ติดม.1 ปี 53

Post date: Nov 14, 2009 12:17:52 AM

ติดGifted ม.1 รวม 42 คนรายชื่อน้องๆ cic ที่สอบติดม.1 ปี53

Gifted สิรินธร 1 คน ด.ญ.ปุณยวีร์(น้องแก้ม) Gifted ร.ร. เบญจมราชูทิศ 20 คน (นับเฉพาะห้อง gifted คณิต, วิทย์ ,คอม ยังไม่รวมห้องgiftedอังกฤษอีกหลายคน) Gifted ร.ร. ราชโบริกานุเคราะห์ 21 คน รวมติดม.1 ทั้งหมด 105 คน

Gifted ร.ร. เบญจมราชูทิศ

1 ด.ญ. ปัณฑิตา ลีละอุปธิกานต์

2 ด.ญ. สุธีนาถ หลีล้วน

3 ด.ช. จิตณุพงศ์ ตันติโกสุม

4 ด.ช. วรเมธ ลิมป์พาณิชย์กุล

5 ด.ช. สิทธินนท์ ยิ้มแย้ม

6 ด.ช. ธนัช ภิญโญธนาคม

7 ด.ช. สุริยา คำพันธุ์

8 ด.ช. วีรภัทร เมฆกมล

9 ด.ญ. ญาณิกา ลูกบัว

10 ด.ช. สันติสุข ก้านสุวรรณ

11 ด.ช. กษิดิศ ชนะบวรบุตร

12 ด.ญ. ณิชกมล ยอดบุรุษ

13 ด.ช. อนันตพงษ์ ฉายาพงษ์

14 ด.ช. ธนาวิทย์ เหล่างาม

15 ด.ช. ณัฐชนน เทพยสุวรรณ

16 ด.ญ. สุธาวัลย์ ดำรงชัยวงศ์

17 ด.ญ. ศุภนุช ขุนประเสริฐ

18 ด.ญ. อาภัสรา ปิยะพันธ์

19ด.ญ. ณัฐหทัย อัครเดชกิตินันท์ 20 ด.ญ. ณัฐชนน นาคานุสนธิ์

ติด ร.ร.เบญจมราชูทิศ รอบทั่วไป 1 ด.ญ.พิมพิกา ยนต์พิทักษ์กิจ

2 ด.ญ.ณัฐชนน นาคานุสนธิ์

3 วสันต์ชัย ประกอบกิจ

4 ด.ญ.ธนภรณ์ แม้นจันทร์

5 ด.ช.ชัชวาลย์ เพียรสุขมณี

6 ด.ช.อมรเทพ วิชิตชาญ

7 ด.ช.ศุภวิชญ์ ทองน้อย

8 ด.ญ.กษมา กิ่งสามี

9 ด.ญ.กุสุมา มะลิ

10 ด.ช.คณิน ผดุงเกียรติกุล

11 ด.ญ.บัณฑิตา สาเพิ่มทรัพย์

12 ด.ญ.อรนลิน สรวงประดิษฐ์

13 ด.ญ.รักษิณา พุฒิประภา

14 ด.ช.ปรมินทร์ ทองหลอด

15 ด.ช.โสภณัฐ คณารักษ์สันติ

16 ด.ญ.สมิตา พาหาญ

17 ด.ข.คมชาญ เชื้อสกุล

18 ด.ญ.ณิชานันท์ โรจนสิทธางกูร

19 ด.ญ.บุญสิตา พงษ์พูลสุข

20 ด.ช.จิรายุ งามทอง

21 ด.ช.อาชว์ เรืองตระกูล

22 ด.ญ.ชุติกาญจน์ บุระมาน

23 ด.ช.ญฐนภ ศรัทธาธรรม

24 ด.ญ.จิรดา นามชนะ

25 ด.ญ.จริญญา บ่อสุวรรณ

26 ด.ญ.ณัฐวดี ชื่นตั้งชิ้น

27 ด.ญ.วรัชญา เพชรคง

28 ด.ญ.แพรวา คีรีวัลย์

29 ด.ญ.บุษยมาส เรืองศรี

