ผลสอบประถม 4-5-6 เทอม1ปี59

posted 27 Sept 2016, 01:00 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 2 Feb 2017, 20:23 ]

ป.4
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
ณธารธรรม หมื่นนารายณ์ ต้นน้ำ 18 23 23 25 22 111
กุลปริยา จิตรักษ์ เบต้า 17 23 24 23 22 109
จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 22 22 22 20 20 106
ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 20 18 22 22 19 101
ศตนันท์ จิตรกสิกร เนย 8 21 17 27 21 94
ชนาทิป วงจันทร์วัฒนา ณัฐ 10 18 15 24 20 87
อริยา บัวชุม หยก 17 13.5 20 16 20 86.5
ญาณิศา คงสุวรรณ์ ไนท์ 14 15.5 15 22 19 85.5
ณัฏฐ์ชญา สุระสาย โบนัส 4 18 16 27 20 85
ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 17 17 13 17 18 82
พิตตินันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 11 15.5 14 19 22 81.5
ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม 16 14.5 16 19 15 80.5
ชญาณิชา ใจร่มเย็น ไอซ์ 12 11 16 19 21 79
ยศภัทร วิเชียรรัตนพันธ์ โฟกัส 16 13 15 19 15 78
กันย์สินี กิตติสุขตระกูล แตงกวา 13 11.5 18 18 17 77.5
ชนนิกานต์ ทองจาด มาย 18 9.5 17 15 18 77.5
อริสา เลิศกรุณา บัว 10 10 22 16 18 76
ฐิตาพร ชวดคำ โมเลกุล 12 16.5 15 15 17 75.5
นันทนิช สระศรี เนย 13 11 22 12 15 73
ธันยพร หงศ์ศุภางค์พันธ์ เกรซ 14 8 13 17 20 72
เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 16 10.5 15 10 19 70.5
ธมนวรรณ สาวสุดชาติ อิน 9 15 13 14 14 65
ภรภัทร ปล้องมาก ปีใหม่ 14 9 10 16 15 64
วริศณี ชุตินธโร กิมจู 14 7.5 12 17 13 63.5
ชุติมา แซ่เฮ้ง เป้   13.5 14 20 16 63.5
ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 12 4.5 21 14 9 60.5
กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 11 10 7 20 10 58
ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 18 11 8 12 9 58
จิรภัทร ศรีเจริญ ออร์แกน 9 11.5 8 15 10 53.5
สุพิชญนันทน์ เชื้อสมุทร โบว์ 7 4.5 11 15 15 52.5
พุฒิพงศ์ เมืองเกษม ฟิล์ม 10 6 12 11 13 52
พิพัฒน์ เลิศเกียรติศิริพร ไอซ์ 11 7.5 9 11 9 47.5
อัครพงศ์ หินอ่อน อิษฏ์ 6 4 7 9 13 39
ชลชนก แก้วสายทอง ชีส            
ณิชนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม            
น้ำทิพย์ องค์ทอง ลูกน้ำ            
คุณานนท์ สมจิต เวียร์            
ธนภณ ศิริเรือง สุขโข            

ป.5
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
ยศภัทร ปนิชิจิวาสันต์ ยศ 23 23.5 26 28 28 128.5
สรัลรัตน์ หนาแน่น มิ้งค์ 22 26 28 24 27 127
ชญาณิน ช่างปราณีต ตู้เซฟ 22 24 28 25 26 125
ธัญพร วัชรเสมากุล เอม 18 26 28 27 25 124
