ผลสอบประถม4-5 (เทอม2ก.พ.56)

posted 19 Feb 2013, 01:06 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 31 Aug 2014, 23:24 ]

คะแนนสอบ ป.4+ป.5
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 โมกข์ เลิศสุวรรณโรจน์ นะโม 29 30 29 23 26 137
2 นภกมล ไทยถานันดร์ เดือนอ้าย 28 26 28 27 26 135
3 ธิดารัตน์ เนตรธานนท์ เบนซ์ 29 27 28 24 21 129
4 ณัฐชา หมื่นศรี พลอย 28 24 29 23 25 129
5 ณัฏฐนรี สีไสว ณัฏฐ์ 26 29 29 20 25 129
6 ณัชชรี อิ่มทองคำ กัญ 26 26 22 23 29 126
7 ชุภาณัฏฐ์ อนันต์ธนิกกุล กาญ 28 28 25 23 22 126
8 ทักษพร ผึ่งผาย ปังปอน 21 26 29 23 25 124
9 ณภัทร พรสินชัย ภีม 27 25 25 25 19 121
10 สิริกรณ์ ชูศรี ออมสิน 30 23 22 22 23 120
11 เพ็ญพิชชา จีนทอง รวงข้าว 24 23 23 20 27 117
12 นันทกร จันทร์แพง ปลื้ม 22 22 25 24 22 115
13 พัชรพล เกิดประเสริฐกุล แพท 29 18 28 14 26 115
14 พสิษฐ์ ถนัดกิจ แมน 19 29 29 19 16 112
15 ธนภรณ์ จอมภา ออม 14 24 24 22 27 111
16 เมธาสิทธิ์ วิวัฒน์ ข้าวเหนียวนึ่ง 23 27 21 17 21 109
17 ธีรภัทร สุขชัยรังสรรค์ เฟิร์ส 22 23 26 20 18 109
18 ปวีย์สุดา อนรรฆนนท์ ใบบัว 19 21 22 23 22 107
19 ชยุตพล เหลืองสุวรรณ ต้นคูน 28 16 26 18 19 107
20 ชิษณุพงศ์ พรมดี ฟิวส์ 15 21 24 18 28 106
21 ธรณ์ธันย์ ภู่เจริญ อุ้ม 12 22 26 20 25 105
22 วนารัตน์ ช้างแก้ว ฟ้า 22 22 25 17 18 104
23 ศุภิสรา โพธิอาศัย แพร 11 22 27 23 21 104
24 ชนม์ชนก ทองเนียม อ้อมแอ้ม 21 16 24 20 22 103
25 ณัฐปพน หนาแน่น ปุ๊น 26 19 18 19 21 103
26 ปกรณ์ ทองสุก เจแปน 12 21 27 20 22 102
27 เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 13 25 25 22 16 101
28 ศิศิรา รอดจิตต์ รันตี 19 18 25 15 24 101
29 ภูเบศ บัวจุน เบศ 12 19 24 22 23 100
30 ณพิชญา มังกรศักดิ์สิทธ์ พลอย 19 23 25 16 17 100
31 อชิตพล หินแก้ว ไวท์ 12 23 21 19 24 99
32 สุธีรา ชีกว้าง จ๋า 11 24 16 22 25 98
33 พรลภัส พงษ์พา แฮนด์ 20 20 24 18 16 98
34 ธนกร บุญส่ง กร 15 15 27 18 22 97
35 จันทัปปภา กล่อมจิตร์ แมงมุม 14 19 27 20 17 97
36 สาริน สุวรรณศรี มิ้น 17 19 24 15 22 97
37 ณัฏฐ์ ทวีผล ตอง 14 20 24 18 21 97
38 ธนพร ชมเชย ดา 12 20 27 14 24 97
39 สุภัชชา หมื่นรักษ์ ออม 21 23 20 16 17 97
40 อาภากร ขำปู่ เบส 15 22 24 17 18 96
41 กฤติน สุขศรี เพ้นท์ 26 20 19 17 14 96
42 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 18 21 19 20 17 95
43 ชนกนันท์ สามล อ้อน 14 20 22 19 20 95
44 ธมลวรรณ หงษ์สวัสดิ์ อุ้ม 17 22 19 17 17 92
45 วุฒิชัย รัตนพรเลิศ อ้น 17 21 22 18 14 92
46 สุชานาฏ คำพุฒ มีน 16 20 20 17 18 91
47 ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 14 29 16 12 20 91