30 ด.ช.พัทธ์ธีรา โมราถบ

31 ด.ญ.สรนันท์ จินดาเจี่ย

32 ด.ช.ภูวิศ ดาราศรีศักดิ์

33 ด.ช.ปกป้อง เปล่งเติม

34 ด.ช.วาเลน คำตัน

35 ด.ช.ณศิพงศ์ อนันต์กิติวรรณ

36 ด.ช.พัทธดนย์ ปั้นทรัพย์

37 ด.ช.คริสตมาส ภูมิราช

38 ด.ช.เมธา เครือเช้า

39 ด.ช.จิรภัทร์ บุญประกอบ

40 ด.ญ.ภัทราภรณ์ แตงโม

41 ด.ช.จิรัฏฐ์ จิรพุทธกร

42 ด.ช.ชญานนท์ มณฑาทิพย์

43 ด.ช.วงศธร เพ็งเหมือน

44 ด.ญ.ปณตพร เรือนจำรูญ

45 ด.ช.สุเมธ ชุนหชัย

46 ด.ญ.ปณิศรา วงศ์วัฒนากิจ

47 ด.ญ.พิมพ์กฤษณา ชาติดี

48 ด.ญ.ปฐมพร เอี่ยมทอง

49 ด.ช.อริย์ธัช ดิษฐยิ้ม

50 ด.ช.ธนพนธ์ ภูมิสัทธรรม

51 ด.ญ.ปรียาพร บุญสม

52 ด.ญ.กัญญาณัฐ ชมบุรี

53 ด.ช.ศุภณัฐ เปล่งวิทยา

54 ด.ญ.เชาวลีย์ วิจิตร์สอน

Gifted ร.ร. ราชโบริกานุเคราะห์

1 ด.ญ. ดลพร รอดกระจับ

2 ด.ญ. นันทัช อัตตนาถ

3 ด.ญ. นศมน สังข์เขียว

4 ด.ญ. มนัสสรณ์ เทพสวัสดิ์

5 ด.ช. ณฐนภ ศรัทธาธรรม

6 ด.ช. จิรายุ งามทอง

7 ด.ญ. ณัฐนรี วุ้มผกาแก้ว

8 ด.ญ. ศิริรัตน์ อาจจรูญ

9 ด.ช. สรวิชญ์ สวัสดิ์รักษ์กุล

10 ด.ช. ชัยธวัช อักษร

11 ด.ญ. ปารัช เปลี่ยนปราณ

12 ด.ญ. อรนลิน สรวงประดิษฐ์

13 ด.ญ. สุพิชชา บัวบาง

14 ด.ช. ปิยังกูร มังคละเกษม

15 ด.ญ. ณัฐชยา สาลีวรรณ์

16 ด.ญ. ลักษิกา อาศิรวาทวณิชย์

17 ด.ญ. ชุติกาญจน์ บุระนาม

18 ด.ญ. ณิชานันท์ โรจนสิทธางกูร

19 ด.ช. ปกป้อง เปล่งเต็ม

20 ด.ญ. จิรดา นามชนะ

21 ด.ญ. สุภาวดี แตงสุก

ติดร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ รอบทั่วไป

1 ด.ญ. สุทธิกานต์ สวนแก้ว

2 ด.ช. อานนท์ ตันญาศิริ

3 ด.ญ. ปัทมพรรณ เปลี่ยนศรี

4 ด.ญ. ญาณินท์ รังสิมันต์

5 ด.ช. ธาริน แจ่มจันทร์

6 ด.ช. จิรวัฒน์ บุญประกอบ

7 ด.ญ. ดวงฤทัย ศิริผล

8 ด.ญ. ธันยพร คุ้มมาลัย

9 ด.ช. จิรพัฒน์ ไกลถิ่น

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยค่ะ

รายชื่อใครตกหล่น แจ้งได้ที่

032-318066พี่เนสค่ะ