ผลสอบคอร์สประถมเทอม1ปี62

posted 23 Sept 2019, 04:06 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:42 ]
ป.4
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ธนกมล ช่ออังชัญ เกี๊ยว 18 29 23 29 25 124
2 ชัญญา เริ่มเสริมสุข ฟิน 16 25 18 22 18 99
3 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 20 22 18 19 19 98
4 ณฐกร อุ่นเจริญ ดีโด้ 17 22 13 19 18 89
5 อาชวิน มณีฉาย เขต 17 23 17 20 11 88
6 รัตนกร รัตนทรัพย์ กาโน่ 19 15 15 22 16 87
7 กัณฑ์อเนก จั่นบุญมี นีโอ 13 20 21 17 16 87
8 วิฐิรีย์ สุทธิพงษ์เกษตร วิ 11 12 17 20 25 85
9 ชญาณินท์ สอนอ้น ปุญญ์ 15 11 20 26 13 85
10 ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์ ชัช 18 14 14 21 15 82
11 กานต์พิชชา ทองศักดิ์สิทธิ์ มะปราง 14 16 9 23 19 81
12 กันติชา เรืองจุ้ย อาร์มี่ 12 12 19 20 18 81
13 ศศิพิมพ์ เกื้อเสนาะ จันทร์เจ้า 15 21 14 15 14 79
14 ณฐกฤต ซ่อนกลิ่น ติว 12 8 15 25 19 79
15 วรินทร มีคง มรรค 16 14 20 13 13 76
16 มุกดารัศมิ์ เรืองชูสวัสดิ์ วินนี่ย์ 18 20 7 16 14 75
17 ณัฐปภัสร์ ปานะจรัสพงศ์ ไอซ์ 10 13 13 23 16 75
18 บัณฑิตา สุฉันทบุตร มัดหมี่ 15 11 13 19 14 72
19 พัชรพร สันหมุด มุก 9 16 10 14 14 63
20 ณัติกร แก้วเจริญสุข ชินา 8 3 13 23 14 61
21 ภัทรพล นพศิริกุล คัทซึ 7 12 13 14 8 54
22 กษิดิศ อุ่นพิกุล ออโต้ 6 12 4 13 10 45
23 กัณฑกฤษณ์ แก่นไร่ นะโม 10 2 5 14 10 41
24 นพภัสสร ใจดี หมอนอิง ขาดสอบ
25 ธารธรรม โพธิ์ทอง ธรรม ขาดสอบ

ป.5
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 พัทธ์ธีรา นวลละออง ผิงผิง 27 23 28 27 21 126
2 พุฒิพงศ์ พุทธวิถี ตั้ม 25 27 20 26 25 123
3 สุรอร ไชยบุตร ลูกเกด 23 27 17 29 25 121
4 ภัสร์สิรีย์ นนทเบญจวรรณ ว่าน 23 28 18 27 19 115
5 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 27 18 20 27 23 115
6 ธัญวรัตน์ ปัญญะสังข์ จ๊ะจ๋า 23 23 20 24 24 114
7 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 21 14 23 24 28 110
8 ปวีรดา โสดยวง พลอย 22 20 17 24 23 106
9 จักริน เนตรธานนท์ บอล 27 17 16 24 22 106
10 พชรจารินทร์ ภวพงศ์สุภัทร ปิงปิง 25 20 16 17 27 105
11 ศุภาพิชค์ ช่วยเพ็ญ ปั้น 20 24 14 23 22 103
12 ธนธรณ์ แช่มสุวรรณ อาร์ตี้ 21 13 23 23 23 103
13 ณัฐฐพัชร์ ตินตะสุวรรณ หวานเย็น 18 18 19 24 24 103
14 เขมิกา ปทุมรัตนไพศาล เอย 23 18 14 23 24 102
15 วรภัทร เต้นปักษ์ ซันซัน 20 25 11 25 20 101
