ผลสอบป.6 เทอม1ปี57 (ก.ย.57)

posted 15 Sept 2014, 02:51 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 14 Jun 2016, 21:25 ]

คะแนนสอบ  ป.6 คะเนนเต็มวิชาละ 30 รวม 150 คะแนน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ธฤต องค์พิสุทธิ์ เมเจอร์ 30 28 29 28 21 136
2 สิรวิชฐ์ ทรงเจริญ ฟลุ๊ค 29 26 23 26 25 129
3 พรปวีณ์ ศรีอรุณ จ๊ะจ๋า 29 25 27 23 23 127
4 สิริยากร มาสิก ฝ้าย 28 28 27 20 24 127
5 อชิตพล หินแก้ว ไวท์ 30 24 27 21 23 125
6 ปุณยนุช จุฑาวรรธนะ แจ้ว 26 28 23 25 22 124
7 สุชานันท์ พรหมชนะ ฟ้า 26 22 24 26 24 122
8 เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 23 25.5 28 24 21 121.5
9 พัฒน์นรี อินทร์สุข มิ้ม 24 22 25 27 23 121
10 ฐิติมา ดีแสน แบม 21 21.5 30 29 18 119.5
11 ภัคพงศ์ คงเพ็ชรศักดิ์ เก็ต 22 26 27 20 21 116
12 ภคินทร์ เกษตรมีชัย กอไผ่ 28 20.5 24 23 20 115.5
13 จารุมาศ อุดมสันติธรรม ออม 29 25.5 27 17 17 115.5
14 วีรยา ชลศฤงคาร เนิ้ส 26 19 25 24 21 115
15 ศิรภพ อริยเดช ไนท 20 24 24 24 21 113
16 ฐานวีร์ ร่มโพรีย์ อาย 24 16 22 28 22 112
17 ปทิตตา ฉัตรวิชชานนท์ บีม 29 21.5 25 18 16 109.5
18 เอื้อมพร ช่างเขียน เอื้อม 21 22 24 22 20 109
19 พงศภัค ปานประเสริฐ บิ๊ก 29 14 26 19 21 109
20 สาริน สุวรรณศรี มิ้นท์ 22 21 26 21 19 109
21 ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 20 25 24 20 19 108
22 กฤตยชน์ กาญจนรัชต์ โมเดล 22 27 22 16 21 108
23 นันท์นภัส จึงตระกูล แพทเน่ 27 20 22 24 15 108
24 ธีรธร ตระกูลสุขสวัสดิ์ ไบร์ท 28 18 24 19 19 108
25 วราภา สืบมี แอม 23 24 25 21 15 108
26 พลอยชมพู พลรมย์ พลอย 25 20 24 18 20 107
27 พรหมพร สุนทะโร น้ำหวาน 30 20.5 24 19 13 106.5
28 นันทัชพร พุฒนาค ป่าน 21 19 23 23 20 106
29 รัฐภาส อรุณชาติ นิว 22 19 22 24 19 106
30 ฤชุดา มุ่งหมาย ปูนหอม 25 18 23 23 15 104
31 ชิษณุพงศ์ วิเชียร ติวเตอร์ 21 19 23 22 19 104
32 สุกฤตา รอดพงษา มิ้นท์ 20 24 24 20 16 104
33 ณัฐนาถ รักพงษ์ไทย น้ำฟ้า 27 17 24 17 19 104
34 วรภพ ญาณะนันท์ อ๋อง 25 17 26 18 18 104
35 ภัคพร เยื่อปุย ภัค 28 14.5 25 16 20 103.5
36 ภรภัทร เหมือนประสาท ดาว 22 17 24 19 21 103
37 คเณศวร ศักดิ์ดำเนิน เอิร์ธ 23 21.5 27 19 12 102.5
38 ณัฐนนท์ สุขนิจจิตงาม เต้ 23 19 25 17 18 102
39 ชัชชัย พ่วงรักษ์ แชมป์ 24 19 21 18 20 102
40 ปรเมท มิ่งแม้น บอม 22 14.5 24 19 21 100.5
41 สุพิชญา ภูมิพัฒนไชย พีซ 22 20 28 12 18 100
42 ปิยนันท์ รักทอง ฟิล์ม 27 18 19 20 16 100
43 พลวัต สันธิศิริ แมมมอธ 18 18 25 18 20 99
44 ปิยาณี รักทอง โฟม 26 16 21 19 17 99
45 วริศรา ปุริสาร แพร 23 16 22 17 20 98
46 ขวัญสวัสดิ์ เย็นดี ขมิ้น 23 14.5 21 22 17 97.5
