ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม1ปี57(ก.ย.57)

posted 15 Sept 2014, 02:41 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 14 Jun 2016, 21:26 ]

คะแนนสอบ  ป.4 - ป.5 คะแนนเต็มวิชาละ 30 รวม 150 คะแนน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 เจษฎากร ผลลาภ โอ๊ค 30 29 29 28 25 141
2 ศุภวิชญ์ ศรีสิทธิพร เดียร์ 28 28.5 30 26 26 138.5
3 นันท์นภัส พุกรอด สปาย 24 23 29 29 28 133
4 ชนกันต์ จิตรกสิกร กันต์ 25 25.5 28 28 26 132.5
5 ธีรภัทร ธรรมเจริญ โฟกัส 27 29 28 25 22 131
6 จุฑาทิพย์ จันทร์สุดา อัลฟ่า 25 29 28 25 23 130
7 พสิษฐ์ วงศ์ชนะภัย ปาล์ม 28 29 29 25 19 130
8 ปริญญาพร แสงทอง แพร 22 30 26 26 23 127
9 อนันตญา ฉายาพงษ์ แพร 25 23 28 26 25 127
10 ศรีรัตน์ ศรีชุมพล ต้นข้าว 23 28.5 26 26 22 125.5
11 ชินวุฒ เหลืองทองเจริญ ซัน 27 25 25 27 20 124
12 ยศภูมิ มณีจันทร์ กั๊ฟ 27 28 23 24 20 122
13 วรรษมน โมกขะสมิต ธารน้ำ 25 26 27 23 21 122
14 ชนกนันท์ เอี่ยมสอาด ขิม 20 20 28 28 26 122
15 จิราพร เกษมสุข โฟกัส 23 26 25 28 20 122
16 อินทิรา จิ๋วรักษา นุ่น 25 26 22 24 24 121
17 เพชรรัตน์ ศรีชุมพล ต้นกล้า 20 29 27 26 19 121
18 รวินันท์ ตรุยานนท์ ฟิล์ม 19 23 27 27 25 121
19 พีรดา พฤกษา แพร์ 22 28 25 24 21 120
20 ศมาภา ทิพยธนาเดช หยก 23 22 24 28 23 120
21 น้ำทิพย์ แจ่มสุริยา ตาล 22 22 25 22 27 118
22 ณิชา ลีลายุทธชัย ครีมมี่ 20 25 27 25 20 117
23 พิชญา มัญญะหงษ์ ฟ้าใส 21 22 27 26 21 117
24 ภทรพร ประชาบาล พร 22 24 25 22 22 115
25 อังศณา เพ็งอุดม มะเหมี่ยว 22 16 27 26 24 115
26 พฤศจิ์ ม่วงงาม แอ๊ม 26 21 25 22 20 114
27 รัชกฤช อภิโสภณกุล บิ๊ก 24 22.5 23 23 21 113.5
28 อชิรญา หินแก้ว วิว 24 17 28 23 20 112
29 กมลชนก เรืองศรี นิว 20 22.5 24 28 17 111.5
30 ณัฏฐ์ชญา เอี่ยมสอาด กัญ 21 15 27 26 22 111
31 ภิรญา พิมพ์พิทักษ์ กั๊ตจัง 25 21 20 25 20 111
32 พงศ์ปณต ปานอำพันธ์ มิกซ์ 24 18 19 23 26 110
33 พิพากษา วรวงศ์ ไอซ์ 20 17 26 26 21 110
34 ธนินี อักษรชื่น เบส 17 16.5 24 27 25 109.5
35 ณัฐชยา เจริญสกุล แพรว 17 20.5 26 27 19 109.5
36 กานต์ธิดา แป้นแหลม โฟกัส 24 25 17 17 24 107
37 ธนภัทร เอี่ยมจ้อย กันต์ 27 13.5 23 24 19 106.5
38 รัตนากร ตั้งรุ่งวงษ์ธนา ปุ๊ปู่ 24 26 14 22 20 106
39 เขมมิกา จุลกศิลป์ ต้นข้าว 18 21 25 24 18 106
40 พสิษฐ์ ชลิศราพงศ์ ปุณณ์ 23 21 24 23 15 106
41 กษิดิ์เดช เทพวีระ เบนซ์ 24 13 29 16 23 105
42 ธนพร ชวดคำ มุก 20 20 23 19 21 103
43 พสุนิต เกษตรมีชัย กอญ่า 21 19.5 19 25 18 102.5
44 สิรภพ ปั้นเปี่ยมทอง ปังปอนด์ 27 13.5 22 19 18 99.5
45 ตรีดาว ญาณะนันท์ แอ้ม 19 14 24 23 18 98
46 ทักษพร สุกิจญาณ บัว 19 16 24 20 19 98
47 กันต์รพี ทองนำ กาย 14 24 21 22 15 96
48 ศุภกร อภิโสภณกุล บิว 21 16.5 23 15 20 95.5
49 พลภัทร ทองหน้าศาล แซนด์ 15 15 26 21 15 92
