เฉลยชีทติวม.4ฟิสิกส์และคณิต

posted 22 Sept 2010, 08:42 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 25 Sept 2010, 21:56 ]
 
 

ทฤษฎีจำนวนจริง

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

                ง.

2.             ค.

3.             ค.

4.             ก.

5.             ค.

6.             ง.

7.             ข.

8.             ค.

9.             ค.

10.           ง.

11.           ง.

  

จงพิจารณาว่า  ข้อใดถูก  ข้อใดผิด

1. ถ้า  ab = b  แล้ว  a = 1

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

31.          

 

 

 

ตอนที่ 1  คำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  กัมมันตภาพรังสีค้นพบโดย  มารี  กูรี

               

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

  

แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

1.  นักวิทยาศาสตร์คนใดค้นพบกัมมันตภาพรังสีเป็นคนแรก

                2

2.             1

3.             3

4.             3

5.             1

6.             2

7.             2

8.             1

9.             3

10.           1

11.           4

12.           4

13.           2

14.           3

15.           4

16.           1

17.           1

18.           2

19.           4

20.           4

 
แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

1.  ธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่นิวตรอนต่างกันเรียกว่าอะไร

                3

2.             1

3.             1

4.             4

5.             3

6.             3             

7.             1

8.             1

9.             3

10.           4

11.           1

12.           2

13.           4

14.           4

15.           4

16.           2

17.           3

18.           1

19.           1

20.           1

21.           2

22.           3

23.           3

24.           3

25.           1

26.           2

27.           2

28.           3

29.           2

30.           3

31.           2

32.           4

33.           1

34.           4

35.           2

36.           1

37.           2

38.           2             

Comments