(63/10/22)คะแนนสอบ ระดับ ป.6 เทอม1 ปี 63

posted 22 Oct 2020, 01:30 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 25 Feb 2021, 16:54 ]
คะแนนสอบ ป.6  ( คอร์สหลัก 5 วิชา )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต* อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
      (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30)  
1 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 15.00 14 15 15 17 76.00
2 กัลยกร ตันญาศิริ ออม 25.50 19 16 15 14 89.50
3 กิตสรินทร์ โสภาพงษ์ ต้นข้าว 12.50 16 23 20 19 90.50
4 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 20.00 20 22 17 21 100.00
5 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 17.70 21 23 20 22 103.70
6 จตุรวิชญ์ จันทน์เทศ ไตเติ้ล 17.50 12 9 11 6 55.50
7 ญาณเดช แจ่มแจ้ง ภูมิ 19.00 20 18 16 18 91.00
8 ณภัทร พลจันทร์ หนูดี 19.00 23 21 25 19 107.00
9 ณัฏฐณิชา อยู่ทอง ณิชา 17.50 20 15 14 14 80.50
10 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 17.00 18 12 17 20 84.00
11 ธนกฤต ทองยา ปิ่นโต 22.50 15 26 15 11 89.50
12 ธีรพงศ์ ด้วงทอง เป๊ก 20.00 14 23 22 18 97.00
13 นวพล อรุณชาติ นาย 16.50 15 16 11 11 69.50
14 ปวีรดา โสดยวง พลอย 19.00 15 11 20 12 77.00
15 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 18.20 15 26 19 16 94.20
16 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 8.00         8.00
17 มุจิรานันท์ วงษ์เงิน โฟกัส 25.00 16 21 17 16 95.00
18 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 20.50         20.50
19 ศุภวิชญ์ วงจันทร์วัฒนา นิว 9.00 11 27 15 12 74.00
20 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ 21.20 29 15 11 10 86.20
21 อาทินันท์ กังเจริญ ซันบีม 16.00 11 12 14 12 65.00
22 จักริน เนตรธานนท์ บอล 24.00 14 19 22 14 93.00
23 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 12.70 13 11 18 17 71.70
24 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก 9.20 12 15 19 17 72.20
25 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 24.50 17 28 22 17 108.50
26 ชุติกาญจน์ ทองอั๋น แพง 11.70         11.70
27 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 21.00 21 26 25 19 112.00
28 ณัฐิกา แซ่เตีย เบลล์ 7.00         7.00
29 ธัญลักษณ์ รอดแป้น ขนมปัง 17.50 18 20 10 14 79.50
30 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 20.00 16 20 20 18 94.00
31 พิชญาภัค บัวพึ่ง เอิ้น 25.00 17 19 22 20 103.00
32 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 19.00 25 18 20 21 103.00
33 ภัทรภร ศรีผุย เกด 21.00 12 15 21 16 85.00
34 รณกร มั่นคง นาย 18.20 12 20 20 15 85.20
35 รติรัตน์ อินทบุตร ปริ๊นซ์ 15.50 18 18 23 17 91.50
36 รุศญสฤ ชนะสุพน สัญณ์ 17.00 13 22 15 18 85.00
37 วริศรา ส่องสว่าง ไอซ์ 18.50 19 24 28 22 111.50
38 วัฒน แหยมโม้ มิว 20.00 16 22 20 18 96.00
39 วันทยา เลิศดรุณาณัติ มะปรางค์ 22.20 14 16 21 17 90.20
40 ศราวิน ปานเนียม ภีน 21.20 16 13 10 16 76.20
41 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 24.20 21 18 23 14 100.20
42 กรวิชญ์ เนตรจรัส มังกร 10.00 16 15 15 22 78.00
43 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 28.50 17 22 18 18 103.50
44 จิรายุ วิริยา พีพี 19.50 24 16 13 18 90.50
