คะแนนคอร์สเสริมระดับป.4-5-6 มี.ค.62

posted 4 Mar 2019, 00:56 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:34 ]
อังกฤษ Begin ผ่านที่ 65 คะแนนค่ะ
vocab(คำศัพท์)เต็ม 20 หัวข้ออื่นๆเต็ม 10 คะแนนค่ะ
รวม 80 คะแนน
อังกฤษ  Begin
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab is/am/are Thear is/are a/an do/does has/have Pronoun รวม
ป.4 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 17 9 4 10 10 10 6 66
ป.4 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 19.5 9 10 10 9 10 7 74.5
ป.5 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 18 10.0 10 10 9 10 4 71
ป.5 กิตติพัทธ์ ชาญประโคน เจเจ 19 9 10 10 10 9 8 75
ป.5 กุลวรา ตุลยาธาร การ 15 10 10 10 10 10 7 72
ป.5 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 8 9 10 10 10 9 7 63
ป.5 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 19 10 10 10 10 10 9 78
ป.5 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 18.5 8.0 10 4 8 9 4 61.5
ป.5 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 18 9.0 10 9 10 10 9 75
ป.5 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 17 9 5 3 10 10 7 61
ป.5 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 20 9.0 10 10 8 10 8 75
ป.6 กฤษณ์กวี แก่นไร่ ออดี้ 18 9.0 10 6 10 10 8 71
ป.6 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 18.5 9 9 9 10 9 7 71.5
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ ขาดสอบ
ป.6 ณภัทร บุญประเสริฐ อิกคิว 14 9 7 6 3 8 5 52
ป.6 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 19.5 9 9 5 6 8 4 60.5
ป.6 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 9 7 8 4 4 5 2 39
ป.6 ณัฐพร พริ้งเพราะ พลอย 18 8 8 6 10 10 8 68
ป.6 ภูริพัฒน์ แผลงฤทธิ์ ซีนาย 10 9 9 10 10 9 8 65
ป.6 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 15 10 9 10 10 10 9 73
ป.6 ศิวัฒน์ สิงห์เจริญ เก้า 15 8 8 3 5 5 7 51
ป.6 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์
ครีม 17 10 10 5 10 10 7 69


อังกฤษ  Gifted 2
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม50
ป.5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 27
ป.5 แพรวา เนตรนิรมล อิน 33
ป.5 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 27
ป.6 กนกพล สุทธิวิรัช พีช 27
ป.6 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 24
ป.6 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 31
ป.6 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 30
ป.6 ณิขนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม 30
ป.6 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 32
ป.6 นุชนารถ กองทองดี แพรว 31
ป.6 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 30
ป.6 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 21
ป.6 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 32
ป.6 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 24
ป.6 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 37

อังกฤษ  Gifted 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 50
ป.6 กรกช กลัดใบไม้ ออม 22
ป.6 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 18
ป.6 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค ขาดสอบ
ป.6 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์ 26
ป.6 ไตรทศ ริยรักษ์วรกุล นนท์ 28.0
ป.6 นนทวัต พันธ์พานิช นินจา 32
ป.6 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 33
ป.6 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 29
ป.6 ปวีณ์พร มนัสบุญเพิ่มพูล ผิง 32
ป.6 ปิติภัทร อริยเดช เนม 47
ป.6 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน ขาดสอบ
ป.6 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 20
ป.6 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง ขาดสอบ
ป.6 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 27
ป.6 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 31
ป.6 ศิรญา ทรงเจริญ อ้อม 23.0
ป.6 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 29
ป.6 ศุภวิช ชันศักดานุกูล ปันกัน 35
ป.6 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 27
ป.6 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย 29

ข้อ1-10 ที่ 6คะแนน ผ่านBasic
ข้อ11-20 ได้ 1-2คะแนน ไปโจทย์ระดับต้น1-2
ข้อ11-20 ได้ 3-4คะแนน ไป Pre-gifted
ข้อ11-20 ได้ 5-6คะแนน ไป Gifted Junior
ข้อ11-20 ได้่ 7 ไป Gifted

