 14 18 22 17 20 91
53 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 13 22.5 17 18 20 90.5
54 โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 13 21 19 22 15 90
55 ณัฐณิชา เดชานนท์วรวัฒน์ อะตอม 20 29 16 11 13 89
56 อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 17 16.5 14 21 19 87.5
57 ปภัสรา เชื้อประดิษฐ แตงกวา 20 10 26 12 19 87
58 พิสิฐพงศ์ บวรธรรมรัตน์ พีพี 15 19.5 18 18 16 86.5
59 ดมิสา คงคล้าย แพรว 16 17 16 22 15 86
60 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 24 13 17 16 15 85
61 ภคิน ศรีนวลจันทร์ ซัน 18 8 22 19 18 85
62 นิติธร ศรีสวัสดิ์ บอส 17 22 10 23 12 84
63 ณฐภัทร ลัภโนปกรณ์ บอล 20 19 16 13 15 83
64 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 20 15 14 19 15 83
65 ณัฐวัฒน์ เจริญทรง โชกุน 19 13.5 17 18 15 82.5
66 สุวพัชร อุดมธรรม ออมสิน 13 10 20 18 20 81
67 พสธร ศรีนวลจันทร์ เปา 21 6 20 15 19 81
68 ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิงค์ 19 16 17 19 10 81
69 ญานิศา ช้างแก้ว วุ้น 14 19 23 13 10 79
70 ณรงค์กร เหวันต์ โอ๊ค 18 15 14 19 13 79
71 พลดนัย จินดาเจี่ย พีค 20 18 13 15 13 79
72 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 14 12 21 12 20 79
73 จิรเมธ เราจุติธรรม ก้อง 25 13.5 16 10 13 77.5
74 ปานฤทัย ทับทิมทอง ฝน 15 16 10 19 17 77
75 กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 9 17 15 19 16 76
76 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 11 18 17 12 18 76
77 อธิศ ปิ่นนุช เจ๋ง 15 10.5 17 16 17 75.5
78 สิตานันท์ บาลฤทัย เจ๊ท 11 9 17 18 20 75
79 ศิริญญาภา เยาวละออง จีจี้ 15 23 15 10 11 74
80 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 17 9 18 17 13 74
81 กิตติพศ สท้านวงค์ ม่อน 18 8 18 15 15 74
82 จารุพร จิรวิวัฒน์เสรี ส้มโอ 9 15 17 11 21 73
83 สิริพร เกษมสุข น้ำฝน 19 9 13 13 18 72
84 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 14 16.5 18 16 7 71.5
85 ณพวุฒิ พรหมชนะ ยอร์ช 15 8 11 18 19 71
86 พรชนก อุปสาร ย้งยี้   11 17 25 18 71
87 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 19 8 18 12 12 69
88 พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 12 9 15 15 18 69
89 พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 16 9 12 15 16 68
90 นนทวัฒน์ มิ่งแม้น เบท 11 13 18 10 11 63
91 กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค   14 15 13 13 55
92 กันตาวิชญ์ ธรรมดี หนุน 7 9 14 13 10 53
93 ฐิติพร ศรีระทุ วุ้น            
94 ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์            
95 ณัฏฐณิชา ศรีสันต์ แตงกวา            
96 สหโชค สินเพ็ง เต็ม            
97 ศุภณัฐ ศรีเกษม ซานต้า            
98 สุธีกานต์ สุวรรณไมตรี อั้ม            
99 วิทยุต จินดาสกุลยนต์ ท็อป            
100 อริสรา แย้มสกุล ไอซ์            
101 พัชญา สุวรรณเขต อีฟ            
102 ณาดิส นพรุจชโนดม เบตเตอร์            
103 ดนัทธ์ นพรุจชโนดม บัตตาร์            
104 ญาณิกา รัตนไพบูลย์วัฒนา มีน            
105 ณัฐชยา เอียดสุข อิงก์            
106 กัลยรักษ์ รังคกูลนุวัฒน์ เปรม            

(ส.ค.57)ผลสอบอังกฤษBegin /คณิตBasic /คณิตพิชิตโจทย์2

posted 31 Aug 2014, 09:55 by Ple Unchana   [ updated 15 Sep 2014, 11:50 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
 
