ผลสอบประถม4-5 (มี.ค.59)

posted 9 Mar 2016, 21:15 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:39 ]

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 29 27 27 24 23 130
2 สิริพร สนองสินธุ์ พร 24 24 26 30 23 127
3 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 22 25 26 26 23 122
4 กุลชลี สิริแสงสว่าง น้ำ 24 23 27 28 20 122
5 รัชพล ติดญาติ อ่ำ 24 19 27 22 28 120
6 พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง 24 25 22 22 26 119
7 กันต์รพี ทองนำ กาย 15 22 28 24 26 115
8 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 20 29 27 20 19 115
9 ปุรีมปรัชญ์ ช้างแก้ว ดรีม 20 20 27 23 23 113
10 นภัสวรรณ นาคเอี่ยม น้ำผึ้ง 20 21 28 21 22 112
11 ณภัทร หงษ์สวัสดิ์ เอิ๊ก 22 25 25 20 17 109
12 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 13 19 26 27 24 109
13 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 24 23 24 19 19 109
14 พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 17 22 26 23 20 108
15 สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้ง 13 27 25 23 20 108
16 ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 12 24 27 23 22 108
17 กรวีร์ มณีนิล ตฤณ 24 20 26 17 20 107
18 วิชชุมนตร์ เจริญไชยนันท์ ซี 18 23 23 21 22 107
19 วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 21 23 25 19 18 106
20 ปัณฑิกา ผลลาภ แอ๊น 25 23 24 19 15 106
21 ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 11 20 25 19 30 105
22 เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 15 25 24 22 19 105
23 อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 25 19 20 23 18 105
24 โชติกา นุชอนงค์ ตานอย 15 21 28 17 23 104
25 โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 24 21 20 21 18 104
26 ฐิตารีย์ มาระเพ็ญ ขวัญข้าว 18 28 22 21 14 103
27 สุธางคุ์รัตน์ ติณะรัตน์ ปาล์ม 16 21 23 18 24 102
28 ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว 15 22 21 24 19 101
29 ชญานิน ช่างปราณีต เซฟ 15 19 27 18 21 100
30 ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 11 23 26 18 22 100
31 ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิ๊งค์ 13 25 25 15 22 100
32 ภาอุษา จรรยาเมตตากุล ส้ม 20 26 24 17 12 99
33 สริตา อภิชาตบุตร ครีม 15 20 23 26 14 98
34 ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 17 20 23 19 19 98
35 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 14 23 24 18 19 98
36 ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 22 21 22 14 19 98
37 อธิศ ปิ่นนุช เจ๋ง 18 23 23 13 20 97
38 ปพิชญา เอี่ยมขำ เน็ท 8 22 25 21 19 95
39 ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 21 23 20 16 15 95
40 ธนวันต์ ปลื้มชัย เต้ 8 25 23 19 20 95
41 พิมพ์ชนก กล้าวิทย์การ นโม 12 22 26 17 18 95
42 ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ 21 8 23 23 19 94
43 ทินภัทร ธีระพนิดา เจียเจีย 14 22 24 17 17 94
44 ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล กัส 14 24 23 20 12 93
45 หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 13 21 20 16 22 92
46 สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 18 23 17 14 20 92
47 อรณัชชา ทวีวงษ์ การ์ตูน 16 16 26 17 17 92
48 กมลวรรณ สายหงษ์ทอง น้ำหวาน 10 28 18 19 17 92
49 พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 11 15 26 22 17 91
50 สิริกร เอี่ยมเชน จิวเวอรี่ 11 25 23 17 15 91
51 ณัฐสิทธ์ วัฒนประดิษฐ โอม 13 21 24 15 17 90
52 ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 12 18 25 18 16 89
53 ศศิวิมล คมวิทยาการ เบล 12 22 22 19 14 89
54 นิจจารีย์ กอบผดุงเกียรติ เตย 19 8 19 24 19 89
