(60/02/พ.ย.) ผลสอบต.ค.60อังกฤษBegin/Gifted คณิตBasic พิชิตโจทย์

Post date: Nov 2, 2017 5:19:36 AM

อังกฤษBegin ผ่านที่65 คะแนน

แบ่งเป็น

ศัพท์ 20 คะแนน / V to be 10 คะแนน / there is -there are 10 คะแนน

a-an 10 คะแนน /V to do 10 คะแนน / V to have 10 คะแนน / pronoun 10 คะแนน /

>เทสผ่านที่ 70 คะแนน

>>50-64 คะแนนแนะนำเรียนซ้ำ

>>>ต่ำกว่า 50 คะแนน ติดต่อประชาสัมพันธ์ค่ะ

----------------------------------------------------------------------

คณิตBasic เต็ม15คะแนน

เกณฑ์คะแนนมาตรฐานคณิต สำหรับเด็กทั่วไปที่เรียนอยูในเกณฑ์ปกติ

ป.4 4-5 คะแนน

ป.5 6-7 คะแนน

ป.6 8-9 คะแนน

>เทสผ่านที่ 8 คะแนนสามารถลงเรียน คอร์สพิชิตโจทย์(Pre-gifted)

เพื่อปูพื้นฐานเข้าเรียนคอร์สGiftedในลำดับถัดไป

>>เทสผ่านที่ 12 คะแนนสามารถขอทดสอบเพื่อเข้าเรียนคอร์ส Gifted

----------------------------------------------------------------------

คณิตพิชิตโจทย์ เต็ม10คะแนน

> สำหรับน้องป.6แนะนำให้ทดสอบเพื่อเข้าคอร์สคณิตGiftedค่ะ

>> กรณีไม่ผ่านเทส Gifted ให้ขอรับคำปรึกษาได้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคลค่ะ

----------------------------------------------------------------------

อังกฤษ Gifted