2560ผลสอบป.4-ป.5 เทอม2

posted 23 Feb 2017, 15:20 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 7 Feb 2018, 21:13 ]
ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต(30) วิทย์(30) อังกฤษ(40) ไทย(30) สังคม(30) รวม(160)
1 พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 27 25 34 18 22 126
2 ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 22 23 36 20 24 125
3 ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 20 20 14 26 28 108
4 กุลปริยา จิตรักษ์ เบต้า 17 22 28 19 15 101
5 ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 14 18 27 18 22 99
6 กัญชพร พรมดี เฟรช 17 22 24 20 15 98
7 ณิชนันท์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม 16 13 33 20 15 97
8 จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 19 17 31 17 10 94
9 สิรภพ ทองแดง เพชร 19 16 28 14 12 89
10 ชุติมา แซ่เฮ้ง เป้ 10 13 28 21 15 87
11 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 13 16 30 18 10 87
12 ธัญสิริ สุขานันท์ ออมสิน 21 16 26 12 12 87
13 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 12 25 24 13 12 86
14 ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 8 15 24 18 18 83
15 ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม 20 13 24 13 13 83
16 กันย์สินี กิตติสุขตระกูล แตงกวา 16 17 22 15 13 83
17 กัญญ์ภาส์ภรณ์ มกรพันธ์ ณัชชา 9 11 26 16 20 82
18 ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนท์ 10 12 31 15 14 82
19 ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 4 15 31 15 16 81
20 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 11 19 24 12 13 79
21 นันทนิช สระศรี เนย 12 13 24 18 10 77
22 ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 6 18 18 12 20 74
23 กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 5 20 22 13 13 73
24 ศิรวิทย์ บุญนิต แบงค์ 12 15 21 11 14 73
25 ปวิชญา ใจแสน มีนา 10 16 24 14 9 73
26 อินทิรา หยู หญิง 18 18 10 15 10 71
27 ธันยพร หงส์ศุภางค์พันธุ์ เกรซ 7 20 15 11 16 69
28 วัชรธร ตาปะสี มอส 7 16 10 17 17 67
29 จิรภัทร ศรีเจริญ ออร์แกน 13 13 14 8 19 67
30 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 12 8 23 12 12 67
31 พรรณิภา บัวหลวง ใบพลู 9 13 19 14 10 65
32 วรินญา ตาปะสี มิ้นท์ 10 14 4 18 15 61
33 ณัชชา นิตยสุวรรณ มายด์ 9 10 12 13 17 61
34 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 9 11 14 10 13 57
35 ภรภัทร ปล้องมาก ปีใหม่ 10 14 10 11 6 51
36 วริศณี ชุตินธโร กิมจู 7 8 15 10 10 50
37 อริยา บัวชุม หยก           0
38 ปารณัท ผึ่งผาย ปลื้ม           0
39 ณัฏฐ์ชญา สุระสาย โบนัส           0
ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต(30) วิทย์(30) อังกฤษ(40) ไทย(30) สังคม(30) รวม(160)
1 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 28 28 36 30 30 152
2 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 26 29 34 28 29 146
3 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 27 29 35 27 28 146
4 วิริยะ จินดาสกุลยนต์ แท๊ป 26 30 33 26 25 140
5 กุลนันท์ ยางสูง เอิน 25 26 34 25 27 137
6 ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 25 29 32 26 24 136
7 โชติกา นุชอนงค์ ตะนอย 23 27 34 22 28 134
8 พรรณวสา ศรีสังสรณ์ ปุ่น 25 27 35 20 27 134
9 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 19 25 35 25 28 132
10 ธัญสรณ์ เฉลี่ยสมบูรณ์ นาเดียร์ 25 27 31 22 25 130
11 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 19 26 35 22 27 129
12 ปัญฑิกา ผลลาภ แอ๊น 27 26 30 22 24 129
13 แพรวนภา เหมาะสมัย แพรว 22 24 31 24 27 128
14 ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 27 25 30 24 19 125
15 ชวนนท์ มานะจิตต์ ฮ้อ 23 26 30 21 25 125
16 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้งค์ 12 24 37 24 27 124