16 คณิสสร อาจณรงค์ โชกุน 16 18 22 25 20 101
17 พีรดนย์ ไผ่ล้อม โชกุล 18 20 17 23 22 100
18 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 22 22 19 24 13 100
19 นวพล อรุณชาติ นาย 19 17 21 20 23 100
20 ณัฏฐา บวรธรรมรัตน์ พราว 26 16 17 21 20 100
21 จิรายุ วิริยา พีพี 17 26 14 19 18 94
22 ศิรชัช เกื้อเสนาะ ตะวัน 24 18 15 16 20 93
23 ศราวิน ปานเนียม ภีน 20 17 19 17 20 93
24 กณวรรษ อุบลศักดิ์ ต้อล 19 15 11 28 19 92
25 สุพัชญา มั่นคง แป้ง 22 7 17 25 19 90
26 จารุวัฒน์ มาศวิริยะ ก้อง 20 8.5 15 20 26 90
27 บัณฑิตา บุญอาจ น้ำอิง 13 11 17 27 21 89
28 ธนกร จั่นเพ็ชร์ โป้ย 15 16 17 22 19 89
29 จุฑาธิบดิ์ ติณเวส ปอน 20 18 15 21 15 89
30 พาคินทร์ ชยาภิวัฒน์ โอม 17 17 17 17 19 87
31 กรวรรณ กองทองดี แป้ง 13 16 14 22 21 86
32 อคิราภ์ สุธรรมวุฒิไกร ซีซี 17 15 22 13 18 85
33 พิมพ์พิชชา ปุสสวงษ์ ปิ่น 15 9 14 27 20 85
34 ธีรพงศ์ ด้วงทอง เป็ก 17 13 19 21 15 85
35 อนันตโชค ชนะสุข โอ๊ต 18 11 19 24 11 83
36 ธนกร คงสิน กร 13 16 21 15 18 83
37 บรรพต ทิตภิญโญ เล็ก 18 12 12 22 18 82
38 ศรัณย์พร ฤทธิ์ล้ำเลิศ ภีม 19 11 11 18 21 80
39 ธนกฤต ทองยา ปิ่นโต 14 14 18 13 21 80
40 ภาสพงษ์ กลั่นดี ต้นกล้า 11 15 19 17 17 79
41 บวรลักษณ์ วิไลลักษณ์ เบคอน 23 10 8 15 23 79
42 จิดาภา สงฤทธิ์ มุก 18 8 14 18 21 79
43 พงศภัค กาญจนสินธุ์ เวียร์ 18 11 21 16 12 78
44 เบญญาภา คุรุการวัฒนา หยก 14 21 10 16 16 77
45 ธนพร ฐิตธรรมโม มายด์ 18 20 9 16 13 76
46 จิณัฐตา ปี่ทอง ใบข้าว 10 14 13 20 19 76
47 ปภาวิน จันทศรี ต้นกล้า 15 17 16 7 15 70
48 กฤตยากร บุญญาภิบาลวงศ์ เจแปน 15 11 12 17 15 70
49 พิสิฎฐ์พล ดอนไพรนุช น้ำซุป 10 11 15 20 13 69
50 อโนมา เอี๊ยสกุล เบล 15 14 11 16 13 69
51 ภัทรภร ศรีผุย เกด 13 8 19 14 13 67
52 มนัสนันท์ ไพเราะ พริกป่น 14 8 13 15 16 66
53 พัทธ์ธีรา ปุราตะโน แบมบู 11 6 11 23 15 66
54 ญาณณิน สุทธางคกุล โอม่า 14 14 10 10 14 62
55 ศศิประภา สลีวงศ์ เอิร์น 14 5 13 15 13 60
56 กานต์ยุพิน ซื่อสัตย์ ใบเฟิร์น 17 7 6 13 15 58
57 ธีรภูมิ ชมศิริ ภูมิ 14 8 14 6 15 57
58 ชนัญชิดา ไพเราะ ข้าวฟ่าง 14 7 7 14 13 55
59 กวินภพ รู้งาน มาวิน ขาดสอบ
60 กนกพิชญ์ ไทยภักดี เหนือ ขาดสอบ
61 สิรวิชญ์ ลภัสโภคา ซองเจ ขาดสอบ
62 ภูริภัทร ช่างทอง บุญปลื้ม ขาดสอบ
63 ปภาวรินทร์ โกสุข ฟ้าใส ขาดสอบ
64 จิณัฐตาษ์ ลิ้มติ้ว ชะเอม ขาดสอบ

ป.6
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คณิต อังกฤษ วิทย์ ไทย สังคม รวม
