คณิตBasic อังกฤษ Begin มี.ค.57

posted 31 Aug 2014, 07:44 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 31 Aug 2014, 07:47 ]
อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน 
แบ่งเป็น
ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน / pronoun 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน

คณิตBasic 
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ
ป.4 4-5 คะแนน
ป.5 6-7 คะแนน
ป.6 8-9 คะแนน
----------------------------------------------------------------------
ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted
คณิต Basic
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นคะแนน
1สุวัจน์จิตร์เจริญวัจน์2
2ณัฐนิชาเดชานนท์วรวัฒน์อะตอม2
3ณัฎฐิชญาเอี่ยมสะอาดกัญ6
4ศุภกฤตรื่นเริงอาร์ม0
5ชนิกานต์แก้วชัยสาใบตอง3
6ภานุพงศ์กิ่งทองไนน์4
7ไอลดาทองชมพูนุชไอซ์3
8วรณันประสูตร์แสงจันทร์กบ5
9พงศพัทธ์อรรคอุดมบิว0
10กฤตภพบุญชูชีพนะโม 
11ไกรวุฒิศักดาพิสุทธิ์เด่น5
12ธีทัตพัฒนสิริโยธินแซ็ก8
13ภราดรโมกขะสมิตต้นกล้า8
14ดนัยพรสุขตารมย์แฮม14
อังกฤษ Begin
ลำดับชื่อ - นามสกุลชื่อเล่น 
1สุวัจน์จิตร์เจริญวัจน์54
2ธันย์ชนกอ่างเหล็กยีนส์71
3อมลรดาศักดามาศหมิว76
4ศุภกฤตรื่นเริงอาร์ม26
5นันทวรรณทองสดใสนัน59
6นพวิชญ์เปลื่องประสพเคน67
7ภานุพงศ์กิ่งทองไนน์67
8ไอลดาทองชมพูนุชไอซ์41
9วรณันประสูตร์แสงจันทร์กบ67
10พงศพัทธ์อรรคอุดมบิว61
11ไกรวุฒิศักดาพิสุทธิ์เด่น61
12ธีทัตพัฒนสิริโยธินแซ็ก74
13รัตนศักดิ์วิภูษณะวรรณอะตอม65
14ภราดรโมกขะสมิตต้นกล้า58
15ดนัยพรสุขตารมย์แฮม79
16วริศมาลีวรรณเตเต้77Comments