อังกฤษ  Begin  


ลำดับ


    ชื่อ - นามสกุล


 ชื่อเล่น


  เบอร์ติดต่อ
ศัพท์ is
am
are 
there is
there are
a/an do
does
have pro-
noun
เต็ม 
20 10 10 10 10 10 10 80
1 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 081-7130626 20 10 10 10 10 9 8 77
2 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 081-7130626 20 10 10 10 10 10 9 79
3 จุฑาทิพย์ จันทร์สุดา อัลฟ่า 089-9185897 20 9 10 9 10 1 8 67
4 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 081-9953962 6 8 0 6 7 4 2 33
5 นนทวัฒน์ มิ่งแม้น เบท 081-9819455                
6 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 086-1335410 8 6 9 3 0 0 0 26
7 พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 081-9955643 11 9 10 9 0 8 3 50
8 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 083-1456954 19 10 10 10 10 9 8 76
9 ณพวุฒิ พรหมชนะ ยอร์ช 086-9043125 20 10 8 9 7 0 1 55
10 กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค 087-0744176 20 9 6 6 3 7 2 53
11 พรชนก อุปสาร ย้งยี้ 092-8725066 7 7 10 10 10 6 6 56
12 สิรภพ ปั้นเปี่ยมทอง ปังปอนด์ 089-5087129 5 6 5 7 9 5 4 41
13 ชนาธิป โรจนสิทธางกูร กาย 081-3786756 17 9 10 10 9 8 5 68
14 ปรเมท มิ่งแม้น บอม 081-9819455                
15 ฤชุดา มุ่งหมาย ปูนหอม 084-1322433 19 10 10 10 10 10 7 76
16 นิรัติศัย ขาวสุทธา เติ้ล 087-7927567 16 9 9 5 6 8 4 57
17 นพัตธร ปุ๊กน้อย คุน 089-4094508 15 8 7 10 10 10 3 63
18 ศศิวิมล ชัชวาล ไอซ์ 081-8804133 20 9 10 10 10 8 10 77
19 ณัฐธัญ พูลสวัสดิ์ กัน 089-9094759 14 6 8 6 9 7 3 53
20 สุกฤตา รอดพงษา มิ้นท์ 081-9940539 20 9 10 10 10 10 4 73
21 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 081-8583412 18 9 9 10 10 9 2 67
22 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 081-9424511 20 9 10 10 0 7 8 64
23 หทัยภัทร วังเวง ไข่มุก 081-5722029 20 9 10 10 2 9 7 67
24 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 092-9935533 15 8 9 10 7 2 1 52
25 ชัยพัทธ์ มณีพันธ์ นน   18 5 4 10 3 1 7 48
26 พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน โมสต์ 086-7948415 19 10 10 10 9 9 6 73
27 วศินี นิลพันธ์ ใบเมี่ยง 081-9445324 20 9 10 10 10 9 8 76
28 ภาณุเดช  สีนวล อั๋น 084-7562441 16 2 0 2 0 0 2 22คณิตศาสตร์  Basic  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์ติดต่อ  เต็ม
  15
             
1 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 081-7130626 7              
2 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 081-7130626 7              
3 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 081-9953962 5              
4 นนทวัฒน์ มิ่งแม้น เบท 081-9819455 1              
5 พงศ์ปณต ปานอำพันธ์ มิกซ์ 086-0075675 6              
6 ศุภณัฐ ศรีเกษม ซานต้า 081-9956932                
7 พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 081-9955643 5              
8 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 083-1456954 7              
9 กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค 087-0744176                
10 พรชนก อุปสาร ย้งยี้ 092-8725066                
11 ศมาภา ทิพยธนาเดช หยก 092-6247361 4              
12 สิรภพ ปั้นเปี่ยมทอง ปังปอนด์ 089-5087129 7              
13 ภูริณัฐ ขำยัง เจเจ 081-9420236 6              
14 ชนาธิป โรจนสิทธางกูร กาย 081-3786756 8              
15 ปรเมท มิ่งแม้น บอม 081-9819455 8              
16 เอื้อมพร ช่างเขียน เอื้อม 089-6120665 11              
17 นิรัติศัย ขาวสุทธา เติ้ล 087-7927567 2              
18 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 098-2480860 9              
19 ศศิวิมล ชัชวาล ไอซ์ 081-8804133 4              
20 ณัฐธัญ พูลสวัสดิ์ กัน 089-9094759 7              
21 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 089-5900853 9              
22 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 081-8583412 8              
23 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 081-9424511 5              
24 ภาณุเดช  สีนวล อั๋น 084-7562441 3              
25 เนตรฟ้า โพธิพิพัฒน์ ฟ้า 081-9424283 13              
26 เนตรดาว โพธิพิพัฒน์ เฟย์ 081-9424283 9              
27 หทัยภัทร วังเวง ไข่มุก 081-5722029 10              
28 พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน โมสต์ 086-7948415 10              


คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2    
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์ติดต่อ เต็ม20
1 พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 081-9868166 2
2 ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 089-2578204 4
3 อชิตพล หินแก้ว ไวท์ 087-9936245 12
4 ภคินทร์ เกษตรมีชัย กอไผ่ 083-1456954 12
5 ณัฐนาถ รักพงษ์ไทย น้ำฟ้า 086-8087244 6.5
6 ภัคพร เยื่อปุย ภัค 081-9410527 9
7 ธฤต องค์พิสุทธิ์ เมเจอร์ 081-8407960 9.5
8 เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 087-9106224 6
9 สิริกัลยา อุดมผล ออร์แกน 091-6079588 2.25
11 วิศวินท์ โลดโดด ปั้น 082-2474712 7
12 สุภฤกษ์ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ เฟิร์ส 084-1202262 4
14 บุญสิตา   แพท   4
 15  เอิร์ธ           8


คณิตBasic อังกฤษ Begin มี.ค.57

posted 31 Aug 2014, 07:44 by Ple Unchana   [ updated 31 Aug 2014, 07:47 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน / pronoun 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
คณิต Basic
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นคะแนน
1สุวัจน์จิตร์เจริญวัจน์2
2ณัฐนิชาเดชานนท์วรวัฒน์อะตอม2
3ณัฎฐิชญาเอี่ยมสะอาดกัญ6
4ศุภกฤตรื่นเริงอาร์ม0
5ชนิกานต์แก้วชัยสาใบตอง3
6ภานุพงศ์กิ่งทองไนน์4
7ไอลดาทองชมพูนุชไอซ์3
8วรณันประสูตร์แสงจันทร์กบ5
9พงศพัทธ์อรรคอุดมบิว0
10กฤตภพบุญชูชีพนะโม 
11ไกรวุฒิศักดาพิสุทธิ์เด่น5
12ธีทัตพัฒนสิริโยธินแซ็ก8
13ภราดรโมกขะสมิตต้นกล้า8
14ดนัยพรสุขตารมย์แฮม14
อังกฤษ Begin
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น 
1สุวัจน์จิตร์เจริญวัจน์54
2ธันย์ชนกอ่างเหล็กยีนส์71
3อมลรดาศักดามาศหมิว76
4ศุภกฤตรื่นเริงอาร์ม26
5นันทวรรณทองสดใสนัน59
6นพวิชญ์เปลื่องประสพเคน67
7ภานุพงศ์กิ่งทองไนน์67
8ไอลดาทองชมพูนุชไอซ์41
9วรณันประสูตร์แสงจันทร์กบ67
10พงศพัทธ์อรรคอุดมบิว61
11ไกรวุฒิศักดาพิสุทธิ์เด่น61
12ธีทัตพัฒนสิริโยธินแซ็ก74
13รัตนศักดิ์วิภูษณะวรรณอะตอม65
14ภราดรโมกขะสมิตต้นกล้า58
15ดนัยพรสุขตารมย์แฮม79
16วริศมาลีวรรณเตเต้77ผลสอบคณิตBasic เทอม2ปี56

posted 28 Feb 2014, 22:04 by Ple Unchana

ป.4 ผ่าน 5 คะแนน
ป.5 ผ่าน 7 คะแนน
ป.6 ผ่าน 8 คะแนน
ผ่าน 8 คะแนนสามารถลงเรียน คณิตพิชิตโจทย์ได้ค่ะ

รายชื่อ ชื่อเล่น เต็ม15
ทินภัทร โอม 9
พศวัต แทน 2
อริยา เมย์ 4
ธวัลรัตน์ กาย 8
กานต์ชุดา การ์ตูน  
น้ำทิพย์ ตาล 3
สมมนัส แบม 4
ปิยะวัฒน์ เอก 8
กษิดิ์เดช ดิว 10