ศศิธร ไล้เลิศ มุก 18 14.5 30 30 30 122.5
ปัญฑิกา ผลลาภ แอ๊น 28 22.5 24 26 21 121.5
สริตา อภิชาตบุตร ครีม 25 26 23 24 23 121
พรรณวสา ศรีสังสรณ์ ปุ่น 24 28 27 21 20 120
ณัฐณิชาช์ ริ้วงาม ใบป่าน 16 27 30 28 19 120
โชติกา นุชอนงค์ ตานอย 18 20 29 24 29 120
ณฐวรรณ ชอุ่มกฤษ อี๊ฟ 28 19.5 27 23 22 119.5
อชิพล ไตรมิตรวิทยากุล อชิ 25 21 28 23 22 119
อุกฤษฎ์ แอร่มหล้า วิม 26 13 29 27 24 119
กุลนันท์ ยางสูง เอิน 22 24.5 27 20 25 118.5
อมลรดา สุวรรณเกษร สเกล 22 21 28 20 27 118
ญาณิศา ศรัทธาวาณิชย์ แยมโรล 22 20 26 24 24 116
อมรเทพ สมประสงค์ น๊อต 17 20 25 28 23 113
วิริยะ จินดาสกุลยนต์ แท๊ป 24 11 28 25 25 113
ภูริสา นิทัศนานันท์ ริสา 18 22.5 26 22 24 112.5
จิรกิตต์ แข่งขัน เอิร์ธ 16 24 24 25 23 112
โศจิรัตน์ วิศิษฏศักดาเดช แก้วมังกร 21 22 26 23 19 111
ภณ รัตนพิชญชัย ไตตั้น 21 20 23 23 23 110
พฤกษชาติ พฤกษากร ใหม่ 22 24 20 25 19 110
ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม อิน 19 26 24 23 18 110
เขมณัฏฐ์ บุริศร์จิรากุล มุก 12 8.5 29 29 30 108.5
จิรภัทร จีนทอง ตะวัน 25 19.5 22 20 22 108.5
อัยลดา เข็มราช อัย 17 16 25 25 24 107
ชวนนท์ มานะจิตต์ ฮ้อ 16 18 24 24 24 106
ณัฐวัฒน์ อรุณสิริรัตน์ แทน 21 14 21 25 25 106
เนติรักษ์ ศรีงาม นาย 21 17.5 26 21 19 104.5
อภิชญา ตั้งบัณฑิต ฟรังก์ 22 16.5 29 18 19 104.5
สิริกร เอี่ยมเชน วิว 18 19 23 22 22 104
คุณัญญา ศศิกาญจนวงค์ ปิ๊ง 21 18 23 22 19 103
คุณัชญ์ ทรงศรี อาร์ต 16 18 23 26 19 102
พงศ์พัฒน์ เอี่ยมอำนวย พัฒน์ 20 9.5 25 21 26 101.5
พชรวัฒน์ สถาปนาวัตร วัฒน์ 12 20.5 25 23 20 100.5
นริศา แก้วสว่าง พลอย 16 20 24 19 21 100
เพ็ญพิศุทธิ์ อินทรเสมา ตอง 19 19 26 20 16 100
ชาญณรงค์ จีนตุ้ม ออย 16 15.5 22 24 22 99.5
สุวิชญา บำรุงสุข เหนือ 14 20 24 19 21 98
ฐานิดา แสงทอง พิม 19 16.5 24 20 18 97.5
พนิตา บำรุงชน พีม 11 18.5 23 21 24 97.5
จิรสิน ตันเจริญ บู 16 15 22 19 22 94
นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 16 14.5 23 20 20 93.5
ธนัญญา เอี่ยมสะอาด ธัญ 12 14 25 24 17 92
พีรวิชญ์ ผลอินหอม นาย 17 11.5 21 21 21 91.5
วรมนต์ สารทอง อิ๊งค์ 14 18 21 20 18 91
ณัฐชนน รักวงศ์ เฟรนด์ 9 21 25 18 17 90
ปรัชญา เกิดอินท์ พีช 11 20 23 19 17 90
เพ็ญหทัย อินทรเสมา ตาล 16 17 22 19 16 90
ปภาวี พิบูลรัตนากุล ใบเฟิร์น 10 13 26 21 18 88
พิชญ์ญภร ศรีไกรสิทธิ์ ลูกพีช 15 14.5 25 17 16 87.5
ธนัช พิกุลทอง ทีม 20 9.5 23 18 17 87.5
ภัทรนันท์ อ่อนแก้ว นาย 14 13 26 17 17 87
ปฏิภาณ อัตสิทธิ์ โฟร์โมส 14 12 21 17 20 84
สมาธิการ อินแหยม ต้นกล้า 18 11 20 18 17 84
พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 13 16 17 19 19 84
ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 15 11.5 19 18 20 83.5
ศุภิสรา หมื่นศรี อิงค์ 14 13 17 19 20 83
ภัทรกร สรรเสริญ อั้ม 13 10 21 18 20 82
อภิสรา ทองหน้าศาล ซิน 17 5 26 16 16 80
ชญานันท์ ปรีดางกูร เดสิเบล 13 15 15 16 16 75
กัลยรัตน์ เกตุวงศ์วิริยะ ฟ้า 9 8 18 21 17 73
ภัณฑิรา อยู่ยอด ตอง 11 5 18 20 18 72
กิตติคุณ เพียรธรรม เกื้อ 10 7 20 14 21 72
นันท์นภัส นรินทร์ ข้าวฟ่าง 15 5 20 18 13 71
นันท์นภัส พังสอาด ครีม 9 14 18 14 15 70
เกวลี ชะเกตุ ปลื้ม 12 6.5 19 12 20 69.5
สิทธิโชค เริ่มเสริมสุข นัต 13 7 16 17 15 68
ธนาธิป คนยัง กัส 10 9.5 19 17 12 67.5
ธนภัทร วงจันทร์วัฒนา เอ็ม 10 7 17 13 14 61
ทรรศณกร ศักดามาศ แม็ค 13 11.5 10 9 10 53.5
ปริยากร พูลยม อุ๋มอิ๋ม 10 2 17 11 11 51
วีรภัทร ทองชมภูนุช เกม 7 9 10 12 12 50
ธนิดา กำแพงแก้ว ไตเติ้ล            
วรชิต เศรษฐศิรวิโรจน์ ต้า            
ธณัทยพร นพณาวันท์ ฟิวส์            
ณิชนันทน์ ดวงอาทิตย์ ผักบุ้ง            

เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยบางประการทำให้คะแนนน้องป.6หายไปในบางรายวิชา 
ผู้ปกครองสามารถดูผลสอบได้ที่ตัวข้อสอบซึ่งทางโรงเรียนได้แจกคืนกลับไปแล้ว
 และสามารถโทร.แจ้งซีไอซี เพื่อบันทึกผลการสอบให้ใหม่ และจัดลำดับให้น้องใหม่ค่ะ

ป.6
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม 5 วิชา
จักรนรินทร์ ศิลสว่าง จ๊าบ 29 24 28 28 23 132
กฤษณพัฒน์ พ่วงรักษ์ บุ๋น 27 23 27 23 19 119
ณัฐชญา ภักตร์เขียว ต้นหอม 22 23 27 24 22 118
สิริพร สนองสินธ์ พร 18 24 27 21 22 112
กิตติพศ ตันตระกูล ปอนด์ 29 24 24 16 19 112
รัชพล ติดญาติ อ่ำ 18 20 24 23 24 109
กุลชลี สิริแสงสว่าง น้ำ 23 15 25 28 18 109
ณภัทร หงษ์สวัสดิ์ เอิ๊ก 24 22 26 17 19 108
นันท์นภัส เปรมปรีสุข ปริม 16 21 25 21 23 106
อธิศ ปิ่นนุช จ็อบ 18 17 24 19 25 103
กัญญลักษณ์ เพียรวิบูลย์กิจ ทับทิม 16 16 25 22 24 103
ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 19 17 27 24 15 102
วารุณี บูรณะนันทสิริ ใบเตย 18 24 26 21 13 102
กมลชนก เรืองศรี นิว 22 20 22 20 17 101
สโรชา จำดวง มิว 21 17 23 17 22 100
เขมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 18 19 27 19 16 99
พิชญาณิน วิเชียร ใบตอง 16 11 26 23 23 99
รัตน์สุดา ก้านเหลือง ออม 20 18 24 21 16 99
ภัทรกร สรรเสริญ บิว 19 23 26 19 12 99
ณัฐวัฒน์  เจริญทรง โชกุน 21 13 21 22 21 98
ชยุต ตั้งนาวาดี ยุต 20 14 27 17 20 98
วชิรวิทย์ แสงเขียว พอส 12 24 20 21 20 97
ฐิติพร ศรีทะลุ วุ้น   26 25 24 22 97
นพปภา ทองรื่น แพร 25 16 20 18 18 97
