ผลสอบอังกฤษBegin /คณิตBasic /คณิตพิชิตโจทย์2(ส.ค.57)

Post date: Aug 31, 2014 4:55:20 PM

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน

แบ่งเป็น

ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน / pronoun 10 คะแนน /

คณิตBasic

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ

ป.4 4-5 คะแนน

ป.5 6-7 คะแนน

ป.6 8-9 คะแนน

----------------------------------------------------------------------

ป.4-ป.5 ผ่านที่ 7คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted

ป.6 ผ่านที่ 8 คะแนน สามารถต่อคอร์สพิชิตโจทย์ Pre-gifted