47 ศิริพร ตู้จินดา แพรว 15 22 22 20 18 97
48 พิรุฬห์ลักษณ์ แซ่ซุ้ง ออม 22 13 17 23 21 96
49 อสมาพร สูริประเสริฐ ไหม 24 13 24 22 13 96
50 อิสริยา แสงทับทิม ชมพู่ 19 16 26 17 15 93
51 วาสนา บุตรกตัญญู อะตอม 20 15 22 17 17 91
52 อมลรดา ศักดามาศ หมิว 19 17 19 17 17 89
53 ฉัตริน กลิ่นแย้ม ฟิล์ม 13 15 24 19 17 88
54 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 18 10 24 17 19 88
55 พศวีร์ ทิพย์เที่ยงแท้ ปั๊บ 21 11 24 16 15 87
56 ชาคริต มูลมงคล กาย 14 13 25 19 15 86
57 ชญานิษฐ์ เชี่ยวชาญ แพรวา 21 17 19 14 15 86
58 นิรัติศัย ขาวสุทธา เติ้ล 14 13 26 19 13 85
59 คณาคุณ นนท์ประสาท ไตเติ้ล 22 12 19 17 15 85
60 บุญสิตา กันทะมา แพท 19 13 23 11 18 84
61 ณัฐภัทร สรรสม ไนซ์ 19 13 20 16 16 84
62 ธนภรณ์ มินวงษ์ ปังปอนด์ 18 17 17 18 13 83
63 ธณพัฒน์ คงมั่นประกายกิจ ออม 17 13 21 16 16 83
64 ณัฐธัญ พูลสวัสดิ์ กัน 17 10 25 16 15 83
65 ชุติกาญจน์ สิริพัฒนาสมบัติ กาญ 15 12 24 15 16 82
66 มนทกานต์ อึงฤทธิเดช ซัน 18 16 18 17 13 82
67 อนุธิดา ไหลประสิทธิ์พร เกรป 21 10 16 20 14 81
68 ชนาธิป โรจนสิทธางกูร กาย 16 10 23 15 16 80
69 ธัญธณัฐ อาสนะเวศ น้ำผึ้ง 17 13 16 17 16 79
70 ปริยาภัทร สร้อยสวัสดิ์ มายด์ 14 17 21 15 12 79
71 มารุต เปลี่ยนแพ มารุต 21 9.5 22 14 12 78.5
72 ฉันท์ชนิต ประยูรเทพ พีซ 15 13.5 24 16 10 78.5
73 ณัฐชนน สินลักษณทรัพย์ เนม 21 6 23 16 11 77
74 พชรพล เล้าศศิวัฒนพงศ์ อั่งเปา 14 17 17 15 14 77
75 ภูริณัฐ ขำยัง เจเจ 12 8.5 23 17 16 76.5
76 ภาณุเดช สีนวล อั๋น 18 9.5 22 16 9 74.5
77 ศศิวิมล ชัชวาล ไอซ์ 19 12 17 11 15 74
78 ภาณุวิชญ์ อ่วมแอร่ม แบงค์ 21 12 12 17 12 74
79 สรวิชญ์ บุญสืบมา บอส 14 6 24 15 15 74
80 นพัตธร ปุ๊กน้อย คุน 17 9.5 22 16 8 72.5
81 ไกรวุฒิ ศักดาพิสุทธ์ เด่น 17 13 16 15 11 72
82 จิรัฎฐ์ แขวงโสภา ไก่อู 16 13 16 13 11 69
83 ธรณ์ โภคินกรณ์พงศ์ ปัน 12 14.5 18 12 12 68.5
84 ธาม แย้มวิเชียร บัดดี้ 15 8 19 9 14 65
85 ปัญญาพร ปะหมี โอปอ 17 16 13 9 9 64
86 ธัญญาภรณ์ เกตุภูงา อิ๋ม 8 8.5 20 16 11 63.5
87 คณพัฒน์ วรรธโณทัย พี 13 5 18 13 13 62
88 ฐาปกรณ์ บริสุทธิ์ โอม 9 13 14 15 10 61
89 ภาสน งามมณฑา เหมือง 12 7 13 7 14 53
90 ศรัณย์สิฏฐ์ เลิศสุทธิไกรศรี ไจ่ไจ๋ 13 9.5 16 7 5 50.5
91 จิรวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ เบ็นซ์ 9 10 10 7 12 48
92 ชลธิชา โอฬาร ครีม 8 8 7 7 12 42
93 อภิวิชญ์ วิชชุนากร เอิร์ส            
94 วนัสนัน นิ่มเนตร พิ้งค์ฟรอยด์            
95 ภราดร โมกขะสมิต ต้นกล้า            
96 กษิดิ์เดช ลาภศรีมงคล แบงค์            
97 คฑาเทพ ประทุมศรีขจร ธ้ง            
Comments