มังกร ชุณห์วิจิตรา มังกร 16 15 26 18 22 97
กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 11 21 24 18 22 96
ทัตพิชา กลิ่นหวล ลูกน้ำ 17 22 22 19 15 95
วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ   19 30 23 23 95
พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 19 18 23 19 16 95
ภูดิส เนียมเพชร ปุณ 9 17 27 19 23 95
พิชญาณี วิเชียร ใบเตย 15 8 26 24 21 94
ศิริประภัส กิมปี อิม   19 27 25 23 94
ชุติกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ อ้อม 23 13 23 15 20 94
อรณัชชา ทวีวงษ์ การ์ตูน 16 17 23 20 18 94
พัชรดา นิลมาก ดาว 14 15 24 22 18 93
นันท์นภัส ปลีฟัก ส้มโอ 22 14 22 16 19 93
สุทิรา วงศ์สุวัฒน์ สาว   18 29 25 20 92
กันต์เสฏฐ์ วิจิตรการโกศล ไทม์ 17 19 24 17 15 92
ธนภรณ์ แก้วยอด บอส 16 20 19 21 16 92
หทัยรัตน์ รอบจังหวัด แก้ม 16 13 21 20 21 91
วิชิตา จันทนะโสต ต้นข้าว 18 22 17 21 13 91
กันต์รพี ทองนำ กาย 11 17 22 22 19 91
สพลดนัย จินดาเจี่ย พีค 14 19 21 16 21 91
ณัฐกฤตา กวินอิทธิโชค ริน 18 19 22 19 13 91
วาทิวุธ ยาวิชัย แก๊ก 13 19 20 18 20 90
สิทธิศักดิ์ ศิริอนุสรณ์ศักดิ์ ต้นไม้ 12 18 24 18 18 90
ณัฐสิทธิ์ วัฒนประดิษฐ์ โอม 14 22 22 16 14 88
สุจิรา เหลี่ยมไข่ต้วน ส้มโอ 15 14 22 20 17 88
สุภัสสรา เข้มแข็งปรีชานนท์ แอ๊นท์ 11 22 24 16 15 88
พีรวุฒิ อุ่นเกษม พี 15 15 24 21 13 88
ภาณุวิชญ์ บุญน่วม แม็ค 8 11 21 23 24 87
รพีวิชญ สรรพคุณ ใบหม่อน 13 14 25 18 17 87
พรลภัส ศรีเคลือบ ขิง   18 26 21 21 86
ชลธิศ ชะตารุ่ง บีม 14 19 19 16 18 86
ปุญญ์ คุ้มมี ปุญญ์   18 21 24 22 85
ชญานิษฐ์ แย้มสังกูล โฟกัส 19 9 20 19 18 85
ศิริรุ่ง วงจันทร์วัฒนา ศิ 15 17 20 19 13 84
ศรัญญา วงจันทร์วัฒนา วิว   19 22 23 20 84
ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี   17 27 19 21 84
ณัฐกัญจน์ ไทยทอง เหรียญ 17 12 24 18 13 84
กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 16 10 24 13 21 84
ณัฐวรรณ วรรณโภคิน ครีม 14 11 22 18 18 83
ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์ 8 19 25 14 16 82
วรรณภรณ์ ตุ้มระหงษ์ แพร 16 12 20 19 15 82
พิมพ์ชนก กล้าวิกย์การ นโม 11 17 19 19 16 82
ศศิวิมล คมวิทยาการ เบล 11 16 19 20 16 82
ณภัทร ล้วนเจริญ ออกัส 15 14 21 17 14 81
ธนพร มณีมาตร เบล 10 18 19 18 16 81
วนิดา ศรีเหรา ออม 11 18 22 14 15 80
สุชานันท์ สระศรี อีฟ   16 24 18 22 80
ศิวารินทร์ เภาเกิด พลอย 15 15 19 16 15 80
ภูริชญา ศิริบุญญารัศมิ์ อายส์ 16 12 21 15 16 80
รตน อินทรเสมา ตั้ม 15 11 23 18 13 80
จิรภิญญา บุญมีประเสริฐ เครป   20 21 19 19 79
ชาลิสา มุขโต พลอย 15 12 19 18 15 79