1 ณัฐเสาวภา ประทีปะเสน ใบเฟิร์น 24 23 26 25 25 123
2 นภาดา วังมะนาว เพลง 20 22 24 24 29 119
3 ศุภิสรา ภูวพานิช น้ำหวาน 23 28 15 25 26 117
4 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน 24 24 23 19 24 114
5 ศรันยา ตั้งพรโชติช่วง ญี่ปุ่น 26 23 21 21 21 112
6 จิตตพัฒน์ สายโกสุม กัปตัน 24 24 21 19 21 109
7 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 22 22 17 22 24 107
8 ธณคุณ ปานสด พีท 19 20 21 24 22 106
9 ณัฐกาญจน์ ปั้นตระกูล อุ้ม 21 16 20 27 22 106
10 ชัญญานุช หอมทิพย์ กรีน 19 24 18 24 21 106
11 ปภาดา มณีศรีวัฒนาวงค์ น้ำอิง 14 20 21 24 26 105
12 ณัชชา ยอดเยี่ยม สไปร์ 16 27 19 20 22 104
13 จินต์จุฑา ทองคำดี จินต์ 17 22 19 23 23 104
14 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 15 25 20 21 23 104
15 ศิรภัสสร บุญเดชา ต้นข้าว 14 21 25 20 23 103
16 ภูริณัฐ กอวิเศษชัย ฟิล์ม 18 18 21 23 23 103
17 จิณณพัค สืบมี อร 17 26 16 18 25 102
18 อารีรัตน์ ปฐมกนกพงษ์ อิน 18 18 21 20 25 102
19 ณัฐชา คุ้มนาน พลอย 19 19 23 16 24 101
20 ณรัณ ลิขิตเสรีกุล แปะก๊วย 20 20 21 17 23 101
21 ปฐมภัทร ทับทอง เท็น 19 19 22 22 18 100
22 กัญญาภัทร พุทธานนท์ ไหม 11 20 18 26 24 99
23รชต ระหว่างบ้าน โต้ 1317 2324  2198 
24 สิริกร ฤดีสังข์สกุล เก็ต 15 18 22 24 19 98
25 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 14 23 22 20 19 98
26 ทรงธนธร ภูช่างทอง ทัด 19 18 19 22 20 98
27 สุรเกียรติ สิงห์โต เจมส์ 15 19 19 20 24 97
28 ณัชชา พิณเกษมจิค ลูกอินทร์ 15 23 19 17 23 97
29 ภูรีภัทร ทวีวงษ์ มิกซ์ 16 21 19 18 22 96
30 พีรวีร์ อร่ามพงศานุวัต ออกัส 17 16 23 20 20 96
31 ศรัณรัชต์ สาลีสวัสดิ์ แป้งหอม 21 14 18 22 20 95
32 จิระพงศ์ เศรษฐบรมศักดิ์ กิ๋มไช้ 17 20 21 16 21 95
33 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 15 19 25 20 15 94
34 ปรีชาศักดิ์ กั่วพานิช กัสจัง 11 26 16 21 20 94
35 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 15 16 22 17 23 93
36 สรัลนุช นาคเอี่ยม เนเน่ 18 16 20 23 16 93
37 ศุภรดา แย้มกลีบ น้ำอิง 14 21 14 21 23 93
38 พัชร์พิชา บุญแก้ว มีฟ้า 17 16 18 21 21 93
39 ธนวิน สายสุวรรณ์ คูเปอร์ 13 19 20 21 20 93
40 เขมจิรา บัวงาม มะหมี่ยว 18 17 16 18 23 92
41 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 18 11 18 23 21 91
42 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 18 16 26 17 13 90
