ผลสอบคอร์สป.5 เทอม1ปี54

posted 16 Sep 2011, 23:49 by Ple Unchana   [ updated 17 Sep 2011, 00:08 ]

คะแนนสอบ ป.5
อันดับ รายชื่อ ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 นภัสวรรณ ภู่ธงทอง นุ่น 30 36 30 27 25 148
2 ลลิตภัทร ทองอยู่ เนื้อเงิน 29 38 27 23 25 142
3 กาญชนา ตันวิยะ ใบหม่อน 29 35 30 21 24 139
4 กฤตภาส มนตรี ภู 29 36.5 24 23 23 135.5
5 นภัสรพี สินธิ์ภมร หมีพู 27 34 25 26 21 133
6 โมกข์ เลิศสุวรรณโรจน์ นะโม 23 33 21 26 22 125
7 ณัฐชนน จันทร์แพง ไปร์ท 27 28 27 24 19 125
8 ณิชกมล สัมฤทธิกุล บัว 21 30 29 23 22 125
9 ตฤษนันท์ โสมาเกตุ นนท์ 25 28.5 26 24 21 124.5
10 ธวัลวลัย พ่วงเอี่ยม จ๋า 24 30 22 27 19 122
11 ศุภกร บุญประเสริฐ โอม 29 20 26 25 22 122
12 พิชชาอร สาลีโภชน์ เฟรช 22 31 23 23 22 121
13 ภูธเนศ รอดกลาง พีท 26 28 26 21 20 121
14 ณัฐนรี คำเด่นเหล็ก ตูน 25 28 27 15 25 120
15 กฤษณวิชญ์ อิ่มเจริญ บอส 26 16.5 27 25 22 116.5
16 อนวัช คุ้มสิน แสตมป์ 20 26.5 26 20 24 116.5
17 คุณานนท์ หลวงเทพ นิว 23 19 27 23 24 116
18 ภูวดล เทพปรียากุลกาล บิ๊ก 20 30.5 24 20 21 115.5
19 สุธีรา ชีกว้าง จ๋า 20 28 26 18 23 115
20 ภัคจิรา พฤกษากร เนย 24 28 20 22 21 115
21 เอกพงษ์ วิศาลอนันตกูล เอก 20 19.5 28 19 28 114.5
22 กฤตยา ใจธรรม ทราย 24 31.5 18 17 23 113.5
23 จุติพร นิตยธรรม นิว 23 38 21 18 13 113
24 สวภัทร์ ชาสิงห์แก้ว พีร์ 16 25.5 25 22 23 111.5
25 สุวนันท์ สังข์ทอง แป๋ม 22 33 19 20 17 111
26 ธนภูมิ อังอำนวยศิริ ซิวเล้ง 26 20.5 22 23 19 110.5
27 จักรภัทร อิ่มอุทร เคน 24 21 20 22 23 110
28 พิชญุตม์ รักษาวงศ์ กาย 27 19.5 26 18 19 109.5
29 นิรมล รุ่งแสง มิลค์ 19 30.5 21 17 22 109.5
30 พรลภัส พงษ์พา แฮนด์ 18 21 20 30 20 109
31 ภาคิน ภูมรินทร์ ปิค 23 17 26 19 22 107
32 ทรงแสง เจริญสุข แสง 21 17 24 21 24 107
33 ภราดา วัชรเสมากุล อั๊ก 20 27 20 20 19 106
34 ธันยพร ติ๋วโวหาร ฟอยล์ 12 37.5 23 13 20 105.5
35 อนุตตรีย์ มันทะกะ จ๊ะจ๋า 20 21 26 17 21 105
36 ภราดร วัชรเสมากุล เอิ๊ก 21 26 21 18 18 104
37 จิรัชญา บุญยงค์ ปอแก้ว 24 25 19 19 16 103
38 สุกฤตา แพงอุ่ม ตะวัน 21 16 24 21 21 103
39 ธีร์ปพน นภาแก้ว บอส 27 18.5 23 15 19 102.5
40 แสนตะวัน ภิรมย์ ไอซ์ 19 22 22 14 25 102
41 ภัทรภูมิ นิชการ ภัทร 26 24.5 12 22 17 101.5
42 จิราพร ยั่งยืน บีม 19 20.5 26 14 21 100.5
43 คุณภัทร เทพรักษ์ จอห์นนี่ 24 21 17 17 20 99
44 ศิวกร ชุติชัยจินดา เพชร 19 19.5 22 21 17 98.5
45 จักรกฤษณ์ โชติศิริคุณวัฒน์ น้ำมนต์ 17 26 22 15 15 95
46 กิตติภพ ไข่มุกด์ ไตเติ้ล 16 23.5 19 14 21 93.5
47 ปภัสรา สมบูรณ์ เบ็นซ์ 16 24.5 18 16 18 92.5
48 อรปรียา พิบูลแถว ป๊อบ 17 24 17 16 18 92
49 ฐิติวัฒน์ ทวีพฤกษ์สกุล ไอซ์ 13 20.5 21 19 18 91.5
50 วรนภ ใหลตระกูล ไตเติ้ล 19 25.5 13 14 17 88.5
51 สุภัทรา อาคม ป่าน 14 19 20 18 16 87
52 วิชพนธ์ อรุณแจ้ง เจ.เจ 15 12 26 15 19 87
53 อธิษา พิทักษ์ใจนานนท์ กาแฟ 13 10 18 23 21 85
54 กฤตธี ชัยจีนดา ก้าว 16 20.5 17 18 13 84.5
55 ศุภณัฐ แจ้งชัดใจ ออตโต้ 15 13 21 15 14 78
56 ธีรภัทร สุขชัยรังสรรค์ เฟิร์ส 12 14 20 11 16 73
57 ชรินรัตน์ นิลกระจ่าง นัท 8 13.5 14 15 21 71.5
58 ธนวัฒน์ ยงค์อำนวย ม่อน 12 13 9 18 11 63
59 ธนา สิริไพโรจน์ โน้ต 12 8 15 12 13 60
60 ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ โอปอล 12 0 14 12 16 54
61 ฐิติพัฒน์ ผลประเสริฐมาก มิน 8 8 12 14 10 52
  ณัฐวัฒน์ ทองเพ็ง ไบทร์            
  สุภัชชา ชูใจ ใบหม่อน            
  วีรยา ศรีรุจิเมธากร มายด์            
  พงศกร มีศรีผ่อง พง            
  ทักษพร ผึ่งผาย ปังปอนด์            
  ณัฐวัฒน์ เหลืองชูฤทธิ์ เทอร์บาย            
  ธิรดา พลบูรณ์ กอล์ฟ            
  นธิศรุธ ศรัทธาธรรม ปอนด์            
  ณัฐกิจ ผลงาม เวฟ            
  นภดล สวัสดี ดล            
     
Comments