ผลสอบ คณิตBasic อังกฤษBegin(เม.ย.59)

posted 27 Apr 2016, 19:24 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 1 Nov 2017, 22:42 ]

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ
---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน /  pronoun 10 คะแนน / 
คณิต Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น  
1 พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 5
2 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 8
3 ณัฐพงศ์ สุขชัยรังสรรค์ โฟน 10
4 จิรภัทร กองแก้ว พูม 10
5 สุกฤษฏิ์ อินทร์รอด เอิร์ธ 2
6 วนิดา ศรีเหรา ออม 8
7 อัญชณียา พึ่งโสภา พรีม 7
8 กฤติมา สุวรรณฉวี ใบเตย 4
9 วิภาพร ประทุม วิว 8
10 สุพรรษา งามอักษร แพร 3
11 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 6
12 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 10
13 กัลยกร ปั้นตะกั่ว นิปปอน 12
14 วีรภัทร ทองชมภูนุช เกมส์ 4
15 จุฑาทิพ ศรีมงคล โดนัท 7
16 ปุณยาพร แพท่าไม้ ปุณ 7
17 พัฒน์นรี ศิรรัตน์ประภา ปู๊นปู๊น 7
18 วาทิวุธ ยาวิชัย แก๊ก 9
19 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 12
20 กัญชพร พรมดี เฟรช 7
21 เดชพันธ์ สินพนมรัตน์ บูม 8
22 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 8

อังกฤษ Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are There is/are a/an do/does has/have Pronounรวม
1 พิมพ์ปวีณ์ อ่อนละมูล โอปอ 16 8 6 10 10 9 7 66
2 ปิยวัฒน์ เอี๊ยสกุล ฟิล์ม 19 7 9 10 9 9 6 69
3 สโรชา จำดวง มิว 20 10 10 10 10 10 10 80
4 จิรภัทร กองแก้ว พูม 18 10 9 10 8 8 4 67
5 สุกฤษฏิ์ อินทร์รอด เอิร์ธ 10 8 7 10 3 9 5 52
6 วนิดา ศรีเหรา ออม 20 9 9 4 10 9 8 69
7 ถาปนา นุตรักษ์ แสนคุ้ม 20 9 10 10 10 10 9 78
8 ธราเทพ ธิบดี ไปร์               58
9 กษิติ สูตะบุตร กอไผ่ 14 9 8 10 9 8 6 64
10 วิภาพร ประทุม วิว 15 9 7 10 9 10 9 69
11 สุพรรษา งามอักษร แพร 17 7 9 6 9 8 6 62
12 พรหมพร เฉลิมดิษฐ ลูกจัน 17 9 1 9 9 10 7 62
13 นภสร อุ่นเรือน เดียร์ 19 8 8 10 7 9 7 68
14 ศุภกาญจน์ พระแก้ว นุดี 20 9 10 10 10 10 10 79
15 กัลยกร ปั้นตะกั่ว นิปปอน 20 10 10 10 10 10 10 80
16 วีรภัทร ทองชมภูนุช เกมส์ 0 2 2 6 5 2 0 17
17 ปาลิน ติ๊ดเหล็ง เนตร 19 9 3 8 8 8 9 64
18 กิตติพศ สท้านวงค์ ม่อน 11 8 10 7 6 7 7 56
19 ศิโรธร ชูขจร ฟ้าใส 19 9 10 10 10 8 9 75

Comments