ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin(ก.พ.59)

posted 7 Feb 2016, 20:14 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:42 ]
คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
---------------------------------------------------------------------


คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น คะแนน
 1

 พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 8
 2

 อรษา สอนประสาน อุ้ม 1
 3

 ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 2
 4

 พชร ศรีแปลก ฟิล์ม 2
 5
 วริทธิ์ธร
 ดาโลปการ ซี 11
 6

 เกวลี แก้วเจริญสุข ไอซ์ 5
 7

 คณิศร รื่นเริง เบสท์ 4
 8

 ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 3
 9

 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 7
 10

 คณิทธ์ มุนินทร์สาคร แอล 0
 11

 ศิระภาคย์ สิทธิชัยนันทน์ มิกซ์ 8
 12

 ธนพล ลิลา กอล์ฟ 5
 13

 ณัฏฐ์สุกัลย์ ชื่นจับจิต ข้าวจ้าว 10
 14

 จรดพรหม พิิริยะไวทย์ หงษ์หยก 10
 15 สุรัมภา สุกใส แตงกวา  5

 16

 อัครพล เปียวิเศษ ร็อค 7
 17

 ธีรนาฎ แซ่เฮ้ง พลอย 6
 18

 พีรดา ฟักไพโรจน์ การ์ตูน 7
 19

 พิมพ์สุจี ทองสีจัด ดอกปีบ 10
 20

 บัณฑิตา เอี่ยมสุขประเสริฐ เนย 7
 21

 ระวิวรรณ โกมลเปริน แน็ต 5อังกฤษ  Begin
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นVocabis/am/areThere is/area/ando/doeshas/havePronounรวม
1พีรวิชญ์ผลอินหอมนาย17895101858
2อรษาสอนประสานอุ้ม123610107351
3ธนัญญาเอี่ยมสะอาดธัญ1910910510467
4คณิทย์มุนินทร์สาครแอล1998888969
5ณัฏฐามาศ   อุดมสันติธรรมอิน201010101010878
6ฐานิตารัชต์ศิวพราหมณ์หยก1797101010770
7ธัญสิริศรีสุพพัตพงษ์เจน788239643
8จรดพรหมพิิริยะไวทย์หงษ์หยก1589636451
9อัครพลเปียวิเศษร็อค538887140
10พชรศรีแปลกฟิล์ม563491028
11ธนพลลิลากอล์ฟ1084446238
12บงกชคงนิรัติศัยกุลใบหม่อน179810710465
13เกาลี         แก้วเจริญสุขไอซ์687454438
14ทักษพรธนะสุคนธ์ออม1789101010872
15ระวิวรรณโกมลเปรินแน็ต19894103659
16คณิศร รื่นเริงเบสท์598576343
17อลงกรแก้วยิ่งโยชน์เต้201091097671
18ศิระภาคย์สิทธิชัยนันทน์มิกซ์17810566254
19สุรัมภาสุกใสแตงกวา1694874654
20ภูริธรรม
ตี้1189390545
21ณัฏฐ์สุกัลย์ชื่นจับจิตข้าวเจ้า209510 9465 
22ธรรศธรณ์สมบุญบ้อน1798651349


Comments