ผลสอบคอร์สเสริม คณิตPre-gifted/Basic ก.ย.62

posted 22 Sept 2019, 11:59 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:33 ]

                                        คณิตศาสตร์  Basic
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น พื้นฐาน (10) โจทย์
 (10)
รวม (20) แนะนำคอร์สต่อ
1 ณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์ แอ๊ฟ 6 4 10 Pre-gifted
2 ศศิภัสสร หงษ์ทอง ยาไทย 3 2 5 ฺโจทย์3+basic
3 คริษฐา ปาลวัฒน์ ออมสิน 2 1 3 โจทย์2/3,basic
4 ชญาภา ประภาษวรคุณ เนย 3 4 7 basic
5 ธนวันต์ กู้วัฒนะ เตอร์ 3 5 8 basic
6 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 4 3 7 basic
7 ภรภัทร ศรีอนันต์ ซี 5 5 10 Pre-gifted
8 ภัทรภร ศรีผุย เกด 1 1 2 โจทย์2/3,basic
9 จักริน เนตรธานนท์ บอล 3 5 8 basic
10 ระพีพัชร ลำพูน พร้อม 4 4 8 basic
11 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 3 2 5 โจทย์3+basic
12 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 5 5 10 Pre-gifted
13 จิรายุ วิริยา พีพี 6 3 9 Pre-gifted
14 ณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ เวฟ 7 4 11 Pre-gifted
15 ชลิตา รุ่งสว่าง โบนัส 10 5 15 Junior Gifted
16 ธารทิพย์ อภิรมย์พฤกษา นาเดียร์ 3 5 8 basic
17 ษมาพร ภูริชโชค อิม 3 2 5 basic
18 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 5 1 6 Pre-gifted
19 ปณิฏฐา สุขเกษม จีจ้า 5 5 10 Pre-gifted
20 ธนพร รุ่งวัฒนา ญี่ปุ่น 5 3 8 Pre-gifted
21 อารีรัตน์ ปฐมกนกพงษ์ อิน 5 6 11 Junior Gifted+Basic
22 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 5 8 13Gifted+basic
23 ชัยวัฒน์ สดับสาร หลิว 4 6 10 Junior Gifted+basic
24 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 6 2 8 Pre-gifted
25 ศรัณรัชต์ สาลีสวัสดิ์ แป้งหอม 7 5 12 Junior Gifted
26 ปณิตา ซิมฮั้ว แก้ม 7 6 13 Junior Gifted
27 จิราภา จะเริกรัมย์ ต้นข้าว 3 5 8 basic
28 ณัฐชา คุ้มนาน พลอย 6 6 12 Junior Gifted
29 สิดาพร แสงสุริย์ ใบบัว 7 5 12 Junior Gifted
30 วีรภัทร ปรึกษากร เฟส 6 0 6 Pre-gifted
31 โสภนันท์ กุลชาติ วีต้า 7 5 12 Junior Gifted
32 วัฒนภูมิ สุขสันต์ไพศาล ข้าวโอ๊ต 3 3 6 basic
33 ศิรภัสสร บุญเดชา ต้นข้าว 7 4 11 Pre-gifted
34 ปวันพัสตร์ อุสาหพิริยกุล ขนม 6 8 14 Gifted
35 นวลพรรณ กลิ่นสักโก โอปอ 6 3 9 Pre-gifted
36 เตชสิทธิ์ สุขานันท์ เครป 4 5 9 basic
37 ปาณิสรา เบญจรงค์สิน ขวัญข้าว 7 5 12 Junior Gifted
38 ณัฐรดา สามพันช่าง เกรซ 9 4 13 Pre-gifted
/Junior Gifted
39 กันตา วิสุทธิ์เชื้อ เจนนี่ 4 4 8 basic
40 ณัฐธิดา อรุณปาน โดนัท 4 5 9 basic
41 ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ ปาล์ม ขาดสอบ
42 ศุภิสรา ภูวพานิช น้ำหวาน 7 6 13 Junior Gifted
43 ปุญญากรณ์ อินทคง ออย 6 0 6 Pre-gifted
44 พัชญ์นันท์ เชิดชู มิ้นท์ 9 0 9 Pre-gifted
45 ฐิติชญาน์ งิ้วไชยราช ชะเอม 6 3 9 Pre-gifted
46 ศุภนิดา พุทธประเสริฐ หยก 7 5 12Junior Gifted
47 ฐิตวันต์ อวยพร บีม 8 5 13Junior Gifted
48 ธมลวรรณ เภาตะกู มีนา 6 7 13Gifted
49 คณิศร บุญสู เติ๊ด 4 0 4 โจทย์2/3,basic
50 นลพรรณ ชมนารถติกร แองจี้ 3 2 5 โจทย์3,basic
51 ปุณยนุช ไพโรจน์ ปุณ 7 5 12 Junior Gifted
52 ธัญญาเรศ เกตุภูงา แอ๊ฟ ขาดสอบ


              คณิต Pre - Gifted 2 
            ( ศุกร์ : 17.30 - 19.00 )
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น 20
1 รณกร ดีบรรเจิด ไออุ่น 17
2 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน -
3 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 4
4 กุลวรา ตุลยาธาร การ 13
5 ปฐพี แย้มเย็น ปัน 11
6 จุฑาธิบดิ์ ติณเวส ปอน ขาดสอบ
7 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 10
8 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 4
9 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 15
10 คณะรัฐ สีเพชร ม่อน 2
11 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 6
12 นันทรัตน์ ปิ่นนุช จันทร์เจ้า 10
13 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 2
14 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 5
15 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 8
16 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 14
17 พัณณ์ชิตา ปัญญาธีระพัฒน์ ปอนด์ 8
18 พิชชานันท์ ปัญญาธีระพัฒน์ ปริม 6
19 เบญญาภา ประภาษวรคุณ นิว 15
20 ธนพล บัวผัน พรีเมียร์ 11
21 กิตตินันท์ ยศสมนึก เจ้านาย 11
22 ปภังกร สมบูรณ์สินชัย ฮาชิ -
23 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน ขาดสอบ


Comments