ปฏิทินการรับนักเรียนเข้า ม.1 ม.4 ปี55

posted 12 Dec 2011, 00:30 by Ple Unchana   [ updated 19 Feb 2013, 01:20 ]
ที่มา :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 (ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2554)

************************************************
 ปี2555 นี้ เริ่มใช้คะแนน ONET 20% ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ม.4 

ข้อมูลเกี่ยวกับ ONET   (http://www.niets.or.th/)

      ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554 
      - O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
      - O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
      - O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555
 

     ตารางค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามวิชา

     ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2553 ในช่วงคะแนนต่างๆ

     ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของผู้เข้าสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2553 ในช่วงคะแนนต่างๆ

Comments