คะแนน คอร์ส อังกฤษ Gifted1/2 คณิตPre-gifted2 เทอม1ปี61

posted 16 Sept 2018, 21:09 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:36 ]
*สำหรับน้องPre-gifted2 แล้วให้ลงทะเบียนเรียน Junior Gifted ได้
กรณีที่คะแนนต่ำกว่า 3 ขอให้ลงเรียน Pre-Gifted1/2 ควบคู่ไปด้วยอีกครั้งนึงค่ะ

คณิตศาสตร์พิชิตโจทย์  2 (Pre-Gifted2)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม 10
1 ลัลน์ญดา หมื่นศรี ใบไผ่ 1
2 กษิต จิตรเดชขจร แทม 5
3 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 1
4 สิรวิชญ์ ลิมสัมนาภรณ์ เกม 6.75
5 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 6.5
6 เพ็ญพิชชา กันกล่ำ กิ๊ฟ 3
7 ไชยพัฒน์ ขาวดำ ฟีฟ่า 3
8 ฉัตรชัย เย็นเปิง เวิร์ค 3
9 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 0.25
10 ปิติภัทร อริยเดช เนม 3.25
11 เขมณัฏฐ์ คชนารถ ออม 1
12 รฐนนท์ ศรีเคลือบ เข้ม 3.25
13 ฐาปกรณ์ เติมเต็ม ป้องคุณ 0.5
14 สิรธีร์ พัฒนจิรารัชกุล กันย์ 3.25
15 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 2

อังกฤษ  Gifted 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม50
1 แพรวา เนตรนิรมล อิน 25
2 ณิขนันทน์ ศรีเลิศนิมิต เฟรม 38
3 นิธิศ อ่วมทอง คุณ 36
4 เจตวายุภนต์ วรานันท์สิริ แพททริค 38
5 ศิริลักษณ์ ริมธีระกุล จ๊ะจ๋า 29
6 กรกช กลัดใบไม้ ออม 26

อังกฤษ  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น เต็ม40
1 บวรทรัพย์ สินทรัพย์บวร แจ็กพอต 31
2 พลกฤต บุญประเสริฐ ปังคุง 30
3 ศภิสรา วรรณา นิวเยียร์ 19
4 ปิติภัทร อริยเดช เนม 42
5 ศุภวิช ชันศักดานุกูล ปันกัน 28
6 ชามา สังสีอินทร์ โอติณห์ 18
7 ณัฐวรีย์ จิรถาวรอนันต์ เคท 36
8 ศศิรัฎชา ศรีสว่าง มิวส์ 27
9 ปัญฑารีย์ จิตรเดชขจร ฟา 25
10 อชิรญา ตู้จินดา ใบเตย 25
11 บุษย์ ช่วยเกิด บุษย์ 31
Comments