เฉลย CIC PREเข้าม.1 ปี55

Post date: Mar 8, 2012 3:47:52 AM

คณิต

1.ง 2.ก 3.ก 4.ค 5.ง 6.ค 7.ก 8.ข 9.ข 10.ก

11.ข 12.ค 13.ค 14.ง 15.ค 16.ข 17.ง 18.ก 19.ค 20.ก

21.ก 22.ก 23.ข 24.ข 25.ง 26.ง 27.ค 28.ข 29.ง 30.ค

อังกฤษ

1a 2b 3d 4a 5b 6c 7a 8c 9c 10b

11b 12d 13c 14a 15b 16a 17c 18d 19b 20a

21c 22a 23b 24d 25c 26c 27c 28a 29d 30d

31c 32c 33d 34c 35d 36a 37a 38c 39d 40b

41c 42c 43b 44d 45a 46c 47c 48d 49d 50b

วิทย์

1ค 2ง 3ก 4ง 5ค 6ข 7ข 8ก 9ค 10ง

11ก 12ง 13ก 14ก 15ค 16ง 17ค 18ค 19ก 20ก

21ข 22ก 23ข 24ง 25ง 26ง 27ง 28ค 29ข 30ข

31ง 32ก 33ง 34ง 35ก 36ค 37ง 38ง 39ง 40ค

41ง 42ก 43ก 44ข 45ข 46ก 47ข 48ง 49ข 50ก

ไทย

1ค 2ข 3ค 4ค 5ง 6ข 7ง 8ข 9ค 10ข

11ค 12ค 13ง 14ค 15ง 16ค 17ค 18ก 19ค 20ค

21ข 22ข 23ค 24ข 25ค 26ค 27ข 28ค 29ข 30ค

31ง 32ค 33ข 34ก 35ข 36ง 37ค 38ก 39ข 40ข

41ก 42ข 43ง 44ก 45ค 46ข 47ค 48ก 49ข 50ค

สังคม

1ค 2ข 3ข 4ง 5ค 6ก 7ง 8ง 9ง 10ก

11ค 12ค 13ก 14ข 15ง 16ง 17ง 18ง 19ก 20ก

21ค 22ง 23ง 24ค 25ง 26ข 27ข 28ก 29ข 30ค

31ง 32ค 33ข 34ก 35ข 36ค 37ข 38ข 39ค 40ข

41ง 42ง 43ก 44ง 45ค 46ก 47ง 48ง 49ค 50ข