เฉลย CIC PREเข้าม.1 ปี55

posted 7 Mar 2012, 19:47 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 19 Feb 2013, 01:12 ]
คณิต
  1.ง      2.ก       3.ก       4.ค       5.ง       6.ค     7.ก      8.ข      9.ข     10.ก     
11.ข     12.ค     13.ค     14.ง     15.ค     16.ข    17.ง    18.ก     19.ค     20.ก     
21.ก     22.ก     23.ข     24.ข     25.ง     26.ง     27.ค    28.ข    29.ง     30.ค 

อังกฤษ
  1a      2b    3d       4a     5b      6c      7a      8c      9c    10b    
11b    12d    13c    14a    15b    16a    17c    18d    19b    20a    
21c    22a    23b    24d    25c    26c    27c    28a    29d    30d    
31c    32c    33d    34c    35d    36a    37a    38c    39d    40b    
41c    42c    43b    44d    45a    46c    47c    48d    49d    50b    

วิทย์
  1ค      2     3ก      4      5     6      7      8     9     10
11ก    12    13    14    15    16    17    18    19    20    
21ข    22    23    24    25     26    27    28    29    30
31ง    32     33    34    35    36    37    38    39     40
41ง    42     43    44   45    46    47    48    49    50

ไทย 
  1ค      2     3ค     4ค      5ง      6ข      7ง      8ข      9ค    10ข    
11ค    12ค    13ง    14ค    15ง    16ค    17ค    18ก    19ค    20ค    
21ข    22ข    23ค    24ข    25ค    26ค    27ข    28ค    29ข    30ค    
31ง    32ค    33ข    34ก    35ข    36ง    37ค    38ก    39ข    40ข    
41ก    42ข    43ง    44ก    45ค    46ข    47ค    48ก    49ข    50ค

สังคม
  1ค     2      3      4     5      6     7      8      9    10
11ค    12    13    14    15    16    17    18    19    20ก    
21ค    22ง     23ง    24ค    25ง    26ข   27ข    28ก    29ข    30ค    
31ง    32ค    33ข    34ก    35ข    36ค   37ข    38ข    39ค    40ข    
41ง    42ง     43ก    44ง    45ค    46ก    47ง    48ง    49ค    50ข

Comments