คอร์ส คณิตBasic อังกฤษBegin คณิตพิชิตโจทย์(ก.พ.60)

posted 23 Feb 2017, 22:51 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:41 ]
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์2 เต็ม 20 คะแนน
ผ่านที่ 8 คะแนน น้องๆที่ผ่านเกณฑ์สามารถทดลองสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตgiftedค่ะ

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2  
( พฤหัส  17.30 - 19.00 ) (ศุกร์ 17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ธีรภัทร สุวรรณวนิช ยอร์ช ขาดสอบ
2 จิเรห์ ปลั่งแสงไพฑูรย์ บรีม 20
3 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 12
4 อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 10
5 เกตน์สิรี พลจันทร์ โบนัส 10
6 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 9
7 สิตานันท์ บาลฤทัย เจ็ท 8
8 ธันย์ชนก ศรีคง มิว 8
9 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 8
10 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 7
11 พิชญภัค ตติยะวรนันท์ แก้ม 7
12 อธิศ ปิ่นนุช จ็อบ 4
13 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 4
14 วศินี จันทร์กระจ่าง จุนเจือ 4
15 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 4
16 รพีวิชญ์ สรรพคุณ ใบหม่อน 4
17 ภัคจีรา ฐิติวัฒนกนก กิ๊ฟท์ 4
18 พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 4
19 ปาริชาติ เอียดอ้น ปังปอนด์ 4
20 เบญจมาภรณ์ เกตุมณี ใบเตย 4
21 กัลยกร ปั่นตะกั่ว นิปปอน 4
22 วาสิตา ไทรทอง แอ๊นท์ 3
23 ชนาธิษณ์ วิริยะกิจเกษตร ดรีม 3
24 สิริพร สนองสินธ์ พร 2
25 ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 2
26 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 2
27 ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 2
28 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 0
29 กฤตภาส กลกิจ ดอย 0
30 สริตา อภิชาตบุตร ครีม  
31 ศศิธร ไล้เลิศ มุก  
32 ศรัณยา นาคสิงห์ นุ่น  
33 พิชญพรรณ ตติยะวรนันท์ กรรณ  
34 ณฐวรรณ ชอุ่มกฤษ อี๊ฟ  
35 จิดาภา สีเพชร มายด์  
36 กฤตพจน์ เอิ้อประเสริฐ นีโอ  

คณิตศาสตร์  Basic  
( พุธ  17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนน
1 ภูริ ห้องริ้ว ภูริ ขาดสอบ
2 สุกัญญา แก้วสอาด กัญ ขาดสอบ
3 ภูดิส เนียมเพชร ปูรณ์ 13
4 ปวีณา เหมือนมุข โม 12
5 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 11
6 สุวพิชญ์ บุญมี จุ้ย 9
7 เศรษฐพงศ์ นิธิกิจโอฬาร บิ๊ก 9
8 ลิสา เหรียญพุก ใบหยก 9
9 ณิชกานต์ ใจคำ ตะวัน 9
10 ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 8
11 ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 7
12 จิดาภา หยู หยง 7
13 นิธิกิตติ์ มีกัน เบส 7
14 วัฒนา คูหาน้อย สุทน 6
15 ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 6
16 สิรภพ ผูกพัน บูม 6
17 พุฒิพงศ์ ฮวดเจริญ เฮง 6
18 บุณยานุช ยนปลัดยศ วิว 6
19 ยุพารัตน์ กู้ทรัพย์ ตอง 6
20 นวลปรางค์ โฉมเกรย เกาลัด 5
21 ปิยาพัชร จันทร์ทอง ใบเตย 4
22 ศิชล บุญเกิด ฟ้า 2
23 กุลฑิรา สร้อยระย้า น้ำตาล 2
24 ภาวิณี ประทุมศรีขจร จ๋า 0

อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have pronoun รวม
1 กฤตพจน์ เอิ้อประเสริฐ นีโอ 20 9 10 10 10 9 9 77
2 เกตน์สิรี พลจันทร์ โบนัส 20 9 10 10 10 9 7 75
3 สุวพิชญ์ บุญมี จุ้ย 15 9 10 10 10 10 9 73
4 ณิชกานต์ ใจคำ ตะวัน 20 9 7 10 8 9 9 72
5 นวลปรางค์ โฉมเกรย เกาลัด 20 9 8 10 5 7 6 65
6 นิธิกิตติ์ มีกัน เบส 20 10 7 7 4 7 4 59
7 อินทิรา หยู หญิง 9 7 9 3 7 10 7 52
8 ปวีณา เหมือนมุข โม 16 4 7 8 5 7 4 51
9 ศิชล บุญเกิด ฟ้า 15 6 10 5 8 4 2 50
10 ภาวิณี ประทุมศรีขจร จ๋า 9 7 9 7 6 8 4 50
11 กุลฑิรา สร้อยระย้า น้ำตาล 12 8 8 5 8 5 4 50
12 ชมพูนุท นาคเทียน วุ้นเส้น 14 7 1 10 4 7 5 48
13 กานต์รวี เอี่ยมสำอางค์ ไอซ์ 5 7 7 6 8 7 5 45
14 สิรภพ ผูกพัน บูม 7 5 8 6 4 6 3 39
15 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 8 9 5 4 4 6 2 38
16 ปิยาพัชร จันทร์ทอง ใบเตย 6 3 7 6 8 6 2 38
17 พุฒิพงศ์ ฮวดเจริญ เฮง 8 5 8 2 5 8 2 38
18 ยุพารัตน์ กู้ทรัพย์ ตอง 4 6 3 7 3 4 2 29
Comments