คะแนนสอบ คณิตBasic อังกฤษ Begin ตุลาคม2561

posted 8 Nov 2018, 19:34 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:36 ]
คณิตBasic ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน
*สำหรับน้องที่มีระบุ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานป.4 ป.5) 
    หมายถึง น้องอยู่ในเกฑ์มาตรฐานตามระดับชั้น ไม่จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นอีก
    ยกเว้นกรณีที่ต้องการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อเข้ากิ๊ฟ ให้ลงเรียนตามที่แนะนำค่ะ
อังกฤษBegin คะแนนเต็ม 80 ผ่านเกณฑ์ที่ 65 คะแนน 
   -vocab เต็ม 20 ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 14 คะแนน(70%) 
   -ส่วนอื่นๆเต็ม 10 ควรได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 8 คะแนน 
(สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ)

คณิตศาสตร์  Basic
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ข้อ
1 - 10
Basic ข้อ
11 - 15
โจทย์
พื้นฐาน
ข้อ
15 - 20
รวม
20
แนะนำคอร์ส
ป.4 ฐิติวัชร์ โพธิธนะพงศ์ กะทิ 3   1   1 5   Basic+โจทย์2/3(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11   Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 4   5 ผ่าน 0 9   Basic+Pregifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.4 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 6 ผ่าน 1   1 8   โจทย์2/3+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.4)
ป.5 ธนภัทร คุ้มพร แพลงต้อล 4   2   1 7   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 4   2   0 6   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 กุลวัต เกตุวงศ์วิริยะ เค 5   3 ผ่าน 0 8   Basic+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 5   4 ผ่าน 3 12   Basic+Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ผู้ว่า คชเสนีย์ เซฟ ขาดสอบ          
ป.5 วินทกร ทองหน้าศาล มาวิน 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 2   3 ผ่าน 1 6  Basic
ป.5 เตมีย์ วาสุ แท้งค์ 9 ผ่าน 3 2 14  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.5 จิณณพัต สืบมี อร 3   2   1 6   Basic+โจทย์3(*ผ่านมาตรฐานป.5)
ป.6 ภาวินี ไม้แก้ว ออม 6 ผ่าน 3 ผ่าน 2 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 วรัทยา มณีฉาย ขิง 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 3   3 ผ่าน 1 7  Basic
ป.6 อชิรญา จำรูญจารีต ใบตอง 8 ผ่าน 4 ผ่าน 1 13  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ธนิดา ชื่นเดช จ๊ะ 6 ผ่าน 4 ผ่าน 3 13  Pre-gifted+ Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ณัฐพงศ์ มะโนรา เอ 6 ผ่าน 4 ผ่าน 1 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 เดชคุณ คามพิมาย เกรท 4   3 ผ่าน 0 7  Basic(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ศรัณยา สุขผ่อง กลอย 3   4 ผ่าน 0 7  Basic(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 จิตริน ณ นคร พลอตเตอร์ 4   4 ผ่าน 0 8  Basic+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 สุภัสสรา เสือแป้น แป้ง 6 ผ่าน 3 ผ่าน 0 9  Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 กันตพิชญ์ มั่นแท้ ปลื้ม 6 ผ่าน 2   1 9  โจทย์3+Pre-gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 ธันย์ชนก ติ๊ดเหล็ง เหนือ 5   5 ผ่าน 2 12   Basic+ Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)
ป.6 คุณานนท์ คงดี โอ๊ต 6 ผ่าน 3 ผ่าน 2 11  Pre-gifted+Junior Gifted(*ผ่านมาตรฐานป.6)

อังกฤษ  Begin
ชั้น ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น Vocab
20
is/am/are
10
Thear is/are
10
a/an
10
do/does
10
has/have
10
pronouns
10
รวม
80
ป.4 แทนธวัช กรสุวรรณเลิศ แทน 19 10 10 10 10 10 10 79
ป.4 ชลธีร์ สิริแสงสว่าง ธีร์ 20 10 7 7 6 10 6 66
ป.5 ภัทรกร ชัชศิริกุล บัว 18 9 8 10 2 4 5 56
ป.5 พัชรีดา ศิริพัฒนกุล พั๊นซ์ 19 9 10 5 10 10 7 70
ป.5 วิทิต แย้มขยาย ทัต 12 9 10 3 10 9 6 59
ป.6 ชยากร ศรีวิลัย กร 18 8 10 6 3 6 7 58
ป.6 ภาวินี ไม้แก้ว ออม 17 10 6 10 10 10 8 71
ป.6 ธนวัฒน์ ปี่บัว มีนา 20 9 10 10 10 10 10 79
ป.6 ธนกร เมืองประเทศ ลีโอ 15 9 10 10 10 10 8 72
ป.6 บุรัสกร บุตรแก้ว นิล 18 10 10 5 9 10 9 71
ป.6 ณภัทร รุ่งเรือง นินิว 19 10 10 10 7 10 9 75
ป.6 ฐิติ มหขจิตนนท์ มายเฟรนด์ 20 9 9 3 7 5 4 57
ป.6 ดนุวัฒน์ แก้วมณีวงศ์ มิวนิค 19 9 9 10 10 10 7 74
ป.6 ธนิดา ชื่นเดช จ๊ะ 18 10 8 3 9 9 8 65
ป.6 ศรัณยา สุขผ่อง กลอย 17 9 9 4 8 8 6 61
ป.6 สุภัสสรา เสือแป้น แป้ง 16 9 7 5 9 10 7 63
ป.6 นันทวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร ออโต้ 15 10 4 7 3 5 5 49
ป.6 ธีรภัทร ทุ่นใจ เฟรม 18 10 10 10 10 10 7 75
ป.6 พรนภัส สิทธิไทย พลอย 19 9 10 10 6 10 8 72
ป.6 ปุณยุนช ชูสันติสุข จูน 19 9 10 10 10 10 7 75
ป.6 ธนพนธ์ ราศี มาร์ค 15 8 4 9 6 8 4 54
ป.6 ภิรญา นิมวชิรวัฒนา ซิน 19 9 10 9 10 8 5 70
ป.6 พอเพียง ม่วงไหมทอง มะนาว 19 9 10 9 10 10 7 74
ป.6 กรวีร์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ จินนี่ 16 8 9 5 9 9 6 62
ป.6 บุญฑริกา สุขขี การ์ตูน 20 9 9 7 0 10 7 62
ป.6 กิตติพงษ์ สะอาดแก้ว บีม 16 9 8 6 8 10 8 65
Comments