ข่าวรับนักเรียนม.1 ม.4 ปี56( 10/17/56)

Post date: Oct 17, 2012 2:03:20 PM

สรุปประเด็นสำคัญ

สอบเข้า ม.1

1.ประเภทสอบเข้าใช้ 0-NET 20% คะแนนสอบเข้า 80%(เหมือนปีที่แล้ว)

2.นักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 50% (เหมือนปีที่แล้ว)

3.คะแนนสอบเข้าใช้ 5 วิชาหลัก คณิต วิทย์ ไทย สังคม อังกฤษ (ปรับเปลี่ยนจากปีก่อน ซึ่งใช้คะแนนสอบเข้าจาก 4 วิชาโดยไม่รวมคะแนนภาษาอังกฤษ และใช้คะแนน 5 วิชารวมอังกฤษ เพื่อคัดห้อง)

ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net

รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556

สอบ 23 มีนาคม 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2556

สอบเข้าม.4

1.ประเภทสอบเข้าใช้ 0-NET 20% คะแนนสอบเข้า 80%(เหมือนปีที่แล้ว)

ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net

รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556

สอบ 24 มีนาคม 2556

ประกาศผล 28 มีนาคม 2556

รายงานตัว 1 เมษายน 2556

-----------------------------------------

รายละเอียดข่าว

สพฐ.ประกาศนโยบายรับ นร.ปี 2556 พร้อมคลอดปฏิทินรับ นร.ของทุกระดับและทุกประเภท ขณะที่รับ นร.ม.4 ใหม่เปิดช่อง ร.ร.รับเด็ก ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม โดยผลการเรียน 5 เทอมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือต่ำกว่าต้องสูงกว่า 1.50 และต้องมีการประเมินความสามารถและรับเด็กความสามารถพิเศษ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม โดยให้รับเด็กอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ให้ใช้วิธีการจับสลาก

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีมีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีการจับฉลากและประสานกับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กทุกคน

ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำรวจรายชื่อเด็กที่จบชั้น ป.6 ที่อยู่ในเขตพื้นที่และจำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่จะประกาศรับเพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะให้กับนักเรียนทุกคน โดยคำนึงถึงหลักการนักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน และให้โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ และรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก สำหรับโรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ ส่วนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้เสนอสัดส่วนและวิธีการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้ 1.รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยวิธีการจับสลาก กรณีที่มีเด็กในพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50 ให้รับเข้าเรียนทุกคนและนำที่นั่งที่เหลือไปรับนักเรียนทั่วไป แต่ในกรณีที่โรงเรียนต้องการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้ใช้คะแนนสอบของโรงเรียนใน 5 วิชาหลักร้อยละ 80 และให้ใช้คะแนน O-Net ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 20 2.การรับนักเรียนทั่วไป ให้รับได้ไม่เกิน ร้อยละ 50 และให้ใช้การสอบคัดเลือกเกณฑ์เดียวกับการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการ 3.การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะต้องเป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจมีได้ในหลายกรณี เช่น 4.1 นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย 4.2 นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน 4.3 นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 4.4 นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 4.5 นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจหรือโรงเรียนคู่พัฒนา 4.6 นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 4.7 นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้โรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและประกาศผลการรับนักเรียนพร้อมรายชื่อให้ประชาชนทราบ และการรับนักเรียนที่ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียว ส่วนนักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือกหรือการจับสลาก สามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสหรือเสนอชื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาอำนวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนให้ตามความเหมาะสม นายชินภัทร กล่าวต่อว่า ส่วนนักเรียนชั้น ม.4 ให้โรงเรียนรับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม จากผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในกรณีที่ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 แต่สูงกว่า 1.50 ให้โรงเรียนจัดสอบประมวลความรู้หากผ่านเกณฑ์ให้ถือว่าเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมหรือใช้การประเมินศักยภาพพิเศษอื่น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนเดิมที่โรงเรียนรับไว้ทั้งหมดให้คิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนการรับนักเรียน ที่เหลืออีกร้อยละ 20 ให้รับนักเรียนทั่วไป โดยให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 และคะแนน O-Net ร้อยละ 20 ส่วนการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ม.1

การรับนักเรียนครั้งนี้ มีการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไว้ด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน 40 คนส่วนระดับชั้นอื่นๆ ห้องละ 40 คนหากมีความจำเป็นต้องไม่เกินห้องละ 50 คนโดยเสนอเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียน English Program ในทุกระดับให้รับห้องละ 30 คน ส่วนห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ไม่เกินห้องละ 40 ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่ประสงค์จะรับนักเรียนห้องละ 50 คน จะต้องรับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไปและจับฉลากรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและรับนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าห้องละ 40 คน ที่เหลือให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ และให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียวและแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน

สำหรับปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 นั้น

ระดับก่อนประถมศึกษา

รับสมัคร 31 มกราคม 2556-4 กุมภาพันธ์ 2556

จับสลาก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 10 กุมภาพันธ์ 2556

มอบตัว 17 กุมภาพันธ์ 2556

ระดับ ป.1

รับสมัคร 7-11 กุมภาพันธ์ 2556

จับสลาก, ประกาศผลและรายงานตัว 17 กุมภาพันธ์

มอบตัว 24 กุมภาพันธ์ 2556

ระดับ ม.1

ประเภทความสามารถพิเศษ

รับสมัคร 14-15 มีนาคม 2556

จับสลาก 31 มีนาคม 2556

สอบ 16 มีนาคม 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 18 มีนาคม

ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net

รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556

สอบ 23 มีนาคม 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2556

ประเภทจับสลากในเขตพื้นที่บริการ

รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556

จับฉลากประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2556

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 27 มีนาคม 2556

โดยทุกประเภทมอบตัวพร้อมกัน 6 เมษายน 2556

ระดับ ม.4

ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อโรงเรียนเดิม รายงานตัว 1 เมษายน 2556 มอบตัว 7 เมษายน 2556

ประเภทความสามารถพิเศษ

รับสมัคร 14-15 มีนาคม 2556

สอบ 16 มีนาคม 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 18 มีนาคม 2556

ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net

รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556

สอบ 24 มีนาคม 2556

ประกาศผล 28 มีนาคม 2556

รายงานตัว 1 เมษายน 2556

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2556

โดยทุกประเภทมอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2556

สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย

ประเภทความสามารถพิเศษ

รับสมัคร 14-15 มีนาคม 2556

สอบ 16 มีนาคม 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 18 มีนาคม 2556

ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net

รับสมัคร 14-18 มีนาคม 2556

สอบคัดเลือก 24 มีนาคม 2556

ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2556

ประเภทเงื่อน

ไขพิเศษ รับสมัคร 14-18 มีนาคม

ประกาศผลและรายงานตัว 28 มีนาคม 2556

โดยมอบตัวพร้อมกัน 7 เมษายน 2556