55 ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง 10 18 23 17 19 87
56 อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 11 26 21 14 15 87
57 กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 8 21 21 16 21 87
58 อมรเทพ สมประสงค์ น็อต 6 21 17 21 20 85
59 ศศิธร ไล้เลิศ มุก 10 17 20 17 21 85
60 จิรภัทร จีนทอง ตะวัน 21 16 21 14 13 85
61 พรหมพร เฉลิมดิษฐ จันทร์เจ้า 10 17 21 19 16 83
62 หทัยชนก จงรักษ์ วิว 14 18 20 15 16 83
63 ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรม 14 21 21 10 17 83
64 ศศิวิมล บุหลัน ออมสิน 15 17 21 13 17 83
65 เสฎฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์ กอล์ฟ 17 28 15 13 10 83
66 รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม 15 18 21 12 16 82
67 ปรัชญา เกิดอินทร์ พีช 11 19 23 15 13 81
68 กานต์กสมา เหล็กอิ่ม ชีส 8 14 23 20 16 81
69 อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 14 12 24 15 14 79
70 กานต์ธิดา หงษ์ศรี ฮาน่า 12 16 20 16 15 79
71 ประภัสสร ปล้องอ้วน แป้ง 10 20 18 18 13 79
72 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 9 18 24 14 13 78
73 ปิติภูมิ ทิมจำลอง เซฟ 14 13 24 12 14 77
74 วรมนตร์ สารทอง อิ๊งค์ 12 16 17 21 11 77
75 จิรัชญา นิลตา เนย 16 20 20 11 10 77
76 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 13 10 22 18 13 76
77 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 15 20 14 13 12 74
78 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 10 12 18 19 15 74
79 วริทธิ์ธร ดาโลปการ ซี 18 14 16 13 13 74
80 ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 9 15 20 15 15 74
81 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 8 12 25 14 14 73
82 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 11 17 23 13 9 73
83 วชิรวิสย์ ศาลา อิม 9 22 18 16 8 73
84 วิวิธชัย ถาวรขจรศิริ ดิว 10 17 19 13 12 71
85 สุประวีณ์ มาระเพ็ญ ต้นน้ำ 13 21 18 8 11 71
86 ธนัญญา เอี่ยมสอาด ธัญ 12 19 16 9 14 70
87 วราพงษ์ บุบผาสุวรรณ คุนหมิง 12 16 20 12 10 70
88 อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 10 9 17 15 18 69
89 ชยิสรา วรรธนะกุลโรจน์ ติล 8 18 18 13 12 69
90 ภัทธนันท์ อ่อนแก้ว นาย 12 12 20 14 11 69
91 นัทธ์นิชา ทองศักดิ์ นิชา 8 15 20 15 10 68
92 พิมพ์พลิณี มุขตวามภัย เฟี๊ยต 9 14 14 14 17 68
93 ทรงวุฒิ ไชยภูมิสกุล ก้อง 8 12 18 16 13 67
94 รุ่งนภา ศรีนิล มาย 9 14 19 14 11 67
95 ปิยธิดา รัตนซ้อน นุ่น 7 19 17 10 13 66
96 กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 9 14 14 14 13 64
97 ธนกฤต แดงมณี นิก 7 14 18 8 16 63
98 วรชิต เศรษฐจิรวิโรจน์ ต้า 7 17 13 11 14 62
99 นันท์นภัส นรินทร์ ข้าวฟ่าง 10 7 21 10 14 62
100 ฐานิดา แสงทอง พิม 8 13 16 13 9 59
101 อักษรสวรรค์ กอลเกตุ ขวัญ 10 7 14 9 17 57
102 ปัญญาพร ชัยโชติ โฟล์ค 9 12 17 10 9 57
103 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 5 9 23 7 11 55
104 ภัณฑิกา อยู่ยอด ตอง 6 5 19 13 10 53
105 อาชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อาชิ     22 13 16 51
106 เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 3 15 15 7 10 50
107 ชลธิชา นาคขำ อีฟ 11 9 13 7 9 49
108 ญาณิศา ระวังพาล ช่อเอื้อง 8 13 7 9 12 49
109 บุญเนติ สมบูรณ์ หนุน 7 11 14 7 9 48
110 ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 3 9 9 6 8 35
111 ชวัลญา มณีพันธ์ แนน           0
112 ณภัทร แก้วดำรงค์ ตฤณ           0
113 สาริศา ติ่งบุญ ข้าวปุ้น           0
114 ธนพร มณีมาตร เบลล์           0
115 กฤตะนนท์ อยู่คง บิว           0
116 กานต์ สิทธิกัน เติ๊ด           0
117 พนิตา บำรุงชน พีม           0
118 อิทธิมนต์ แก้วเอี่ยม น้ำ           0
119 พัณณ์ชิตา อรุณดิษยาพัฒน์ เค้ก           0
120 อรษา สอนประสาน อุ้ม           0
Comments