เฉลยคณิตม.3(พื้นที่ผิว-ปริมาตร ,กราฟ)

posted 18 Jul 2010, 09:13 by Proton Eva homeschool CiC
เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 
 1ข 3ข ข  5ข ก 7 8ข ค 10 ค 
11 ข 12 ข 13 ค 14 ข 15 ค 16 ง 17 ค 18 ง 19 ค 20 ก 
 21ก 22 ง 23 ข 24 ง 25 ก 26 ง 27 ง 28 ค 29 ง 30 ข 
 31ก 32 ค 33 ค 34 ข 35 ข 36 ข 37 ก 38 ค 39 ก 40 ก 
 41ง 42 ง 43 ง 44 ข 45 ข 46 ก         

เรื่องกราฟ
 1ค 3ก ค  5ค ข 7 8ง ค 10 ค 
11 ค 12 ข 13 ค 14 ก 15 ก 16 ง 17 ก 18 ข 19 ข 20 ค 
 21ค 22 ง 23 ค 24 ก 25 ค 26 ง 27 ก 28 ค 29 ง 30 ค 

Comments