ผลสอบประถม4-5เทอม2ปี56

posted 28 Feb 2014, 21:59 by Ple Unchana


ลำดับ รายชื่อ ชื่อเล่น ค. อ. ว. ท. ส. รวม150
1 พรปวีณ์ จ๊ะจ๋า 25 27.75 28 24 25 129.75
2 สิรวิชญ์ ฟลุ๊ค 26 27.75 26 23 25 127.75
3 นันทกร ปลื้ม 25 22.5 28 23 26 124.50
4 ภัทรดนัย อาร์มี่ 18 27.75 28 24 26 123.75
5 ศศิธร เฟิร์น 21 27 23 27 22 120.00
6 วีรยา เนิร์ส 25 21.75 22 23 28 119.75
6 สิริยากร ฝ้าย 19 27.75 21 26 26 119.75
8 ชนม์ชนก อ้อมแอ้ม 18 21.75 24 28 26 117.75
9 เทพไท แคน 15 24 25 23 26 113.00
10 ปทิตตา บีม 24 22.5 21 18 27 112.50
11 ชนาธิป ที 25 21 27 17 22 112.00
12 ภัคพงศ์ เก็ต 16 28.5 23 23 21 111.50
13 อรรถนนท์ เคน 17 23.25 27 24 20 111.25
14 พงศภัค บิ๊ก 27 18 26 20 20 111.00
15 พรหมพร น้ำหวาน 22 21.75 22 22 23 110.75
16 นันทัชพร ป่าน 13 22.5 25 24 26 110.50
17 ฐานวีร์ อาย 20 18.75 26 22 22 108.75
18 ยมลภัทร เพลย์ 25 22.5 20 18 23 108.50
19 เจษฎากร โอ๊ค 25 24 23 19 17 108.00
19 ศุภกานต์ ต้นหลิว 19 24 25 21 19 108.00
21 ฐิติภัทร ข้าวโอ๊ต 19 24 24 18 22 107.00
21 ณัฐนนท์ เต้ 20 24 25 18 20 107.00
23 ฐิติมา แพม 9 16.5 29 27 25 106.50
24 ฉัตรชนก มิกซ์ 19 18.75 24 22 22 105.75
25 กฤตยชญ์ โมเดล 15 25.5 26 18 20 104.50
25 อิสริยา ชมพู่ 15 16.5 28 20 25 104.50
25 อสมาพร ไหม 17 22.5 23 21 21 104.50
28 ศุภกิตติ ต้นไผ่ 22 23.25 24 14 21 104.25
29 พรพฤกษ์ ลูกหมู 17 20.25 25 20 21 103.25
30 ศศิธร แนน 19 21.75 26 17 19 102.75
31 สุพิชญา พีซ 19 22.5 25 15 21 102.50
32 วีรินทร์ ของขวัญ 16 24.75 19 20 21 100.75
33 กานต์ชุดา การ์ตูน 15 23.25 23 20 19 100.25
34 อมลรดา หมิว 14 19.5 26 20 20 99.50
35 น้ำทิพย์ ตาล 28 19.5 21 15 15 98.50
36 ศิริพร แพรว 16 21 21 19 21 98.00
37 พสิษฐ์ ปาล์ม 12 27 18 21 19 97.00
38 พิชญา ฟ้าใส 11 25.5 18 24 18 96.50
38 สุพิชญา อั้ม 13 16.5 26 21 20 96.50
40 ยศภูมิ กั๊ฟ 18 18 23 17 18 94.00
41 ชมพูนุท ลูกแก้ว 16 15 25 22 15 93.00
42 สุจิตรา ข้าวปุ้น 20 21.75 22 14 15 92.75
42 บุญสิตา แพท 17 12.75 23 20 20 92.75
44 ธีรภัทร โฟกัส 15 19.5 20 18 20 92.50
45 นันท์นภัส สปาย 10 17.25 23 19 23 92.25
46 ศุภณัฐ ฟลุค 6 18 29 14 24 91.00
47 วาสนา กาฟิวส์ 19 13.5 22 18 18 90.50
48 ธนกฤต โบ๊ท 20 11.25 24 18 17 90.25
49 ฉัตริน ฟิล์ม 8 15.75 23 19 24 89.75
50 โจดิ โจดิ 18 19.5 22 15 15 89.50
51 พิมพ์มาดา พิมพ์ 16 14.25 24 15 20 89.25
52 อมรรัตน์ โฟร์ 14 27.75 15 12 19 87.75
53 ธวัลรัตน์ กาย 13 16.5 22 17 18 86.50
54 นัณฑ์ลภัส พั๊นซ์ 17 17.25 20 17 15 86.25
54 ณชนก ข้าว 15 20.25 20 12 19 86.25
54 ชินวุฒิ ซัน 15 17.25 21 19 14 86.25
57 ภิรญา กั๊ตจัง 15 21.75 18 16 15 85.75
58 วิทยุต ท็อป 20 7.5 23 15 20 85.50
59 สุภฤกษ์ เฟิร์ส 13 15.75 25 14 17 84.75
60 รัชกฤช บิ๊ก 13 23.25 19 13 16 84.25
61 คณพัฒน์ พี 13 12.75 21 17 20 83.75
62 วิชญ์ กว้าง 19 24 14 13 13 83.00
63 ชาคริต กาย 13 20.25 18 16 15 82.25
64 คณาคุณ ไตเติ้ล 16 15 20 18 13 82.00
65 ธนินี เบส 11 12 16 22 20 81.00
66 วาสนา อะตอม 13 12.75 23 14 18 80.75
67 พีรดา แพร 13 8.25 23 20 16 80.25
68 ณัฐธิดา ฟิล์ม 15 14.25 18 15 17 79.25
69 อภิวัชร ปลื้ม 7 15 22 13 22 79.00
70 วริศรา ชมพู่ 14 13.5 18 17 16 78.50
71 อังศณา มะเหมี่ยว 14 13.5 17 15 18 77.50
72 ไกรวุฒิ เด่น 10 16.5 21 13 16 76.50
73 ฐานิดา จ๊ะจ๋า 25 6.75 21 15 6 73.75
74 ภาณุวิชญ์ แบงค์ 11 16.5 19 15 12 73.50
75 ชนิกานต์ ใบตอง 12 21.75 17 12 10 72.75
76 ศรัณย์พร ข้าวหอม 9 14.25 25 14 10 72.25
77 พชรพล อั่งเปา 7 12.75 20 8 24 71.75
78 กันตาวิชญ์ หนุน 13 10.5 15 18 15 71.50
79 อรณัฐ อุ้ม 12 10.5 20 13 15 70.50
80 ธีร์กวิน เกีย 18 12 15 16 9 70.00
81 มนัสวิน ต้นหนาว 6 14.25 17 16 13 66.25
82 พิพากษา ไอซ์ 9 21 17 6 13 66.00
83 ธนภรณ์ ปอนด์ 13 14.25 16 11 10 64.25
84 พลภัทร แซน 13 15.75 14 13 8 63.75
85 กนิสรา เค้ก 10 9.75 19 9 13 60.75
86 ภาสน เหมือง 8 12 22 11 6 59.00
86 กมลลักษณ์ เมย์ 11 15 16 10 7 59.00
88 ณัฏฐ์ชญา กัน 5 13.5 15 10 15 58.50
88 ธัญรัตน์ จีโฟ   16.5 15 11 16 58.50
90 กานต์ธิดา เบนซ์ 13 12 14 7 11 57.00
91 ศรุตยา แอล 10 9.75 11 12 14 56.75
92 ศุภกร บิว 3 14.25 12 10 13 52.25
93 ธัญญาภรณ์ อิ้ม 12 4.5 13 12 10 51.50
94 ลลิดา ไนท์ 7 11.25 13 11 6 48.25
95 วันวิสาข์ เอฟ     20 9 15 44.00
96 ญาณิศา วุ้น 6 4.5 15 9 7 41.50
  ญานิกา มีน   0       0.00
  ธนภัทร ธาม   0       0.00
  รวินันท์ ฟิล์ม   0       0.00
  ณัฏฐณิชา กัญ   0       0.00
  วรภพ อ๋อง   0       0.00