43 ศิวกร ทองยอด นิว 14 18 16 18 23 89
44 ศักดิ์กรินทร์ วิริยะกิจเกษตร หยก 19 17 18 16 19 89
45 พรชนิตว์ ชุมสุข ชมพู่ 9 19 16 19 26 89
46 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 14 20 16 18 21 89
47 ชัยวัฒน์ สดับสาร หลิว 13 15 19 22 20 89
48 จิตภินันท์ เศรษฐบรมศักดิ์ ทอฝัน 14 20 15 20 20 89
49 อนาวิล นิลรัตน์ วิน 17 20 13 17 21 88
50 ปุญญากรณ์ อินทคง ออย 21 13 11 20 23 88
51 อาชวิน มาตำนาน เจมส์ 14 12 20 19 22 87
52 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 17 9 21 20 20 87
53 อาชวิน รักสนอง กัน 12 17 21 14 22 86
54 ปณิตา ซิมฮั้ว แก้ม 18 20 13 13 21 85
55 ธนิสร ดวงเทพ เติ้ล 10 15 21 18 21 85
56 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 11 18 19 17 20 85
57 อมรพงษ์ ลออฤทธิ์ เพชร 18 18 17 16 15 84
58 นัททพงศ์ พุกรอด ปาล์ม 21 11 15 17 20 84
59 ณัฐณิชา สุวรรณโรจน์ ปิ๊ง 10 19 13 21 21 84
60 ศุภากร สุขสาคร ซีน 9 25 15 16 18 83
61 ภัทรวดี ขำประเสริฐ หลิน 12 16 16 19 20 83
62 ภกร พุทธิเจริญ อู๋ 18 13 17 20 15 83
63 ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ 13 22 12 15 21 83
64 ปวริศา ปฏิสา วุ้นเส้น 7 19 17 19 21 83
65 ปิยพัชร์ อร่ามยิ่ง เนเน่ 12 19 13 21 17 82
66 ธัญชนก คำแสง นาปี 15 17 13 17 20 82
67 ฑิฆัมพร โล่เกียรติกุล เฟิร์น 12 17 15 21 17 82
68 ฐิติชญาน์ งิ้วไชยราช ชะเอม 12 21 10 14 25 82
69 ศุภรากร จันทร์ประทีป เนย 11 15 13 20 22 81
70 วีรกานต์ วุฒินันติวงศ์ โมจิ 15 18 14 17 17 81
71 ธนทัต ภู่ระหงษ์ ต้นกล้า 13 17 20 13 18 81
72 ตะวัน สิริวัฒนวิบูล มุกดา 13 11 17 20 20 81
73 กัญณิชาวีย์ ฟ้ารุ่งสุวรรณ เกรซ 13 16 21 12 19 81
74 สุธาสินี ตันซิน เกน 16 13 18 17 16 80
75 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 12 14 14 18 22 80
76 นรวิชญ์ น้อยสะอาด บีม 19 10 18 17 16 80
77 เกียรติศิริ ตันพันตรี หมิง 12 16 17 13 22 80
78 กุลปรียา บูรณะนันทสิริ ใบตอง 13 17 14 17 19 80
79 วิทิต แย้มขยาย ทัต 12 14 16 18 19 79
80 พศธร ยังกองแก้ว อาร์ม 17 15 14 16 17 79
81 ฐิติยากร เพ็ชรนิล มินตรา 13 19 16 13 18 79
82 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 17 14 16 15 17 79
83 ปุณณวัฒน์ ละมั่งทอง โฟกัส 12 12 19 13 22 78
84 ณฐภัทรพล จิตเจือจุน บอส 10 12 15 20 21 78
85 กันตพัฒน์ ม่วงศิริ กันต์ 12 20 10 15 21 78
86 ธนกฤต ซ่อนกลิ่น แสตมป์ 11 12 15 20 19 77
