เฉลยชีทติวม.4ฟิสิกส์และคณิต

Post date: Sep 22, 2010 3:42:43 PM

ทฤษฎีจำนวนจริง

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ง.

2. ค.

3. ค.

4. ก.

5. ค.

6. ง.

7. ข.

8. ค.

9. ค.

10. ง.

11. ง.

จงพิจารณาว่า ข้อใดถูก ข้อใดผิด

1. ถ้า ab = b แล้ว a = 1

2. ผ

3. ถ

4. ถ

5. ผ

6. ผ

7. ผ

8. ผ

9. ถ

10. ถ

11. ถ

12. ถ

13. ถ

14. ถ

15. ผ

16. ผ

17. ผ

18. ผ

19. ผ

20. ผ

21. ผ

22. ผ

23. ผ

24. ถ

25. ผ

26. ผ

27. ถ

28. ถ

29. ผ

30. ถ

31. ผ

ตอนที่ 1 คำตอบใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. กัมมันตภาพรังสีค้นพบโดย มารี กูรี

2. ผ

3. ถ

4. ผ

5. ถ

6. ถ

7. ถ

8. ผ

9. ถ

10. ถ

11. ถ

12. ถ

13. ถ

14. ถ

15. ถ

16. ผ

17. ถ

18. ถ

19. ผ

20. ถ

21. ถ

22. ถ

23. ผ

24. ถ

25. ถ

26. ผ

แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

1. นักวิทยาศาสตร์คนใดค้นพบกัมมันตภาพรังสีเป็นคนแรก

2

2. 1

3. 3

4. 3

5. 1

6. 2

7. 2

8. 1

9. 3

10. 1

11. 4

12. 4

13. 2

14. 3

15. 4

16. 1

17. 1

18. 2

19. 4

20. 4

แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

1. ธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่นิวตรอนต่างกันเรียกว่าอะไร

3

2. 1

3. 1

4. 4

5. 3

6. 3

7. 1

8. 1

9. 3

10. 4

11. 1

12. 2

13. 4

14. 4

15. 4

16. 2

17. 3

18. 1

19. 1

20. 1

21. 2

22. 3

23. 3

24. 3

25. 1

26. 2

27. 2

28. 3

29. 2

30. 3

31. 2

32. 4

33. 1

34. 4

35. 2

36. 1

37. 2

38. 2