( ม.ค.58)ผลสอบ cic-preเข้าม.1 ปี58

posted 5 Feb 2014, 01:16 by Ple Unchana   [ updated 21 Jan 2015, 22:29 ]

เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟังบรรยายแนะแนวการสอบเข้าม.1 
วันเสาร์ที่ 31ม.ค. เวลา 9:30 น. ที่CICค่ะ
กรุณานำใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆมาด้วยค่ะ


รับใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆได้ที่ CIC 
ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 13:00 น.เป็นต้นไป

ดูผลสอบผ่านหน้าจอคลิ๊กชื่อไฟล์             หรือ             ดาวน์โหลดผลสอบคลิ๊กที่ลูกศร

ผลสอบPRE-CICปี57

posted 5 Feb 2014, 01:16 by Ple Unchana   [ updated 5 Feb 2014, 01:27 ]

เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมฟังบรรยายแนะแนวการสอบเข้าม.1 
วันเสาร์ที่ 8ก.พ. เวลา 9:30 น. ที่CICค่ะ


รับใบสรุปผลสอบรายบุคคลของน้องๆได้ที่ CIC 
ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 13:00 น.เป็นต้นไป

ดูผลสอบผ่านหน้าจอคลิ๊กชื่อไฟล์                                                      ดาวน์โหลดผลสอบคลิ๊กที่ลูกศร

1-10 of 45