คอร์ส คณิตBasic อังกฤษBegin (มี.ค.60)

Post date: Apr 4, 2017 6:47:12 AM

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน

แบ่งเป็น

ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน / a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน / pronoun 10 คะแนน /

----------------------------------------------------------------------

คณิตBasic เต็ม15คะแนน

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ

ป.4 4-5 คะแนน

ป.5 6-7 คะแนน

ป.6 8-9 คะแนน

เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted)

เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป

เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted

----------------------------------------------------------------------