ผลสอบคณิตbasic อังกฤษbegin มี.ค.58

posted 9 May 2015, 00:32 by Proton Eva homeschool CiC
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------
คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab
20
is/am/are
10
There is/are 10 a/an 10 do/does
10
has/have
10
pronoun
10
รวม
80
1 วาสิตา แย้มขยาย เซ้นท์ 18 9 0 9 10 9 4 59
2 ภูดิศ ปัสสาคำ ก้อนดิน 20 10 10 10 7 9 8 74
3 ทอฝัน บุญเซียง ผักหวาน 18 9 10 10 5 0 5 57
4 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 0 0 0 0 0 0 1 1
5 นันท์นภัส จิตติบุญประเสริฐ อุ๊งอิ๊ง 16 8 9 10 7 7 5 62
6 ธนพล รอตยันต์ นนท์ 13 9 5 4 7 9 3 50
7 อเนชา หนูพรม เน 7 9 5 5 6 9 5 46
8 ณัฐดนัย ทำเสร็จ ดีน 14 9 8 10 10 10 5 66
9 ณัฏฐ์นรี ใจดี มะเหมี่ยว 19 8 9 10 10 9 6 71
10 กัญญาณัฐ อ่อนสา ปริม 20 9 10 9 10 10 8 76
11 ลักศิตานนท์ ทับภูเดช โนวา 12 4 9 3 6 5 2 41
12 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟค 12 10 10 8 8 9 3 60
13 ชนัญชิดา อาสนเวศน์ ไหม 17 10 10 10 10 10 6 73
14 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 19 10 10 10 10 10 9 78
15 นภสร บำรุงสุข ใบตอง 18 10 10 10 10 10 6 74
16 ภัสดา เครือชะเอม ป่าน 19 8 9 7 10 10 4 67
17 พิชามญชุ์ แก้วดวงโต เกิร์ต 15 7 7 6 9 8 3 55
18 สัณหณัฐ สมร โบนัส 5 10 5 6 8 9 1 44
19 เขมิสรา สุขนิจจิตงาม อ๋อง 19 10 10 10 10 10 7 76
20 วรายุทธ พุกผล ธัมจั๋ง 20 9 10 9 4 10 4 66
21 ธัญวรัตน์ รอบคอบ ปังปอนด์ 13 8 6 7 5 5 5 49
22 ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 18 9 10 10 10 10 5 72
23 จิรเมธ ศรีมงคล ไบเบิ้ล 16 8 10 6 9 1 5 55
24 ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 13 7 10 6 5 7 2 50
25 ชาลิสา ปานณรงค์ เฟิร์น 14 9 0 9 2 3 5 42
26 ศิวนาถ ภักดีไพบูลย์ โชกุน 10 8 3 9 10 4 6 50
27 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 12 8 9 5 5 2 5 46
คณิต Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  เต็ม15
1 วาสิตา แย้มขยาย เซ้นท์ 4
2 ภูดิศ ปัสสาคำ ก้อนดิน 6
3 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 2
4 นันท์นภัส จิตติบุญประเสริฐ อุ๊งอิ๊ง 3
5 ธนพล รอตยันต์ นนท์ 2
6 อเนชา หนูพรม เน 7
7 ณัฐดนัย ทำเสร็จ ดีน 6
8 ณัฏฐ์นรี ใจดี มะเหมี่ยว 9
9 กัญญาณัฐ อ่อนสา ปริม 9
10 ลักศิตานนท์ ทับภูเดช โนวา 2
11 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟค 2
12 ชนัญชิดา อาสนเวศน์ ไหม 8
13 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 4
14 ณัฐดนัย จันทร์ทอง โดนัท 6
15 นภสร บำรุงสุข ใบตอง 8
16 ภัสดา เครือชะเอม ป่าน 3
17 พิชามญชุ์ แก้วดวงโต เกิร์ต 5
18 สัณหณัฐ สมร โบนัส 0
19 จิรันตน์ สุนทรนันท์ ต้นข้าว 6
20 เขมิสรา สุขนิจจิตงาม อ๋อง 5
21 วรายุทธ พุกผล ธัมจั๋ง 2
22 นิจสิรี คนงาน นิจ 11
23 ปริยาภรณ์ อรุณแจ้ง อีฟ 0
24 ธัญวรัตน์ รอบคอบ ปังปอนด์ 3
25 ศรัณย์พร แสงดี ข้าวหอม 11
26 จิรเมธ ศรีมงคล ไบเบิ้ล 8
27 รวินันท์ แสงทนต์ แมลงปอ 3
28 ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 3
29 กันตภณ วิเศษโกสิน บอส 3
Comments