ผลสอบป.4-5-6คอร์สหลัก(เทอม1ปี55)

posted 17 Sep 2012, 03:04 by Ple Unchana   [ updated 19 Feb 2013, 01:13 ]
ผลสอบ ป.4-ป.5
จำนวนสอบ 89 คน คะแนนเต็มวิชาละ30 รวม150คะแนน
ลำดับที่ รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 โมกข์ เลิศสุวรรณโรจน์ นะโม 29 27 29 28 28 141
2 ภัทรดนัย ชิดเครือ อาร์มี่ 27 25 27 29 29 137
3 ณัชชรี อิ่มทองคำ กัญ 29 26 28 27 26 136
3 ณัฐชา หมื่นศรี พลอย 27 24 30 27 28 136
5 นภกมล ไทยถานันดร์ เดือนอ้าย 27 24 28 26 27 132
6 อนัญพร เพ็งเลา ใบเฟิร์น 20 26 28 29 28 131
7 ธิดารัตน์ เนตรธานนท์ เบนซ์ 28 22 23 30 27 130
8 ปกิตา รัตนพิพิธชัย คิว 27 23 27 27 24 128
9 ชยุตพล เหลืองสุวรรณ ต้นคูณ 30 26 27 23 21 127
9 ณัฏฐ์นรี สีไสว ณัฏฐ์ 21 20 28 29 29 127
11 พรรษกร เกษมสิทธิ์ แมลงปอ 27 22 28 28 21 126
12 ณภัทร พรสินชัย ภีม 25 27 26 24 23 125
13 เพ็ญพิชชา จีนทอง รวงข้าว 27 21 25 24 27 124
13 ตุลยดา ดวงดาว ใบเตย 23 21 26 27 27 124
15 พรลภัส พงษ์พา แฮนด์ 27 24 26 24 20 121
15 กฤติน สุขศรี เพ้นท์ 27 22 23 25 24 121
15 ทักษพร ผึ่งผาย ปังปอนด์ 24 21 28 22 26 121
18 ณัฐนนท์ โอฬารักสกุล นนท์ 25 25 26 19 25 120
19 พสิษฐ์ ถนัดกิจ แมน 27 25 26 18 23 119
20 สุธีรา ชีกว้าง จ๋า 25 20 25 21 27 118
20 พิชญะ ควรประเสริฐ ข้าวกล้อง 27 18 23 26 24 118
22 ณัฏฐชา อินทะชาติ อิม 26 24 21 26 19 116
22 เมธาสิทธิ์ วิวัฒน์ ข้าวเหนียวนึ่ง 27 26 17 22 24 116
22 ชิษณุพงศ์ พรมดี ฟิวส์ 22 20 25 24 25 116
22 วนารัตน์ ช้างแก้ว ฟ้า 25 18 26 22 25 116
26 นันทกร จันทร์แพง ปลื้ม 24 23 23 23 22 115
27 พฤกษา พฤกษากร สายไหม 26 24 24 21 19 114
28 เทพไท เทพสวัสดิ์ แคน 16 26 25 24 21 112
29 สโรชา เทียมเสมอ ฟางข้าว 21 19 23 24 24 111
30 ธรณ์ธันย์ ภู่เจริญ อุ้ม 21 20 28 20 21 110
31 เจษวัฒ วายุภาพ กวางตุ้ง 27 13 23 26 19 108
31 ธนภรณ์ จอมภา ออม 20 21 24 19 24 108
31 อัญชลี ยิ่งหาญ ต้นอ้อ 22 12 26 24 24 108
34 วิชยุตม์ อินทรทวี โอ๊ต 25 16 21 23 22 107
34 สุชานาฏ คำพุฒ มีน 19 20 27 21 20 107
34 กัญธรส ซุยยะกิจ เกรซ 25 18 22 24 18 107
34 ณพิชญา มังกรศักดิ์สิทธิ์ พลอย 21 19 24 20 23 107
38 นปวรรัตน์ เหล่าชัย ต๋ง 22 16 22 22 24 106
38 ภัคพร เยื่อปุย ภัค 18 15 26 25 22 106
40 สิรวิชญ์ ทรงเจริญ ฟลุ๊ค 20 23 18 20 24 105
40 ศุภิสรา โพธิอาศัย แพร 20 24 19 17 25 105
40 อธิชา พิทักษ์ใจนานนท์ กาแฟ 18 20 22 21 24 105
43 ชนม์ชนก ทองเนียม อ้อมแอ้ม 20 14 25 24 21 104
