ผลสอบประถม 4-5-6 เทอม1ปี59

Post date: Sep 27, 2016 8:00:01 AM

เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยบางประการทำให้คะแนนน้องป.6หายไปในบางรายวิชา

ผู้ปกครองสามารถดูผลสอบได้ที่ตัวข้อสอบซึ่งทางโรงเรียนได้แจกคืนกลับไปแล้ว

และสามารถโทร.แจ้งซีไอซี เพื่อบันทึกผลการสอบให้ใหม่ และจัดลำดับให้น้องใหม่ค่ะ