87 ณัฐพัชร์ เกษมสวัสดิ์ อาร์ม 20 15 11 13 18 77
88 กิตติพัศ หัสเดชา โชกุน 15 13 14 20 15 77
89 กันตา วิสุทธิ์เชื้อ เจนนี่ 13 14 14 14 22 77
90 กัณญ์ณณัฏฐ์ ผลเกลี้ยง ไอเดีย 14 14 9 18 22 77
91 จิรายุ โลกเลื่อง กุน 6 12 19 19 20 76
92 พิชานันท์ เพชรกระทุ่ม ออม 13 19 9 15 19 75
93 พรรณกร ยังกองแก้ว ออม 12 13 19 15 16 75
94 ปัทมาภรณ์ วันเพ็ญ อีฟ 15 11 17 16 16 75
95 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 13 10 16 15 20 74
96 เบญจรงค์ สมพรหมทิพย์ เบสท์ 12 16 16 11 19 74
97 อดิศักดิ์ ทับตุ้ม แสตมป์ 17 10 10 17 19 73
98 พิรพัฒน์ กานต์สมเกียรติ พีช 11 10 19 11 22 73
99 ปาณิสรา นิยมจีน เนม 12 17 10 18 16 73
100 ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ ปาล์ม 10 16 15 18 14 73
101 ธนพนธ์ แจ้งชัดใจ ออมสิน 18 7 14 16 18 73
102 จิราภา จะเริกรัมย์ ต้นข้าว 11 14 13 13 22 73
103 สิริวรรณ บุณยะบูรณ พลอย 12 15 14 14 17 72
104 สุพิชชา เอมครุธ แพง 9 16 16 11 19 71
105 อติเทพ ประพันธ์เจริญสิน ไอซ์ 8 15 14 12 21 70
106 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั้นซ์ 11 13 13 14 19 70
107 ศุภาพิชญ์ อุตอามาตย์ โอปอล์ 12 12 12 15 18 69
108 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 9 13 17 9 21 69
109 ชญานิษฐ์ ชินะปุตตกุล ไข่มุก 11 18 11 11 18 69
110 สุณิสา เมฆปั้น ปูเป้ 14 9 11 13 19 66
111 วรปรัชญ์ จำปาทอง ปังปอน 10 12 14 13 17 66
112 มนต์ธัช สูริประเริฐ หมิง 7 16 16 12 15 66
113 วิเชียร โสมิ ต๋อง 15 9 12 9 20 65
114 พิมมาดา สุมารินทร์ แม่คะนิ้ง 7 12 17 11 17 64
115 จิรยศ พึ่งผัน บูม 6 9 15 15 18 63
116 ศุภวิชญ์ สุนันท์ภาณุจรัญ อัพ 10 13 10 15 12 60
117 นวรัตน์ เกิดแก้ว เนย 6 9 13 13 19 60
118 พงษกร เรืองนาม ปลื้ม 13 7 15 11 11 57
119 ปาลิดา รอดนิตย์ มะปราง 5 8 13 14 15 55
120 กนกนภา จงรุ่งเรือง อุ๋ม 10 8 10 11 16 55
121 ธนภูมิ ตันเจริญ ภูมิ 9 10 15 6 12 52
122 ธนดล เทพวัง เฟรม 8 10 10 10 14 52
123 ธนชาติ ไชยภักดี นิว 13 7 7 10 10 47
124 วริศรา ถ้วยทอง มิ้ง ขาดสอบ
125 พัชญ์นันท์ เชิดชู มิ้นท์ ขาดสอบ
126 ปัญญวิทย์ สุวรรณโชติ การ์ตูน ขาดสอบ
127 ปรียดา ดาวเรือง ใบบัว ขาดสอบ
128 ปกรณ์เกียรติ อุทัยลาภทอง ทิกเกอร์ ขาดสอบ
129 นาราวินท์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ เคน ขาดสอบ
130 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ ขาดสอบ
          
Comments