ผลคะแนนคอร์สเสริม อังกฤษGifted/begin ก.ย.62

posted 22 Sept 2019, 11:07 by Proton Eva homeschool CiC   [ updated 22 Oct 2020, 01:34 ]

                                              อังกฤษ  Begin
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น คำศัพท์ (20) is/am
/are
(10)
There
is/are
(10)
a/an
(10)
do
/does
(10)
has
/have
(10)
pronoun
(10)
รวม     
(80)
1 ณัฐณิชา พงษ์สวัสดิ์ แอ๊ฟ 15 8 10 9 10 10 6 68
2 ศศิภัสสร หงษ์ทอง ยาไทย 18 9 9 9 8 9 3 65
3 คริษฐา ปาลวัฒน์ ออมสิน 17 9 9 10 10 10 5 70
4 กฤติยาณี พงษ์ดี เค้ก 20 9 10 10 10 9 10 78
5 นิชาภัทร คุ้มนาน พั้นซ์ 18 9 9 7 3 5 8 59
6 ณัฐดนัย ดุจชาตบุษย์ เวฟ 19 9 10 10 10 10 8 76
7 ชยพล ตั้งรุ่งวงษ์ธนา อู๋ 18 10 10 10 9 9 9 75
8 ษมาพร ภูริชโชค อิม 19 10 10 7 10 10 9 75
9 ปณิฏฐา สุขเกษม จีจ้า 19 9 9 10 8 8 8 71
10 ธนพร รุ่งวัฒนา ญี่ปุ่น 15 8 9 2 6 7 5 52
11 จิราภา จะเริกรัมย์ ต้นข้าว 20 9 10 10 10 10 6 75
12 พัชร์พิชา บุญแก้ว มีฟ้า 16 9 10 10 10 9 8 72
13 ณัฐชา คุ้มนาน พลอย 19 9 10 10 0 3 7 58
14 ณัฏฐ์กฤตา พิชยประภาสิทธิ์ ลูกอิน 18 9 10 10 10 9 8 74
15 ธนพล บัวผัน พรีเมียร์ 19 7 9 5 6 5 2 53
16 วีรภัทร ปรึกษากร เฟส 19 9 1 5 9 8 3 54
17 กิตตินันท์ ยศสมนึก เจ้านาย 16 8 9 4 5 6 9 57
18 กมลรัตน์ เอกเกษมสุข แบม 18 10 10 10 8 10 8 74
19 กานต์พิชชา ทองรื่น มิ่งขวัญ 20 10 10 10 9 10 7 76
20 นวลพรรณ กลิ่นสักโก โอปอ 11 8 6 4 9 3 6 47
21 เตชสิทธิ์ สุขานันท์ เครป 17 9 9 10 10 10 9 74
22 อิทธิกร ศิริพรพันธ์ นะโม 20 10 10 10 10 10 8 78
23 ปาณิสรา เบญจรงค์สิน ขวัญข้าว 19 9 9 10 9 9 8 73
24 จิรายุ โลกเลื่อง กุน 9 10 10 10 8 10 10 67
25 กันตา วิสุทธิ์เชื้อ เจนนี่ 18 9 9 10 8 8 8 70
26 ธนทัต ภู่ระหงษ์ ต้นกล้า 17 10 10 10 10 10 7 74
27 กัญญาภัทร พุทธานนท์ ไหม 18 9 10 10 10 10 8 75
28 ปัณณวัฒน์ แสงจันทร์ ปาล์ม 18 9 10 10 3 9 6 65
29 ปุญญากรณ์ อินทคง ออย 4 9 0 6 8 7 4 38
30 พัชญ์นันท์ เชิดชู มิ้นท์ ขาดสอบ
31 ศุภรดา พุทธประเสริฐ หยก 15 9 9 3 10 9 6 61
32 ธมลวรรณ เภาตะกู มีนา 19 8 10 8 9 8 7 69
33 คณิศร บุญสู เติ๊ด 20 9 10 4 4 5 5 57
34 นลพรรณ ชมนารถติกร แองจี้ 19 9 10 6 10 9 7 70
35 ธัญญาเรศ เกตุภูงา แอ๊ฟ ขาดสอบ


                               อังกฤษ  Gifted 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ไวยากรณ์ (40) คำศัพท์ (30) รวม (70)
1 ญพิภา บุญเลิศ น้ำน่าน 31 17 48
2 พสิษฐ์ พันธ์สาคร ฟลุ๊ค 35 16 51
3 ภรภัทร ศรีอนันต์ ซี 34 15 49
4 กุลวรา ตุลยาธาร การ 28 3 31
5 จิณัฐตาษ์ ลิ้มติ้ว ชะเอม 29 20 49
6 ณัฏฐศรัณยุ์ เปรื่องการ ปุน 16 2 18
7 นิธิศา แก้วนิล มัดหมี่ 25 8.5 33.5
8 ชลิตา รุ่งสว่าง โบนัส 33 14 47
9 ปราย จันทวี น้ำมนต์ 31 19 50
10 สุภาวิตา แก้วนิล แอม 31 5 36
11 นาราวินท์ วุฒิเนตรเนติรักษ์ เคน 25 17 42
12 สุชิน เฮงคราวิทย์ จิน 29 8 37
13 โสภณวิชญ์ กาญจนพันธ์ ภีม 17 4 21
14 จิดาภา ชุณห์วิจิตรา ออมสิน 25 22 47
15 ภูริคุณ อรุณรัศมี คุณ 29 21 50
16 ณัฐรดา สามพันช่าง เกรซ ขาดสอบ
17 นาตาชา จำปารัตน์ ปอย 19 3 22
18 เขมิสรา ฉัตรวุฒิชัย กอญ่า 31 23 54
19 ปภังกร สมบูรณ์สินชัย ฮาชิ 15 14 29

                         อังกฤษ  Gifted 2
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ไวยากรณ์ (30) คำศัพท์ (40) รวม (70)
1 แทนธัญญ์ หาดทราย พีท 26 38 64
2 จิรัชญา นุชนารถ อันดา 24 10 34
3 ปวริศา สะอาดแก้ว ผ้าไหม 23 30 53
4 ลักษิณา จั่นบุญมี เหนือ 21 29 50
5 ชณิชา เปรมศักดิ์ สายน้ำ 24 29 53
6 ชาลิสา คารมชิต ลิสา 21 19 40
7 ปวีณวัช สีดอกบวบ ปันปัน 19 21 40
8 ธนกฤต ศิริวัชรกิจ เคน 21 29 50

Comments