ผลสอบ คณิตพิชิตโจทย์1/คณิตBasic/อังกฤษBegin (ต.ค.57)

posted 19 Oct 2014, 10:52 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 14 Jun 2016, 21:28 ]
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted

คณิตพิชิตโจทย์ 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 13.5
2 ฐานิตา ศรีมงคล มัดหมี่ 14
3 ณัฐชานันท์ ทัศพงษ์ นุ๊ก 16
4 สิรดา พุ่มสีนิล มะปราง 8
5 ไกรวุฒิ ศักดาพิสุทธ์ เด่น 4
6 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 9.5
7 ดวงตะวัน อินจันทร์ ตะวัน 18
8 รตา อุตตะมะ เกรซ 20
9 เศรษฐวุฒิ มั่นแท้ เกรซ 12
10 ภาณุวิชญ์ อ่วมแอร่ม แบงค์ 6
11 พศวีร์ ทิพย์เที่ยงแท้ ปั๊บ 15+
12 อนัญพร เพ็งเลา ใบเฟิร์น 18
13 รัชกฤช อภิโสภณกุล บิ๊ก 8
14 อัญชิสา วงศ์จิรวัฒนกุล ไหมทอง 14
15 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 8
16 สุวิจักขณ์ เรืองศรี ปลื้ม 13อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น vocab. is am are there is/are a/an do/does have/has pronoun รวม
1 อัยรดา สีลาย เนย 18 9 4 10 10 9 3 63
2 ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 11 6 7 5 1 7 1 38
3 ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 18 9 10 10 0 10 6 63
4 ภาณุเดช ศรีนวล อั๋น 17 9 6 2 2 7 4 47
5 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 18 9 10 10 - 8 5 60
6 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 13 10 10 8 5 8 0 54
7 ณัฏฐนิชา ศิรินาวี แป้ง 18 10 9 4 10 7 5 63
8 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 18 8 7 10 7 4 4 58
9 พลภัทร ทองหน้าศาล แซนด์ 2 3 0 4 4 6 3 22
10 ชนมน อมดวง ครีม 14 6 3 5 8 10 2 48
11 ณัฐชานันท์ ทัศพงษ์ นุ๊ก 18 8 10 10 7 9 8 70
12 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 19 9 10 10 10 9 6 73
13 ณัฐนันท์ ปัจฉิมพิหงษ์ ไบรท์ 15 10 6 8 7 8 4 58
14 มนต์ชัย รัตนบุตร ใหม่ 20 10 10 10 10 10 9 79
15 เอกพัฒน์ ยินดีรักษ์ อาร์ม 5 9 6 4 7 6 3 40
16 ธนพร มีมากบาง พลอย 14 9 9 10 10 10 8 70
17 รมิตา สาธุ เพลง 13 6 9 8 5 7 5 53
18 ฐาปกรณ์ บริสุทธิ์ โอม 20 9 9 2 0 9 7 56
19 สรวิชญ์ บุญสืบมา บอส 13 9 7 10 7 10 10 66
20 สุธินันท์ สิริพัฒนาสมบัติ แม็กซ์ 9 9 6 10 3 3 6 46
21 ชุติกาญจน์ สิริพัฒนาสมบัติ กาน 17 9 8 10 10 10 6 70
22 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 15 7 7 10 6 7 4 56

คณิตศาสตร์ Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล   ชื่อเล่น คะแนน
1 พิพากษา วรวงค์ ไอซ์ 9
2 อัยรดา สีลาย เนย 9
3 ณัฐวุฒิ เจิดสกุล เจ๋ง 3
4 ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 7
5 ภาณุเดช ศรีนวล อั๋น 7.5
6 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 6
7 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 7.5
8 ณัฏฐนิชา ศิรินาวี แป้ง 3
9 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 4
10 ปรินทร นนทราช เอิร์ธ 5
11 พลภัทร ทองหน้าศาล แซนด์ 3
12 ชนมน อมดวง ครีม 7
13 พรหมพร คิญชกวัฒน์ กาน่า 8
14 ณัฐนันท์ ปัจฉิมพิหงษ์ ไบรท์ 5
15 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 5
16 ภทรพร ประชาบาล พร 8
17 มนต์ชัย รัตนบุตร ใหม่ 9
18 ณัจฉรียา ตุ่นจิต ณัจ 10
19 วศินี นิลพันธ์ ใบเมี่ยง 10
20 ธนพร มีมากบาง พลอย 12
21 ฐาปกรณ์ บริสุทธิ์ โอม 1
22 สรวิชญ์ บุญสืบมา บอส 8
23 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 5
24 สุธินันท์ สิริพัฒนาสมบัติ แม็กซ์ 5
25 ชุติกาญจน์ สิริพัฒนาสมบัติ กาน 10
26 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 10
27 ชนิกานต์ ขุนวัง แบม 6
Comments