คณิตศาสตร์  Basic แนนำคอร์ส
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ 1-10 ข้อ 11-20 รวม    
1 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 1 3 4 ซ้ำBasic  
2 สุพัชญา มั่งคง แป้ง 1 1 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
3 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 2 0 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
4 กุลวรา ตุลยาธาร การ 6 10 16 ผ่านBasic ไปGifted
5 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted
6 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 3 4 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
7 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 3 3 6 ซ้ำBasic  
8 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 8 4 12 ผ่านBasic ไปPre-gifted
9 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted
10 พรชนิตว์ ชุมสุข ชมพู่ 4 3 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
11 พิมพ์วลัญช์ จันทพันธ์ เธอ 2 1 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
12 รมิตา พลเสน ว่าน 8.5 5 13.5 ผ่านBasic ไปPre-gifted+junior gifted
13 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 2 2 4 ซ้ำBasic  +โจทย์2
14 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 1 2 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
15 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 3 4 7 ซ้ำBasic  
16 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 6 3 9 ผ่านBasic ไปPre-gifted
17 กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย กิ่ง          
18 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 7 5 12 ผ่านBasic ไปPre-gifted+junior gifted
19 ชยากร ศรีวิลัย กร 5 1 6 ซ้ำBasic  +โจทย์2
20 ณภัทร บุญประเสริฐ อิกคิว 6 3 9 ผ่านBasic ไปPre-gifted
21 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 3 0 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
22 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 3 4 7 ซ้ำBasic  +Pre-gifted
23 ธรรณธร ใจยั่งยืน คอพเตอร์          
24 น้ำอิง หีบแก้ว อิง          
25 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 6 2 8 ผ่านBasic ไปPre-gifted
26 วันชนะ สุรณาภรณ์ชัย แม็ค 4.5 1 5.5 ซ้ำBasic  +โจทย์2
27 ศวัล บุญก่อสร้าง แม็ก          
28 ศิรดา กองแก้ว ดาด้า 1 2 3 ซ้ำBasic  +โจทย์2
29 สุทัตตา เอี่ยมสำอางค์ ครีม 0 2 2 ซ้ำBasic  +โจทย์2
30 อรปรียา กานต์ชัยพฤกษ์ อิ๊งค์          
31 อรัชญา ถุงกลาง แพนเค้ก 3 2 5 ซ้ำBasic  +โจทย์2
32 อินทิรา หยู หญิง 6 4 10 ผ่านBasic ไปPre-gifted

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์ 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 10
1 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 4
2 สุธาสินี ตันซิน เกน 4
3 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 4
4 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 3
5 จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 3
6 จิตริน ณ นคร พลอตเตอร์ ขาดสอบ
7 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 4
8 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 1
9 ณัฐพร พริ้งเพราะ พลอย 7
10 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว 6.5
11 ธัญกร สุขพูล ขิม 6
12 ธีรภัทร ทุ่นใจ เปรม 5
13 ปัญจภัทร สายันห์แก้ว กล้วยหอม 7
14 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน 1
15 พงษ์ปกรณ์ ผุดผาด พีช 7
16 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 3
17 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 4
18 พีรวิชญ์ ปัญญา บอส 6
19 วรัทยา มณีฉาย ขิง 8
20 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 0
21 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 0
22 ศิวกร อรุณปาน ออม 6
23 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3

