ผลสอบอังกฤษBegin /คณิตBasic /คณิตพิชิตโจทย์2(ส.ค.57)

posted 31 Aug 2014, 09:55 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 14 Jun 2016, 21:30 ]
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
 
อังกฤษ  Begin  


ลำดับ


    ชื่อ - นามสกุล


 ชื่อเล่น


  เบอร์ติดต่อ
ศัพท์ is
am
are 
there is
there are
a/an do
does
have pro-
noun
เต็ม 
20 10 10 10 10 10 10 80
1 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 081-7130626 20 10 10 10 10 9 8 77
2 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 081-7130626 20 10 10 10 10 10 9 79
3 จุฑาทิพย์ จันทร์สุดา อัลฟ่า 089-9185897 20 9 10 9 10 1 8 67
4 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 081-9953962 6 8 0 6 7 4 2 33
5 นนทวัฒน์ มิ่งแม้น เบท 081-9819455                
6 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 086-1335410 8 6 9 3 0 0 0 26
7 พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 081-9955643 11 9 10 9 0 8 3 50
8 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 083-1456954 19 10 10 10 10 9 8 76
9 ณพวุฒิ พรหมชนะ ยอร์ช 086-9043125 20 10 8 9 7 0 1 55
10 กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค 087-0744176 20 9 6 6 3 7 2 53
11 พรชนก อุปสาร ย้งยี้ 092-8725066 7 7 10 10 10 6 6 56
12 สิรภพ ปั้นเปี่ยมทอง ปังปอนด์ 089-5087129 5 6 5 7 9 5 4 41
13 ชนาธิป โรจนสิทธางกูร กาย 081-3786756 17 9 10 10 9 8 5 68
14 ปรเมท มิ่งแม้น บอม 081-9819455                
15 ฤชุดา มุ่งหมาย ปูนหอม 084-1322433 19 10 10 10 10 10 7 76
16 นิรัติศัย ขาวสุทธา เติ้ล 087-7927567 16 9 9 5 6 8 4 57
17 นพัตธร ปุ๊กน้อย คุน 089-4094508 15 8 7 10 10 10 3 63
18 ศศิวิมล ชัชวาล ไอซ์ 081-8804133 20 9 10 10 10 8 10 77
19 ณัฐธัญ พูลสวัสดิ์ กัน 089-9094759 14 6 8 6 9 7 3 53
20 สุกฤตา รอดพงษา มิ้นท์ 081-9940539 20 9 10 10 10 10 4 73
21 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 081-8583412 18 9 9 10 10 9 2 67
22 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 081-9424511 20 9 10 10 0 7 8 64
23 หทัยภัทร วังเวง ไข่มุก 081-5722029 20 9 10 10 2 9 7 67
24 ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 092-9935533 15 8 9 10 7 2 1 52
25 ชัยพัทธ์ มณีพันธ์ นน   18 5 4 10 3 1 7 48
26 พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน โมสต์ 086-7948415 19 10 10 10 9 9 6 73
27 วศินี นิลพันธ์ ใบเมี่ยง 081-9445324 20 9 10 10 10 9 8 76
28 ภาณุเดช  สีนวล อั๋น 084-7562441 16 2 0 2 0 0 2 22คณิตศาสตร์  Basic  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์ติดต่อ  เต็ม
  15
             
1 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 081-7130626 7              
2 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 081-7130626 7              
3 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 081-9953962 5              
4 นนทวัฒน์ มิ่งแม้น เบท 081-9819455 1              
5 พงศ์ปณต ปานอำพันธ์ มิกซ์ 086-0075675 6              
6 ศุภณัฐ ศรีเกษม ซานต้า 081-9956932                
7 พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 081-9955643 5              
8 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 083-1456954 7              
9 กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค 087-0744176                
10 พรชนก อุปสาร ย้งยี้ 092-8725066                
11 ศมาภา ทิพยธนาเดช หยก 092-6247361 4              
12 สิรภพ ปั้นเปี่ยมทอง ปังปอนด์ 089-5087129 7              
13 ภูริณัฐ ขำยัง เจเจ 081-9420236 6              
14 ชนาธิป โรจนสิทธางกูร กาย 081-3786756 8              
15 ปรเมท มิ่งแม้น บอม 081-9819455 8              
16 เอื้อมพร ช่างเขียน เอื้อม 089-6120665 11              
17 นิรัติศัย ขาวสุทธา เติ้ล 087-7927567 2              
18 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 098-2480860 9              
19 ศศิวิมล ชัชวาล ไอซ์ 081-8804133 4              
20 ณัฐธัญ พูลสวัสดิ์ กัน 089-9094759 7              
21 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 089-5900853 9              
22 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 081-8583412 8              
23 มนัสวิน กองปัน ต้นหนาว 081-9424511 5              
24 ภาณุเดช  สีนวล อั๋น 084-7562441 3              
25 เนตรฟ้า โพธิพิพัฒน์ ฟ้า 081-9424283 13              
26 เนตรดาว โพธิพิพัฒน์ เฟย์ 081-9424283 9              
27 หทัยภัทร วังเวง ไข่มุก 081-5722029 10              
28 พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน โมสต์ 086-7948415 10              


คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2    
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เบอร์ติดต่อ เต็ม20
1 พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 081-9868166 2
2 ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 089-2578204 4
3 อชิตพล หินแก้ว ไวท์ 087-9936245 12
4 ภคินทร์ เกษตรมีชัย กอไผ่ 083-1456954 12
5 ณัฐนาถ รักพงษ์ไทย น้ำฟ้า 086-8087244 6.5
6 ภัคพร เยื่อปุย ภัค 081-9410527 9
7 ธฤต องค์พิสุทธิ์ เมเจอร์ 081-8407960 9.5
8 เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 087-9106224 6
9 สิริกัลยา อุดมผล ออร์แกน 091-6079588 2.25
11 วิศวินท์ โลดโดด ปั้น 082-2474712 7
12 สุภฤกษ์ เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ เฟิร์ส 084-1202262 4
14 บุญสิตา   แพท   4
 15  เอิร์ธ           8


Comments