ผลสอบคณิตBasic/อังกฤษBegin/คณิตพิชิตโจทย์2(เทอม1ปี55)

posted 14 Sep 2012, 01:02 by Ple Unchana   [ updated 19 Feb 2013, 01:17 ]

คอร์ส อังกฤษBegin
ผ่านที่ 60 คะแนน
ลำดับที่ รายชื่อ ชื่อเล่น เต็ม80
1 รัฐนันท์ ประมาณ เต้ 20
2 วรพจน์ อินทร์จันทร์เจิม บูม 33
3 อาภัสสิริ เฮ็งเติม ภัส 34
4 อลงกรณ์ ฉ่ำผิว อ๊อน 41
5 วิชยุตม์ อินทร์ทวี โอ๊ต 43
6 ก้องภพ เทพยสุวรรณ จอม 44
7 บุลิน สอาดเอี่ยม ดิ๋ง 44
8 ฉัตรดนัย เคนดา กีต้าร์ 45
9 ชินกฤต พุทธตรง พีพี 53
10 กษิดิส ศรีสวัสดิ์ ดิว 53
11 นิตินัย วิลัยเกษม เพชร 53
12 ธนพล ยั่งยืน เช่ล์ 55
13 วิรชัย ไพศาลนันท์ ซีโตส 55
14 ภัทรวดี ศักดิ์ดำเนิน ออย 62
15 ธนสิทธิ์ เข็มอนุสุข เต้ย 63
16 ภคิน พรายศิลป์ ออม 65
17 ชาญณรงค์ เชียงอารีย์ โอ๊ค 66
18 ธนพัชร์ เลิศประเสริฐพันธ์ แพนเค้ก 67
19 สโรชา เทียมเสมอ ฟางข้าว 67
20 ฐานิดา อนันยเดชทวีสิน กิ่งหงส์ 71
21 อารียา เชิดชู มิลค์ 71
22 ธนกฤต มีแย้ม ธัน 72
23 ณัฐปพน หนาแน่น ปุ๊น 75
24 ธนวัฒน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ ฟลุ๊ค 75
25 สาริศ ทองเหลือ อาร์ม 76
26 ณภัทร ไตรรัตโน ใบพลู  
27 อธิพัฒน์ โตเจริญ ดรีม  
คอร์ส คณิตBasic
ระดับป.4 ผ่านที่ 4 คะแนน
ป.5 ผ่านที่ 5 คะแนน
ป.6 ผ่านที่ 7 คะแนน
(8คะแนนผ่านไปเรียนพิชิตโจทย์)
(13คะแนนขึ้นไปสามารถทดสอบเพื่อเข้าเรียนGifted)
ลำดับที่ รายชื่อ ชื่อเล่น  เต็ม15
1 รัฐนันท์ ประมาณ เต้ 0
2 ฐานิดา อนันยเดชทวีสิน กิ่งหงส์ 1
3 อาภัสสิริ เฮ็งเติม ภัส 1
4 ศิริลักษณ์ ทิมจำลอง เนย 4
5 สโรชา เทียมเสมอ ฟางข้าว 4
6 ชุติมา ไตรพิษ นุ่น 5
7 กษิดิส ศรีสวัสดิ์ ดิว 6
8 ชรินรัตน์ นิลกระจ่าง นัท 6
9 ณภัทร ไตรรัตโน ใบพลู 7
10 บุลิน สอาดเอี่ยม ดิ๋ง 7
11 ปริยากร น้อยจาด มิ้นท์ 7
12 จันทัปปภา กล่อมจิตร์ แมงมุม 8
13 ฐิตาภา เนียมโสตร เนย 8
14 ณภธร นิธิโสธรางกูร นพ 8
15 ธนสิทธิ์ เข็มอนุสุข เต้ย 8
16 อารียา เชิดชู มิลค์ 8
17 ธนภรณ์ สุขเสริม แก้ม 9
18 ภคิน พรายศิลป์ ออม 9
19 ธนวัฒน์ ศุภรัตนชาติพันธ์ ฟลุ๊ค 10
20 อลงกรณ์ ฉ่ำผิว อ๊อน 11
21 พรบุษรินทร์ พันธุ์รอด ไข่มุก 13
22 ชนัญญา รัชตรุ่งโรจน์กุล นุ๊ก 14
23 ณัฏกิตต์ ผลงาม เวฟ  
24 ปฐมพร ชุมพาลี ท๊อป  
25 อธิพัฒน์ โตเจริญ ดรีม  
คอร์ส คณิตพิชิตโจทย์2
ผ่านที่10คะแนน
น้องที่ต่ำกว่า 10 สามารถมาสอบซ่อมได้
(ทบทวนบทเรียนมาก่อนสอบนะจ๊ะ)
น้องที่ผ่านคณิตโจทย์2แล้วให้ไปทดสอบเข้าGiftedอีกครั้งค่ะ
ลำดับที่ รายชื่อ ชื่อเล่น  เต็ม20
1 ศิริญญพร จิราพร ต้นข้าว 0
2 ธนเดช โพธิ์ประสาท เบส 0
3 สุภัชชา หมื่นรักษ์ ออม 2
4 นิธิวัฒน์ จำลอง ป่าน 2
5 โมกข์ เลิศสุวรรณโรจน์ นะโม 3
6 นฤเบศ พาหุพันธ์ ทีม 4
7 อนวัช คุ้มสิน แสตมป์ 6
8 สาริศ ทองเหลือ อาร์ม 7
9 วรมาตุ์ ไพศาลนันท์ แอม 7
10 ธฤต ทรัพย์ประเสริฐ แทน 7
11 อัญมัน แสงลออ อิน 9
12 ธนกฤต มีแย้ม ธัน 9
13 มนัสนันท์ มีพืชน์ กัน 10
14 ณัฐวุฒิ ทิมจำลอง ณัฐ 10
15 วุฒิภัทร มณีจันทร์ เกมส์ 11
16 รษิณ โลดโดด ปูน 11
17 เพ็ญพิชชา จีนทอง รวงข้าว 11
18 นัทธพงศ์ เจียงวิลาวัณย์ นิว 11
19 ธนภูมิ อังอำนวยศิริ ชิวเล้ง 11
20 วีรยา ศรีรุจิเมธากร มายด์ 13
21 ภูวดล เทพปรียากุลกาล บิ๊ก 14
22 อรณิชา กำเหนิดแขก ปอม 15
Comments