วิทยาศาสตร์  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 62
1 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 34
2 อัครวิทย์ เกตุเนียม เลิฟ 40
3 กุลวรา ตุลยาธาร การ 44
4 ฐานรัตน์ จิตงามขำ ใบบัว 40
5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 37
6 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 21
7 กอหญ้า อุ่นสำราญ แก้ม 40
8 กิ่งกาญจน์ ศิวิลัย ทองพันชั่ง 40
9 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 41
10 จินต์จุฑา บริรักษ์ ซิน 55
11 จิรพล เขจรบุตร ฟอร์ด 49
12 ณัฐพงศ์ แจ่มดอน บูม 30
13 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว  
14 ธนพงษ์ เหลืองจันทร์ อู๋ 44
15 ธัญกร สุขพูล ขิม 43
16 ปทิตตา มูรพันธุ์ บูน่า  
17 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 52
18 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 34
19 ภพพิสิษฐ์ มีชัยมงคลกุล เบสท์ 47
20 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 47
21 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 37
22 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 50

วิทยาศาสตร์  Gifted 3
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 70
1 ลัลน์ญดา หมื่นศรี ใบไผ่ 46
2 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 45
3 บรรณพล จิตรปราณี ยุ้งข้าว 42
4 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 50
5 กร สาลีวรรณ มาร์ธา 47
6 กรรวี อินทรอ่อน ดรีม 45
7 ก้องภพ ปัญญะสังข์ ข้าวก้อง 45
8 กัญญารัตน์ อุดมศิริ ใบเฟิร์น  
9 เกณิกา เดชยศชัยโชติ เกี้ยมอี๋ 44
10 จิตฏิษัฬ พิริยะไวทย์ เนตร 44
11 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 49
12 ชนนิกานต์ ทองจาด มายด์ 54
13 ชยพล ลือชัยวัฒนโสภณ กาย 42
14 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์  
15 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 43
16 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 21
17 ณัฐณิชา มาสุข ปาล์ม 50
18 ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 42
19 ไตรทศ จริยรักษ์วรกุล นนท์ 48
20 ธนกฤต ดีบรรเจิด ไอคิว 41
21 ธนภร จิรพนาธร ออย 42
22 ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 50
23 ธวัฒชัย กอศรี นนท์ 48
24 ธัญกร สุขพูล ขิม 50
25 ธัญธิตา สุวรรณ ฝ้าย 45
26 ธันย์ชนก ติ๊ดเหล็ง เหนือ 40
27 ธีราพัฒน์ ศิริธรรมพงษ์ นาโน 42
28 นทมน แจ้งแสดง สายป่าน 48
29 นันท์นภัส สินสวัสดิ์ มะปราง 40
30 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 47
31 บุรัสกร บุตรแก้ว นิล  
32 บุศราทิพย์ โพธิธนะพงษ์ บุศ 49
33 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 43
34 ปวริศา บุณยไวโรจน์ มายด์ 53
35 ปัญจภัทร สายันแก้ว กล้วยหอม 40
36 ปิติภัทร อริยเดช เนม 50
37 ปุณยนุช ชูสันติสุข จูน  
38 พงษ์ปกรณ์ ผุดผาด พีช 42
39 พรนภัส สิทธิไทย พลอย  
40 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง  
41 พัสกร ฉั่วสมบูรณ์ มินโน่ 41
42 พิตตนันท์ เจริญศักดิ์ โอ๊ค 52
43 พีรณัฐ เกิ่งพิทักษ์ ไอซ์ 47
44 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ  
45 ภาวัต ธนศุภวิมล วิน 47
46 ภูริพัฒน์ แผลงฤทธิ์ ซีนาย 43
47 ภูริภัทร ชมเชย อชิ  
48 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 42
49 ลภัสรดา แก้วเลิศดิลก พอเพียง 44
50 ศิรสิทธิ์ นุชนารถ องศา 53
51 ศิวกร อรุณปาน ออม 55
52 ศุภวิช ชัยศักดานุกูล ปันกัน 48
53 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 62
54 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 45
55 อรภัสสร์ บูรณะวังศิลา พิณ  
56 อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์ แอ๊นท์ 47
57 อินทิรา หยู หญิง 56


Comments