ผลสอบคณิตBasic อังกฤษBegin(ก.ย.56)

Post date: Sep 5, 2013 12:34:00 PM

คณิต BASIC

มาตรฐานคะแนน

สำหรับเด็กป.4 ควรได้อย่างน้อย4-5คะแนน

สำหรับเด็กป.5 ควรได้อย่างน้อย6-7คะแนน

สำหรับเด็กป.6 ควรได้อย่างน้อย8-9คะแนน

-------------------------------

ป.4-5ที่ได้ 7 คะแนนขึ้นไป สามารถเรียนพิชิตโจทย์1-2ได้

ป.6 ที่ได้ 8 คะแนนขึ้นไป สามารถเรียนพิชิตโจทย์1-2ได้

อังกฤษBEGIN

เต็ม80 ตัดผ่านที่65คะแนน