45 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 18.50 17 20 17 20 92.50
46 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 16.20 13 15 13 25 82.20
47 เบญญาภา มาเอี่ยม หมิว 24.50 21 22 20 20 107.50
48 ปาริตา สิทธิโชคเจริญดี เกรส 25.20 25 21 22 26 119.20
49 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 21.50 22 20 21 21 105.50
50 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 27.00 23 21 26 26 123.00
51 รุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช ลมเหนือ 21.50 23 11 16 21 92.50
52 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 21.50 13 17 18 23 92.50
53 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 25.70 29 21 26 28 129.70
54 คมกฤช ไพรวัลย์ เปรม 10.50 4 10 16 17 57.50
55 กมลชนก คงทอง อิน 17.00 19 17 15 21 89.00
56 ดลลชา เฉลิมวงศ์ เอิงเอย 13.00 18 8 15 11 65.00
57 ศุภกร พวงระหงษ์ เจ๋ง 10.20 15 18 17 13 73.20
58 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ 24.00 22 23 21 27 117.00
59 กรวรรณ โคตคำ อิม 13.00 8 17 18 20 76.00
60 กฤติยาณี พงษ์ดี เค้ก 15.20 16 18 25 23 97.20
61 ชาณัฐฐาน์ พงษ์วุฒิวาณิช ณัฐ 19.00 14 13 23 20 89.00
62 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 22.00         22.00
63 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 10.50 16 17 17 20 80.50
67 พัสกร มนต์เทวา เนม 25.00 18 22 18 20 103.00
65 พิมพ์มาดา ตุนสุวรรณ์ พิมพ์ 19.20 23 16 18 16 92.20
66 พิสิษฐ์ เอี่ยมอนงค์ อิ๊ก 26.20 19 20 15 9 89.20
67 พีรดา นิติวิทยากุล พรีม 27.50 16 20 13 25 101.50
68 มติมนต์ จันปรุง หยก 16.70 20 15 14 18 83.70
69 วรบรรณ เปลี่ยนสายทอง เบส 15.00         15.00
70 ศุภกฤษ พวงทอง การ์ฟิว 18.20 16 24 15 19 92.20
71 สวิตาพร ลี้สมบูรณ์ผล น้ำเหนือ 15.00   22 23 16 76.00
72 ณฐมน มีเย็น ใบหม่อน 7.00 12 11 19 18 67.00
73 สิรวิชญ์ ทรัพย์ยุทธ์ ภูเขา 4.00         4.00
74 กรวี เดชกรรจ์ ต้นหอม 13.20 12 18 12 16 71.20
75 กมลวรรณ สุจริยานุวัตร เมย์นี่ 4.50 17 12 16 10 59.50
76 สุชาดา   หมิว 2.00         2.00
77 ชัญญานุช สาธุการ เพ้นท์ 9.50 13 12 14 16 64.50
78 กณวรรษ อุบลศักดิ์ ต้อล 27.50 22 22 19 18 108.50
79 กันต์ธีร์ บุรภัทรวรากุล อิกคิว 12.00 14 12 14 13 65.00
80 ชนิดา เกียรติมณีกร อุ้ม 20.00 6 14 15 16 71.00
81 ญาณิศาพาขวัญ มะลิทอง ใบเงิน 17.00 13 14 11 16 71.00
82 ณัฐธิดา กอเจริญ เฟรช 16.00 13 14 19 11 73.00
83 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 25.50 16 14 19 24 98.50
84 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 13.20 9 16 18 15 71.20
85 ธีธัทร อชิรภัทรสกุล อชิ 22.00 17 18 23 21 101.00
86 ปกรณ์ เกียรติมณีกร อู๋ 9.50 10 11 13 13 56.50
87 ปฐมพร เกียรติมณีกร อ๋อง 14.50 13 9 11 13 60.50
88 ปองพล ฤาชาฤทธิเดช โอม 18.50 6 11 17 19 71.50
89 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 12.00 10 12 15 11 60.00
90 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 12.00 8 11 16 15 62.00
91 ภรณ์ไพลิน บุญเพ็ญ มิ้งค์ 16.00 13 12 24 12 77.00
92 เมธี สาวพญา นะโม 7.50 7 11 11 15 51.50
93 ระพีพัชร ลำพูน พร้อม 17.50 11 19 15 17 79.50
94 วงศธร สุชาตานุกูล ไอติม 23.00 11 13 13 16 76.00
95 วรรณภา โอภาสกรวงศ์ ดีนี่ 19.50         19.50