50 ธัญญธร เพชรพิรุณ อึ๊ง 17 17 20 23 15 92
51 ศุภกร ธัชศฤงคารสกุล แคมป์ 18 13 20 18 23 92
52 พีรดา ฟักไพโรจน์ การ์ตูน 14 18 22 17 20 91
53 กรดนัย เจริญธรรม ออมสิน 13 22.5 17 18 20 90.5
54 โยษิตา ใจดี น้ำหวาน 13 21 19 22 15 90
55 ณัฐณิชา เดชานนท์วรวัฒน์ อะตอม 20 29 16 11 13 89
56 อุดมพร ออกกิจวัตร หยก 17 16.5 14 21 19 87.5
57 ปภัสรา เชื้อประดิษฐ แตงกวา 20 10 26 12 19 87
58 พิสิฐพงศ์ บวรธรรมรัตน์ พีพี 15 19.5 18 18 16 86.5
59 ดมิสา คงคล้าย แพรว 16 17 16 22 15 86
60 ธัญญารัตน์ พวงแฉล้ม จีโฟ 24 13 17 16 15 85
61 ภคิน ศรีนวลจันทร์ ซัน 18 8 22 19 18 85
62 นิติธร ศรีสวัสดิ์ บอส 17 22 10 23 12 84
63 ณฐภัทร ลัภโนปกรณ์ บอล 20 19 16 13 15 83
64 ศุภวรรณ เอี่ยมสุภาษิต ครีม 20 15 14 19 15 83
65 ณัฐวัฒน์ เจริญทรง โชกุน 19 13.5 17 18 15 82.5
66 สุวพัชร อุดมธรรม ออมสิน 13 10 20 18 20 81
67 พสธร ศรีนวลจันทร์ เปา 21 6 20 15 19 81
68 ศิตาพิชญ์ เทพวีระ บลิงค์ 19 16 17 19 10 81
69 ญานิศา ช้างแก้ว วุ้น 14 19 23 13 10 79
70 ณรงค์กร เหวันต์ โอ๊ค 18 15 14 19 13 79
71 พลดนัย จินดาเจี่ย พีค 20 18 13 15 13 79
72 อลงกร แก้วยิ่งโยชน์ เต้ 14 12 21 12 20 79
73 จิรเมธ เราจุติธรรม ก้อง 25 13.5 16 10 13 77.5
74 ปานฤทัย ทับทิมทอง ฝน 15 16 10 19 17 77
75 กุลวดี แสงทับทิม ลูกพีช 9 17 15 19 16 76
76 ณัฏฐนันท์ บุริศร์จิรากุล พลอย 11 18 17 12 18 76
77 อธิศ ปิ่นนุช เจ๋ง 15 10.5 17 16 17 75.5
78 สิตานันท์ บาลฤทัย เจ๊ท 11 9 17 18 20 75
79 ศิริญญาภา เยาวละออง จีจี้ 15 23 15 10 11 74
80 สกรรจ์ อู่ตะเภา ออม 17 9 18 17 13 74
81 กิตติพศ สท้านวงค์ ม่อน 18 8 18 15 15 74
82 จารุพร จิรวิวัฒน์เสรี ส้มโอ 9 15 17 11 21 73
83 สิริพร เกษมสุข น้ำฝน 19 9 13 13 18 72
84 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 14 16.5 18 16 7 71.5
85 ณพวุฒิ พรหมชนะ ยอร์ช 15 8 11 18 19 71
86 พรชนก อุปสาร ย้งยี้   11 17 25 18 71
87 กิตติพัฒน์ วงศ์แวววัลย์ กาย 19 8 18 12 12 69
88 พากฤต เหมือนฤทธิ์ ซัน 12 9 15 15 18 69
89 พิมพ์พลิณี มุขตวาภัย เฟียส 16 9 12 15 16 68
90 นนทวัฒน์ มิ่งแม้น เบท 11 13 18 10 11 63
91 กิตติภพ ยิ่งยวด ฟลุ๊ค   14 15 13 13 55
92 กันตาวิชญ์ ธรรมดี หนุน 7 9 14 13 10 53
93 ฐิติพร ศรีระทุ วุ้น            
94 ณัฏฐชัย เกษมสวัสดิ์ ไอซ์            
95 ณัฏฐณิชา ศรีสันต์ แตงกวา            
96 สหโชค สินเพ็ง เต็ม            
97 ศุภณัฐ ศรีเกษม ซานต้า            
98 สุธีกานต์ สุวรรณไมตรี อั้ม            
99 วิทยุต จินดาสกุลยนต์ ท็อป            
100 อริสรา แย้มสกุล ไอซ์            
101 พัชญา สุวรรณเขต อีฟ            
102 ณาดิส นพรุจชโนดม เบตเตอร์            
103 ดนัทธ์ นพรุจชโนดม บัตตาร์            
104 ญาณิกา รัตนไพบูลย์วัฒนา มีน            
105 ณัฐชยา เอียดสุข อิงก์            
106 กัลยรักษ์ รังคกูลนุวัฒน์ เปรม            
Comments