48 ภัคพร เยื่อปุย ภัค 18 17 25 14 16 90
49 พรรณภัทร ญาติสดุดี อาย 18 24 19 18 10 89
50 รินรดา เมธาวิเศษสวัสดิ์ องุ่น 13 21 18 18 18 88
51 นันทัชพร พุฒนาค ป่าน 13 19 19 18 19 88
52 พรชนก นาคเสนีย์ เอริทธ์ 16 13 21 18 20 88
53 กันตินันท์ แก้วกัญญา โอเว่น 12 21 23 12 19 87
54 ปภานิน เอี่ยมสุขประเสริฐ หมั่นโถว 9 24 17 19 17 86
55 พรหมพิริยะ ผลเจริญ ภีม 13 17 22 16 18 86
56 สรชัช แก้วน้อย ชัช 10 22 23 14 15 84
57 พชรพล น่วมมะโน โอม 12 21 24 13 13 83
58 สิรวิชฐ์ ทรงเจริญ ฟลุ๊ค 17 15 19 17 14 82
59 พริบพันดาว ศิรสาคร ฟ้าใส 14 17 23 12 16 82
60 ปวีกรณ์ พวงมาลัย ฟ้าใส 8 21 19 13 20 81
61 พงศภัค ปานประเสริฐ บิ๊ก 19 14 21 14 12 80
62 พลวัชร์ กระกรกุล อังกฤษ 11 12 23 17 15 78
63 นปวรรตน์ เหล่าชัย ต๋ง 14 15 24 9 15 77
64 ชาคริต มูลมงคล กาย 13 17 16 15 15 76
65 บุญสิตา กันทะมา แพท 9 12 21 16 17 75
66 ฐานิดา อนันยเดชทวีสิน กิ่งหงส์ 7 19 19 17 12 74
67 ศรุตา สุขพอดี เอมมี่ 8 21 17 12 15 73
68 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 15 14 13 10 21 73
69 วิชยุตม์ อินทร์ทวี โอ๊ต 16 14 19 12 11 72
70 ศุภณัฐ แจ้งชัดใจ อ๊อตโต้ 10 14 18 17 13 72
71 ฐิติมา ดีแสน แบม 9 18 14 15 12 68
72 ชินกฤต พุทธตรง พีพี 8 13 22 11 12 66
73 กิตติทัต ม่านทอง ก๊อต 12 11 20 13 10 66
74 ภรภัทร เหมือนประสาท ดาว 9 6 18 16 15 64
75 ธีรดนย์ ปริญญาปุณโณ ซันโต๊ส 4 15 16 17 10 62
76 พุทธิ์ปกรณ์ เฉื่อยฉ่ำ ก้อง 7 8 18 8 14 55
77 ภาสน งามมณฑา เหมือง 10 10 11 9 13 53
78 ณัฏทัญพงศ์ อุดมรุ่งเรือง ณัฐ 7 12 16 10 7 52
79 อาภัสสิริ เฮ็งเติม ภัส 7 12 12 8 9 48
80 ธรณ์ โภคินกรณ์พงศ์ ปัน 7 10 8 9 7 41
  เจษวัฒ วายุภาพ กวางตุ้ง ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  วริศรา ปุริสาร แพร ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  เจษฎา ศรีแสงจันทร์ แฟ้ม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  วิรากร วงศ์สิงห์ นุ่น ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  อนัญพร เพ็งเลา ใบเฟิร์น ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  ณัจฉรียา ตุ่นจิต ณัจ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  สโรชา เทียมเสมอ ฟางข้าว ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  กัญธรส ซุยยะกิจ เกรซ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  ธนพร เลิศรุ่งวัฒนา พร ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  พฤกษา พฤกษากร ไหม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
  ธนพัชร์ เลิศประเสริฐพันธ์ แพนเค้ก ขส ขส ขส ขส ขส ขส
Comments