ผลสอบต.ค.60อังกฤษBegin/Gifted คณิตBasic พิชิตโจทย์

posted 1 Nov 2017, 22:19 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Feb 2020, 20:26 ]

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน
a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 

>เทสผ่านที่ 70 คะแนน 
>>50-64 คะแนนแนะนำเรียนซ้ำ
>>>ต่ำกว่า 50 คะแนน ติดต่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

----------------------------------------------------------------------
คณิตBasic เต็ม15คะแนน
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
>เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted) 
เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป
>>เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถขอทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted
----------------------------------------------------------------------
คณิตพิชิตโจทย์ เต็ม10คะแนน
> สำหรับน้องป.6แนะนำให้ทดสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตGiftedค่ะ
>> กรณีไม่ผ่านเทส Gifted ให้ขอรับคำปรึกษาได้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคลค่ะ

----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ Gifted

อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronouns รวม/80
1 กชกร วงศ์จรัสเกษม ฝ้าย 20 10 10 10 10 10 9 79
2 ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 19 9 10 10 10 10 10 78
3 เขมจิรา วิเศษศักดาชัย นานา 18 9 10 10 10 10 10 77
3 ปภาวี พิบูลรัตนพันธ์ ใบเฟิร์น 19 9 10 10 10 10 9 77
5 บุญญาภา อังศุจินดา พาว 18 9 10 10 10 10 9 76
5 สิริภัสสร สกลนิมิตร ต้นหลิว 18 9 10 10 10 10 9 76
7 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 17 9 10 10 10 10 8 74
8 ฐปนัท นามดอกไม้ โฟกัส 16 9 10 9 10 10 9 73
9 ธนณัฏฐ์ ปุสสวงษ์ ปลื้ม 18 10 9 10 10 9 5 71
10 แพรวา เนตรนิรมล อิน 19 10 9 10 10 1 7 66
11 พรพรรณ ทัศน์สุวรรณ เนย 20 10 7 5 10 9 4 65
12 พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 14 10 9 10 0 10 9 62
13 พิมพ์เพทาย สอนคุณแก้ว เทียนหอม 19 9 9 5 10 1 7 60
14 เมลดา สินเจริญ กีต้า 20 10 7 5 10 1 5 58
15 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 16 10 8 8 7 0 4 53
16 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 17 9 9 5 4 4 4 52
17 ณัฐกิตต์ แซ่ลิ้ม ออกัส 19 7 9 1 3 6 3 48
18 ศิวกร กวยทอง ไอซ์ 16 4 10 7 4 3 3 47
19 ปิยะสินีย์ จารุศิริวรรณกุล ฟินนิช 13 10 3 3 10 1 4 44


คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม15
1 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 13
2 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 10
2 ธนณัฏฐ์ ปุสสวงษ์ ปลื้ม 10
4 จิรสิน ตันเจริญ บู 9
4 กชกร วงศ์จรัสเกษม ฝ้าย 9
4 เขมจิรา วิเศษศักดาชัย นานา 9
7 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 7
7 ปิยะสินีย์ จารุศิริวรรณกุล ฟินนิช 7
9 ชนิตพล ฤทธิเพชรอัมพร เหนือ 6
9 บุญญาภา อังศุจินดา พาว 6
9 ณัฐกิตต์ แซ่ลิ้ม ออกัส 6
12 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 5
12 พรพรรณ ทัศน์สุวรรณ เนย 5
12 ปภาวี พิบูลรัตนพันธ์ ใบเฟิร์น 5
15 เมลดา สินเจริญ กีต้า 4
15 ศิวกร กวยทอง ไอซ์ 4
15 วรพจน์ ชังสัจจา บอล 4
18 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 3
19 โชติกา คำมหา ข้าวฟ่าง 2

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม10
1 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 9
2 ปรานต์ จันทร์ทวี นะโม 8
3 ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 7
3 สุวิจักษณ์ เพ็ชรแสง อาร์ท 7
5 ศุภณัฐ เอกอัครรุ่งโรจน์ เฟม 6
5 สิริภัสสร สกลนิมิตร ต้นหลิว 6
5 พิมพ์เพทาย สอนคุณแก้ว เทียนหอม 6
8 วีรินทร์ มารักธรรม ออม 5.5
9 ธนภณ ธรรมรงค์ เอ 5
9 ธันยพร กำลังพัฒนา เฟย์ 5
11 นฤมล ราชสิงห์โห ใบตอง 4.5
12 ปภังกร กลิ่นบัวแย้ม บีม 3
13 ธีระชา ศรีทอง ปันปัน 2.5
14 อนภัทร์  จันทร์งาม ภูมิ 2
15 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 1

อังกฤษ  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม30
1 ศุภณัฐ เอกอัครรุ่งโรจน์ เฟม 24
1 ภคพร นิติธารากุล น้ำ 24
1 นัสวรรณ รุ่งฤทธิเดช พาย 24
4 ชนิตพล ฤทธิเพชรอัมพร เหนือ 23
5 ปภังกร กลิ่นบัวแย้ม บีม 22
5 ปรานต์ จันทร์ทวี นะโม 22
7 ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 21
8 ธัญสิริ ศรีสุพพัตพงษ์ เจน 20
8 ณภัทร ชาญนำสิน ภัทร 20
10 ธีระชา ศรีทอง ปันปัน 19
10 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 19
12 ธันยพร กำลังพัฒนา เฟย์ 18

Comments