44 ณัฏฐ์ ทวีผล ตอง 19 21 19 20 24 103
45 จุฑาทิพย์ จารุพิจารณา กล้า 10 21 24 25 22 102
46 สุภัชชา หมื่นรักษ์ ออม 26 19 18 19 19 101
46 วริศรา ปุริสาร แพร 20 19 17 18 27 101
48 ณัฐปพน หนาแน่น ปุ๊น 13 20 26 19 21 99
48 พรหมพิริยะ ผลเจริญ ภีม 14 22 21 20 22 99
50 กรกฏ ดวงดาว ใบตอง 19 20 13 24 22 98
50 ปกรณ์ ทองสุข เจแปน 19 17 18 15 29 98
52 วิศวินท์ โลดโดด กำปั้น 20 23 20 18 16 97
52 พิมพ์ลภัส เอื้อพัทธยากร ฝ้าย 18 17 26 17 19 97
52 วุฒิชัย รัตนพรเลิศ อ้น 19 11 23 23 21 97
55 พริบพันดาว ศิริสาคร ฟ้าใส 18 20 23 17 18 96
55 บุญสิตา กันทะมา แพท 20 12 26 18 20 96
57 ชินกฤต พุทธตรง พีพี 14 9 27 23 21 94
57 ธีรภัทร สุขชัยรังสรรค์ เฟิร์ส 15 13 26 15 25 94
59 นันทัชพร พุฒนาค ป่าน 13 14 20 24 21 92
59 พรชนก นาคเสนีย์ เอิร์ธ 20 15 25 12 20 92
59 นิพิฐพนธ์ ศุภพัฒน์อานันท์ คิว 19 14 25 15 19 92
62 มนปริยา ทรัพย์สำราญ พลอย 18 9 23 21 20 91
63 ชาคริต มูลมงคล กาย 13 15 20 22 20 90
63 ธัญรัศมิ์ คณาวงษ์สถิตย์ เนเน่ 16 21 19 13 21 90
65 พงศภัค ปานประเสริฐ บิ๊ก 20 8 18 25 19 90
66 สมัญญา อุนทะอ่อน พลอย 17 9 27 16 20 89
67 สรชัช แก้วน้อย ชัช 8 23 22 15 19 87
67 พชรพล น่วมมะโน โอม 19 12 21 16 19 87
69 ชรินรัตน์ นิลกระจ่าง นัท 10 20 24 12 20 86
69 ณชนก อภิชาตบุตร ข้าว 6 17 22 22 19 86
71 ฉัตรดนัย เคนดา กีต้าร์ 14 10 23 19 19 85
72 กรัณฑ์ ขันทอง อ๋อง 15 8 17 22 21 83
72 บัณฑิตา เคนดา แก้วตา 11 14 18 17 23 83
74 จันทัปปภา กล่อมจิตร์ แมงมุม 16 12 21 16 17 82
74 ฐิติมา ดีแสน แบม 14 17 13 21 17 82
76 พัณณ์ชิตา ตำนานทอง เมจิ 19 14 12 15 21 81
77 สุชาครีย์ โทจันทร์ ดิสก์ 12 12 20 15 21 80
77 กันตินันท์ แก้วกัญญา โอเว่น 18 10 21 13 18 80
79 พรรณภัทร ญาติดุสดี อายส์ 20 7 15 15 22 79
79 กุลสตรี กาญจนาลังการ จี๊ 11 5 22 18 23 79
81 ก่อกุศล สืบบางวัด ภูมิ 10 16 18 18 16 78
82 ธนพร เลิศรุ่งวัฒนา พร 15 16 17 11 18 77
83 ฐานิดา อนันยเดชทวีสิน กิ่งหงส์ 7 17 15 17 18 74
84 ณัฐวัฒน์ จตุรพรนพรุจ นน 10 9 16 24 14 73
85 ธรณ์ โภคินกรณ์พงศ์ ปัน 12 16 11 13 17 69
86 วิศรุตา พึ่งป่า พั้นช์ 11 5 18 12 16 62
87 คฑาวุธ โสนน้อย เติ้ล 11 9 16 10 15 61
88 ภาสน งามมณฑา เหมือง 10 8 12 16 12 58
89 ธนกร ประสารตระกูล บีม 7 8 9 13 11 48
90 วริศรา ชาญปรีชา ส้มแก้ว ขส ขส ขส ขส ขส ขส
91 ปุณยนุช จุฑาวรรธนะ แจ้ว ขส ขส ขส ขส ขส ขส
92 รินรดา เมธาวิเศษสวัสดิ์ องุ่น ขส ขส ขส ขส ขส ขส