ณัฐวรพจน์ ลิ้มวัฒนะ มน 15 12 23 15 14 79
จิรธิดา คงเหมาะ มิ้นท์ 11 10 19 24 15 79
ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร   10 25 22 21 78
จิดาภา สีเพชร มายด์   16 25 18 19 78
พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 11 13 17 22 15 78
ปาริชาติ เอียดอ้น ปังปอนด์   22 19 19 18 78
โชติณัช โสภาแปง มะปิง 13 18 19 11 16 77
ธนภูมิ วังมะนาว ภูมิ 15 13 23 12 14 77
นิมิต สิริวัฒนวิบูล นิ 13 11 18 18 17 77
ณัฐพงศ์ เพียรไพโรจน์ บูม 12 12 21 16 16 77
เจษฎา โกสุเต้า หมู 18 11 20 15 13 77
พิพัฒน์ มหันต์สุคนธ์ พัฒน์   14 25 23 14 76
สิพรกาญจน์ จักร์แก้ว ปิ๊ง   13 21 23 18 75
ชญานิฎฐ์ อร่ามยิ่ง นมเนย 11 11 20 19 13 74
อุดมพร ออกกิจวัตร หยก   18 22 19 15 74
ปาณัท สิงห์โสดา เมม   16 22 20 16 74
ณัฐณิชา ชุตินธโร โดนัท 11 12 23 15 13 74
อัญชนียา พึ่งโสภา พรีม 12 11 17 17 16 73
เปมิกา แทนสูงเนิน เนย   19 22 19 12 72
ชนาธิษณ์ วิริยะกิจเกษตร ดรีม 12 11 21 17 11 72
สุชาดา กุลรักษา กิ่ง 11 8 15 18 20 72
ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 15 8 21 16 11 71
ชุติมณฑน์ ปี่ทอง ส้มโอ   20 18 15 18 71
ณัฐวดี พุฒหอมรื่น เบล   14 21 20 15 70
ธนวัฒน์ ฉวีรัตน์ เพ้นท์ 11 11 16 17 15 70
ธนกร ปานนาค กร 10 15 18 12 15 70
ธรรศธรณ์ สมบุญ บ้อน 9 13 17 21 10 70
พุทธิ แก้วพินิจ ต้นกล้า   9 24 20 16 69
ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 13 8 22 12 14 69
ภูริ ห้องริ้ว ภูริ 13 12 17 15 12 69
พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจันทร์   12 20 18 18 68
สุภิญญา สร้อยแสง เมย์ 13 15 15 12 13 68
ทิพย์รดา จันทร์ถิ อุ้ม 14 16 13 12 12 67
เขมิกา ประยูรหงษ์ แม็ท 12 9 17 15 14 67
อนัญญา แก้วกำพร้า ใบเตย 15 11 20 14 7 67
กันตา ชนะศิลศรีโยธิน ชมพู่ 13 10 17 13 13 66
ทรงวุฒิ ไชยภูมิสกุล ก้อง 8 11 16 13 15 63
สุพรรษา งามอักษร แพร 15 9 17 9 12 62
สันติภาพ ไทรสถิตย์ธาร แชมป์ 14 9 16 11 11 61
ภากร เปลี่ยนศรี คิม 10 7 17 14 13 61
ภูริชญา กีรติวิทยาภรณ์ เอย 11 9 20 8 13 61
ธีรนัย พุ่มแก้ว นาย 4 11 27 13 6 61
ธันย์ชนก ศรีคง มิว   10 20 14 14 58
กิตติพศ สท้านวงค์ ม่อน   9 22 12 15 58
ณัฐชยา นวลชื่น ฟินนี่ 4 7 21 17 8 57
ณัฐชนน เตาวโรดม มาร์ค 9 6 16 14 12 57
สวิตต์ ศรีโคตรฤทธิ์ ไตเติ้ล 14 8 12 10 12 56
ปิติภูมิ ทิมจำลอง เซฟ 6 7 22 10 7 52
ธนกกฤต แดงมณี นิค 8 8 15 10 11 52
กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย   10 11 15 12 48
กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน            
ณัฏธวัชพล ศรสังวรณ์ บุ๋ย            
วิวิธชัย ถาวรขจรศิริ ดิว            
Comments