96 วรัชยา เล่นวารี ออม 22.50 14 19 18 24 97.50
97 สุวพิชญ์ ชูสันติสุข เจแปน 16.50 14 18 21 16 85.50
98 อภิวัฒน์ กังสุวรรณรักษ์ ซีซี 20.00 16 11 10 16 73.00


*รายละเอียดวิชาคณิต
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สมบัติ คูณ/หาร คูณ/หาร บวก/ลบ สมการ สมการ มาตราส่วน คะแนน
      ทางคณิตฯ     จำนวนคละ     สมการเศษส่วน รวมคณิต
      (เต็ม 10) (เต็ม 3) (เต็ม 3) (เต็ม 3) (เต็ม 5) (เต็ม 3) (เต็ม 3) (เต็ม 30)
1 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 9 0.5 0.5 0 4 0 1 15.00
2 กัลยกร ตันญาศิริ ออม 9 2 3 1 4.5 3 3 25.50
3 กิตสรินทร์ โสภาพงษ์ ต้นข้าว 7 1 1.5 1   1 1 12.50
4 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 10 3 3 1     3 20.00
5 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 7 1 2.5 2 3.2 0 2 17.70
6 จตุรวิชญ์ จันทน์เทศ ไตเติ้ล 7 2 3 0 4.5 0 1 17.50
7 ญาณเดช แจ่มแจ้ง ภูมิ 8 2 3   5 0 1 19.00
8 ณภัทร พลจันทร์ หนูดี 10 3 3     0 3 19.00
9 ณัฏฐณิชา อยู่ทอง ณิชา 7   2.5 1 4 1 2 17.50
10 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 10 3   2 2 0 0 17.00
11 ธนกฤต ทองยา ปิ่นโต 9 3 2.5 1 4 0 3 22.50
12 ธีรพงศ์ ด้วงทอง เป๊ก 8 1 2 0 5 1 3 20.00
13 นวพล อรุณชาติ นาย 10 1.5 2 0 2 0 1 16.50
14 ปวีรดา โสดยวง พลอย 10 2 1.5 2 2.5 0 1 19.00
15 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 9 1.5 0.5   4.2 0 3 18.20
16 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 8             8.00
17 มุจิรานันท์ วงษ์เงิน โฟกัส 9 3 2 3 3 2 3 25.00
18 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 9 2 2 1 4.5 2   20.50
19 ศุภวิชญ์ วงจันทร์วัฒนา นิว   3 1 0 4 0 1 9.00
20 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ 9 3 3 3 0.2 0 3 21.20
21 อาทินันท์ กังเจริญ ซันบีม   2 3 2 3 3 3 16.00
22 จักริน เนตรธานนท์ บอล 9 1 3   5 3 3 24.00
23 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว   3 2.5 3 3.2 0 1 12.70
24 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก   2 2 1 3.2 0 1 9.20
25 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 10 2 2 2 4.5 2 2 24.50
26 ชุติกาญจน์ ทองอั๋น แพง 5 0 0.5 2 4.2 0   11.70
27 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 9 2 1 1 4 1 3 21.00
28 ณัฐิกา แซ่เตีย เบลล์ 7 0           7.00
29 ธัญลักษณ์ รอดแป้น ขนมปัง 8 3 2   2.5 0 2 17.50
30 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 10 0 1 1 5 0 3 20.00
31 พิชญาภัค บัวพึ่ง เอิ้น 10 2 3 1 5 2 2 25.00
32 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 9 0 2 0 4 1 3 19.00
33 ภัทรภร ศรีผุย เกด 10 3 1 2 4 0 1 21.00
34 รณกร มั่นคง นาย 8 1 1 2 4.2 1 1 18.20
35 รติรัตน์ อินทบุตร ปริ๊นซ์ 9 0 2 0 3.5 0 1 15.50
36 รุศญสฤ ชนะสุพน สัญณ์ 9 0 2 1 4   1 17.00
37 วริศรา ส่องสว่าง ไอซ์ 8 0 2 1 4.5 0 3 18.50
38 วัฒน แหยมโม้ มิว 8 3 2 1 4 0 2 20.00
39 วันทยา เลิศดรุณาณัติ มะปรางค์ 10 3 2 3 3.2 0 1 22.20
40 ศราวิน ปานเนียม ภีน 9 3     4.2 2 3 21.20
41 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 10 3 2   4.2 2 3 24.20
42 กรวิชญ์ เนตรจรัส มังกร 7 3   0   0 0 10.00
43 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 9 3 3 3 4.5 3 3 28.50
44 จิรายุ วิริยา พีพี 9 1 3 0 4.5 0 2 19.50