93 ธีรดนย์ ปริญญาปุณโณ ซันโต๊ส ขส ขส ขส ขส ขส ขส
94 ภรภัทร เหมือนประสาท ดาว ขส ขส ขส ขส ขส ขส
95 นันทรัตน์ วงศ์สนิท ขนม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
96 จารวีทิพย์ รัถยาวงศ์ แบมแบม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
97 จินตนา นากสกุล เพลง ขส ขส ขส ขส ขส ขส
98 ก้องภพ เทพยสุวรรณ จอม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
ผลสอบ ป.6
จำนวนสอบ 122 คน คะแนนเต็มวิชาละ30 รวม150คะแนน
ลำดับที่ รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 นภัสวรรณ ภู่ธงทอง นุ่น 30 28 29 26 26 139
2 นวนาถ สมอุดร ตวงทอง 27 23 30 28 27 135
3 นภรุจน์ จรูญศักดิ์ ไตเติ้ล 28 24 30 27 25 134
4 สิรวิชญ์ ภมร บอย 30 22 29 28 24 133
5 กาญชณา ตันวิยะ ใบหม่อน 29 23 29 27 24 132
6 วรรณพร ฉัตรวิชชานนท์ บิว 28 24 29 26 25 132
7 กฤตภาส มนตรี ภู 29 27 23 27 24 130
8 ตฤษนนท์ โสมาเกตุ นนท์ 28 21 26 28 23 126
9 ชนาธิป คลอวุฒิวัฒน์ โอ๊ต 28 24 25 24 25 126
10 ณุทัต ภูวรีต้นสกุล แจ๊บ 28 24 28 25 20 125
11 ณิชกมล สัมฤทธิกุล บัว 20 26 29 27 23 125
12 นภัสรพี สินธิ์ภมร หมีพู 29 22 27 25 21 124
13 พิมสุวรีย์ เสมประวัติ แป้ง 28 16 28 28 24 124
14 วีรยา ศรีรุจิเมธากร มายด์ 23 21 30 26 24 124
15 บุษย์สุรางค์ วงศาโรจน์ แพรว 27 18 28 27 22 122
16 ศศิธร เนตรธานนท์ บิว 30 21 23 26 21 121
17 ณัฐกฤต โกเมนเอก ช่อง 24 27 29 25 15 120
18 พิชญุตม์ รักษาวงศ์ กาย 27 17 27 22 27 120
19 ชนัญญา รัชตรุ่งโรจน์กุล นุ๊ก 20 21 24 29 25 119
20 ศุภลักษณ์ เอี่ยมสุภาษิต เนย 21 16 29 25 26 117
21 วุฒิภัทร มณีจันทร์ เกมส์ 24 17 30 24 21 116
22 วิสสุตา ชะวรรณ์ แบม 25 18 26 25 22 116
23 นธิศรุธ ศรัทธาธรรม ปอด์น 20 19 27 27 23 116
24 วรรษมน คำพันธ์ ฟิวส์ 23 25 26 25 17 116
25 ณัฐวรา เพ่งพิศ ณัฐ 22 17 27 25 24 115
26 ศุภกร บุญประเสริฐ โอม 27 19 26 23 20 115
27 ธฤต ทรัพย์ประเสริฐ แทน 26 23 23 20 22 114
28 ณิชาภัทร พักตรานนท์ อะตอม 25 22 23 24 19 113
29 อลีนา ธงไชย หญิง 29 18 24 24 18 113
30 กฤษณวิชญ์ อิ่มเจริญ บอส 23 22 24 26 17 112
31 วิภาดา อินทะชาติ อุ้ม 23 19 24 25 21 112
32 กัญญาภัค ทองเนียม อ๋อมแอ๋ม 21 18 26 24 23 112
33 ณัฐชา สนธิศรี นัท 19 22 26 26 18 111
34 จักรภัทร อิ่มอุทร เคน 25 21 20 24 21 111
35 ธนภูมิ อังอำนวยศิริ ชิวเล้ง 25 22 26 22 16 111
36 ภัทรวดี ศักดิ์ดำเนิน ออย 25 15 24 23 24 111