17 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 23 24 29 24 24 124
18 สิริกร เอี่ยมเชน จิว 13 28 32 23 27 123
19 พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 20 21 38 23 21 123
20 คุณัญญา ศศิกาญจนวงค์ ปิ๊ง 26 22 37 21 17 123
21 อมรเทพ สมประสงค์ น๊อต 20 26 30 22 24 122
22 จิรภัทร จีนทอง ตะวัน 27 27 30 18 20 122
23 ธัญพร วัชรเสมากุล เอมมี่ 18 27 35 21 20 121
24 อัยลดา เข็มราช อัย 17 26 33 22 23 121
25 อชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อชิ 25 24 28 20 24 121
26 ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 22 27 29 21 21 120
27 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 23 26 34 17 20 120
28 ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 18 25 37 21 18 119
29 อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 22 21 29 20 25 117
30 เนติรักษ์ ศรีงาม นาย 18 24 29 22 23 116
31 จิรกิตต์ แข่งขัน เอิร์ธ 23 23 32 16 22 116
32 ฐานิดา แสงทอง พิม 18 24 29 21 23 115
33 ปุณณ์ทวี วงศ์ศรีชา สตางค์ 18 20 31 21 23 113
34 ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 22 25 25 18 22 112
35 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 22 21 36 17 15 111
36 นภสร อุ่ณเรือน เดียร์ 18 22 28 22 21 111
37 พนิตา บำรุงชน พีม 12 23 35 18 22 110
38 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 26 24 25 18 16 109
39 พิมพ์เพทาย สอนคุณแก้ว เทียนหอม 17 25 20 24 23 109
40 สุกัญญา โสภา เนย 20 26 20 19 23 108
41 ภัทรนันท์ อ่อนแก้ว นาย 21 24 23 18 22 108
42 นริสา แก้วสว่าง พลอย 14 27 26 18 23 108
43 ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรม 20 25 24 22 16 107
44 ศิรประภา มหัทธนะประดิษฐ์ ฟ้า 20 24 25 21 16 106
45 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 12 22 31 21 18 104
46 ศุภรัตน์ เสียงใหญ่ แบม 22 19 30 17 16 104
47 ภูริสา นิทัศนานันท์ ริสา 19 19 32 17 16 103
48 ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 19 24 29 14 17 103
49 พชรวัฒน์ สถาปนาวัตร วัฒน์ 17 19 27 22 16 101
50 อธิพาค วิริยะกิจเกษตร เดย์ 15 23 28 20 15 101
51 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 21 22 21 17 19 100
52 ศุภิสรา หมื่นศรี อิง 14 24 23 15 23 99
53 ชวพร เจิดสกุล หยก 24 22 19 17 17 99
54 ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 17 21 28 13 20 99
55 เอกธนา ศรีเมือง ซัน 17 25 25 15 17 99
56 ใบบุญ ทิตภิญโญ เอเชีย 17 19 24 20 18 98
57 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 17 22 17 20 21 97
58 อรษา สอนประสาน อุ้ม 20 23 21 17 16 97
59 คุณัชญ์ ทรงศรี อาร์ต 17 17 27 21 14 96
60 บัณฑิตา เคร่งวิรัตน์ เตย 18 22 23 18 15 96
61 สิโนทรา ฤทธิ์ล้ำเลิศ หยก 12 24 25 17 18 96
62 สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ 14 21 23 18 17 93
63 กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 20 20 26 13 13 92
65 นันท์นภัส นรินทร์ ข้าวฟ่าง 19 24 17 13 18 91
65 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 17 24 17 13 19 90
66 ศิริจรรยา สัมฤทธิ์นรพงศ์ แพท 20 14 21 17 17 89
67 กานต์รวี เอี่ยมสำอางค์ ไอซ์ 14 23 18 12 17 84
68 ชวิศา คำสวัสดิ์ เฟิร์น 12 24 23 10 15 84
69 ชิติพัทธ์ พรจารุกิตติ์ ภูมิ 12 19 16 12 20 79
70 พัทธรนันท์ เทียมพันธ์พงศ์ ดรีม 12 14 22 15 12 75
71 ยศพนธ์ จันทสร เพชร 5 23 19 9 18 74
72 ปริยากร พูลยม อุ๋มอิ๋ม 11 22 15 11 14 73
73 ภูริชญา วรรณศิริไมตรี พิม 10 16 23 18 6 73
74 ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 11 17 16 10 16 70
75 คณาธิป ตั้งตรัยรัตนกุล เจ 7 15 11 13 11 57
76 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 9 15 9 9 13 55
77 จิรสิน ตันเจริญ บู           0
78 วีรภัทร ทองชมภูนุช เกม           0
Comments