45 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 7 2.5 2 1 4   2 18.50
46 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 7 2 2 0 4.2 0 1 16.20
47 เบญญาภา มาเอี่ยม หมิว 8 3 2 1 5 2.5 3 24.50
48 ปาริตา สิทธิโชคเจริญดี เกรส 10 2 1 3 4.2 2 3 25.20
49 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 8 0 2 2 4.5 2 3 21.50
50 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 10 2 3 2 5 2 3 27.00
51 รุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช ลมเหนือ 10 2.5 3   2 2 2 21.50
52 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 9 2 2 2 4.5 0 2 21.50
53 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 8 2.5 2 3 4.2 3 3 25.70
54 คมกฤช ไพรวัลย์ เปรม   2   2 4.5 0 2 10.50
55 กมลชนก คงทอง อิน   3 3 3 5 1 2 17.00
56 ดลลชา เฉลิมวงศ์ เอิงเอย     2   5 3 3 13.00
57 ศุภกร พวงระหงษ์ เจ๋ง       2 3.2 2 3 10.20
58 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ 9 1 3 3 5 0 3 24.00
59 กรวรรณ โคตคำ อิม 5 1 1 1 4 0 1 13.00
60 กฤติยาณี พงษ์ดี เค้ก 8 1 0 2 2.2 0 2 15.20
61 ชาณัฐฐาน์ พงษ์วุฒิวาณิช ณัฐ 9 2 1 1 4 0 2 19.00
62 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 10 3 1 1 5 0 2 22.00
63 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 7 0 0 0 2.5 0 1 10.50
67 พัสกร มนต์เทวา เนม 10 3 2 1 5 2 2 25.00
65 พิมพ์มาดา ตุนสุวรรณ์ พิมพ์ 7 1 3 1 4.2 0 3 19.20
66 พิสิษฐ์ เอี่ยมอนงค์ อิ๊ก 10 2 3 3 2.2 3 3 26.20
67 พีรดา นิติวิทยากุล พรีม 9 3 3 3 4.5 2 3 27.50
68 มติมนต์ จันปรุง หยก 5 2.5 1 1 3.2 2 2 16.70
69 วรบรรณ เปลี่ยนสายทอง เบส 9 2 2 2       15.00
70 ศุภกฤษ พวงทอง การ์ฟิว 9 1 2 2 3.2   1 18.20
71 สวิตาพร ลี้สมบูรณ์ผล น้ำเหนือ 8 0 2 2   3   15.00
72 ณฐมน มีเย็น ใบหม่อน   1.5 1 0 3.5 0 1 7.00
73 สิรวิชญ์ ทรัพย์ยุทธ์ ภูเขา   1 3     0   4.00
74 กรวี เดชกรรจ์ ต้นหอม   2 3 1 4.2 2 1 13.20
75 กมลวรรณ สุจริยานุวัตร เมย์นี่     0   3.5 0 1 4.50
76 สุชาดา   หมิว       0 2     2.00
77 ชัญญานุช สาธุการ เพ้นท์         3.5 3 3 9.50
78 กณวรรษ อุบลศักดิ์ ต้อล 9 3 3 3 3.5 3 3 27.50
79 กันต์ธีร์ บุรภัทรวรากุล อิกคิว 5 1 3   2 0 1 12.00
80 ชนิดา เกียรติมณีกร อุ้ม 8 2 2 2 5 0 1 20.00
81 ญาณิศาพาขวัญ มะลิทอง ใบเงิน 9 2 2 1 2 0 1 17.00
82 ณัฐธิดา กอเจริญ เฟรช 7   1 2 5 0 1 16.00
83 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 9 3 3 3 4.5 0 3 25.50
84 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 7 1 0 2 3.2   0 13.20
85 ธีธัทร อชิรภัทรสกุล อชิ 9 3 2   5   3 22.00
86 ปกรณ์ เกียรติมณีกร อู๋ 5 1 0 0 2.5 0 1 9.50
87 ปฐมพร เกียรติมณีกร อ๋อง 10 0 1 0 1.5 0 2 14.50
88 ปองพล ฤาชาฤทธิเดช โอม 8 1 0 3 4.5 0 2 18.50
89 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู   3 1 2 3 1 2 12.00
90 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 7 0 0 0 4 0 1 12.00
91 ภรณ์ไพลิน บุญเพ็ญ มิ้งค์ 8 0 0 2 5   1 16.00
92 เมธี สาวพญา นะโม 6   0   1.5   0 7.50
93 ระพีพัชร ลำพูน พร้อม 5 2 2.5 0 5 0 3 17.50
94 วงศธร สุชาตานุกูล ไอติม 10 3 3 2 5 0 0 23.00
95 วรรณภา โอภาสกรวงศ์ ดีนี่ 10 1 1 3 4.5     19.50
96 วรัชยา เล่นวารี ออม 9 1 1 2 4.5 2 3 22.50
97 สุวพิชญ์ ชูสันติสุข เจแปน 8   0 2 4.5 0 2 16.50
98 อภิวัฒน์ กังสุวรรณรักษ์ ซีซี 8 0 2 3 3 1 3 20.00
Comments