( 63/10/22)คะแนนสอบระดับป.4 ป.5 เทอม1 ปี 63

posted 22 Oct 2020, 01:15 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:41 ]
ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
  (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30) (เต็ม 30)  (150)
ชาคริส สุริยะฉันทนานนท์ เนส 6.0   6 18 14 44.0
ฌาภูริ พบสุข ภูมิ 13.0   12 18 13 56.0
ธีรวัฒน์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ เคน 14.0   20 20 10 64.0
มณิสรา ฉิมฉลอง ปิ่น 5.0   18 19 18 60.0
ก้องกิดากร ศรีสุพพัฒพงษ์ จูน 12.5   6 12 12 42.5
ก้องภพ พลจันทร์ ก้อง 21.0   24 24 26 95.0
ธนัชพร กลั่นกลิ่นหอม จันทร์เจ้า 22.0   24 23 23 92.0
นงนภัส มุกดา ไอซ์ 20.0   14 19 17 70.0
พฤศธร ม่วงงาม เอเอ 9.0   18 16 19 62.0
ภูตะวัน นันทวิจิตราภรณ์ ชีตาร์ 10.5 16 18 25 23 92.5
รัตนกร รัตนทรัพย์ กาโน่ 20.0 19 21 21 22 103.0
บัณฑิตา สุฉันทบุตร มัดหมี่ 16.0 13 21 21 21 92.0
กนกมณี เหมาะสมัย มิ้ม 18.5   22 27 26 93.5
อาภาภัทร คงทองเจริญ นก 19.0   17 18 22 76.0
กัญญาณัฐ วรรณาวงษ์ เฟรชชี่ 14.5 15 9 20 19 77.5
จุมพลภัทร์ สายโกสุม เจได 16.0 20 24 21 19 100.0
สวรินทร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ ญาญ่า 6.0 12 15 13 17 63.0
สุชัญญา โกมุทีวงษ์ อิงค์ 19.0 24 25 26 22 116.0
กฤตพร โพธิ์ทอง ใบตอง 17.0 18 15 21 22 93.0
กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 13.5 17 28 14 23 95.5
กิตติภพ พึ่งยนต์ ม่อน 14.0 19 16 19 22 90.0
ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 21.0 19 27 28 22 117.0
ฐิติพร คงสาหะ ริสา 22.0 21 21 24 25 113.0
ธณัฎฐ์วรันท์ คงสอน นาโน 14.0 10 14 18 20 76.0
นรุจินี พานิชกุลจรัส เหมย 22.5 20 24 19 13 98.5
ปวริศา พูลทั่วญาติ แมงปอ 22.0 12 19 21 13 87.0
ลวนากร คำสุข ออแกน 20.0 25 24 25 26 120.0
ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 20.0 19 20 19 19 97.0
สวรส บริรักษ์ เอม 6.0 7 23 20 10 66.0
สู่ขวัญ คุ้มมาลัย เอย 20.0 21 15 21 23 100.0
อนันต์ชัย ศิลสว่าง จ้า 22.0 13 16 25 24 100.0
อาชวิน มณีฉาย เขต 13.5 25 23 24 21 106.5
กานต์รภัส อภิชาติพงษ์ โฟกัส 14.0 4 11 15 13 57.0
จิรภัทร อภิชาติพงษ์ โฟเก้น 14.0 8 14 15 17 68.0
ปุณชรัสม์ สิงห์โต โอปอ 18.0   23 27 15 83.0
กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 24.5   14 24 21 83.5
กิตติธัช จันทร์แพง เป้ 15.0 21 20 23 25 104.0
ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 16.0 16 22 23 24 101.0
