ผลสอบคณิต Basic อังกฤษ Begin(ต.ค.59 )

Post date: Nov 3, 2016 11:30:14 AM

คณิตBasic เต็ม 15 คะแนน

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ

ป.4 4-5 คะแนน

ป.5 6-7 คะแนน

ป.6 8-9 คะแนน

น้องที่ผ่านเกณฑ์ 8 คะแนนสามารถลงเรียนคอร์สพิชิตโจทย์ได้ค่ะ

---------------------------------------------------------------------

อังกฤษBegin เต็ม 80 คะแนน

ผ่านที่65 คะแนน