37 ภาวินี แก้วเลื่อนมา เนย 24 15 24 24 23 110
38 ณิชารีย์ ทองเสงี่ยม มะเหมี่ยว 26 18 23 20 23 110
39 ธนกฤต มีแย้ม ธัน 23 19 25 26 17 110
40 ณัฐนรี คำเด่นเหล็ก ตูน 23 19 21 22 24 109
41 แสนตะวัน ภิรมย์ ไอซ์ 19 21 20 23 26 109
42 ภาคิน ธัชศฤงคารสกุล คีน 23 20 24 23 18 108
43 อัญชิสา เครือเช้า แพรวา 15 21 26 25 21 108
44 รวงข้าว พลับอิน แพรว 26 15 21 24 21 107
45 เทียนชัย บุญเอื้อ อิฐ 19 20 23 25 20 107
46 สโรชา อารักษ์ เอิร์น 20 17 22 27 21 107
47 อารียา เชิดชู มิลค์ 20 19 24 23 21 107
48 ธนภรณ์ สุขเสริม แก้ม 16 17 27 24 22 106
49 กฤตยา ใจธรรม ทราย 26 21 19 23 17 106
50 พรบุษรินทร์ พันธุ์รอด ไข่มุก 25 19 21 24 16 105
51 พชรพล ทวีปัญญายศ แชมป์ 25 17 27 19 17 105
52 ภูวดล เทพปรียากุลกาล บิ๊ก 19 16 26 23 20 104
53 ภัทรดนัย เงินบาท เรด้าร์ 20 15 27 24 18 104
54 สาริศ ทองเหลือ อาร์ม 23 15 26 25 14 103
55 วัชรพงศ์ จะวะนะ คีน 17 21 24 26 15 103
56 ภัทรภูมิ ณิชการ ภัทร 27 15 24 20 17 103
57 ฐิตาภา เนียมโสตร เนย 20 17 23 22 21 103
58 จิระพัฒน์ เหล่าทานทรัพย์ เต้ 24 14 26 17 22 103
59 สรกิจ เพียรธรรม กิจ 27 17 18 25 16 103
60 ภูธเนศ รอดกลาง พีท 27 15 21 22 17 102
61 จิราพร ยั่งยืน บีม 16 14 27 26 19 102
62 ศุภวัฒน์ อยู่แขก สตรองเกอร์ 23 14 24 21 19 101
63 ชชิตา ตันกรรมสิทธิ์ เนม 22 16 25 19 19 101
64 ปิยะธิดา เอี่ยมยัง เจ้าสัว 19 17 28 21 16 101
65 มนัสนันท์ มีพืชน์ กัญจน์ 28 16 24 21 11 100
66 ณัฐภัทร วงค์นาดี เติ้ล 19 16 25 19 21 100
67 ธนวัฒน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ ฟลุ๊ค 15 16 25 21 23 100
68 ณัฐชนน จันทร์แพง ไปร์ท 25 14 25 18 17 99
69 เอกพงษ์ วิศาลอนันตกูล เอก 13 16 25 20 25 99
70 สานขวัญ จันทรวงศ์ มะหมี่ 22 15 19 26 17 99
71 พิชชาลัทธ์ เกิดพุฒ ออม 20 17 21 21 20 99
72 พิมพ์ชนก เจริญนุช แบมแบม 22 15 17 22 22 98
73 รษิณ โลดโดด ปูน 25 12 25 21 15 98
74 ธนเดช โพธิ์ประสาท เบส 26 15 23 18 15 97
75 ศุภาพิชญ์ หมวดวัด ใบเตย 21 12 23 24 17 97
76 จิรพันธุ์ นาคนาคา โอ๊ต 19 12 23 20 22 96
77 ทักษพร เจริญพานิช มายด์ 14 11 24 22 24 95
78 วลัยสุข ยาพา พร 18 14 23 19 21 95
79 ปาณิสรา จันทร์งาม ใบหม่อน 20 21 22 18 14 95
80 สหรัฐ แสงเพ็ชร ก้อง 22 9 28 20 15 94
81 อนุตตรีย์ มันทะกะ จ๊ะจ๋า 19 15 26 17 17 94
82 วิภวานี ผุลละศิริ ปริม 23 12 17 20 22 94
83 คณารัตน์ นิยมญาติ ครีม 20 12 21 23 17 93
84 กฤษดา เกษแก้ว ม่อน 18 8 24 23 20 93