ธนาพร บุนนาค นาน่า 17.0   15 21 23 76.0
ปพงษ์กฤษณ์ เผื่อนอารีย์ ตัวโน๊ต 24.0 26 18 25 28 121.0
ปรียาภัทร ดำนา ของขวัญ 14.0 27 18 26 26 111.0
ปุณิกา อยู่บุรี อาริ 25.5 25 21 26 26 123.5
พัทธ์ธีรา โพธิมากุล ออกัสท์ 21.5 20 21 25 25 112.5
วชิรวิทย์ เนตรจรัส ปังปอนด์ 8.0 10 12 14 20 64.0
    ซีซี 9.5   12 19 11 51.5
ประภวิษณุ์ ขุนทองจันทร์ ปลาวาฬ 14.0 19 16 17 20 86.0
ข้าวขวัญ ขิงจตุรัส ว่าง 16.0 7 22 18 21 84.0
พิมพ์พิศา มีชัยมงคลกุล แบม 10.0 19 18 26 24 97.0
สุธินี เทียนเงิน ไอรีน 9.0 18 17 15 20 79.0
ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 17.0 18 18 22 25 100.0
ณัชรัตน์ ปลั่งแสงไพฑูรย์ กานพลู 13.0 11 11 15 15 65.0
ตุลยธร วิธุรวาณิชย์ ตุลย์ 14.0 20 15 15 24 88.0
ทวีชัย ตั๊นเจริญ เอิร์ธ 8.0 7 7 16 16 54.0
วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษม วิ 5.0         5.0
สรวิชญ์ พูลยม โอม 11.0 9 8 20 14 62.0
สิปปภาส พูลยม ไอซ์ 8.5 7 8 18 15 56.5
ชนนกานต์ เทพอาจ นอร์ธ 13.0         13.0
สิรภัค หนังสือ น้ำเพชร 15.0 14 10 18 19 76.0
เอวา ลิมมหาชัย โปรตอน 16.0 23 11 15 9 74.0
สิรภัทร ชัยสงคราม ป๋ำ 20.5 22 14 24 24 104.5
ธนกฤต กลิ่นอุบล โดม 10.0 25 22 16 19 92.0
สาริศา แจ้งชัดใจ ป๊อน 5.0 6 9 13 21 54.0

*รายละเอียดคะแนนคณิตศาสตร์
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สูตรคูณ มุม เศษส่วน บวก/ลบ คูณ มาตรส่วน/สมการ คะแนน
        ที่เท่ากัน จำนวนคละ เศษส่วน เศษส่วนซ้อน รวมคณิต
    (เต็ม 5) (เต็ม 5) (เต็ม 5) (เต็ม 4) (เต็ม 6) (เต็ม3) (เต็ม 30)
1 ชาคริส สุริยะฉันทนานนท์ เนส 3 0 0 3 0 0 6.0
2 ฌาภูริ พบสุข ภูมิ 4   5 1 2 1 13.0
3 ธีรวัฒน์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ เคน 5 0 5 4 0 0 14.0
4 มณิสรา ฉิมฉลอง ปิ่น 5 0 0 0 0 0 5.0
5 ก้องกิดากร ศรีสุพพัฒพงษ์ จูน 3.5 0 5 3 0 1 12.5
6 ก้องภพ พลจันทร์ ก้อง 5 5 3 3 3 2 21.0
7 ธนัชพร กลั่นกลิ่นหอม จันทร์เจ้า 5 5 5 4 2 1 22.0
8 นงนภัส มุกดา ไอซ์ 5 5 5 4   1 20.0
9 พฤศธร ม่วงงาม เอเอ 3   4   1 1 9.0
10 ภูตะวัน นันทวิจิตราภรณ์ ชีตาร์ 4.5 0 4 1 0 1 10.5
11 รัตนกร รัตนทรัพย์ กาโน่ 5 4 5 4 2 0 20.0
12 บัณฑิตา สุฉันทบุตร มัดหมี่ 5 0 4 3 3 1 16.0
13 กนกมณี เหมาะสมัย มิ้ม 5 1.5 5 4 1 2 18.5
14 อาภาภัทร คงทองเจริญ นก 5 5 5 3 0 1 19.0
15 กัญญาณัฐ วรรณาวงษ์ เฟรชชี่ 5 0.5 4 3 2 0 14.5
16 จุมพลภัทร์ สายโกสุม เจได 5 4 4 3 0 0 16.0
17 สวรินทร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ ญาญ่า 5 0 0 1 0 0 6.0
