คะแนน คอร์ส อังกฤษBegin คณิต Basic เทอม1ปี61

posted 16 Sept 2018, 20:33 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:36 ]
คณิตBasic ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน
*สำหรับน้องที่มีระบุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานป.4 ป.5) 
    หมายถึง น้องอยู่ในเกฑ์มาตรฐานตามระดับชั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นอีก
    ยกเว้นกรณีที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเข้ากิ๊ฟ ให้ลงเรียนตามที่แนะนำค่ะ
อังกฤษBegin คะแนนเต็ม 80 ผ่านเกณฑ์ที่ 65 คะแนน 
(สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ)

คณิตศาสตร์  Basic โจทย์ Gifted แนะนำคอร์ส 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ 1-10 Basic ข้อ 11-15 ข้อ 16-20
1 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 2   1   Basic+โจทย์3
2 ฆรวัณณ์ ลิ้มเรืองอนันต์ มิว 4   3    Basic+Pre-gifted  (*ผ่านมาตรฐานป.4) 
3 ชาลิสา เส็งสาย เนม 2   1   Basic+โจทย์3
4 บรรณพต ทิตภิญโญ เล็ก 3   2   Basic+โจทย์3
5 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 4   4 1  Basic+Pre-gifted  (*ผ่านมาตรฐานป.4 )
6 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น ขาดสอบ  
7 รมิตา พลเสน ว่าน 5   4    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
8 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 4   4    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
9 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อน 2   0    Basic +โจทย์ 2
10 สุธาสินี ตันซิน เกน 5   2    Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
11 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 1   3   Basic
12 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 6 ผ่านBasic 1 0 โจทย์3+Pre-Gifted
13 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 4   2 0 Basic+โจทย์3
14 จิณณพัค สืบมี อร 3   2 0 Basic+โจทย์3
15 รวินกร บุญวรรณ์ ปอ 2   4 0 ซ้ำBasic
16 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 4   3 1 Basic+Pre-gifted (*ผ่านมาตรฐานป.5)
17 รุ้งตะวัน จันทร์ทอง น้ำอิง 3   1 0 Basic+โจทย์3
18 ฐิติมาภรณ์ อนันต์กวิน มะปราง 3   4   Basic+Pre-gifted
19 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 4   1   Basic+โจทย์3
20 นิธิพัชร์ อินพวง ฟิล์ม 3   0   Basic+โจทย์2/3
21 ชนาธิป อินพวง เฟรม 4   1   Basic+โจทย์3
22 ศุภากร เจริญสุข โชกุล 4   0   Basic+โจทย์2/3
23 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 2   2   Basic+โจทย์3
24 บุญสิตา ทองหลอด แป้ง 3   1   Basic+โจทย์3
25 ชนกนันท์ เย็นจิตโสมนัส แอม 4   4   Basic+Pre-gifted
26 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 6 ผ่านBasic 4   *รอทดสอบเพิ่ม (*Pre-gitedขึ้นไป)
27 ศุภเศรษฐ์ เชื้อสมุทร เจเจ ขาดสอบ  
28 ชนัญญา ด้วงผล ข้าวปุ้น 2   1   ซ้ำBasic+โจทย์3
29 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค 5   2   ซ้ำBasic+Pre gifted
30 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 1   1   ซ้ำBasic+โจทย์3
31 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 6 ผ่านBasic 3   *รอทดสอบเพิ่ม (*Pre-gitedขึ้นไป)
32 กันต์รพี ศรีกาญจนเพริศ บิ๊กเบน ขาดสอบ  
33 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน 4   4   Basic+Pre-gifted
34 กฤตธนกร ปรักแก้ว ปาล์ม 2   3   Basic
35 อภิชาต สมบูรณ์ แฟ้ม ขาดสอบ  
36 พัทธนันท์ ธีโรภาส พลอย 6 ผ่านBasic 4 2 Junior Gifted
37 ชนนิกานต์ ทองจาด มายด์ 9 ผ่านBasic 4 2 Junior Gifted+Gifted
38 ศิวกร อรุณปาน ออม 3   3 1 Basic
39 ปาณิสรา ศรีสำเภา มิ้ม 7 ผ่านBasic 4 1 Junior Gifted
40 ธนัชนันท์ อภินันท์อวยพร หนาว 3   1 1 Basic
41 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 4   3 1 Basic+Pre Gifted
42 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 4   2 0 Basic+โจทย์3
43 ปิติภัทร อริยเดช เนม 6 ผ่านBasic 3 2 Junior Gifted
44 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย ขาดสอบ  
45 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 7 ผ่านBasic 4 0 Pre-Gifted +Junior Gifted
46 กฤตยา ตั๊นเจริญ ไอซ์ 7 ผ่านBasic 0 0 โจทย์2/3+Pre Gifted
47 กรกช กลัดใบไม้ ออม ขาดสอบ  
48 ธีราพัฒน์ ศิริธรรมพงษ์ นาโน 5   2 2 Basic+Pre Gifted
49 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 6 ผ่านBasic 3 2 Junior Gifted
50 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 7 ผ่านBasic 3 1 Junior Gifted
51 ธนัชชา อินคล้าย กิ๊ฟ 5   1 0 Basic+โจทย์3


อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab
20
is/am/are
10
There is/are10 a/an
10
do/does
10
has/have
10
Pronouns
10
รวม
80
1 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 18 8 9 7 8 9 7 66 ผ่าน
2 นิชานันทน์ เนตรนิธิอนันต์ นุ๊ก 20 10 10 10 10 10 9 79 ผ่าน
3 นภสร นพแก้ว แตงกวา 16 9 4 5 7 8 4 53
4 บรรณพต ทิตภิญโญ เล็ก 17.5 8 10 10 5 3 5 58.5
5 ธนชาติ โกฎทอง บีม ขาดสอบ
6 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 6 8 8 2 9 10 5 48
7 กล้าก้าว ศิริสมบัติ กล้า 6 9 9 10 6 4 6 50
8 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 19 10 10 10 10 10 8 77 ผ่าน
9 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 18 10 10 10 10 10 9 77 ผ่าน
10 ปวริศา ไชยดำ ใบบัว 18 9 10 10 9 10 8 74 ผ่าน
11 จิรยศ พึ่งพัน บูม ขาดสอบ
12 ฤทธิไกร เปลี่ยนศรี เต 14 8 6 5 5 8 6 52
13 รุ้งตะวัน จันทร์แดง น้ำอิง 15 9 10 5 8 9 5 61
14 รมิตา พลเสน ว่าน 19.5 9 10 10 10 10 8 76.5 ผ่าน
15 พชร อาศสุวรรณ นาย 18 9 10 3 10 10 7 67 ผ่าน
16 สุธาสินี ตันซิน เกน 17 9 8 10 10 9 6 69 ผ่าน
17 พงษกร เรืองนาม ปลื้ม 13 3 10 4 3 5 0 38
18 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 10 8 10 4 7 9 8 56
19 อภิชาต สมบูรณ์ แฟ้ม ขาดสอบ
20 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 10 9 8 4 8 7 3 49
21 เบญญาภา บุตรเกตุ ต้นหลิว 16 10 8 10 9 10 5 68 ผ่าน
22 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 11 8 9 10 10 2 5 55
23 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 20 9 10 10 10 10 7 76 ผ่าน
24 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน ขาดสอบ
25 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 19 9 6 10 3 8 6 61
26 ชนกนันท์ เย็นจิตโสมนัส แอม 19 9 6 9 10 9 7 69 ผ่าน
27 จิรศาล พึ่งพัน บีม ขาดสอบ
28 ศุภกร ริมธีระกุล ฟิว 18 10 10 10 8 9 6 71 ผ่าน
29 ศิริขวัญ ริมธีระกุล เฟิร์น 16 10 10 9 1 8 6 60
30 เบญจมาภรณ์ แฉล้มนงนุช มีน 17 8 8 5 7 7 8 60
31 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 15 9 9 3 6 2 1 45
32 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 19.5 10 10 10 4 5 5 63.5
33 จีรณา ชัยศักดานุกูล ป๋อมแป๋ม 19 10 10 10 10 10 10 79 ผ่าน
34 นิธิพัชร์ อินพวง ฟิล์ม 19 9 10 10 3 8 6 65 ผ่าน
35 ชนาธิป อินพวง เฟรม 18 8 3 7 10 0 7 53
36 ปุณยุนช ชูสันติสุข จูน 19 10 10 10 6 2 5 62
37 ศุภากร เจริญสุข โชกุล 14 9 10 6 3 9 5 56
38 นพณัฐ เจริญรัตน์ ปอน 20 10 10 10 10 9 9 78 ผ่าน
Comments