ผลสอบ ป.4-ป.5 เทอม2 ก.พ.63

posted 22 Feb 2020, 20:42 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:32 ]

ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
คณิต 

(30)
วิทย์

(30)
อังกฤษ

(30)
ไทย

(30)
สังคม

(30)
รวม

(150)
1 วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษม วิ 24 21 23 27 23 118
2 ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 13 22 25 26 22 108
3 กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 16 24 23 23 18 104
4 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 17 26 25 18 15 101
5 ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 15 26 20 19 17 97
6 ธนะพงษ์พัรธ์ กลั่นสกุล โซ้ย 12 18 25 15 22 92
7 ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 16 23 15 23 14 91
8 เกสรา อินคำแหง อิน 10 21 22 21 16 90
9 ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 12 19 17 23 13 84
10 ณฐกร อุ่นเจริญ ดีโด้ 11 24 18 17 14 84
11 ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์ ชัช 18 17 14 20 14 83
12 ปัณณวัฒน์ รวมธรรม ปัณ 18 19 12 16 17 82
13 อาชวิน มณีฉาย เขต 5 21 21 21 14 82
14 อาภาภัทร คงทองเจริญ นก 13 17 12 21 18 81
15 กันติชา เรืองจุ้ย อาร์มี่ 13 18 13 20 14 78
16 นพภัสสร ใจดี หมอนอิง 10 20 19 20 9 78
17 กษิดิศ อุ่นพิกุล ออโต้ 5 20 19 14 19 77
18 กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 4 14 16 17 22 73
19 ณัฐปภัสร์ ปานะจรัสพงศ์ ไอซ์ 6 18 14 19 14 71
20 ภัทรพล นพศิริกุล คัทซึ 6 16 21 15 8 66
21 ชนนกานต์ เทพอาจ นอร์ธ 10 18 12 14 10 64
22 กัณฑกฤษณ์ แก่นไร่ นะโม 6 17 3 20 10 56
23 พัชรพร สันหมุด มุก 8 14 8 12 10 52
24 วรินทร มีคง มรรค ขาดสอบ
ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
คณิต

(30)
วิทย์ 

(30)
อังกฤษ

(30)
ไทย

(30)
สังคม

(30)
รวม

(150)
1 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 23 26 26 26 27 128
2 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 25 26 27 22 28 128
3 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 22 28 22 24 22 118
4 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 23 29 22 24 19 117
5 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 22 27 22 21 24 116
6 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ 19 30 19 25 20 113
7 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 20 27 22 21 23 113
8 กรรวี ภู่เจริญ จ๋า 21 25 23 24 20 113
9 นวพล อรุณชาติ นาย 22 26 23 23 18 112
10 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 19 27 22 19 24 111
11 จักริน เนตรธานนท์ บอล 24 25 19 23 18 109
12 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 16 23 23 28 18 108
13 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 20 27 21 20 19 107
14 ณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ เวฟ 15 27 18 23 24 107
15 วริศรา ส่องสว่าง ไอซ์ 14 27 22 25 18 106
16 ญาณเดช แจ่มแจ้ง ภูมิ 13 26 23 24 19 105
17 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 20 23 20 25 17 105
18 พาคินทร์ ชยาภิวัฒน์ โอม 19 25 19 18 22 103
19 รุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช ลมเหนือ 16 21 28 17 21 103
20 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 15 23 21 20 22 101
21 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ 16 25 23 21 16 101
22 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 17 25 24 21 13 100
23 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 14 29 23 14 19 99
24 จิรายุ วิริยา พีพี 12 24 24 19 20 99
25 ปวีรดา โสดยวง พลอย 15 23 21 19 20 98
26 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 20 23 22 18 15 98
27 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 13 26 18 21 20 98
28 พัสกร มนต์เทวา เนม 17 27 13 23 18 98
29 สุพัชญา มั่นคง แป้ง 16 27 17 21 16 97
30 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 14 22 22 20 18 96
31 รณกร มั่นคง นาย 16 24 16 20 19 95
32 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 13 20 20 25 15 93
33 พงศภัค กาญจนสินธุ์ เวียร์ 21 22 15 21 13 92
34 ณัฏฐณิชา อยู่ทอง ณิชา 11 24 18 23 16 92
35 อโนมา เอี๊ยสกุล เบล 20 18 12 22 20 92
36 วัฒนะ แหยมโม้ มิว 15 24 15 17 18 89
37 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 14 23 16 17 19 89
38 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 12 22 16 18 20 88
39 ธนวัฒน์ ญาติคำ อาร์ตี้ 11 22 19 18 17 87
40 ศราวิน ปานเนียม ภีน 19 20 19 15 13 86
41 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 9 24 13 19 21 86
42 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก 18 16 15 25 12 86
43 ฐิติพร คงอุตสาหะ ริสา 11 24 21 21 9 86
44 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 15 18 15 18 18 84
45 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 13 24 15 12 15 79
46 อภิวัฒน์ กังสุวรรณรักษ์ ซีซี 16 19 11 15 18 79
47 ปวริศา พูลทั่วญาติ แมงปอ 2 22 22 19 14 79
48 ธนาวิทย์ สุขีทรัพย์ ปลื้ม 11 19 9 18 21 78
49 ณัฐวัชร์ ชะนะชัย ตังค์ 9 18 16 20 13 76
50 ภัทรภร ศรีผุย เกด 12 21 10 15 17 75
51 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 7 20 19 18 10 74
52 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 6 16 14 18 19 73
53 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 5 22 11 18 15 71
54 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 9 25 13 9 14 70
55 ณัฐธิดา กอเจริญ เฟรช 7 23 12 14 11 67
56 ศุภวิชญ์ วงจันทร์วัฒนา นิว 7 12 17 19 11 66
57 กฤติน ทรัพย์อุไรรัตน์ ซันเดย์ ขาดสอบ
58 กณวรรธ อุบลศักดิ์ ต้อล ขาดสอบ
59 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น ขาดสอบ
60 จิรสิตา สัจจสวัสดิ์ วีต้า ขาดสอบ
Comments