18 สุชัญญา โกมุทีวงษ์ อิงค์ 5 4 5 4 1 0 19.0
19 กฤตพร โพธิ์ทอง ใบตอง 5 2 5   2 3 17.0
20 กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 5 0 4 2.5 0 2 13.5
21 กิตติภพ พึ่งยนต์ ม่อน 5 0 5 1 2 1 14.0
22 ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 5 5 5 3 2 1 21.0
23 ฐิติพร คงสาหะ ริสา 5 5 5 3 2 2 22.0
24 ธณัฎฐ์วรันท์ คงสอน นาโน 5 1 5 2 0 1 14.0
25 นรุจินี พานิชกุลจรัส เหมย 4.5 5 5 2 4 2 22.5
26 ปวริศา พูลทั่วญาติ แมงปอ 5 4 5 4 2 2 22.0
27 ลวนากร คำสุข ออแกน 5   5 4 2 4 20.0
28 ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 5 4 5 4 0 2 20.0
29 สวรส บริรักษ์ เอม 5 0     0 1 6.0
30 สู่ขวัญ คุ้มมาลัย เอย   5 5 4 2 4 20.0
31 อนันต์ชัย ศิลสว่าง จ้า 5 4 5 3.5 2.5 2 22.0
32 อาชวิน มณีฉาย เขต 5 0 4 3.5 1 0 13.5
33 กานต์รภัส อภิชาติพงษ์ โฟกัส 5   5 4 0 0 14.0
34 จิรภัทร อภิชาติพงษ์ โฟเก้น 5   5 4 0 0 14.0
35 ปุณชรัสม์ สิงห์โต โอปอ 5 0 5 4 2 2 18.0
36 กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 5 5 5 4 2 4 24.5
37 กิตติธัช จันทร์แพง เป้ 5 0 5 3 1 1 15.0
38 ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 5 5   3 1 2 16.0
39 ธนาพร บุนนาค นาน่า 5 1 5 2 2 2 17.0
40 ปพงษ์กฤษณ์ เผื่อนอารีย์ ตัวโน๊ต 5 5 4 4 4 2 24.0
41 ปรียาภัทร ดำนา ของขวัญ 5 0 5 2   2 14.0
42 ปุณิกา อยู่บุรี อาริ 5 5 5 4 2 5 25.5
43 พัทธ์ธีรา โพธิมากุล ออกัสท์ 4.5 5 4 3 2 3 21.5
44 วชิรวิทย์ เนตรจรัส ปังปอนด์ 4 0 0 4 0 0 8.0
45     ซีซี 4.5 0 5 0 0 0 9.5
46 ประภวิษณุ์ ขุนทองจันทร์ ปลาวาฬ 5 3 5 1   0 14.0
47 ข้าวขวัญ ขิงจตุรัส ว่าง 4 1 5 3   3 16.0
48 พิมพ์พิศา มีชัยมงคลกุล แบม 4 0 1 3 0 2 10.0
49 สุธินี เทียนเงิน ไอรีน 5 0 1 1 0 2 9.0
50 ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 5 4 5 3 0 0 17.0
51 ณัชรัตน์ ปลั่งแสงไพฑูรย์ กานพลู 5   5 1 1 1 13.0
52 ตุลยธร วิธุรวาณิชย์ ตุลย์ 5 0   3 2 4 14.0
53 ทวีชัย ตั๊นเจริญ เอิร์ธ 2 0 3 1 0 2 8.0
54 วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษม วิ 5           5.0
55 สรวิชญ์ พูลยม โอม 4 0 4 1 0 2 11.0
56 สิปปภาส พูลยม ไอซ์ 2 5 0 1 0 1 8.5
57 ชนนกานต์ เทพอาจ นอร์ธ 5   5 3     13.0
58 สิรภัค หนังสือ น้ำเพชร 5   5 3 1 1 15.0
59 เอวา ลิมมหาชัย โปรตอน 4.5 3 5 4 0 0 16.0
60 สิรภัทร ชัยสงคราม ป๋ำ   4 5 4 4 4 20.5
61 ธนกฤต กลิ่นอุบล โดม   0 5 2 2 1 10.0
62 สาริศา แจ้งชัดใจ ป๊อน   0 4     1 5.0
Comments