85 บุลิน สอาดเอี่ยม ดิ๋ง 20 9 23 20 20 92
86 กิตติพงศ์ ยงค์อำนวย โดม 17 18 22 20 13 90
87 นันท์นภัส พุฒนาค ปาล์ม 14 10 22 24 20 90
88 อิสราพงศ์ ไพรนรินทร์ เมย์ 22 15 19 17 16 89
89 อาทิตย์ ลอยอุดมโชค ท๊อป 16 13 21 28 11 89
90 ณัฐนรินทร์ บุญกาญจน มิ้ว 15 12 20 21 20 88
91 ชาญณรงค์ เชียงอารีย์ โอ๊ค 22 8 21 21 15 87
92 ทรงกรต ลอยอุดมโชค เทน 17 12 20 16 21 86
93 วิรชัย ไพศาลนันท์ ซีโตส 15 15 18 21 17 86
94 หฤทัย เทียมบุญมา ออม 17 12 23 19 14 85
95 ธนสิทธิ์ เข็มอนุสุข เต้ย 17 12 21 18 17 85
96 วรากร บุญฤทธิ์ นัท 21 8 17 20 18 84
97 กิตติภพ ไข่มุกด์ ไตเติ้ล 13 16 21 21 13 84
98 ณัฐวุฒิ พรมชาว เต้ย 19 10 19 20 16 84
99 วราธร บุญฤทธิ์ นนท์ 19 17 19 13 15 83
100 กษิดิส ศรีสวัสดิ์ ดิว 15 9 21 19 18 82
101 สมัชญ์ อุนทะอ่อน แก้ว 18 12 19 15 18 82
102 ธันยพร ติ๋วโวหาร ฟอยด์ 12 20 18 21 11 82
103 วชิรญาณ์ ถมยา ซีเก้ 13 10 16 22 21 82
104 ธนวัฒน์ ยงค์อำนวย ม่อน 16 12 20 15 17 80
105 ศุภวิชญ์ เกตุลา ต้าร์ 15 12 20 18 14 79
106 ณภธร นิธิโสธรางกูร นพ 17 12 25 15 10 79
107 อลงกรณ์ ฉ่ำผิว อ๊อน 13 7 23 17 18 78
108 กิตติชัช ป้องวัน ทีม 11 11 16 23 16 77
109 นฤเบศ พาหุพันธ์ ทีม 15 16 16 18 12 77
110 ณัฐธิดา ศิริเรือง นัท 15 10 17 20 13 75
111 เด่นดนัย วงศ์คำแก้ว แซม 18 12 19 13 13 75
112 วรพจน์ อินทร์จันทร์เจิม พูม 14 6 20 22 13 75
113 ธัญพิชชา อนันโท ขนุน 16 9 17 19 11 72
114 กัญญาพร แสงจันทร์ แพ็ค 10 11 19 16 16 72
115 วิภพ วีระสวัสดิ์ ไอซ์ 16 11 17 12 16 72
116 ณัฏกิตต์ ผลงาม เวฟ 10 10 24 13 15 72
117 ฐิตินันท์ ฐาปนะกิจติ แพร 13 9 20 16 14 72
118 แพรวา ศักดากรกุล แพรวา 19 10 17 17 8 71
119 คันฉัตร อยู่ดี มอส 12 15 18 13 12 70
120 เจษฎากร ชัยแก่น นิค 18 11 13 16 11 69
121 นิตินัย วิลัยเกษม เพชร 17 10 22 10 9 68
122 ปิยาวรรณ เล้าสินวัฒนา ทราย 12 5 20 16 15 68
123 กษิดิส บุญเจริญ มีน ขส ขส ขส ขส ขส ขส
124 ปริยากร น้อยจาด มิ้นท์ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
125 ณภัทร ไตรรัตโน ใบพลู ขส ขส ขส ขส ขส ขส
126 ภาณุรัตน์ อรุณรัตน์ ซอ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
127 วรมาตุ์ ไพศาลนันท์ แอม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
128 อธิพัฒน์ โตเจริญ ดรีม ขส ขส ขส ขส ขส ขส
129 ธนพล ยั่งยืน เช่ล์ ขส ขส ขส ขส ขส ขส
130 ภัคจิรา พฤกษากร เนย ขส ขส ขส ขส ขส ขส
Comments