ผลคะแนน วิทย์ Gifted ก.ย.62

posted 22 Sept 2019, 11:12 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:34 ]

             วิทยาศาสตร์  Gifted 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนสอบ (60)
1 ณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์ แอ๊ฟ 38
2 พัทธ์ธีรา นวลละออง ผิงผิง 51
3 เอื้อชัชญา ชาญนำสิน นะโม 58
4 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 41
5 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 52
6 ชลิตา รุ่งสว่าง โบนัส 54
7 ธารทิพย์ อภิรมย์พฤกษา นาเดียร์ 38
8 ชยพล ตั้งรุ่งวงษ์ธนา อู๋ 47
9 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 40
10 ปธานิน สมประสงค์ ต้อง 56
11 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 49
12 ปุณยวีร์ ครธงขวา ปุณ 46
13 ปรัชญาน์ ครุฑบุตร ย้งยี้ 43
14 นันทรัตน์ ปิ่นนุช จันทร์เจ้า 47
15 พิมพ์วาริน จีนบรรจบ ข้าวเจ้า 47
16 รวิปรียา อารมณ์สว่าง ผักกาด 54
17 ณัฐนันท์ พานิช แก้ม 48
18 ณัฐรดา สามพันช่าง เกรซ 46
19 ณัฐธิดา อรุณปาน โดนัท 43
20 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 55
21 ศุภรดา พุทธประเสริฐ หยก 40
22 นพวรรณ ศิลสว่าง จอย 52
23 อิระณัฏฐ์ นิมิตรพรชัย พลอย  
24 กฤษฎีกา ศรีสวาท เซิร์ท 45
25 เอมยุพา จันทร์บำรุง เอมมี่ 55
26 สิดาพร แสงสุริย์ ใบบัว 42
27 ธนพล บัวผัน พรีเมียร์ 47
28 ชนธัญ หงวนไธสง มินตั้น 48
29 กิตตินันท์ ยศสมนึก เจ้านาย 46

                          วิทยาศาสตร์  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คะแนนสอบ (60) คะแนนสอบ (35) รวม (95)
1 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 39 21 60
2 พัทธ์ธีรา ร้อยทา นิ้ง 37 26 63
3 ภรภัทร ศรีอนันต์ ซี 38 21 59
4 ธีรพัฒน์ อุ่นเกษม แพท 31 22 53
5 แทนธัญญ์ หาดทราย พีท 35 27 62
6 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 38 29 67
7 อรกานต์ สัตตะพิบูล ออกัส 26 23 49
8 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 40 21 61
9 ณัฐชภัทร ชัชวาลกำธร กำปั้น 39 24 63
10 ธยานิน เตียมพาณิช คุง 47 22 69
11 ปวริศา สะอาดแก้ว ผ้าไหม 36 23 59
12 นาราวินท์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ เคน 34 24 58
13 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 52 26 78
14 สิรภพ มีคง ซูโม่ 53 25 78
15 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 36 29 65
16 แพรวา เนตรนิรมล อิน 40 26 66
17 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 38 20 58
18 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 40 20 60
19 ปรมะ ยิ่งยง วิณ 33 26 59
20 ปวีณวัช สีดอกบวบ ปันปัน 44 24 68
21 พัณณ์ชิตา ปัญญาธีระพัฒน์ ปอนด์ ขาดสอบ 21 21
22 พิชชานันท์ ปัญญาธีระพัฒน์ ปริม ขาดสอบ 20 20
23 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน 42 22 64
24 ธนกร ดีบรรเจิด ไอน้ำ 47 28 75
25 กานต์พิชชา ทองรื่น มิ่งขวัญ 38 20 58
26 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 44 24 68
27 ชยพล ตั้งรุ่งวงษ์ธนา อู๋ 40 21 61
28 วิชญาพร ชาปู่ ใบหม่อน 35 20 55
29 อัครพัชร์ ศิวพราหมณ์ โอม 36 25 61
30 ลักษิณา จั่นบุญมี เหนือ 48 30 78
31 ฐิตวันต์ อวยพร บีม 36 26 62
32 พศิกา นรคีม ยูจีน 40 20 60
33 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 51 29 80
Comments