คอร์ส คณิตBasic อังกฤษBegin (มี.ค.60)

posted 3 Apr 2017, 23:47 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:41 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted) 
เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป
เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted
----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have pronoun รวม
1 บุญวีร์ จรมา มุก 0 2 0 0 0 2 0 4
2 กฤตภาส เดชโชติวิศาล เปรม 0 3 5 6 7 3 3 27
3 นันธิตา ผ่องแผ้ว ฟ้าใส 2 2 0 0 0 0 2 6
4 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 20 9 6 10 10 9 10 74
5 นวพร ดนัยวรานนท์ เนม 12 4 3 0 0 7 2 28
6 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 8 7 9 4 0 9 8 45
7 สุภัคสินี ถาวรไกรวงศ์ แอนนี่ 12 10 10 9 10 9 8 68
8 อุไรอร ปิ่นศิริ เบสท์               0
9 ธนธรณ์ ประสาทศรี จูเนียร์ 6 2 4 5 8 1 2 28
10 โสรญา นาคนิคาม นีน 5 8 9 5 4 0 1 32
11 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 19 10 9 9 10 10 8 75
12 ธนกร บุญทอง ปลื้ม 12 6 10 3 8 7 5 51
13 ณัฐฐาพร อุ่ยเจริญ มิ้นท์ 20 6 9 3 10 9 6 63
14 สิริวิมล ฮวดรักษาสัตย์ ใบปอ 20 9 8 8 10 9 8 72
15 กมลนัทธ์ ร้อยทา นัท               0
16 ปิติ ศรีสงคราม แป้ม 18 10 10 10 10 10 6 74
17 ฐิติชญา โรจน์จินตกานต์ ใบปอ 20 10 10 10 10 9 7 76
18 ภิรัญญา วรรณศิริไมตรี พิม 20 9 6 10 10 9 10 74
19 วชิรวิทญ์ ลีลาเลิศ เปรม 20 8 4 10 6 9 7 64
20 กฤติน บุญช่วย โฟล์ค 13 7 1 9 7 4 3 44
21 นันทภัทร แพรทอง เฟิร์ท 20 10 10 10 10 10 10 80
22 ธิติ สิริวัฒน์ บิล 18 10 10 10 10 10 10 78
23 ภูเบศ ศรีตระกูล หยวน 18 9 8 10 9 10 9 73
24 พัณณ์ชิตา อรุณดิษยาพัฒน์ เค้ก 20 9 8 6 10 10 8 71

คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนสอบ
1 บุญวีร์ จรมา มุก 1
2 นันธิตา ผ่องแผ้ว ฟ้าใส 1
3 ปิยภัทร เจริญไชยนันท์ เซน 11
4 นวพร ดนัยวรานนท์ เนม 0
5 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 4
6 สุภัคสินี ถาวรไกรวงศ์ แอนนี่ 2
7 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 11
8 โสรญา นาคนิคาม นีน 4
9 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 2
10 ธนกร บุญทอง ปลื้ม 5
11 ณัฐฐาพร อุ่ยเจริญ มิ้นท์ 3
12 สิริวิมล ฮวดรักษาสัตย์ ใบปอ 11
13 พรพรรณ หงษ์ทอง เตย 0
14 ปิติ ศรีสงคราม แป้ม 15
15 ภิรัญญา วรรณศิริไมตรี พิม 9
16 วชิรวิทญ์ ลีลาเลิศ เปรม 12
17 กฤติน บุญช่วย โฟล์ค 2
18 ธิติ สิริวัฒน์ บิล 11
19 พัณณ์ชิตา อรุณดิษยาพัฒน์ เค้ก 10
20 ธนธรณ์ ประสาทศรี จูเนียร์ 2

Comments